AUTO WEER DUURDER „Gat" van Nelissen opnieuw groter IN BELGIË ZEKER 7 MILJARD „ZWART" DRIE VAN BREDA NAAR KLINIEK IN UTRECHT Rome zet vraagteken bij enquête Roermond IRENE in verwachting van tweede Schade van vuile lucht wordt vergoed <D Breng kinderen niet in auto naar schoollaat ze lopen KOCK Mee- en tegenvallers Gunstiger Buit Ajax-Inter 25.300 voor zakkenrollers Vlerick: pastoors hebben ons slecht opgevoed Philips „loost" 1300 man in 4 maanden Gezondheidscommissie in Sint Niklaas tot ouders Voor geestelijk en lichamelijk onderzoek Nieuwe actie Bangladesj Coen Moulijn „bondsridder" Weer 2 leden Baader-groep gearresteerd Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)79 20 t.n.v.,N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. ZATERDAG 10 JUNI 1972 ZEEUW 26e Jaargang No. 8873 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum, per advertentie f 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Varmelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vjn. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De troon rede zal op prinsjesdag be langrijke plannen vermelden van minister Drees op ver voersgebied. Er zal een pak ket maatregelen bekend wor den gemaakt ter bevordering van het openbaar vervoer. Dat betekent onder meer dat de particuliere automobilist nog meer voor het gebruik van zijn eigen vervoermiddel zal moeten betalen. Een be langrijk deel van de hogere regeringsuitgaven op dit ge bied zal moeten worden be streden uit de belastingen, maar ook het publiek zal meer voor zijn vervoer moe ten betalen. Dit blijkt uit de gisteren verschenen voorjaarsnota van het kabinet Biesheuvel. In deze nota wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de begrotingsuitgaven. Daarin wordt voor het open baar vervoer voor het vol gend jaar een belangrijke ex tra stijging van uitgaven voorspeld van 113 miljoen gulden. De regering spreekt in dit verband over haar voornemen: „Zo spoedig mo gelijk een aantal wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot bestemmings heffingen, tarieven en uitga- venombuigingen". In Haagse kringen wordt verwacht dat de regerings maatregelen uiteenvallen in twee groepen: bevordering van het openbaar vervoer en afremming van het particu liere autogebruik. Wat het openbaar vervoer betreft kan gedacht worden aan betere serviceverlening door spoor wegen, streekvervoer en stadsvervoer, eventueel ook verruiming van de thans nog beperkte taximogelijkheden. Wat de afremming van het eigen autogebruik betreft zou men kunnen denken aan ho gere parkeergelden, hogere motorrijtuigenbelasting en eventueel hogere benzineac cijns en verscherping van de voorschriften voor de veilig heid van de auto en de zui verheid van de brandstof. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het tekort op de rijksbegroting zal dit jaar vermoedelijk 90 miljoen meer bedragen dan aanvankelijk was voorzien. Met inbegrip van de aanstaande verlaging van de wiebeltax op 1 juli a.s. zal het tekort echter nog 84 miljoen groter worden en dan dus in totaal 174 miljoen gaan bedragen. Dit deelt de regering in haar „voorjaarsnota" over de stand van de rijksbegroting mee aan de Tweede Kamer. Het to tal e begrotingstekort wordt nu geraamd op bijna 2,5 mil jard, nl. f 2.486 miljoen. Minister Nelissen van Financiën noteert in deze nota een belangrijke meevaller: een hogere belastingopbrengst van 500 miljoen, maar ook een belang rijke tegenvaller: een mindere opbrengst van rond 300 mil joen b\j de niet-belastingontvangsten. De regering zal dit jaar 218 miljoen meer uitgeven dan zij aanvankelijk had geraamd. Daar staat echter tegenover, dat zij andere begrotingskos- ten met een gelijk bedrag zal verlagen. Die plussen en min nen zijn echter niet bij elk departement in evenwicht. Zo zullen b.v. de verhogingen bij onderwijs en wetenschappen bijna 72 min. bedragen doch de verlagingen bij ditzelfde departement slechts 41 min. Premier Biesheuvel heeft de voorjaarsnota gisteravond een bewijs van het strakke begro tingsbeleid van zijn regering genoemd. De premier heeft al zijn ministers ook voor de tweede helft van dit jaar de dringende boodschap meegege ven te handelen alsof zij mi nister van financiën zijn. De belastingen tonen voor de schatkist een heel wat gun stiger beeld dan het vorig jaar bij de opstelling van de begro ting was voorzien. Per saldo zal minister Nelissen dit jaar eer. half miljard extra binnen krijgen. Dat is dan een batig saldo van mee- en tegenval lers. De meevallers zijn o.a. 375 min. aan omzetbelasting, 200 min. aan inkomstenbelas ting en 230 min. aan loonbe lasting. De grootste tegenval ler is een mindere opbrengst van 110 min. aan invoerrech ten. Andere tegenvallers zijn 65 min. bij de alcoholaccijns, 65 min. bij de motorrijtuigen belasting (worden er minder auto's verkocht, of wordt er meer „zwart"' gereden?), Ne lissen heeft al strengere contro le aangekondigd, 20 min. bij de belasting op erfenissen en 10 min. bij de vermogensbe lasting. In de sector van de niet- belastingontvangsten zal mi nister Nelissen een zware klap moeten incasseren. Namelijk rond 300 miljoen verlies. Voor die mindere opbrengsten zor gen de Nederlandse Bank met 75 min. Het landbouw egalisa tiefonds met 98 min., de PTT met 55 min., de KLÏt met 20 min en het aardgas met 50 min. Buiten de reeds genoemde extra verhoging van uitgaven voor het onderwijs wijst mi nister Nelissen o.m. nog op de volgende uitgavenstijgingen' 19 min. aan bijdragen in de verliezen van het streekver voer, 18,6 min. aan mijnsteum (hogere loonstijging en hogere terugbetaling van vennoot schapsbelasting dan aanvanke lijk was geraamd). 11,5 aan verbeteringen van infrastruc tuur en 5 min. aan de begelei ding van gastarbeiders. De bezuinigingen, buiten de reeds genoemde in de onder wijssector, zijn onder andere: 14.5 min bij stadsvernieuwing (reconstructie en sanering van oude stadskernen), 3 min bij de Deltawerken, 6 min bij de woningbouw in Lelystad. 6 min bij de bijdragen aan ste delijke vervoersvoorzieningen, 4 min bij de dierziektenbe- strijding, 0,7 min bij de subsi dies -aan kruisverenigingen etc. Ook de kleintjes tellen mee jn de miljoenendans. Zo heeft de minister van Financiën be rekend, dat een geringe prijs verhoging v-an het kopje kof fie en het kopje thee bij de rijksdiensten de schatkist per jaar een extra voordeeltje van niet minder dan 6 miljoen gu- den kan opleveren. Daarover moet echter eerst nog gespro ken worden met de ambtena- renorganisaties. Voorzichtig heidshalve schat de minister de opbrengst voor dit jaar dan ook maar op de helft van een jaaropbrengst, dus 3 miljoen. ROTTERDAM (ANP) Uit de stortbakken van de toiletten in het Feijenoordstadion in Rotterdam, heeft de politie donderdag een emmer vol lege portemonnees gehaald. Deze zijn uit de zakken van de voetballiefhebbers gerold tijdens de recente cupfinale AjaxInter. Tot nu toe is bij de Rotter damse politie aangifte gedaan van ontvreemding van in to taal 25.300 aan zakgeld. Het begint er volgens de politie op te lijken, dat er een georgani seerde bende aan de gang is geweest. BRUSSEL (ANP) De Belgische minister van financiën, Vlerick, heeft in een vraagge sprek met een Belgisch blad meegedeeld er ze ker van te zijn dat er op de Belgische markt min stens zeven miljard gul den aan zwart geld cir culeert. Dat is geld waarvoor geen belasting betaald wordt. Volgens een recent onderzoek zou in Nederland voor zes miljard gulden „zwart" geld in omloop zijn. De Belgen frauderen allemaal een beetje. Ook loontrekkenden doen daar gretig aan mee. Het zijn niet altijd de men sen met de grote inko mens die de Belgische staatskas de grootste verliezen toebrengen. Als 10.000 schoonmaak sters „zwart" werken en hun inkomen niet opge ven, lijdt de staat een groter verlies dan dat enkelen met grote inko mens frauderen, aldus de Belgische bewinds man. Minister Vlerick zei ook: „Het is geen ge heim dat middenstanders in bepaalde sectoren ein deloos en onverschrok ken knoeien met de btw. Eigenlijk hebben de pas toors ons slecht opge voed, aldus de minis er. Juist bij de kerken zijn de schandelijkste toe standen op boekhoud kundig gebied te vin den". (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW Vier zakteen met 30 tot 40 kilo schelven en vele uren monnikengeduld heeft beroepsvisser E. M. van Immerseel (zie fotouit Ter neuzen er voor over moeten hebben om de voorgevel van zijn pittoreske vakantiehuisje in Graauw van boven tot onder te beplakken met oesterschelven. Het resultaat mag er zvnais de zon schijnt lijkt het een sprookjeshuisje, waarop een diep-blauwe glans list. Als de bruingeveride voor deur gesloten is, verwacht je daaruit elk moment het hoofd van een lieftallige fee te zien verschijnen. Maar toch is het allemaal werkelijkheid en dat weet de heer Van Immerseel zelf het beste, want hem heeft het de meeste moeite geKost om de woning in de staat te krijgen viaarin hij nu verkeert. Het is een piepklein huisje met de charmes van de oude tijd en de nodige onaemakKen voor lange mensen. De zolde ring is laag en de vloer loopt schuin. Het sprookjeshuisje wordt begrensd door een iraai gazor, met een fijne haag, waar in visser Van Immerseel trots aan alle bezoekers de daar broedende vogels laat zien. „Ik heb het al dikwijls kun. nen verkopen", aldus Van im merseel, die het daarbij over zijn woning heeft. „Er zijn al verschillende Belgen, die geld hebben geboden". Voorlopig is hij niet van zin, zijn kostbare bezit van de hand te doen. Hij brengt er zoveel mogelijk ztw vrije uren door en met name in de wintermaanden zim er dat nogal wat, als de visvangst stü ligt. De heer Van Immerseel heeft ook van die vrije tijd gebruik gemaakt om de oesterschelpen op zijn voorgevel te plakken. Waarom? „Och", zegt hij, „het is zomaar een hobby van me. Je weet wel: om gewoon een beetje aan de gang te blijven. Ik moet er nog veel aan doen too) ik klaar ben". Hij is voornemens, zo blijkt uit zijn betoog, om van zijn do mein een soort aardsparadijs te maken. Na de oesterschelpen waarvan er verschillende uit Ierland komen zullen nog verschillende andere decoraties volgen. Het merendeel der schelpen heeft Van Immerseel zelf op de kop getikt en dat geldt ook voor de andere decoratieve elemen ten. Tot de decoraties binnen ho ren onder meer wervels van mammoeten, die uit de Schelde zijn opgevist. „Er is veel werk aan geweest, god, wat was daar een werk aan", zegt Van Im merseel. DEN HAAG (ANP) In de eerste vier maanden van 1972 is het aantal personeelsleden werkzaam in de bedrijven van Philips in ons land met 1272 verminderd. 215 waren direct bij de in dustriële produktie ingescha keld, 214 verrichtten overige „indirecte" werkzaamheden en 177 waren hogere beambten. DEN HAAG (ANP) De ondernemingsraad voor de be drijven van Philips in Eindho ven en omgeving heeft de di rectie voorgesteld de collectie ve vakantie met ingang van 1973 af te schaffen. De ondernemingsx-aad heeft daaraan toegevoegd dat de overgrote meerderheid der be- drijfskernen te kennen heeft gegeven in het geheel geen collectieve vakantie meer te wensen. 55 (Van een onzer verslaggevers) SINT-NIKLAAS De ge zondheidscommissie van de stad Niklaas heeft in een brief aan schooldirecties en ouder- comité's van alle onderwijsin stellingen, haar bezorgdheid uitgedrukt over de fysieke toestand van een groot aantal schoolgaande kinderen. De commissie is van me ning, dat teveel kinderen wor den verwend, doordat ze door hun ouders steeds naar school worden gebracht en gehaald. Meestal gebeurt dit met parti culiere auto's, en dat is nu juist het punt, waartegen de commissie in de brief scherp protest heeft aangetekend. De gezondheidscommissie is van mening, dat deze gewoon te nadelig is voor de fysieke ontwikkeling van de kinderen. Een gevolg daarvan is, dat hun weerstandsvermogen ver zwakt, zo staat letterlijk in de brief, zodat ze meer vatbaar zijn voor allerlei kwalen. De bezorgdheid geldt ook het feit, dat door wachtende vaders en moeders in stationair draaien de auto's de lucht in een groot aantal straten van Sint-Ni- klaas ernstig wordt verontrei nigd. De commissie, waarvan onder meer medici deel uitma ken, adviseert de ouders van schoolgaande kinderen daarom hun kroost in het vervolg met het openbaar vervoer mee te sturen of en dat nog liever ze te harden door ze met de fiets of te voet naar school te sturen. XVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG De drie Duit se oorlogsmisdadigers Fischer, Kotalla en Aus der Funten zul len op verzoek van minister Van Agt van justitie geestelijk en lichamelijk worden onder zocht in de psychiatrische ob servatiekliniek van het ge vangeniswezen in Utrecht. Verwacht wordt, dat er in september a.s. in deze kliniek plaats vrij zal zijn voor de „drie van Breda". Deskundigen van de kliniek zullen een klinisch somatisch (lichamelijk), psy chologisch en psychiatrisch on derzoek instellen. Zij zullen zich niet uitspreken over de conclusies, die uit hun onder zoek zouden kunnen worden getrokken ten aanzien van in- vrijheidsstelling of voortgezet te gevangenhouding. De regering heeft op 4 maart jl. aangekondigd, dat een der gelijk onderzoek zou worden ingesteld en dat het in Neder land zou plaatsvinden. Het on derzoek zal niet gezamenlijk doch strikt individueel plaats vinden. Het ministerie van justitie heeft niet bekendge maakt, welke medische deskun digen het onderzoek zullen uit voeren. In een gesprek met de vaste Tweede-Kamercommissie voor justitie over het regeringsbe sluit, welk gesprek 16 maart jl. plaatshad, had minister Van Agt ook al gezegd dat hij nog degenen, die het onderzoek DEN HAAG (ANP) De stichting Nederlands comité vluchtelingenhulp gaat een nieuwe nationale inzamelings actie houden voor hulpverle ning aan Bangladesj. Zondagavond 18 juni zal een speciale t.v.-uitzending van de NOS aan de actie worden ge wijd. Aan het eind daarvan zal de bevolking worden opgeroe pen giften voor de ,actie ter beschikking te stellen. (Van onze correspondent) ROME De Romeinse curie wil eerst rustig de stukken in zien, alvorens vast te stellen welke waarde zij aan de en quête onder de priesters van het bisdom Roermond kan hechten. Een functionaris van het Vaticaan verklaarde tegen over ons de resultaten op het eerste gezicht niet bepalend voor een oordeel over mgr. Gijsen te achten. „Om te beginnen vormt de clerus niet het hele volk Gods,' aldus onze zegsman. „Dan.moet worden nagegaan hoe de son dering is verricht, welke vra gen zijn gesteld en in welke vorm, een en ander teneinde uit te maken of er is gesugge reerd dan wel sociale pressie in het spel is geweest." Onze bron zei de indruk te hebben dat het meningsonderzoek niet geheim is geweest, hetgeen hij kwalijk vond. Een heel ernstige tekortko ming noemde hij het feit dat het secretariaat van het dio cees van de in Limburg zo tal rijke regulieren alleen de in de zielzorg werkzame geestelijken had gepolst en van de religieu zen alsmede de leken alleen de zeer weinigen die zitting heb ben in de pastorale raad. „Doch nog afgezien van dat alles", al dus de Vaticaanse functionaris, „gaat in aangelegenheden als deze het democratische beginsel van de meerderheid niet op". Het rapport van het Roer- mondse kapittel over de bot singen tussen dr. Gijsen en zijn kader is op de Romeinse curie nog niet ontvangen. Wel ver luidt alhier dat de afgezanten van het kapittel op zeer korte termijn in Rome worden ver wacht. geen namen kon noemen van zouden gaan doen. Het enige dat de bewindsman naar zijn mening hierover kon zeggen, was dat zou worden gezocht naar bekwame perso nen, die de taak aankunnen. Op de vraag van de commissie of gestoordheid op zich een re den zou kunnen zijn om indi viduele gratie te verlenen, ant woordde de minister dat hij tot zijn spijt geen vrijheid kon vinden om op die vraag vooraf antwoord te geven. (Van onze sportredactie! ROTTERDAM Coen Mou lijn heeft een groots afscheid gekregen. In de middaguren stond hij centraal op een re ceptie waar honderden mensen hem aan het slot van zijn voet balcarrière de hand drukten en 's avonds danste hij na de wed strijd tegen Uruguay (0-0) op de schouders van zijn mede spelers langs de volgepakte tri bunes. De Feyenoorders maakten van die ere-tocht een estafette. Ze namen „Coentje" om beur ten op hun schouders en onder een daverend „lang zal hü le ven" ging Moulijn zijn laatste gang als voetballer door „de tunnel". Hij deed dat als „bondsridder" van de KNVB. want die hoge onderscheiding reikte voorzitter Meuleman hem eerder op de dag uit. Meer over het afscheid van Moulijn op onze sportpagina. BERLIJN (DPA) In West- Berlijn zijn gisteren weer twee leden van de links-extremisti sche Baader-Meinhofgroep ge arresteerd. Het gaat om Bern- hard Braun (26) en Brigitte Mohnhaupt (22). De twee arrestanten, die vol gens de recherche tot de kern van de anarchistische bewe ging hoorden, boden bij hun aanhouding geen tegenstand." Beiden hadden een pistool bij zich. Braun ook nog een hand granaat. De Westduitse politie zoekt intussen intensief verder naar de twee resterencTe en voort vluchtige leden van de kern van de Baader-Meinhofgroep, de 37-jarige Ulrike Meinhof en de 18-jarige Ilse Stachowiak. (Zie ook elders in deze krant). (ADVERTENTIE) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN MADRID (DPA) Prinses Irene verwacht in november haar tweede kind. Dit heeft gis teren het bureau van de Spaan se carlisten in Madrid bekend gemaakt. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Iedere Ne derlander, die schade heeft ge- ieden van luchtverontreini ging, kan binnen enkele maan den deze schade vergoed krij gen uit het fonds luchtveront reiniging. De ministerraad heeft bier toe gisteren besloten. De stich ting van dit fonds is een van de bel-angrijkse uitvoeringsbe- sl uiten, zoals dat heet, van de wet luchtverontreiniging. Het geeft regels met betrekking tot het fonds luchtverontreini ging voor onverhaalbare scha de als gevolg van luchtveront reiniging. Iedereen, die zo'n schade heeft geleden, Kan om schadevergoeding uit het fonds verzoeken. Minister Stuyt (Volksge zondheid en Milieuhygiëne) beheert dit fonds. Het fonds wordt gefinancierd uit de luchtverontreinigingsheffin gen. (ADVERTENTIE) TOER-EN STACARAVANS KIP KAMPEERWAGENS N.V Postbus 89 - Hoogeveen MPU»^öKM»too<l«TW*)9v»«DOfKCAMOeU8JI, <9

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1