Vliegvelden in hele wereld bedreigd met aanslagen JAN JANSSEN VALT OP DE MEET IN MADE Amerika gooit regen in strijd Vietnam Ulster: nieuwe onrust RUILVER KAVELING KIEL- DRECHT REGINT Roeks eisen in anonieme boodschap Hoge Raad niet tevreden met arrest over „Sosjaie joenit" Ontkenning van Pentagon bestreden: Meisje van drie uit bedje verdwenen Broer en zus verdrinken in wijnvat op Sicilië KPJ'er UIT HULST VERONGELUKT Schip Zeezieke bemanning van jacht roept om hulp Wapen vonclst in de Y.S. Protestanten tegen Britten Japanse kabinet treedt donderdag af Vakcentrales wetsontwerp pensioenen ongeschikt Drie jaar geëist voor doodslag Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-7-'72: 18,80 per kwartaal; per maand 6,36. Losse nummers 20 cent. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. DINSDAG 4 JULI 1972 VRIJE 26e Jaargang No. 8893 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m, 11 uur. PARTINICO (RTR). Ill Partinico op Sicilië zijn in het weekeinde een 22-jarige Siciliaan en zijn 32-jarige zuster in een drie meter diep wijnvat verdronken. De man, waarschijn lijk door dampen be dwelmd, was in het vat gevallen. Zijn zuster overwam hetzelfde lot, toen ze hem probeerde te redden. LONDEN/TEL AVIV De Internationale Vereniging voor Luchtvervoer (IATA) heeft gisteren een anonieme boodschap ontvangen, waarin gedreigd wordt met massale represailles tegen luchthavens, als niet snel aan een aantal eisen wordt voldaan, waaronder de vrijlating door Israël van Kozo Okamoto, de enige overlevende Japanner van het drietal dat het bloedbad op het vliegveld Lod aan richtte. Binnen vierentwintig uur moet secretaris-generaal Kurt Wald- heim van de Verenigde Naties via de televisie laten weten dat de eisen worden ingewilligd. Deze eisen zijn: vrijlating van Kozo Okamoto; teruggave van het geld dat Japan heeft betaald als compensatie voor de slacht offers van het bloedbad; betaling aan de Verenigde Naties van vier miljoen dollar voor hulp aan onder ontwikkelde landen; (Van een onzer verslagge vers) VOGELWAARDE KPJ- voorzitter Stan Vereecken (23) van de kring Hulst is gistermorgen vroeg bij een au to-ongeluk in Vogelwaarde om het leven gekomen. Zijn auto raakte ter hoogte van het re creatieterrein „De Vogel" van de weg, botste tegen een boom en is daarna van het talud gereden. Volgens de politie moet het ongeluk tussen vier uur en half vijf zijn gebeurd, maar precies weet men het niet, omdat er geen getuigen zijn. De verongelukte auto werd gistei-morgen tegen half acht ontdekt door een passant, die via een van de buurtbewoner» de politie waarschuwde. Toen men even later poolshoogte ging nemen, ontdekte men in de totaal vernielde auto, de bestuurder, die inmiddels overleden bleek te zijn. Volgens de politie was de auto vanaf de weg erg moei lijk te zien en is dat vermoe delijk de reden van de late ontdekking. Dit bleef over van de auto waarin Stan Vereecken is uer- ongelukt. Stan Vereecken stond in oost-Zeeuwsch-Vlaanderen be kend als een inventieve jonge bestuurder, die vorig jaar nog de aandacht op zich vestigde, door samen met enkele colle ga's de toenmalige minister president De Jong ganze-eie- ren aan te bieden om hem op deze. manier te wijzen op de problematiek van oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Israëlische terugtrekking uit de bezette Arabische gebieden. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, „zal een openlijke oorlog worden gevoerd tegen joodse industrieën met El Al. de Israëlische luchtvaartmaat schappij, als eerste doel." Vliegvelden waar El Al mag landen, worden als medeplich tigen beschouwd "en „zullen dienovereenkomstig worden be handeld." De boodschap is ontvangen op het hoofdkantoor van de IATA op 't vliegveld Heathrow bij Londen. De IATA neemt het dreigement ernstig. Israël heeft verklaard, dat het „weigert zich bang te laten maken" door een anonieme be dreiging met aanvallen op de Israëlische luchtvaartmaat schappij, als de Japanse ter rorist Okamoto niet in vrijheid wordt gesteld. De Israëlische minister van verkeer, Shimon Peres, zei dat „degenen die zich bang laten maken, om een ramp voor het internationale luchtverkeer vragen." El Al maakte bekend dat men na het ontvangen van de bedreiging de veiligheidsmaat regelen niet had verscherpt, „omdat onze veiligheidsmaat regelen reeds maximaal zijn." DEN HAAG (ANP). De Hoge Raad heeft gisteren het arrest van het gerechtshof in Den Haag verworpen, waarbij de 27-jarige Bennie B. mede werker van de „Sosjaie Joe nit" in Den Haag, was ontsla gen van rechtsvervolging. Het gerechtshof in Amsterdam zal de zaak nu te behandelen krij gen. B. heeft terecht moeten staan, omdat hij een minderja rig meisje (14), dat van huis was weggelopen, bij de „So- siale Joenit" aan de nasporin gen van de politie en justitie onttrokken had. Hij had dat naar zijn zeggen gedaan om adequate hulp aan het meisje en haar ouders te kunnen ver lenen. De Hoge Raad heeft het ar rest van het Haagse hof ver nietigd, omdat de beslissing omtrent de strafbaarheid van B. daarin niet naar behoren met redenen was omkleed. (Foto Joh an van Gurp). Jos van Beers (links) heeft Jan Janssen geklopt in de prof ronde van Made. Janssen raakte even tevoren vlak voor de finish, '-> de macht over zijn stir; kwijt naar zijn zeggen doordat Van Beers met de linkerknie ajjn stuur raakte; mogelijk echter oolf door eenhppb.and (zie J-anssens voorwiel), In zijn val sleepte Janssen Van Beers mee. Beide coureurs belandden evenals de derde aankomende Harry Jansen met vele schaafwonden in het publiek, dat de straat was opgekomen om niets te missen van de sprint van de kopgroep. (Van onze redactie buiten land). NEW YORK. De Vere nigde Staten hebben in de voorbije negen jaar boven Noord- en Zuid-Vietnam en Laos wolken bewerkt om re genval te veroorzaken en zo militair voordeel te behalen. Dit schreef gisteren de New York Times. Het bericht is gebaseerd op een uitgebreide reeks interviews met burger lijke en militaire kringen, al dus het blad. Tien dagen gele den werd door top-militairen van het Pengaton pertinent ontkent, dat de VS boven In- do-China ooit „regen gemaakt hebben". Het regen miaken leidde eer der al tot krachtige protesten van het ministerie van buiten landse zaken, dat vond dat de Ver. Staten milieu-risico's van onberekenbare proporties na men. Niettemin vertelden alle geïnlterviewdian dat het maken van de regen geen overstro mingen op grote schaal heeft veroorzaakt. Een autoriteit heeft volgens de New York Times de vraag gesteld: „Wat is erger, bommen neergooien of regen laten vallen?" Het langs chemische weg verwekken van regen wordt volgens de New York Times door geen internationale con ventie verboden: „Er is ge woon nooit iets over vastge legd". De regering van presi dent Nixon en het ministerie BRUSSEL (ANP). Aan de Belgische kust is gisteren een u»ts>ebreide zoekactie in gezet naar een driejarig meis je, Katia van Hove uit Oosten de, dat in de nacht van zondag op maandag uit haar woning in Oostende is verdwenen. Het meisje was zondagnacht door haar moeder (Vera Ti- berghien) naar bed gebracht. Toen de vrouw en haar huidi ge echtgenoot (Daniel Sancto rum) omstreeks drie uur zon dagnacht het café dat ze ex ploiteren, hadden gesloten en naar bed gingen, bleek het kind uit haar bedje verdwe nen te zijn. De mogelijkheid dat het kind, dat alleen in pyama ge kleed was, uit haar bedje ge komen is en onopgemerkt naar buiten is gegaan, wordt vrij wel uitgesloten geacht. Eerder wordt aan een ontvoering ge dacht. De vroegere echtgenoot van dc vrouw, de vader van de kleine Katia, heeft echter al verklaard niets met de zaak te maken te hebben. van buitemilamc ben geweigerd „m b t Veel geïnterviewden twijfel den eraan of de methode veel resultaat heeft opgeleverd. Maar andere vonden dat ze door het die opgeleverd. Dat de van die actie. Het wapen heeft zich ook wel eens tegen de Amerikanen zelf gekeerd. Zo lieten ze eens per ongeluk 18 centimeter in twee uur vallen op een kamp van de Amerikaanse groene baretten. De „conferentie van Stock holm ten behoev-e van Viet nam" bestaande uit vertegen woordigers van verscheidene pacifistische organisties uit de hele wereld, is van plan een schip met medicamenten naar Noord-Vietaam te sturen om de Amerikaanse mijnblok- kade van de Nooirdvietnaimese havens te breken. Zuidvietnamese parachutis ten zijn intussen de stad Quaing Tri, die in handen is van de Nóordvi-etnamezen en Vietcongeenheden, tot op nog geen drie kilometer genaderd, zo werd gisteren gemeld. Noord Vietnamese troepen ge ven echter zwaar tegenvuur. Meer naar het zuiden heb ben de Noordvietnamezen in de loop van maandag 30 raket ten op de stad Hoeé afge vuurd. De Amerikaanse lucht macht heeft op 16 km van Haipong een elektrische cen trale gebombardeerd. Een Amerikaans vliegtuig heeft zondag honderden nieuwe mijnen uitgeworpen om de ha ven van Haiphong en de mon ding van twee rivieren te ver sperren, zo is gisteren in Noord- Vietnam meegedeeld. IJMUIDEN (ANP). De bemanning van het Britse jacht .Nature Girl' was zondagavond zo zee ziek, dat zij hef schip nauwelijks meer konden besturen. Het jacht dreig de voor de kust van Bak- kum aan dc grond te lo pen. Met vuurpijlen en lichtsignalen werd ge tracht de aandacht van de kustwacht te trekken. De reddingboot „Prins Hendrik" is het jacht te huip gesneld, nam het jacht op sleeptouw en bracht het veilig de ha ven van IJmuiden bin nen, Aan boord bevon den zich twee mannen, twee vrouwen en een kind. NEW ORLEANS (UPI- RTR) Agenten van de Amerikaanse federale recher che, de FBI, hebben op het vliegveld van Shreveport bij New Orleans in de staat Loui siana en grote hoeveelheid wapens, en munitie in beslag genomen. Er zijn negen mannen gear resteerd, die ervan worden verdacht de wapens via de Mexicaanse stad Vera Cruz naar Cuba te hebben willen smokkelen in een poging het bewind van premier Fidel Ca stro omver te werpen. Tot de wapens, üie waren ingeladen in een chartervlieg tuig dat op het punt stond naar Mexico te vertrekken, behoorden onder meer 5000 geweren en andere handvuur- wapens, 6000 kilo explosieven. slaghoedjes en ontstekings- draad. IN DE HOOFDSTAD van Somalië zijn drie mannen te rechtgesteld, die in mei van het vorig jaar gepoogd zouden hebben de regering van Soma lië omver te werpen. LONDEN (AFP). In de Noordierse hoofdstad Belfast stonden gisteravond 2000 met stokken en flessen gewapende leden van de extremistische protestantse organisatie UDA (Ulster Defence Association' tegenover 500 Britse militairen. Dezen waren van plan te ver hinderen dat de protestanten nieuwe barricaden opwerpen in een straat die de protestantse wijk Shankliill verbindt met de katholieke wijk Springfield. De UDA had de Britse over heid tot 1 uur de tijd gegeven de soldaten terug te trekken. De inwonprs van de wijk wa ren geëvacueerd. William Whitelaw, de Britse vertegen woordiger, onderhandelde en kele uren met de UDA, maar toen het ultimatum van de UDA afliep, scheen nog geen akkoord te zijn bereikt. Met de ontdekking van twee door kogels doorzeefde lijken in Belfast i.s het dodencijfer van het afgelopen weekend in Ul ster gestegen tot zeven. Het to taal aantal slachtoffers sinds het sectarisch conflict drie jaar- geleden uitbrak, bereikt daar mee de 400. Gisterochtend vroeg werd het lijk van een man ge vonden in een verlaten auto bij de Crumlin Road gevangenis im Belfast. Een man op weg naar zijn werk ontdekte in een an dere straat van Belfast het lijk van een jongeman. TOKIO (RTR). Het kabi net van de aftredende Japanse premier Eisakoe Sato dient donderdag zijn ontslag in, om de weg vrij te maken voor de nieuwe ministerraad van zijn opvolger. De liberaal-democratische regeringspartij kiest Sato's op volger woensdag. (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW Volgens hoofd ingenieur-directeur H. Heringa van de cultuurtechnische dienst in Goes kan waarschijnlijk nog dit jaar worden begonnen met de uitvoering van de ruilver kavelingswerkzaamheden in het noordelijk gebied van de ruilverkaveling Kieldrecht. Al le projecten in deze omgeving werden vorig jaar, een week voor de aanbesteding stilgelegd in verband met het Baalhoek- kanaal. Nu minister Drees jr. zijn voorkeur voor een binnendijks tracé heeft uitgesproken, zullen de oorspronkelijke plannen voor dit gebied iets gewijzigd moeten worden. „Maar het is in ieder geval de bedoeling om er mee door te gaan", aldus het commentaar van de heer Heringa. Volgens zijn commentaar is er al een gewijzigd plan in voorbereiding, waaraan alleen de cultuurtechnische commis sie haar goedkeuring nog moet verlenen. Het voorziet in de realisatie van de belangrijkste geplande werken. Onnodige in vesteringen zullen zoveel mo gelijk vermeden worden. Dat impliceert, dat de verschillende projecten zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd om op deze manier toch vrijbaan te hou den voor het Baalhoekkanaah (Vervolg op pagina 3) UTRECHT (ANP) Het overlegorgaan van de drie vakcentrales noemt het wets ontwerp fiscale oudedagsre- serve voor zelfstandigen zowel op principiële als praktische gronden totaal ongeschikt. Dit is meegedeeld in een brief van het overlegorgaan die gisteren is verzonden aan de Tweede Kamer. In de brief worden ook alternatieven genoemd, die volgens de vakbeweging juister zijn dan dc door de regering voorgestelde maatre gelen. In de brief zegt het overleg orgaan voorstander te zijn van een adequate pensioen voorziening voor zelfstandigen, met de opmerking dat de hui dige pensioenvoorzieningen voor werknemers in het be drijfsleven in vele gevallen ook nog ontoereikend zijn. Als principieel bezwaar wordt door het overlegorgaan, o.m. aangevoerd het ontbreken van een waarborg dat de gere serveerde bedragen daadwer kelijk voor pensioenvoorzie ning worden aangewend. Vol gens het overlegorgaan lijkt het er meer op dat hogers inkomensgroepen belasting voordeel kunnen behalen. DORDRECHT (ANP). De officier van justitie bij de rechtbank in Dordrecht heeft drie jaar gevangenisstraf ge- eist met aftrek van voorarrest tegen de 2.8-jarige slager C.A.M. uit Dordrecht. In de laatste avond van 28 december vorig jaar had de slager de caféhouder P.C. de Man in Dordrecht in een „toe stand van dronkenschap tot op de rand van de waanzin", met elf messteken in borst en rug om het leven gebracht. Bij zijn eis hield de officier, mr. A. Niessen, er rekening mee, dat het psychiatrisch rapport de slager verminderd toerekeningsvatbaar had verklaard. Hij achtte deson danks de ten laste gelegde op zettelijke doodslag aanwe zig.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1