UITTREDEN DREES EN DE BRAUW ZORGT VOOR POLITIEKE CRISIS Algemene verwachting na breuk met DS '70: Roosendaalsc vrouw poogt echtgenoot te vergiftigen Ook Duitsland ziet Europese ruimtevaart niet meer zitten Fischer loopt in Pony ploetert op strand Cadsand Noodweer bedreigt dorpen in I.-Slavië Groente- en fruit veilingen doen geen goede zaken (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Het staat al wel vast, dat liet kabinet - Bies heuvel, door het uittreden van de beide DS '70-ministers Drees en De Brauw gedecimeerd, nieuwe verkiezingen zal voorbe reiden. Man uit Veere Opnieuw twee gehandicapten dood na brand STAATSSECRETARIS LONEN EN PRIJZEN ififp m)& Daley achter McGovern Adders Na Nederland uit Eldo? msm, HILVERSUM I EVEN WEG Veilig Verkeer: Veel brug wachters gooien er met de pet naar ZWEMMERS VERMIST Salo Muller weg bij Ajax? Directeur: Dr. W. A. JVM. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW DINSDAG 18 JULI 197? 26e Jaargang No. 8905 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummeri Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Vier DS'70-ers lichten hun breuk met het kabinet toe. V.l.n.r. fractievoorzitter mr. Berger, de ministers De Brauw en Drees en, nog net zichtbaar, staatssecretaris mevr. Van Veenendaal. Premier Biesheuvel voor paleis Huis ten Bosch, waar hij gisteren met koningin Juliana die haar vakantie in Porto Ercole had onderbroken de crisis in'zijn kabinet besprak. NIEUWE VERKIEZINGEN (Van een onzer verslagge vers). I ROOSENDAAL Met een over-dosis slaapmiddelen heeft de 29-jarige mevrouw A. van de M.-M. uit Roosendaal zon dagmorgen haar 33-jarige echtgenoot proberen te vergif tigen. Na hem 20 vrij zware slaaptabletten toegediend te hebben, belde zij de politie, die onmiddellijk de GGD alar meerde. Het slachtoffer is toen on- middellijik naar het St. Fran- ciscusziekenhuis in Roosendaal gebracht, waar zijn maag en kele malen gespoeld is. Omdat zijn toestand uiterst kritiek bleef, is Van de M, vervolgens maar het St. Elizabethzi-eken- huis in Tilburg vervoerd. Gis teren is het slachtoffer terug gebracht naar Roosendaal. Hij is aan de beterende hand, •maar kon nog niet gehoord worden. De vrouw is gearresteerd. Inmiddels heeft zia bekend. Het directe motief tót de ver- gi-ftigingspogimg is nog ondui delijk. Wel is de politie be kend dat he.t echtpaar al ja renlang in een slechte ver standhouding leeft. Het echt paar is al zes jaar getrouwd. Het huwelijk bleef tot nu toe kinderloos. Mevrouw Van de M. heeft baar mam de slaapmiddelen gewoon door de mond kunnen toedienen, omdat zijn ziekte hem noopte geregeld medicij nen in te nemen- Door snel cue politie te bellen heeft zij wel haast zeker zijn leven gered. Vandaag zal de vrouw worden voorgeleid aan de of ficier van justitie. Haar zal poging tot moord c.q. poging tot doodslag ten laste worden gelegd. LEEUWARDEN (ANP) Twee gehandicapten, die vrij dagmorgen bij de brand in het pension Vinkenhoeve te Vin- kega ernstige brandwonden hadden opgelopen, zijn overle den. In de nacht van zaterdag op zondag overleed in het Rode Krudsziekenhuis te Beverwijk de 32-jarige Wim Hoogedeure uit Veere. Zondagavond be zweek de 62-jarige Roelof de Vries uit Heerenveen. Zoals gemeld, kwam de 26-jarige Bert Schoonewille uit Arnhem al bij de brand om het le ven. Dat was gisteravond de overheersende mening binnen de vier overgebleven regeringspartijen, wier fractieleiders de kans op herstel van de breuk met DS'70 vrij gering achtten. Doordat herstel van de coalitie nauwelijks een reële mogelijkheid wordt geacht, blijft het kabinet - Biesheuvel slechts een gering aantal mogelijkheden over om uit de im passe te geraken. De meest voor de hand liggende is, dat het vierpartijenkabinet voorlopig aanblijft met als enige op dracht nieuwe verkiezingen uit te schrijven en de rijksbe groting voor het volgend jaar op prinsjesdag aan het par lement aan te bieden. In feite verandert er aan die situatie in de praktijk, niets als het kabinet mocht'besluiten af te treden. Ook als SuAtjrsio- nair kabinet staat de wankele coalitie voor de taak de begro tingsdiscussie, die aanleiding was tot de onverwachte ministers crisis tot een goed einde te brengen. In kringen van de regeringsfracties achtte men het even wel niet logisch, dat het kabinet nu zal aftreden, al werd er gisteravond nog wel ernstig voor gevreesd. Een demissionair kabinet, zo verluidde gisteren in die hoek, kan eigenlijk niet met goed fatsoen verantwoording dragen voor een begroting. Dat het kabinet, al dan niet demissionair, nieuwe verkie zingen zal uitschrijven is zo voor de hand liggend, omdat het niet meer kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Ka mer. De drie confessionele fracties en de VVD hebben 74 zetels. Het vierpartijenkabinet, zoals dat na het aftreden van de DS '70-bewindslieden is overgebleven zou dus moeten regeren met steun van wisselende meerderheden, een weinig aanlokkelijk perspectief, omdat het dan voornamelijk afhankelijk wordt van splinterpartijen als de SGP en het GPV. Mevrouw S. van Veenendaal-van Meggelen, staatssecretaris van CRM, heeft ook haar ontslag ingediend. „Tussen de bewindslie den van DS'70 heeft nooit enig verschil van inzicht bestaan", zo verklaarde zij gister-middag. Fractievoorzitter Bergers van DS'70 verklaarde er niet aan te twijfelen, dat ook staatssecretaris drs. A. van Stuijvenberg van binnenlandse zaken zijn functie zal neer leggen Nu minister Drees (Verkeer en Waterstaat) is afgetreden, is het te verwachten dat, zoals gebruikelijk, ook diens staats secretaris zijn ontslag zal aanbieden. Dat'betreft dan dr. Krui- singa, lid van de CH. Het aftreden van de bewindslieden vormde de climax van een week begrotingsonderhandelingen op het Catshuis in Den Haag, tijdens welke soms dag en nacht werd vergaderd. Zaterdag werd overeenstemming bereikt over het uitgaven niveau, terwijl een redelijk uitgangspunt was geformuleerd voor Maar ook toen circuleerden al hardnekkige geruchten dat de ministers van DS'70 niet van plan waren genoegen te nemen met de besnoeiingen in de begrotingen van hun departementen. Bo vendien zou de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van DS'70, Berger, de eis hebben ingebracht dat het kabinet nu in grijpt in de loon- en prijsontwikkeling. Hij zou, zo verluidt in politieke kring, daarbij lijnrecht tegenover minister Boersma van Sociale Zaken staan, die er niet voor zou voelen op dit moment een ingreep bekend te maken. Gisterochtend vroeg maakte de RVD het volgende bekend: „De ministerraad heeft in zijn vergadering van heden een aantal beslissingen genomen over de voorbereiding van de begroting voor 1973. De ministers Drees en De Brauw konden zich wat betreft een aantal bezuinigingen voor 1973 voor hun departe menten niet verenigen met de, op voorstel van de minister-pre sident, door de raad genomen beslissingen. De ministers Drees en De Brauw hebben hierin aanleiding gevonden hun ontslag aan hare majesteit de koningin te gaan aanbieden". In verband met het aangekondigde ontslag van de ministers De Brauw en Drees heeft koningin Juliana gisteren haar vakan tie in het Italiaanse Porto Ercole afgebroken. Per vliegtuig is zij naar Nederland gevlogen. Om drie uur ontving zij op Huis ten Bosch in Den Haag premier Biesheuvel. CHICAGO (DPA) Richar Daley, de burgemeester van Chicago die tijdens 'de demo cratische partijconventie vori ge week in ernstig conflict kwam met McGovern, heeft zich gisteren alsnog achter do democratische presidentskan didaat geschaard. Op een pérs- conferentie zegde Dale.v McGovern zijn steun toe Daley wordit ais een van de „grote bazen" van het oude partij-establishment be schouwd. BRUSSEL (ANP) Wandelaars hebben de laatste dagen in de bos sen hij Chaudfontaine, even ten zuidoosten van Luik, een tamelijk groot aantal adders opgemerkt. Ze hebben de plaatselij ke overheid gewaar schuwd het zijn ge- meentebossen en er is onmiddellijk een klop jacht georganiseerd op deze slangen waarvan do beet dodelijk kan zijn. v BELGRADO (Reuter) Het water van twee rivieren in het noorden van Joegosla vië, de Drava en de Mura. is tot een gevaarlijk hoog niveau gestegen na de zware regenval van de afgelopen dagen Arbeiders waren gisteren nog bezig met de versterking van de dijken van de Drava Tijdens het weekend zijn ver scheidene dorpjes langs de Drava overstroomd en een aantal mensen is geëvacueerd. De dijken van de Mura, die de hoogste waterstand sinds 50 jaar heeft bereikt, hebben wei standgehouden. Het noodweer heeft de afge lopen dagen vijf mensenlevens geëist: drie mensen zijn door de bliksem getroffen "en twee verdronken. De storm heeft ook wegen onbegaanbaar ge maakt, verbindingen verbro ken en schade toegebracht aan de oogst. HILVERSUM (ANP) Ten gevolge van een zenderstoring in Lopik is de zender Hilver sum I gistermiddag van 12.32 tot 12.42 uit de lucht ge weest. UTRECHT (ANP) Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat veel brugwachters in ons land er maar met de pet naar gooien. Naar eigen belie ven openen en sluiten ve len van hen de bruggen, ongeacht het aantal auto's dat ten gevolge daarvan veelal onnodig lang moet wachten, constateert VVN. De heer B. J. Wou denberg van VVN meent dat het hoog tijd wordt dat Rijkswaterstaat zo snel mogelijk komt met duidelijke richtlijnen waarin de prioriteiten van weg- en scheepvaart verkeer nauwkeurig wor den omschreven. „Met name in recrea tiegebieden komt het nog steeds voor dat het weg verkeer veel te lang wordt opgehouden voor één of twee pleziervaar tuigjes. Die lange wacht tijden leiden tot filevor ming en dat leidt weer tot verhoging van de on veiligheid op de weg, ze ker in de vakantietijd. We krijgen veel klachten ook van de politie", aldus de heer Woudenberg. Een welkome onderbreking van het (zonne)baden is een uitje met de ponywagen. Daar was hier op het strand van Cad- zand genoeg belangstelling voor. De pony in kwestie heeft er minder zin in zo te zien. NIJMEGEN (ANP) Op de Mookse waterplassen, nabij de uitspanning „De Piasmo len", worden sinds zondagmid dag twee zwemmers ver mist. Het zijn de 26-jarige A. Al ders uit Nijmegen en de 48- jarige J. Kuipers uit Gennep. Aangenomen wordt, dat bei den zijn verdronken, omdat is komen vast te staan dat ze de zwemkunst niet meester wa ren. Tot gisteravond was er nog geen spoor van de vermis ten. (Van onze correspondent) BONN West-Europa heeft waarschijnlijk een kapitaal van 2,25 miljard gulden in het wereldruim verpulverd. Dit gevaar is de laatste dagen gro ter geworden, nu de regering van de Westduitse Bondsrepu bliek het voornemen koestert uit de ELDO, de Europese ruimtevaartinstantie, te stap pen. Nederland keerde de kostbare onderneming, wat de bouw van de Europese startra ket betreft, al eerder de rug toe raket te bouwen wanneer men tot. een betere samenwerking bereid is. Hoewei hij dus het plan koestert de medewerking van zijn land te staken, is hij er absoluut van overtuigd, dat Europa een eigen raket nodig heeft, al i-s het alleen maar om op het gebied van de nieuwe satellieten niet in een politieke afhankelijkheid van de Sow- jet-Unie en Amerika te raken. Ook in Bonn begint men het nu in ernstige mate te betwij felen of de miljarden wiel hun vruchten zuilen afwerpen, nu bijna alle proefnemingen met de raket „Europa I" en „Euro pa II", waaraan ook Nederland meebetaalde, op een falikante mislukking zijn uitgelopen. Verreweg de meeste raketten van deze typen belandden kort ma de start in zee. Bij de laat ste proefneming bleek, dat de raket wegens een gebrekkige stuurinrichting zelfs volkomen ondeugdelijk voor een ruimte- vlucht was geweest. De jonge minister van Weten schappen in Bonn, Klaus von Dohnanvi, die nu de financiële middelen voor „Europa, III" wil intrekken, wijt deze plan nen aan een volkomen gebrek aan samenwerking en coördi natie tussen de landen, die deel uitmaken van ELDO. Ook wees hij op de slechte organi satie va-n het Parijse secretari aat van de ELDO, waar een permanente strijd om compe tenties oorzaak werd van een heilloze verwarring. Het gevolg was, dat meerdere land-en zich terugtrokken en niu alleen nog ma-ar de Bonds republiek, België en Frankrijk aan de ontwikkeling v-a-n de „Europa III" werken. Volgens Von Dohnaniy is Eu ropa best in staat, een goede (Van onze sportredactie) BREDA/REYKJAVIK Geheel volgens de verwachtingen heeft Robert Fiseher zijn achterstand op Boris Spasski in het kader van de tweekamp om de wereldtitel schaken tot één punt teruggebracht (2I). Nadat Spasski vernomen had wat de door de Amerikaan in enveloppe ingesloten 41-ste zet was (Lf5-d3), gaf de Rus zich gewonnen. Fischer maakte dat overigens niet mee. Hij verscheen pas een kwartier na het officiële aanvangs- tijdstip. Uit Amsterdam kwam eveneens belangrijk sportnieuws. Salo Muller de Ajax-verzorger die bijna net zo bekend is als Johan Cruyff, zal zijn contract met de hoofdstedelijke formatie waar schijnlijk niet verlengen. Er bestaat onenigheid over de wijze waarop Muller moet werken. Donderdag valt de beslissing. (Voor meer nieuws zie onze sportpagina's) DEN HAAG (ANP) Bij de 37 grootste groente- en fruitveilingen in ons land is in de eerste zes maanden van dit jaar bijna f 20 miljoen minder omgezet dan in het eerste halfjaar van 1971. Dit blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen. Het bureau noemt dit verloop „te leurstellend, zeker tegen de achtergrond van de voortdu rende kostenstijgingen". Voor de teruggang zijn in het bijzonder enkele hoofdpro- dukten verantwoordelijk, vooral de komkommers en de tomaten. De veilingaanvoer van tomaten was dit jaar drie procent kleiner dan in de eer ste zes maanden van 1971. De totale opbrengst lag 5,3 pro cent lager dan tpen. De aanvoer van komkom mers op de veilingen lag dit jaar 12 procent hoger, maar de prijzen lagen zo laag dat de opbrengst zeven procent min der bedroeg dan vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau hebben ook twee andere facto ren grote invloed gehad op de omzetdaling': het lagere prijs niveau voor champignons en de verschuiving van de na- tuuraardbeienoogst met veer tien dagen, waardoor het leeu- wedeel van de opbrengst pas in het tweede halfjaar van 1972 in de -omzetcijfers be landt. BIJ EEN pompstation onder een dam op Corsica zijn, drie bommen ontploft. De dam zelf, bij de plaats Ghisonaccia, is niet beschadigd. Wel zijn drie niet ontplofte bommen in de nabij heid ervan ontdekt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1