FRISSER, MAAR HET BLIJFT ZOMERS Premier: Drees en De Brauw wilden niet bezuinigen TREINRAMP IN SPANJE Protestanten reageren dreigend op IRA-actie BELGEN VIEREN FEEST IN ZEELAND 76 DODEN, 100 GEWONDEN Regering gevraagd bommen op dijken Noord-V ietnam te veroordelen MEER DAN 2600 EERSTEJAARS DE DUPE VAN STUDENTENSTOP Wagtmans eerste Hele bus beroofd RADIO DE KOCK BIESHEUVEL ONTKENT „LIJMPOGING Acht kosinossen in één klap de ruimte in 13 doden en 70 gewonden Ziekenfonds loongrens naar 20.700 Sterilisatie in fondspakket Vrouw van 79 dood na val Man 2 weken dood in huis Bisschop Ernst bij ondertekenaars Fonda Dis-Acteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)79 20 Abonnementsprijs m.i.v. 1 -7-'V218,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW ZATERDAG 22 JULI 1972 26e Jaargang No. 8909 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels f 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 1-1 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze weerkundig medewerker) DE BILT Het weekeinde zal iets frisser blijven dan het weer van de afgelopen week met temperaturen die ook in Brabant regelmatig boven de 30 graden C kwamen. Een ge bied met enkele onweersbuien trok gisteren van Zeeland naar het noordwesten en loste ge leidelijk op. Een liogedrukgebied komt van de Golf van Biscajc na derbij, waardoor met een wind tussen west en noord iets koe lere lucht van de Noordzee wordt aangevoerd. Daarbij ko men ook enkele mistgebieden binnendrijven maar de zon lost deze overdag grotendeels weer op. Depressies of storingen van enige betekenis zijn er niet onderweg, zodat de tendens van het juliweer in de komen de dagen - al wordt het dan wat minder warm toch zo mers blijft, waarbij de neerslag kansen klein zijn. Dit weertype treffen wij ook elders in West- en Midden- Europa aan met slechts op enkele plaatsen in de middag een warmte-onweer. BELFAST BLOEDBAD Politie en brandweer nemen de hopeloze ravage op, na de serie bomexplosies in Belfast. 11 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De demissio naire minister-president mr. Biesheuvel is het duidelijk on eens met de voorstelling van zaken, die de ex-ministers Drees en de Brauw nu al een week lang- ten beste geven over het nachtelijk kabinets beraad, dat maandagochtend eindigde met het weglopen van de beide DS'70-bewinds- lieden. Niet wegens onenig heid over de loon- en prijspo litiek, maar omdat deze minis ters op bun devartementen meer moesten bezuinigen dan hun lief was hebben zij hun ontslag aangeboden, zo ver klaarde de heer Biesheuvel gisteravond. In het kabinetsbe raad, waarin Drees en De Brauw het begin maakten met de kabinetscrisis van d'eze weck, was het loon- en prijs beleid nog niet aan de orde geweest aldus Biesheuvel. Drees en De Brauw hebben zich niet kunnen verenigen met bezuinigingsvoorstellen in de laatste beslissende ronde. Deze voorstellen waren zondag voor de dramatische nachtelij ke vergadering gemaakt door Biesheuvel, Nelissen (minister van Financiën) en een ambte naar en het kabinet was het er vooraf al over eens geworden, dat er over dat voorstel niet gediscussieerd kon worden. Met andere woorden: graag of niet. Voor de beide DS'70-minis- ters, die vonden dat op hun begrotingen met het rode pot lood, dus zonder enig inzicht, was bezuinigd, was het voor stel niet acceptabel. Zij lieten kort na middernacht het on aanvaardbaar horen. Aldus de visie van de heer Biesheuvel, die gisteravond eveneens ontkende dat zijn Brusselse vergadertechniek de ooi-zaak van de breuk is ge worden als gevolg van moe heid en irritatie, kende giste De minister-president ont kende gisteren eveneens, dat hij woensdagmiddag, tijdens zijn eerste bezoek aan de ko- ningin, huiswerk had meege kregen in dien zin dat de ko ningin hem gevraagd had te bekijken de breuk te lijmen. Na dinsdag, toen ik met de heer Berger heb gesproken, is binnen htet kabinet lijmen niet meer ter sprake geweest, al dus een stellige heer Biesheu vel. Dat er die bewuste woens dagavond een extra en onver wachte mindsterraads vergade ring nodig was verklaarde Biesheuvel als volgt: we moesten ons beraden op for meel-staatsrechtelijke proble men. Bijvoorbeeld of wij na het vertrek van de DS'70-mi- nisters ook ons ontslag moes ten indienen, dan wed konden volstaan met ter beschikking stelling v.an de functies. Waarnemers in Den Haag wezen er gisteren, na deze uit spraak van Biesheuvel, echter op, dat er woensdag beslist meer moet zijn gebeurd dan alleen maar het houden van staatsrechtelijke discussies. Zo was Biesheuvel die middag tweeëneenhalf uur bij de ko ningin, een vrij lange tijd, te lang om het staatshoofd alleen maai- in kennis te stellen van de ontslagaanvrage van de DS'70 bewindslieden. Boven dien kwam de extra kabinets zitting diie avond voor een aantal ministers als een volsla gen verrassing: Geertsema (Biirn. Zaken) verklaarde bij voorbeeld tevoren verbaasd te zijn over het feit, dat hij werd opgeroepen. In Den Haag werd gistera vond aangenomen, dat nog dit weekeinde een formatie-op dracht zal worden verstrekt aan de demissionaire minister president Biesheuvel. Het me rendeel van de adviezen, die eergisteren en gisteren aan de koningin zijn uitgebracht, heb ben die weg aangegeven. De politieke leiders van de overgebleven regeringsfracties verklaarden gisteren dat er op zo kort mogelijke termijn weer een politiek volwaardig kahiniat moet komen. Zij gin gen daarbij uit van een herop treden van het kabinet Bies heuvel, dat als interimkabinet de begroting 1973 door de ka mer loodst en nieuwe verkiezin gen uitschrijft Hans Wiegel van de VVD wil (met deze oppositie) deze verkiezingen liefst dn novem ber. De drie confessionele lei ders mikken op het voor jaar. D'66'er Van Mierlo vreesde overigens dat het vierpartijen- kabinet zoals dat ongetwijfeld voorlopig zal terugkomen on mogelijk een sociaal contract kan afsluiten met het bedrijfs leven. De regeringsfracties denken daar anders over. Zij refereerden gisteren aan vak bondsleider Boon, die gezegd heeft dat het om een aan vaardbaar beleid gaat en dat het er niet toe doet of dat door een meerderheids- of e'en minderheidskabinet tot stand wordt gebracht. De demissionaire premier Biesheuvel heeft hl dit ver band nog eens meegedeeld dat kabinet en bedrijfsleven heb ben afgesproken dat in sep- tember-oktober nieuwe ge sprekken zuilen volgen over een sociaal contract (loon- en prijsbeleid). Wel is het, vol gens de heerBiesheuvel, noodzakelijk dat de regering met het oog op de miljoenen nota een duidelijk eigen be leidslijn op papier zet. Zoals bekend is het beleidsuitgangs punt van het demissionaire kabinet Biesheuvel dat er in 1973 geen ruimte is voor een reële inkomensverbetering. Uit wat de heer Biesheuvel zei kon worden afgeleid dat over dit uitgangspunt na prinsjes dag met een 2e kabinet Bies heuvel te praten is. Eerder deze week zijn, daar misverstanden over geweest naa-r aanleiding van uitlatin gen van VVD-fractieleider Wiegel. MOSKOU (AFP) Acht kunstmanen van het type Kos mos zijn op 20 juli in de Sovjet-Unie de ruimte inge schoten met behulp van één enkele draagraket, zo meldde het Russische persbureau Tass gisteren. (Van onze redactie buitenland) BELFAST Men vreest in Ulster de komende dagen voor het ergste, nadat minstens dertien mensen gistermiddag zijn gedood bij een serie bomontploffingen in het centrum van Belfast. Minstens zeventig anderen werden gewond. Honderden mensen renden gillend door de straten toen de ene bom na de andere ontplofte. Volgens de politie waren er zeker 26 ontploffingen binnen één uur. Het was de meest geconcen treerde bomaanval van de IRA sinds in 1969 de-moeilijkheden be gonnen, zei een Britse legerwoordvoerder. De protestanten heb ben meteen krachtige tegenmaatregelen geëist Een woordvoerder van Whi- telaw zei dat hij „dergelijke laaghartige aanvallen veroor deelt en het tragische verlies aan mensenlevens en het ver wonden van onschuldigen diep betreurt." Eerder op de dag hadden zich in andere delen van Ul ster al grote ontploffingen voorgedaan. Het voornaamste winkelcentrum van London derry werd opgeschrikt door een zware bom, die ontplofte in een bestelwagen voor een observatiepost van het leger. Eerder op de dag was de spoorlijn tussen Londonderry en Dublin enige tijd versperd nadat een bom een krater in de lijn had geslagen. Alle bomaanslagen waren op burgerlijke doelen gericht. Het ergst getroffen werd een bus station bij een winkelwijk. Op verscheidene plaatsen in Bel fast brak brand uit. De hele binnenstad was in een zwart rookgordijn gehuld. De IRA had voor deze aan val een tijdstip uitgekozen waa-rop het in de binnenstad zeer druk was met mensen die voor het weekeinde inkopen deden. In tegenstelling tot de gebruikelijke praktijk hadden de terroristen deze keer van te voren geen waarschuwing gegeven. Kort na de „bom- mengolf" rukten nog meer eenheden Britse militairen do stad binnen. Onder de doden zijn drie Britse militairen. De terroris ten van de IRA zijn blijkbaar gemakkelijk door de afzettin gen gekomen die het Britse leger een week geleden heeft opgericht om hen uit het stadscentrum te houden, Waar schijnlijk hebben ze willen bewijzen dat de afzettingen zinloos waren, wordt gezegd. Een woordvoerder van de Noordierse regering zei dat de bommen met opzet zo ge plaatst waren, dat zij doden en verminkingen zouden var oorzaken. De protestanten hebben on middellijk optreden tegen de terroristen geëist. De leider van de militante protestanten, William Craigh, zei dat de ge wapende protestanten zullen ingrijpen wanneer de militai ren het niet doen. Hij eiste het aftreden van premier Heath. „Als er nog een bewijs nodig was voor het falen van de regering dan is dit het wel. De toestand is nu zo ernstig, dat niet alleen Whitelaw moet aftreden, maar Heath ook". Hij eiste onmid dellijk optreden tegen het af sluiten van wijken door de IRA en het opnieuw interne ren van verdachten. In Londen noemde opposi tieleider Harold Wilson de „koelbloedige bomaanslagen in Belfast van deze middag een ontstellende misdaad tegen de onschuldige bevolking die al zoveel heeft moeten lijden". „Dit waren wrede moorden die door elk fatsoenlijk mens in het Verenigd Koninkrijk volslagen verwerpelijk geacht zullen worden". DEN HAAG (ANP) Dé stu dentenstop voor diverse stu dierichtingen betekent dai ruim 2600 ingeschreven eer stejaars studenten het komen de studiejaar van studie wor den uitgesloten. Dit blijkt uit een overzicht van het ministerie van Onder wijs en Wetenschappen. De studiestop medicijnen heeft het grootste aantal slachtoffers geëist, nl. 1573. De beslissin gen over de toelating tot de diverse universiteiten ziijn ge nomen door de nu ex-minister De Brauw (Wetenschapsbe leid) en minister Van Veen (Onderwijs). UTRECHT (ANP) De ziekenfondsen verwachten, dat de loongrens voor de verplich te ziekenfondsverzekering in 1973 minstens op f 20.700 zal worden gebracht. Op het ogen blik ligt die grens bij een inkomen van f 18.800 per jaar. Uitgangspunt voor de verho ging van de loongrens is het gemiddelde van de loonindex en de stijging van de prijzen in de periode juli 1971 juli 1972. Op 1 januari vielen 6.885.646 Nederlanders onder de ver plichte ziekenfondsverzekering en 896.962 onder de bejaair- denverzekerinig. Het aantal vrijwillig verzekerden was 1.482.896 (totaal -aantal verze kerden: 9.265.504, bijna 170.00C meer dan een jaar daarvoor). NEW YORK (RTR) Drie jongelui, gewapend met een vuurwapen en messen, hebben een bus in het Newyorkse stads deel Queens overvallen. Zij bedreigden de chauf feur met het vuurwapen en beroofden de 31 pas sagiers. Volgens de politie hebben de drie rovers ongeveer 600 dollar in contanten, 13 horloges en verscheidene ringen buitgemaakt. De inzit tenden van de bus ble ven verder ongedeerd. UTRECHT (ANP) De Ziekenfondsraad heeft de zie kenfondsen verzocht, sterilisa tie als middel tot geboortebe perking te beschouwen en daarom ais een ziekenfonds verstrekking. Het college heeft zich op het standpunt gesteld, dial voor sterilisatie geen bijzondere re- tels gelden. UTRECHT (ANP) De 79- jarige mevr. A. M. Hauer van Eek uit Utrecht is donderdag om het leven gekomen toen zij irx haar woning van de trap viel. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De onaf hankelijkheidsdag in België heeft er toe geleid dat vele Belgen deze nationale feestdag hebben gevierd in Zeeland. Zij zorgden voor een gezellige drukte. Zeer veel belangstel ling was er voor de Zeeuwse steden, speciaal voor Sluis, Hulst, Terneuzen, Viissingen- Middelburg, en Goes. Op de wegen heeft het bij zonder grote aanbod van onze feestvierende zuiderburen er toe bijgedragen dat er op di verse plaatsen opstoppingen ontstonden. Rijksweg 58 was speciaal tussen 4 en 6 uur het toonbeeld van een voor dit uur abnormale drukte. In de fles senhals rijksweg 58 tussen Kapelle en het vierbaans ge deelte bij Kruiningen heeft dit geleid tot filevorming van ki lometers lang. Ook de Veerdiensten over de Westersclielde werden ex tra belast door de uittocht vanuit België. Het veer Krui ningen - Perkpolder -had geen stagnatie, terwijl,oo het traject Vlisringcw - Ereaiifcna de scha de beperkt kon blijven en de wachttijden niet al te groot waren. Tot ernstige verkeersonge vallen is het niet gekomen. Wel hebben zich tientallen kleinere -aanrijdingen met lichte materiële schade voor gedaan. Op d-e Bm-ggenroute was de frequentie van het verkeer hgel wat geringer. De voor- gische zijde uit voor een ritje gisoh zijde uit voor een ritje door Zeeuwsch-Vlaanderen en dan met de ponten over (het meest via B-reskens - Vlissin- gen) om vervolgens via rijks weg 58 en Korteven huis waarts te keren. MAASTRICHT (ANP) In zijn woning te Maastricht heeft de politie het lijk aangetroffen van de 64-jarige heer J. J. Hoe demakers. De. man moet ongeveer twee weken geleden zijn overleden. (Van onz» sportredactie). AUXERRE En einde lijk was het dan raak. Breed grijnzend ging Rinl Wagtmans als eerste door de finish. Juist de zo veel verguisde renner van dit seizoen had revanche geno men. Voor het front van de internationale wielerwereld demonstreerde hij nog niet „afgedaan" te zijn. En zo werd het voor Goudsmit- Hoff dan een vrolijke dag. Minder gelukkig waren Agostinlio en Junkermann. Beiden werden op doping- gebruik betrapt. Dat bete kende een schorsing van een maand voorwaardelijk, duizend Zwitserse franks boete en tien minuten straftijd. Voor de ploeg van Agostinho had deze straf tot gevolg dat de kansen om als eerste in het alge meen ploegenklassement te eindigen kunnen worden vergeten. '■"toe- iet jat Een deel van de finaal in elkaar gedrukte lokale trein bij El Cuervo. (Van onze redactie buitenland) JEREZ DE LA FRONTERA Het aantal doden van een treinongeluk dat gisteren heeft plaatsgehad bij het station van DEN HAAG (ANP - AFP) Een groot aantal personen, onder wie bisschop Ernst van Breda, en politieke en kerke lijke organisaties heeft een beroep op de Nederlandse re gering gedaan, zich uit te spreken tegen de Amerikaanse Vietnam-politiek en met name het bombarderen van dijken in Noord-Vietmam te veroorde len. Dergelijke bombardementen, vlak voor het begin van de natte moesson, kunnen een ramp veroorzaken die de Ne derlandse waterramp van fe bruari 1953 tien tot honderd maal zal overtreffen, aldus de verklaring, die verder o.a. is getekend door het hoofdbe stuur van D'66, de PSP, Pax Christi, Kerk en Vrede, een aantal kamerleden van de PvdA, en burgemeester Tho massen van Rotterdam. Vooral de delta in het noorden bij Haiphong en Ha noi, die in oppervlakte gelijk is aan het laaggelegen gedeel te van Nederland, kent een omvangrijk en vernuftig dij- kenstelsel. De delta is een der dichtstbevolkte gebieden ter wereld, In dit gebied (ongeveer even groot als de driehoek Den Haag, Den Bosch, Vlissin- gen) woont driekwart van de bevolking van Noord-Vietnam, gelijk aan het aantal inwoners van Nederland, en liggen de belangrijkste landbouwgron den, fabrieken, waterwerken, energiecentrales, aldus de ver klaring. De Amerikaanse filmactrice Jane Fonda heeft op een pers conferentie in de Noordvietna- mese hoofdstad president Nixon „een nieuwe Hitier" ge noemd. Zij gaf haar indrukken weer van een verblijf van twee weken in Noord-Viet nam. Zij vertelde onder meer gebombardeerde dijken te hebben gezien. De Amerikaan se actrice legde er de nadruk op, dat de gebombardeerde ge bieden die zij gezien heeft geen militaire doelen hadden. „De bommen van Nixon tref fen de Vietnamese aarde tot in haar grondvesten. Het werk van verscheidene duizenden jaren wordt vernietigd". A El Cuervo op 80 km van Se- villa, was gisteravond geste- gén tot 76. Het aantal gewon den bedraagt meer dan 100. Volgens tot dusver beschikba re inlichtingen zijn alle slacht offers Spanjaarden, voorna melijk matrozen van het gar nizoen in Cadiz en inwoners van de provincie, onder wie vrouwen en kinderen. De bestuurder van de lokale trein - die het leven verloor - had, volgens de spoorwegen, een rood sein gemist, en reed in op een exprestrein van Ma drid maar Cadiz. De tremen botsten frontaal op elkaar. On der degenen die na het onge luk te hulp snelden, waren helikopterbemanndngen van de Amerikaans-Spaanse marine- basis in Rota, met wie ook vier artsen meekwamen. Een van de overlevenden vertelde dat hij nauwelijks besefte wat er gebeurde toen de botsing plaatsgreep. „Ik zat ineens tussen de wrakstukken, met gillende en schreeuwende mensen om me heen", z ei hij. In de exprestrein zaten vol gens de Spaanse spoorwegen 500 reizigers en in de plaatse lijke trein 200. Tw-ee van de vier rijtuigen van deze laatste trein werden volledig ver nield. Een slaapwagen van de exprestrein lag ondersteboven. Onder de doden zijn twee spoorwegemployés die met de bestuurder van de exprestrein meereisden. (ADVERTENTIE) Noordstraat 107, tel. 01150-4255 TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1