DRUG-ADVIES COMMISSIES OP PROEF BIJ RECHTBANKEN HARTELIJK INTERMEZZO Alfrink krijgt overstelpend veel sympathiebetuigingen Soestdijk verhoogt spanning rond Drie m Oorlogsslachtoffers zijn niet van de kook VEEL WIND AANTAL WERK LOZEN STIJGT VERDER r Voor ton kostuums gestolen BIESHEUVEL ZWIJGT IN ALLE TALEN Kindersterfte door mazelen in Turkije RADIO DE KOOK Doden na ontploffing op Noorse tanker ANGOLAKOFFIE WORDT SCHAARSER Werkgroep-Baan bepleit Risico's Smeerolie duurder Geen gesloten visseizoen in Grevelingen en Brouwers- havense Gat saucijzebroodjes BANKETBAKKERIJ, P PEUGEOT- PRIJZEN 4 OMHOOG Arrestatiebevel tegen Clay St. Maartensdijk AFTREDEN Verwachte claling blijft geheel uit GARAGE „DE TOL" Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Gironummer 1114111. Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 20 cent. Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 2b t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. ZATERDAG 4 MAART 1972 VRIJE ZEEUW 26e Jaargang Nr. 8793 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. II uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze redactie binnenland) JOURE In een gezamen lijk communiqué hebben de koffiebranderijen Douwe Eg berts, Van Nelie en Niemeyer aangekondigd geen koffie in Angola meer te zullen ko pen. Volgens de drie „is de afge lopen weken gebleken, dat van de zijde van de consu ment tegen het verwerken van Angola-koffie bezwaren be staan". Dit heeft er. volgens de mededeling, toe geleid het inkoopbeleid te wijzigen. Nog twee bedrijven, de Zuidhollandsche Koffie- en Theehandel n.v. in Rotterdam en de Koffiebranderij en Theehandel Simon Levelt n.v. in Amsterdam maakten giste ren een Angola-stop bekend. In totaal hebben nu elf bedrij ven in ons land besloten ge hoor te geven aan de oproep van het Angola-comité. Het Angola-comité zegt bij zonder blij te zijn met de besluiten van Douwe Egberts, Van Nelie en Niemeyer. Het Angola-comité is niet van plan de actie nu te stoppen, „omdat er nog enkele bedrijven zijn, die nog niet hebben toegezegd te stoppen met verwerking van Angola-koffie. Tot deze bedrijven behoren Spar. He- ma, Végé, Centra en Sperwer, die volgens het comité tien procent van de markt beheer sen. Een woordvoerder van de A.V.G., de katholieke bond van werknemers in het agra risch, voedings cn genotmidde- ienbedrijf, verklaarde dat het besluit van Douwe Egberts „danig is versneld" door acti viteiten van de ondernemings raad en de vakbonden. (Van onze correspondent) DEN HAAG Bij de arron dissementsrechtbanken dienen Voor een proeftijd van twee jaar drugadviescommissies ie worden ingesteld die de offi cieren van justitie kunnen raadplegen in alle gevallen waarin gebruik van verdoven de middelen een belangrijke rol speelt. Tot dit advies komt de werk groep verdovende middelen on der voorzitterschap van dr. P. A. H. Baan, geneeskundig hoofdinspecteur voor de gees telijke volksgezondheid, in een rapport dat gisteren door de ministerraad is aangenomen. Het is té verwachten dat met behulp van deze commissies oplossingen gevonden kunnen worden buiten de sfeer van het strafrecht, zodat het aantal druggebruikers dat met de rechter in aanraking komt, be perkt blijft. De leden van deze drugadviescommissie zouden afkomstig moeten zijn uit de sfeer, van volksgezondheid, maatschappelijk werk, jeugd werk en onderwijs. Zij dienen sleutelposities in de hulp- en dienstverlening en het onder wijs in hun regio te bekleden. De werkgroep, die in 1968 door de toenmalige staatssecre taris Kruisinga van Volksge zondheid en minister Polak van Justitie is ingesteld, is van me ning dat het bestaande wette lijke systeem inzake drugs niet bevredigend is. Er zal daarom onderzocht moeten worden of andere wettelijke regelingen beter voldoen. Het is thans nog niet moge lijk uit de verschillende wette lijke mogelijkheden eén gefun deerde keuze te doen, aange zien op èen aantal belangrijke punten onzekerheden blijven bestaan, met name het risico van het gebruik van hennep. De werkgroep tilt aan dit ri sico zwaar, omdat naar zijn mening de risicogedachte juist uitgangspunt moet zijn voor een justitieel beleid. De grootte van die risico's kan slechts aan de hand van ervaringen in de praktijk wor- dèn geschat. Dat is ook een van de redenen dat invoering van een vergunningensysteem voor de naaste toekomst niet kan worden aanbevolen. Er zjjn naar de mening van de werkgroep nog te weinig waar borgen, dat met dit systeem de risico's van het gebruik van hennep beperkt zullen blijven. De werkgroep is van mening cfat de schadelijkheid voor het individu betwistbaar is. In te genstelling tot tabak of alcohol is, van hennepprodukten niet bekend onder welke omstan digheden het gebruik, in ver band met het gevaar voor an deren, ontoelaatbaar is. Con- tj»lemogelijkheden ontbreken rieg. De wetgever dient hier' ritee rekening te houden. De werkgroep meent dat aan gepast gebruik van drugs mo gelijk is en ook voorkomt. Dat wil echter niet zeggen, dat hier geen risico's liggen, maar deze kunnen soms aanvaardbaar zijn. 1 i*t- -« ÏNSTANBOEL (AP) In een dorp in de Turkse provin cie Sinop, gelegen aan de Zwarte Zee, zijn eenentwintig kinderen aan mazelen overle den. DEN HAAG (ANP) De prjjzen voor auto-smeermidde len Zijn verhoogd met tien cent per liter, inclusief BTW. De term „auto-smeermidde len" moet hierbij letterlijk worden genomen. Onder de prijsverhogingen vallen dus b.v. motorolie, tandwiel-olie en smeervet. DE WERKLOOSHEID in de V.S. is in februari gedaald tot 5,7 procent tegenover 5,9 pro cent ih januari en is daarmee het laagste van de afgelopen 17 maanden. DEN HAAG (ANP) Bij be schikking van de minister van Landbouw en Visserij, ir. P. J. Lardinois, geldt voor de Greve lingen en het afgesloten deel van het Brouwershavense Gat in 1972 geen gesloten tijd voor vistuigen. Dit houdt onder andere in dat men in die wateren mag blijven vissen met de gewone en de speciale hengel. Wel is voor het vissen in die wateren, zowel met een gewo ne hengel als met de speciale hengel, steeds een vergunning van de bëzitters van het vis recht nodig. Voor de sportvis sers wil dat zeggen, dat voor het Grevelingenmeer dezelfde bepalingen gelden als voor het Veerse Meer. DE DOOR DE regering geno men maatregelen op grond van de „nota inzake de werkgele genheidssituatie in 1972" geven zeker een aanzet in de goede richting, zo meent het AVOB. Op de derde dag van het proces tegen Angela Davis in San Jose had de activiste een onverwachte ontmoeting met haar „weldoener", de land bouwer Roger McAfee, die zo als bekend voor de borgtocht voor vrijlating van Angela zorgde. Ook de kinderen van McAfee waren meegekomen om Angela even te knuffelen. DE NOORSE REGERING heeft bekendgemaakt dat er op 24 en 25 september een volks stemming gehouden zal worden over de toetreding tot de EEG. OP DE ABTSWEG in Rotter dam heeft een 80-jarige vrouw een doosje met 60 digoxine ta bletten, die zij zojuist bij een apotheek had gehaald, verlo ren. (ADVERTENTIES) Warme Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN UTRECHT (ANP) De im porteur van het Franse auto merk Peugeot heeft eind fe bruari de prijzen van haar automobielen met gemiddeld vier procent verhoogd. De prijsstijgingen variëren van 200,tot 600,voor de standaardmodellen in de reeks 204, 304, 404 en 504. CHICAGO (ANP) Een rechter in Chicago heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Cassius Clay. Clay is in gebreke gebleven 44.000 dollar te storten, be stemd voor het vormen van een alimentatiefonds voor zijn eerste echtgenote. UTRECHT (KNP) Het is altijd het streven van het Ne derlandse episcopaat geweest „in gemeenschap met de H. Stoel te groeien naar een een heid in geloven, die trouw aan de wezenlijke inhoud van het geloof van de kerk gestalte geeft aan een legitieme pluri formiteit. waaraan een ge meenschap behoefte kan heb ben". Dit zei kardinaal Alfrink gisteravond in een korte toe spraak tot de diocesane pasto rale raad van het aartsbisdom Utrecht. De kardinaal voegde eraan toe, dat ..dit streven om welke reden dan ook niet door de totaliteit van onze geloofs gemeenschap is verstaan". Op die wederom toegeno men polarisatie, welke voor hem het grote verdriet der laatste weken is geweest, ging kardinaal Alfrink nader in. Maar hij merkte ook op zich bijzonder gesterkt te weten door de „overstelpende hoe veelheid" betuigingen van sympathie, adhesie en waarde ring, welke hij had ontvangen. Hij voegde eraan toe: „Na tuurlijk versta ik dat bij ande re adressen in of buiten Nederland adhesiebetuigin gen zijn binnengekomen van een andere strekking". (Vervolg op pagina 9) THOLEN (ANP) Uit het magazijn van de N.V. Mayfair herenkledingfabriek in Sint Maartensdijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf honderd kostuums ter waarde van ongeveer honderdduizend gulden gestolen. Volgens de directie van het bedrijf hebben de dieven eerst de alarminstallatie onklaar ge maakt, alvorens hun slag te slaan. De gestolen kostuums zijn waarschijnlijk vervoerd met een autobusje dat in de zelfde nacht gestolen werd in Tholen, aldus de politie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De ministerraad heeft gisteren uren lang, tot ver in de avond, in het extra bewaakte Catshuis in Den Haag vergaderd om tot een defini tieve standpuntbepaling over vrijlating van de Drie van Breda. Gisteren werd duidelijk dat deze kwestie niet alleen aanleiding gaf tot spanningen binnen bet kabinet, met name tussen de confessionele ministers en de ministers van VVD en DS'70, maar ook tussen het kabinet als geheel cn de koningin. Zoals bekend is gratieverlening een zaak niet alleen van de regering, maar van de Kroon, d.w.z., van de koningin en de regering. Hoewel de positie van de koningin in deze kwestie in het openbaar buiten discussie moet blijven, schijnt het kabinetsberaad extra te zijn bemoeilijkt door de omstandigheid, dat het staatshoofd zich een voorstander van gratieverlening zou hebben getoond. Daartegenover werd dan de duidelijke uitspraak van de Tweede Kamer tegen de gratieverlening gesteld. IH "fTT j j^Tn-rn Vandaag zal minister-presi dent Biesheuvel over het re geringsstandpunt op paleis Soestdijk verslag uitbrengen aan de koningin. Verwacht wordt, dat de koningin mor gen op de eerder vastgestelde tijd zal vertrekken naar Lcch voor een korte wintervakantie. De beslissing, waartoe de re gering in de afgelopen nacht is gekomen, zal pas in het begin van de volgende week open baar worden gemaakt. Juist het gegeven dat de ko ningin in deze zaak was ge moeid, maakte het voor pre mier Biesheuvel uitermate moeilijk om gisteravond voor pers en t.v. te verschijnen. Voor' de eerste maal sinds zijn ambtsaanvaarding was de minister-president gisteravond niet zelf aanwezig op de we kelijkse persconferentie. Zijn woordvoerder-, directeur G. Van der ."Wiel van de Rijks voorlichtingsdienst, deelde mee, dat de heer Biesheuvel er „na rijp beraad en na afweging van (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De meeste oor- logsslachtoffers in Neder land hebben de emoties rond de „drie van Breda" kunnen verwerken. „Het is niet zo, dat al deze mensen van de kook zijn", verklaart dr. J. F. Th. Hers. Hij is als internist verbonden aan het academisch ziekenhuis in Leiden en behandelt „ais vriendendienst aan zijn colle ga's uit het verzet", mensen die de herinneringen aan con centratiekampen niet aan kun nen. „Het is logisch, dat een maag patiënt van deze affaire meer maagpijn krijgt en dat iemand gaat hoesten. Maar over het algemeen valt het mee. Dat heb ik ook van mijn college's gehoord. Je moet het maar vergelijken met een ziektege val in je familie. De verschil lende broers en zusters reage ren daar allemaal anders op. Een enkeling van mijn patiën ten ik zie er zo'n 400 tot 600 per jaar heeft een klap gehad. Dat zag je van tevoren aankomen". Als oud-verzetsman is dr. Hers de ondercommandant van de eerste Nederlandse in lichtingendienst na de oorlog bestuurslid van de Vereni ging van Expolitieke Gevange nen uit He Bezettingstijd. Juist heeft hij de begrafenis van Ex- pogé-voorzitter G. Ch. Aalders achter de rug. „We waren daar met duizenden", vertelt hij. „En bijna niemand heeft over de „drie" gesproken. Het werd gewoon vermeden, omdat het niet waardig geweest zou zijn erover te praten". Persoonlijk vindt dr. Hers, dat Nederlanders te gauw van de kaart zijn. „Dat moet je con stateren, als je met beide be nen op de gron,j staat. Je ziet het al met stakingen, dat we niet zo stabiel zijn. Engelsen zijn daar heel anders in. Het probleem van de „drie" wordt door ons slecht verwerkt. Er is een beleidsfout gemaakt door het Nederlandse volk. En dat begint al vlak na de ooi-log. Ik word doodziek van dat iedere keer herhalen. Of je smijt die lui eruit óf je laat ze zitten. Niet iedere keer een briefje om gratie vragen. Ze hebben die kwestie helemaal in de po litiek getrokken. Als de oor logsslachtoffers de emoties slecht hadden doorstaan, was dat onmiddellijk gebruikt als politieke stunt". alle factoren" de voorkeur aan had gegeven, zelf leiding te blijven geven aan de gesprek ken in de ministerraad. Hij deed dit, naar de heer Van dei- Wiel verklaarde, „mede op ver zoek van zijn collega's". Daar- uif viel ook al af te leiden, dat het gesprek in de minister raad bijzonder moeizaam ver liep. „Ze zijn er bepaald nog niet uit", verklaarde de direc teur van de Rijksvoorlichtings dienst om half acht. Van de staatssecretarissen was alleen mr. Grosheide bij het kabinets beraad aanwezig. In politieke kringen is de afgelopen dagen herhaaldelijk het boek tevoorschijn gehaatd van de journalist Jac. S. Hoek, „De Politieke geschiedenis van Nederland", waarin de rol van de koningin in de gratieverle ning nogal uitvoerig is belicht Daarin staat o.m.: „Het was bekend, dat de koningin in de beginjaren '50 sterk onder in vloed stond van Greet Hof- mans, de gezond-bidster, en tengevolge daarvan gratie aan oorlogsmisdadigers wilde ver lenen". De eerste, die hiervan profi teerde was Lages. Koningin Juliana heeft in die tijd zelfs met aftreden gedreigd, wan neer het gratiebeleid niet in haar zin werd volvoerd, d.w.z. geen uitvoering van de dood straf meer, maar gratiëring en veroordeling tot levenslang. (Jac. Hoek). Ook nu is het duidelijk, zo hoort men in Haagse kringen verluiden, dat de koningin zonder meer staat op vrijlating van de Drie van Breda. Zjj zou dat doen uit overweging van menselijkheid en vanwege de regelen, die in de rechtsstaat dienen gerespecteerd te wor den. PORT MORESBY (RTR) Op een Noorse tanker bij de noordkust van Australisch Nieuw Guinea heeft zich een ontploffing voorgedaan. Volgens de eerste berichten zijn er zeven doden en boven dien nog vermisten. Gisteren heeft „De Koe pel" in Breda, waar de drie oor logsmisdadigers nog steeds ge vangen zitten, onder zware be waking gestaan van een klein bataljon persmensen, dat zich speculerend op een eventuele vrijlating al vanaf gistermor. gen zeven uur bij de hoofdpoort van de strafgevangenis ophield. Zo waren er cameramensen van de NOS en de Engelse te levisie, fotografen, en journalis ten van verschillende Neder landse kranten. Iedere keer dat de poorten van de gevangenis opengingen, veerden ze op, maar ivie er ook kwam, geen zwaarbewaakt transport met „de drie". De journalisten speculeerden er op dat de „drie" vrijgelaten zouden worden, voordat minis ter-president Biesheuvel de vrijlating bekend zou maken, waardoor mogelijke moeilijkhe den zouden worden voorkomen. Zo kon het. gebeuren dat giste ren een klein legertje journa listen afstormde op een vracht wagen met aardappelen, op een wagen met bier en frisdranken, een wagen van Van Gend en Loos en op een paard en wagen met vuilnisbakken. De bewa kers en het personeel van de gevangenis bekeken de belang stelling met wat spottende blik ken. Op de foto hierboven ver laat weer een auto de Koepel, (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Bleef de febru- arimaand zacht, rustig en droog, maart begint met een onbestendig depressief weer type. De stormdepressie die vrijdagavond Noord-Ierland bereikte, stuurde een regen front naar ons land met krach tig tot hard toenemende wind tussen zuid-oost en zuid west. Dit weekeinde blijven wij in de zuid-westelijke lucht stroom met afwisselend opkla ringen en enkele verspreide buien, waarbij de temperatuur in de buurt van de 8 a 10 graden zal liggen. In het oos telijke deel van Brabant werd gistermiddag tijdens zonnige perioden 12 graden bereikt. De koude lucht is nog steeds in Rusland en Scandinavië aanwezig. In Denemarken meldden verschillende stations gistermiddag nog enkele uren sneeuwval bij temperaturen van om het vriespunt Door de grote depressieacti viteit zal deze koude lucht ge leidelijk wat naar het oosten worden teruggedreven. (Van onze soc. econ. redactie) DEN HAAG Het totaal aantal werklozen bedroeg eind februari j.I. 140.000. Dat is ruim 5500 meer dan eind januari. Iu vergelijking met de werkloos heidcijfers van februari 1971 is het aantal werklozen bijna tweemaal zoveel. De verwachte daling van de werkloosheid is vorige maand dus uitgebleven. Deze verwachting was geba seerd op verbeterde seizoens invloeden. Het ministerie van Sociale Zaken kan nu nog niet precies de oorzaken aangeven van de stijging van de werkloosheid. Dinsdag a.s. worden daarover meer informaties verwacht. Als enkele oorzaken kunnen o.a. wel worden genoemd: het gebrek aan bouwopdrachten bij aannemers, minder werk gelegenheid in de metaalindus trie en de werktijdverkorting in een sterk groeiend aantal bedrijven. (ADVERTENTIE) v.a. 5890- MINI incl. B.T.W. UW MINI-DEALER (Fa. Vervaet) Vaartstraat 1 AXEL Telefoon 1628

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1