Gebruikers aardgas niet terug naar potkachel zware bom in fabriek: wijk: ontruimd thee redt nederlanders van de dood SURINAAMSE HUT OP T LOO Gezin in Sas van Gent kreeg dreigbrief NED. GASUNIE Wil AARDGAS KOPEN Langzaamaan bij Britse spoorwegen Onderzoek geëist naar beleid van Akzo-bestuur Pleister ontbreekt: trein valt uit Dit jaar al ontslag aan 9500 man WESTDUITSERS NIET EERDER INGELICHT De Zeeuw wil gesprek met Gij sen Paniek in Londonderry Brug over Boudewijnweg ingestort: vrachtauto bedolven ETEC TE TERNEUZEN WIL DEEL PERSONEEL DE HOOP OVERNEMEN EXPORT Om vier procent Vertragingen Drees: Niet zeker dal huidig renteniveau hij giro blijft Schotse vijfling maakt het goed Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Gironummer 111411-1. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. Redactie- en administratie-adres: meuwstraat 9, Terneuzen, tel. (011 50) 79 2b t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. DINSDAG 18 april 1972 '26e Jaargang Nr. 8829' Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 1-1 uur, Vcor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m, 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem DEN HAAG (ANP Aardgasgebruikers hoeven in de toekomst niet terug te keren tot de potkachel. De regering hoopt ook als de huidige aardgasvoorraad in ons land zal zijn uitge put te kunnen voorzien in de aardgasbehoefte. Hierbij denkt men aan twee moge lijkheden: het vinden van nieuwe Voorraden door ex ploratie in Noordzee, Wad denzee en IJsselmeer of als dat niet genoeg oplevert door import. Zo heeft de Ne derlandse regering reeds nu grote belangstelling voor het aardgas dat gevonden is op het Noordse Continentale plat. Dit heeft een woordvoer der van het ministerie van Economische Zaken meege deeld. Overigens is het niet zo dat de uitputting van de aardgasbronnen (2400 mil jard m3) in Groningen, Drente en Friesland al snel in zicht komt. Voor de in dustrie is er zeker aardgas beschikbaar tot het einde van de jaren tachtig en voor kleinverbruikers en kleine- en middelgrote bedrijven tot het einde van deze eeuw. Behalve aardgas zal vooral kernenergie in een verdere toekomst een rol gaan spe len in de energievoorzie ning van Nederland, vooral voor het opwekken van elektriciteit. Toch meent de minister van Economische Zaken Lan gui an dal er paal en perk gesteld moet worden aan de explosieve ontwik keling op het vlak van het aardgasgebruik. De Gasunie is al gestopt met de intensieve reclame campagne voor het aardgas en de minister heeft vervol gens met ingang van onge veer 1 januari 1973 een prijsverhoging van dit pro- dukt in het vooruitzicht ge steld. Volgens de woord voerder van het ministerie is dit gedaan omdat achter af gebleken zou zijn dat de aardgasreserves kleiner zou den zijn dan aanvankelijk geraamd („Er is geen ku bieke meter minder dan we dachten"), maar omdat het verbruik onverwachte vor men heeft aangenomen. Is het nu wel redelijk dat vooral het gebruik op de binnenlandse afzetmarkt wordt afgeremd en dat de export (naar West-Duits- land, België en Italië) ge woon doorgaat? Wat de ex port betreft, aldus de woord voerder, zit Nederland vast aan contracten (lopend van 20 tot 25 jaar). Maar op het gebied van verdere export expansie zal de ontwikkeling van het aardgasgebruik ze ker zijn invloed hebben. In 1971 werd van de 43 miljard m3 aardgas 17 miljard geëx porteerd. Ofschoon een aantal proef boringen op het Nederland se Continentale Plat teleur stellend is geweest acht men het op het ministerie van Economische Zaken niet uit gesloten dat de oliemaat schappijen succesvollere vondsten zullen doen. GRONINGEN (ANP). Dr. C. Krijgsman, hoofddirec teur van de N.V. Ncd. Gasunie, heeft gisteravond in Gro ningen bekendgemaakt dat de Gasunie probeert van de Amerikaanse oliemaatschappij Phillips aardgas te kopen, dat is gevonden in het Noorse deel van het Continentale Plat. Het betreft een voorraad van 150 tot 200 miljard m3. Ook vanuit andere landen zou er belangstelling voor be staan. De onderhandelingen duren nog voort. Dr. Krijgsman sprak over deze plannen van de Gasunie tijdens de ontvangst van de Groninger gemeenteraad in het vernieuwde gasexpositiecentrum van de Gasunie in de Mar tinihal te Groningen. De Gasunie heeft veel belangstelling voor dit gas omdat het een versterking betekent van de additionele voorraden. Dr. Krijgsman ontkende nog eens dat de Gasunie aan de bestaande verplichtingen niet zou kunnen voldoen. Tot aan het jaar 2000 voorzag hij in dat opzicht geen problemen. BELFAST (UPI) Sluip schutters van het Ierse Repu blikeinse Leger (IRA) hebben gisteren een Britse luitenant en twee Britse soldaten onder schot genomen en gewond. De drie behoorden tot een een heid die barricaden afbrak die katholieke wijken van Belfast afsloten. Zondag werden een Britse luitenant en twee Britse soldaten beschoten en gedood. In Londonderry cirkelde een helikopter van het Britse leger boven de katholieke wijk Creg- gan Estate om gezinnen in een omtrek van anderhalve kilo meter rondom de Essex-over- hemdenfabriek, een Ameri kaans concern, per luidspreker aan te raden de buurt te ver laten, omdat sluipschutters een bom van 226 kilo op het fa brieksterrein hadden geplaatst. De loods waarin de bom is geplaatst ligt naast de kazerne aan Bligh Lane, veelvuldig doelwit van de IRA. Rondom de fabriek staan honderden woonhuizen. De IRA heeft meegedeeld dat hij de bom de grootste die ooit in Noord-Ierland is ge plaatst onschadelijk zal ma ken, als het Britse leger zich geheel uit Bligh Lane terug trekt. In een telefoontje aan de po litie hebben de „provisionals" gezegd dat de bom zo was af gesteld, dat hij in de schafttijd van de arbeiders van Essex had moeten ontploffen. Dat is niet gebeurd door naar alle waarschijnlijkheid een man kement aan het tijdmechanis me. De mijnopruimingsdienst van het Britse leger heeft verklaard dat de bom „in zeer gevaarlijke staat" verkeert, en voorlopig niet kan worden aangeraakt. De tijdklok moet eerst nog een volle ronde draaien. Een woordvoerder van de „provisionals" verklaarde: „De bom ontploft niet, tenzij het (Britse) leger er met zijn vin gers aankomt". Toen de evacuatie op grote schaal van de omwonenden be gon, ontdekte men dat op een deel van de hoofdweg naar de fabriek landmijnen zijn ge legd, waardoor de situatie nog explosiever is. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL Een In aan bouw zijnde brug over de Boudewijnweg in België (Ant werpen - Luik), die aanslui ting moest geven op de E-3 (Antwferpen - Eindhoven) Is gisterenmiddag ingestort toen een van de pijlers geramd werd door een Luxemburgse vrachtwagen, de instortende brug heeft de vrachtwagen ge deeltelijk bedolven, waardoor de chauffeur llclit gewond werd. Zes Nederlandse arbeiders zijn bij hfet ongeluk aan de dood ontsnapt. Het waren per soneelsleden van het aanne mingsbedrijf Nederhorst-Gou- da uit Papendrecht, die twee minuten voordat het ongeluk gebeurde, van het viaduct naar beneden gekomen waren voor een thefepauzc. Het ongeluk gebeurde op het grondgebied van de ge meente Ranst, niet ver van Antwerpen. De vrachtwagen kwam uit Hasselt en reed naar Antwerpen. De wagen was tb hoog geladen en raakte het in aanbouw zijnde kunstwerk dat onmiddellijk volledig instortte. Omdat beide richtingen van de snelweg geblokkeerd wer den ontstond een verkeerscha os. Bij liet leiden van de ver keersstroom dbden zich ket tingbotsingen voor. CHAOS IN ENGELAND (Van onze redactie buitenland LONDEN In Enge land is gisteren chaos ont staan door een langzaam- aauaetie van 's lands 290.000 spoorwegwer kers. Stations werden gesloten en miljoen forensen kwa men te laat op hun werk. Spoorwegpersoneel moest in een aantal incidenten de po litie te hulp roepen. Zo weigerden passagiers een trein te verlaten, die, afkom stig uit Bromley bij Londen, stopte op het Grove Park sta tion. De reizigers besloten er een sit-in van te maken tot ze naar Londen gebracht zouden worden. De politie maakte een eind aan de actie. In Shortlands stopte een lid van de spoorwegpolitie een trein en gelastte reizigers die in een remwagen waren gaan zitten omdat de personencom- partimenten jjc.1, waren, uit, te stappen. Op het spitsuur maandag sloten 35 Londense stations en gingen vijftien tijdelijk dicht. Premier Edward Heath zat gisterenmorgen een kabinets vergadering op Downingsstreet 10 voor, waarop werd besloten nog niet over te gaan tot het uitroepen van de uitzonderings toestand. In zulk een geval krijgt de regering de bevoegd heid om soldaten het werk van het treinpersoneel te laten overnemen. Minister van werkverschaf fing Maurice MacMillan deelde de spoorwegmensen mee dat het publiek zich tegen hun langzaamactie zou verzetten. Hij ontbood Victor Feather, secretaris-generaal van de al gemene vakbondsfederatie, op wie hij waarschijnlijk een be roep zou doen om te bemidde len. De langzaamaanactie begon om middernacht van zondag op maandag, nadat het spoorweg personeel het aanbod van de onafhankelijke bemiddelaar Alex Jarrat om een loonsver hoging van twaalf procent te geven, had afgeslagen. Het was 1 procent meer dan de 11 procent die de staatsspoorwe gen hadden aangeboden, maar vier procent minder dan de 16 die de spoorwegbonden ei sen. De Stoomvaartmaatschappij Zeeland heeft meegedeeld, dat de stiptheidsactie niet wordt gevoerd door het zeeva rend personeel van de Britse spoorwegen op de Hoek van HoIIand-Harwich-route. Er kunnen zich kleine ver tragingen voordoen in Harwich Parkeston Quay. Verwacht wordt, dat voor automobilisten deze vertraging zeer gering zal zijn. Passagiers die in Harwich met de trein verder reizen, dienen met ver tragingen rekening te hou den. LONDEN (Reuter) De Britse spoorweglieden houden zich thans strikt aan de regle menten ein willen op deze ma nier de regering, waarmee zij een loongechil hebben, op de knieën dwingen. Maandag is een Londense forensentrein uitgevallen daar de machinist weigerde te vertrekken. Hij voerde als argument aan, dat er slechts elf pleisters in zijn EHBO-trommel waren in plaats van de reglementaire twaalf Een tweede mancinist wilde niet wegrijden omdat ver scheidene gloeilampen uit een rijtuig ontbraken. DEN HAAG Minister Drees (Verkeer en Water staat) heeft de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij een toe zegging tot handhaving van het huidige renteniveau bij de postgiro niet kan geven. In antwoord op vragen van het PvdA-kamerlid Oele zegt de minister, dat er geen formele verplichting bestaat om de rente op particuliere postreke ningen aan te passen aan de per 1 april verlaagde rente op salarisrekeningen van de par ticuliere banken. UTRECHT (ANP) Van 1 januari tot en met 15 april hebben 9.588 werknemers ont slag gekregen of een medede ling dat ze op korte of langere termijn ontslagen zullen wor- dten. In de eerste zes maanden van vorig jaar werden 10.344 ontslagen aangekondigd. Als de huidige ontwikkeling door gaat zal dit aantal in 1972 al twee maanden eerder worden bereikt, hetgeen een stijging met ruwweg 50 procent zou betekenen. „Ruim Zicht" van het Ne derlands Katholiek Vakver bond, dat deze cijfers publi ceert, heeft uitgerekend dat 59 procent van de ontslagen het gevolg is van bedrijfssluitin gen. 32 procent van reorgani saties en 9 procent van fu sies, EDINBURGH (Reuter) De vijfling die een 32-jarige vrouw in Edinburgh vorige week vrijdag ter wereld heeft gebracht maakt het uitstekend, zo is maandag door het zie kenhuis meegedeeld. De vier meisjfes en een jongen liggen nog steeds in couveuses. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Westduitse vakbonden zijn niet reeds we ken van tevoren ingelicht over de plannen van het AKZO-bc- stuur tot het sluiten van een groot aantal Enka-Glanzstoffvesti- gingen, waaonder die in Breda. De Westduitse vakbonden hoorden het nieuws op 7 april, een dag later zelfs dan de Nederlandse vakbondsbestuur ders. Aldus gisteravond NVV- Industriebond-bestuurder F. Drabbe, die dit bij zijn West duitse collega's heeft nage vraagd. Daarmee ontkende de heer Drabbe de beschuldigin gen, die het afgelopen week einde op een congres van D'66 in Eindhoven werden geuit. De heer Drabbe deed zijn ontkenning gisteravond op een persconferentie, na afloop van een gespek tussen vakbonds bestuurders en de ministers Nelissen (Economische Zaken ad interim) en Boersma (Soci ale Zaken). Dit gesprek heeft plaatsgehad op initiatief van de vakorganisaties, die aan de vooravond van het kamerdebat over de Akzo-kwestie de mi nisters hebben willen inlichten over het vakbondsstandpunt. Verleden week hebben de woordvoerders van de vakbon den al de vaste commissies van Economische en Sociale Zaken in de Tweede Kamer geïnformeerd. Vandaag vindt in Arnhem een gesprek plaats tussen de vakbonden en de centrale on dernemingsraad en, daarna, tussen de vakbonden en de raad van bestuur van het con cern. De centrale vraag in de ze gesprekken is of het be stuur van het bedrijf bereid is mee te werken aan de instel ling van een onafhankelijke onderzoekcommissie, die moet nagaan of de economische noodzaak voor de aangekon digde bedrijfssluitingen aan wezig is. Op een dergelijk on derzoek is het afgelopen week einde aangedrongen door vakbonden uit Nederland, Bel gië, Zwitserland en West- Duitsland, die in Frankfort vergaderden. In het gesprek met de beide bewindslieden hebben de vak- bondsvertegenwoordigers op deze zaak gewezen en er hun zorg over uitgesproken of de door Akzo aangekondigde maatregelen economisch wel zo noodzakelijk zijn. De over heid zou een taak hebben bij het nader analyseren van deze vraag. Ook het beleid van de Akzo-top moet ter discussie zo vinden de vakbondsmensen. In het gesprek met de mi nisters hebben zij er voorts op gewezen dat 't huns inziens no dig is om internationaal tot een marktonderzoek te komen, teneinde iets te doen aan de overinvesteringen. Voorts is er kritiek geuit op de Akzo-top, die niet de moeite heeft geno men de overheid tijdig in te lichten over de moeilijkheden binnen het bedrijf. Opnieuw is van vakbonds zijde herhaald, dat er geen bedrijfssluitingen en geen ont slagen mogen vallen zo lang er geen vervangende werkge legenheid in Breda is gecre- eerd. De ministers, die overi gens geen enkele toezegging hebben gedaan, zouden tegen dat standpunt geen verzet hebben aangetekend. De vak bondsvertegenwoordigers heb ben bij de ministers voorna melijk hun bezorgdheid geuit over de toenemende macht van de internationale concerns en de noodzaak van controle daarop. De wet op de onderne mingsraden garandeert die controlemogelijkheden onvol doende. (Zie ook pag. 9) De vierjarige prins Mau- rits, oudste zoon van prinses Margriet en de heer P. van Vollenhoven, heeft gisteren op zijn verjaardag een folkloris tisch cadeautje gekregen: een bosnegerhut, zoals die nog in zwang zijn in het rijksdeel over zee Suriname. Moeder en vader zien vergenoegd hoe hun kin deren (links de jarige, rechts zijn broertje Bernhard) het go- schenk van de Koninklijke Ne derlandse Redersvereniging verkennen. (Van onze parlementaire rfedactie) DEN HAAG De voorzit ter van de KVP ir. D. de Zeeuw wil op zeer korte ter mijn een onderhoud hebben met de bisschop van Roer mond naar aanleiding van diens uitspraak dat politici die meewerken aan een regeling van het abortusvraagstuk zich niet katholitk mogen noe men. Reeds verleden vrijdag heeft de KVP-voorzitter teler fonisch contact gezocht met de bisschop, maar mgr. Gijsen bleek afwezig te zijn, aldus de KVP-voorzitter gisteravond op een persbijeenkomst. Zoals be kend heeft ir. De Zeeuw de uitspraak van mgr. Gijsen be treurd. Op de uitspraken van bis schop Gijsen en op de houding van katholieke politici zijn bij het partijbureau van de KVP in Den Haag een tiental brie ven binnengekomen. De helft van de briefschrijvers was pro Gijsen. de andere helft contra. Vele briefschrijvers willen een nadere verduidelijking, aldus de directeur van het partijbu reau. (Van een onzer verslaggevers)" SAS VAN GENT. Een fa milie in Sas van Gent heeft vrijdagmorgen een dreigbrief ontvangen, waarin werd aan gekondigd dat hun kind zou worden vermoord. De brief is in handen gesteld van de plaat selijke politie, die de zaak in onderzoek heeft. „Een lugubere grap," zo kwa lificeerde de moeder van het kind de brief. Zij nam hem evenwel ernstig genoeg om de politie in de schakelen. De brief werd per post bezorgd. In de enveloppe stak geen papier, maar het dreigement „uw kind wordt vermoord", was aan de binnenzijde van de omslag ge schreven. De adjudant-korpschef van de rijkspolitie Sas van Gent dacht dat het „kwajongenswerk" was. „Het schrift was in. kinderlijk grote hanepoten gesteld en er is onvoldoende gefrankeerd op de brief". Uiteraard heeft de zaak alle aandacht van de po litie, maar de situatie werd toch niet als zo ernstig beschouwd dat het kind permanente poli tiebewaking heeft gekregen. „Wij vinden dat het uitge zocht moet worden," aldus de moeder. „Wie zoiets schrijft verdient toch minstens een be hoorlijke reprimande. Het komt niet helemaal als een grap over bij ons, als ouders zijn wij toch ergens wel ongerust." (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De eerste Tcrneuzense Electronica Cen trale (Etec Electronics n.v.) wil een groot deel van het personeel dat bij het electro- technische bedrijf A. de Hoop n.v. te Terneuzen wegens ge brek aan werk zal worden ontslagen, overnemen. Bij De Hoop zullen ongeveer 20 tot 25 man ontslag krijgen. Hiervan kan Etec Electronics er onge veer 15 tot 20 gebruiken. Het bedrijf heeft hierover al contact met het arbeidsbureau in Terneuzen. Dat overnemen van het personeel kan volgens de heei- D. de Bruin, hoofd van de administratie en perso neelszaken bij Etec Electronics op korte termijn gebeuren. Etec heeft volgens hem veel minder last dan De Hoop n.v. van het gebrek aan belangstel ling bij het bedrijfsleven om op dit moment te investeren. „We hebben de moeilijkheden, waarmee De Hoop nu heeft te kampen, allang aan zien ko men. We hebben namelijk al heel wat werk van De Hoop overgenomen", aldus de heer De Bruin. Etec Electronics beweegt zich op het gebied van de electronica, pneumatische en elektrische installaties en heeft als zodanig een brede commerciële basis, waardoor het voor conjuncturele schom melingen -minder gevoelig is. Bovendien doet Etec veel za ken met grote Belgische be drijven. Volgens de heer De Bruin kan Etec er op dit mo ment best een kleine twintig man aan personeel bij heb ben. „We hebben een paar grote projecten op het oog", zegt hij in dit verband. Etec Electro nics is een vrij nieuw bedrijf. Vier jaar geleden werd begon nen en tot nog toe heeft men volgens de heer De Bruin elk jaar de omzet weten te ver dubbelen. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1