ST.-ELO Y-LEDEN BREDA DREIGEN AF TE VALLEN Ex-premier Cals begraven Vlaamse schilder Masereel dood Mansholt weer in politiek GEVAARLIJKSTE KRUISPUNT VAN ZEELAND NU BEVEILIGD Bloemen in Dacca Ruzie tussen industriebonden spitst zich toe Koninklijk paar naar Frankrijk Bejaarde broers beroofd ENORME KORTINGEN UFA zitmeubelindustrie N.V. Contra R. Nader Bankoverval in hoofdstad: buit 40 mille SCHADE DICHTE OGEN Politie in Irak schiet zes Perzen dood Rol bij progressieve drie St.-Annapolder Terneuzen: Veclitliaan doodt scheidsrechter Buit: 25 gulden AADIO DE K0CK STERK VERLAAGDE PRIJZEN Bontmantels* J Bontmantels' Mantels Japonnen Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs m.i.v. l-l-'72: 16,25 per kwartaal; per maand 5,50. Losse nummers 30 cent Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. WOENSDAG 5 JANUARI 1972 26e Jaargang No. 8742 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem DEN HAAG (ANP) Minister Drees (Ver keer en Waterstaat) is van mening, dat geens zins vast is komen te staan dat de Volkswa gen-kever eiv -bus in hun huidige uitvoering uit een oogpunt van ver keersveiligheid slechter of beter zouden zijn dan een ander type perso nen- of combinatiewa gen. Minister Drees spreekt dan ooit de verontrus tende conclusies van de Amerikaan Ralph Nader tegen ,die onlangs stelde, dat zowel de Volkswa genkever als de -bus ernstige tekortkomingen ten aanzien van de ver keersveiligheid zouden vertonen en verantwoor delijk zouden zijn voor de dood en verwondin gen van duizenden men sen. Minister Drees heeft een en ander ge zegd in antwoord op vragen van het PvdA- Tweede-Kamerlid Van Thijn. Naar het oordeel van de bewindsman zijn de conclusies van de heer Nader gebaseerd op een zeer selecte steekproef, waarbij alleen het aantal ongevallen met dodelijk gevolg is gerelateerd aan het aantal bij een onge val betrokken auto's. Zijns inziens zijn hierbij in veel gevallen oudere typen Volkswagens be trokken geweest. Dat de veiligheidsei sen in Europa bescheide ner zouden zijn dan die in Amerika, kan de be windsman niet volledig onderschrijven. In beide werelddelen zijn de vei ligheidseisen gebaseerd op verschillende uit gangspunten: zo hebben de voor de export naar Amerika bestemde V1V- modellen een gelaagde voorruit, een hoofdsteun, autogordels voor de ach terpassagiers en een zoe mer bij het openen van de deur wanneer de sleutel nog in het con tact zit. Voor Nederland gelden dergelijke ver plichtingen niet. De minister meent evenwel, dat in de cate gorieën VW-modellen voor Amerika of Neder land geen constructieve verschillen voorkomen, zodat er ook geen ver schil bestaat tussen de ongevalskans met de Volkswagen in beide werelddelen. AMSTERDAM (ANP) Twee ca.-twintigjarige mannen van ^ie er een gewapend was hebben gisteren een overvaJ gepleegd op een bijkantoor van de Amro-bank 'n Amster dam. De buit was f 40.000,-. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een groep van honderd leden van de NKV- metaalbond St.-Eloy in de af deling Breda heeft het bonds- bestuur schriftelijk gedreigd over te stappen naar de Indu striebond NVV in verband met de nieuwe voorstellen van de werkgevers in de cao van het groot-metaal. Deze zouden, velgcns voor zitter A. Groenevelt van de In dustriebond NVV tot stand zijn gekomen na geheim overleg tussen voorzitter Brussel j»an St.-Eloy en voorzitter Prins van de werkgeversorganisatie. De Bredase leden die nu drei gen over te stappen, alle werk nemer bij de Machinefabriek Breda v/h Backer en Rueb, wil len op korte termijn een duide lijke toelichting over de hou ding van St.-Eloy in deze cao onderhandelingen. Zij willen die toelichting krijgen van een vooraanstaand St.-Eloy-be- stuurslid uit Utrecht. Wanneer deze geen goede argumentatie kan geven zullen de honderd hun overschrijving naar het NVV bekendmaken. Landelijk voorzitter P. Brus sel van St.-Eloy zal, naar wij vernemen, morgenavond in Breda de gevraagde toelichting komen geven. Het is niet onmogelijk, dat inmiddels al enkele onderteke naars van de brief zich hebben laten overschrijven. Volgens onze inlichtingen moet er reke ning mee worden gehouden, dat in ieder geval een flink deel van de honderd St.-Eloy-leden zal overstappen, ook als het ge sprek morgen wel positief zou uitvallen. De echtgenote van de spoedig vrijkomende Ben gaalse leider sjeik Moedjib (rechts vooraan) en een van haar dochters oatuingeii gisten ren gelukwensen en bloemen bij het hek van hun woning in Dacca. (Zie ook elders in deze krant). EIND DEZE MAAND A ACTIES IN METAAL (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Tegen het eind van deze maand zijn prik- en stakingsacties in de metaalindustrie te verwachten, wanneer de metaalwerkgevers geen concessies doen voor een c.a.o. in de metaalindustrie Deze acties worden alleen ondernomen door leden van de industriebond NVV. De vijf andere bonden in de metaalindustrie (industriebond NKV, CMB, Unie BHP, NBT en KLP) hebben in principe „ja" gezegd tegen de werkgeversvoorstellen. De industriebond NVV vindt deze onaanvaardbaar. Volgende week woensdag zal de industriebond NW tijdens het laatste overleg de c.a.o.- onderhandelingsdelegatie van de werkgeversorganisatie offi cieel op de hoogte stellen van de nog voor te bereiden acties. Op zaterdag 15 januari a.s. wordt in Utrecht een grote ka dervergadering van de indus triebond NVV gehouden. Op deze demonstratieve bijeen komst worden 400 vakbonds leden verwacht. Voorzitter Groenevelt van de industrie bond NW sluit in een later stadium stakingen in andere bedrijfstakken niet uit vanwege het vastlopen van de c.a.o.- onderhandelingen in de confec tie, textiel en de metaalnijver heid (klein metaal). Het algemeen bestuur van de industriebond NKV (St.-Eloy) heeft zich gisteren op een ver gadering in Utrecht „in scherpe bewoordingen geuit" over de opmerkingen over zijn voorzit ter. de heer P. Brussel, vorige week gemaakt door de voor zitter van de industriebond NVV, de heer A. Groenevelt. Zoals gemeld heeft de heer Groenevelt gezegd dat de heer Brussel in zeer geheime onder handelingen met de metaal werkgevers een c.a.o.-akkoord had gesloten. De heer Brussel zei gister avond dat op de bestuursver gadering is gebleken dat de handelwijze van de NVV-bond „in nogal sterke mate schade heeft aangebracht aan de bij de katholieke bond van oudsher bestaande bereidheid tot ver dergaande samenwerking met de zusterorganisaties." „We willen wel samenwer ken, maar dan moet ons dat ook mogelijk worden gemaakt," aldus de heer Brussel, die meent dat de NVV-bond de meeste schuld heeft aan de ver harding in de onderlinge ver houdingen. „Ais ze samenwer king willen zullen ze naar ons toe moeten komen." De vergade-ring heeft zich unaniem achter het door het centraal- bestuur en de C.a.o.- onderhandelaars gevoerde be leid gesteld. Ook de bondsraad van de Christelijke Metaalbe- drijfsbond heeft gisteren ja ge zegd tegen het c.a.o.-akkoord van de vijf bonden. Als de NVV-bond acties gaat voeren in de bedrijven, zal de NKV-bond zich daarvan distan tiëren. De NVV-bond is dan volgens de heer Brussel mede verantwoordelijk voor de span ningen waaraan „werkwillige" NKV'ers worden blootgesteld. De verlangens van de vak bonden noemde de industrie bond NVV-voorzitter gisteren tijdens de bondsvergadering van deze organisatie in Zeist redelijk. Deze verlangens zijn in zijn visie niet de oorzaak van een mogelijke economische ::risis in ons land. Hij laakte 'lierbii de hunding van dc rege ringspartijen, „die mei dichte ogen door de-ccohomiscbe situ atie lopen om. de regering maar in stand te houden." De bonds raad van deze organisatie keur de gisteren het gevoerde en te voeren beleid van het bonds- bestuur goed, wanneer geen overeenstemming wordt be reikt over een nieuwe c.a.o. In de bondsraad klonken gis teren verschillende pleidooien om de NKV- en CNV-bonden voortaan „links té laten liggen". Voorzitter Groenevelt was hier mee niet gelukkig. Hij bracht o.a. onder de aandacht, dat men op vele terreinen voort durend met de confessionele bondien moet samenwerken. (Vervolg op pag. 6). (Van een onzer verslaggevers) PARIJS Koningin Juliana en prins Bernhard zullen dit jaar een staatsiebezoek aan Frankrijk brengen. Dit heeft president Pompidou van Frank rijk gisteravond bekend ge maakt. De datum van het bezoek staat nog niet vast. Koningin en prins gaan eerst voor een officieel bezoek naar Engeland. Dit bezoek zal van 11 tot en met 14 april plaatsvinden. Onder zeer grote belangstelling is gisteren ochtend in Den Haag de donderdag j.l. overleden oud-minister-president mr. J. M. L. Th. Cals begraven. Tot degenen die naar de uitvaartdienst in de Paschaliskerk maren gekomen, behoorde prins Claus, die aan de overledene persoonlijke herinneringen heeft in verband met dienst bemoeienis bij zijn huwelijk met prinses Beatrix. Hier condoleert de prins de echtgenote van mr. Cals. TEHERAN (AP) In Kha- negin zijn 6 Perzen gedood cn 14 gewond toen de Iraaksc politie het vuur opende op een groep Perzen, die protesteer den tegen het feit dat zij uit Irak werden uitgewezen. Dit hebben vluchtelingen uit Irak bij hun aankomst in de Perzische grenspost Khosrovi meegedeeld. AVIGNON (AFP/Belga) De bekende Belgische schilder-gra ficus Frans Masereel is maandagavond in zijn woning in het Zuidfranse Avignon overleden. Hij werd 82 jaar. Het stoffelijk overschot zal morgen naar Gent worden overgebracht. Plaats en tijdstip van de begrafenis zijn nog niet bekend. Frans Masereel is beroemd geworden als Vlaamse schilder, teke naar, graficus, beeldhouwer, ontwerper van mozaïeken, en thea terdecors. Als houtgraveur was hij de grondlegger van de moder ne Vlaamse houtsnijkunst en met Jan-Frans Cantré en Jozef Cantré, Joris Minne en Henri van Straten een der „vijf pioniers" van die kunstvorm. Zijn gaafste en krachtigste houtsnijwerk ontstond in de jaren 19191922 toen hij zijn befaamde blokboeken publiceerde, die werden begroet als romans in beelden. Enkele van zijn werken zijn tentoongesteld in de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China. Na een zwakke periode in de jaren 19271938 ging het werk van Masereel meer overhellen naar een vormgeving die dichter bij de penseeltekening dan bij de houtsnede ligt. Stylistiseh be hoort het over het algemeen tot het expressionisme. Het is vaak satirisch, sociaal geëngageerd en pacifistisch. Masereel was een van de weinige Vlaamse kunstenaars die wereldfaam kreeg. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dr. Sicco Mansholt, vice-voorzitter van de Europese Commissie, is te rug in de Nederlandse politiek. De socialist die ook buiten de PvdA veel prestige geniet, heeft zitting genomen in een com missie, die PvdA, D'66 en PPR moet adviseren over de opzet van een progressieve volkspar tij in Nederland. Mansholt heeft al geruime tijd gepleit voor de vorming van een dergelijke partij. De commissie zal een analy se maken van de belangrijkste maatschappelijke problemen van dit moment. Op grond van die analyse hoopt de commissie naast de opzet ook een pro gramma voor de nieuwe pro gressieve volkspartij te kunnen aangeven. Behalve dr. Mansholt hebben zitting in de commissie: prof. dr. C. de Galan (PvdA), drs. H. Gruyters (D'66), drs. J. den Uyl (PvdA), mr. H. van Mierlo (D'66) en dr. B. de Gaay Fort man (PPR). Als secretarissen zullen optreden de heren W. Brugsma (D'66) en drs. J. Pronk (PvdA). Een van de taken van de commissie is een partijstruc tuur te ontwikkelen die ook aantrekkingskracht uitoefent op politiek geïnteresseerden bui ten de drie progressieve par tijen. Politiek Den Haag was giste ren verrast door de come-back van di-. Mansholt. In brede kring wordt aangenomen dat de heer Mansholt een belang rijke rol zal spelen bij de po ging een progressieve volks partij tot stand te brengen. Aangenomen wordt dat dr. Mansholt dit jaar zal aftreden als vice-voorzitter van de Euro pese Commissie. Hij zou zich daarna voor honderd procent voor de politieke vernieuwing in Nederland willen inzetten. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Op Zce- lands gcvaarlijkse kruising St.- Annapolder te Terneuzen, is gistermiddag een moderne ver keerslichteninstallatie gaan werken. Men verwacht nu dat hierdoor het aantal ongevallen en vooral de ernstige onge lukken met doden en zwaarge wonden op dit kruispunt flink zal afnemen. Dat het kruispunt St.-Anna- polder een slechte naam heeft is niet zo verwonderlijk, als men weet dat hier dc laatste drie jaar 73 aanrijdingen plaatsvonden, waarvan bij acht ongevallen mensen werden ge dood en bij 35 botsingen ge wonden moesten worden afge voerd. Provinciale waterstaat heeft vanaf het moment dat begin 1968 het kruispunt voor het verkeer werd opengesteld, ge zocht naar mogelijkheden om de zaak beter te beveilgen. Een moelijike zaak in dit ver band was het feit dat alle on gelukken werden veroorzaakt door het falen van de wegge bruikers zelf. Tijdens een persconferentie zei de heer E. Hubregtsen. hoofdinspecteur korpschef van de Terneuzense gemeentepoli tie hierover gisteren: „Het kruispunt op zich was tech nisch in orde. Het is altijd een kwestie geweest van het falen van de mens. Men verkeek zich gemakkelijk op afstand en snelheid van de andere wegge bruikers". Noodoplossingen als het in stellen van een snelheidsbeper king op het kruispunt en het MANILLA (AP) Een vechthaan heeft tijdens een ge vecht in het zuiden van de pro vincie Mindanao amok ge maakt en is de scheidsrechter aangevlogen. Hij doodde de man en verwonde zijn eigenaar. De politie deelt mee dat de scheidsrechter is doodgebloed als gevolg van diepe wonden in de arm en in de buik, hem door de haan met zijn vlijm scherpe sporen toegebracht. IN MANILLA heeft de politie gisteren bekend gemaakt, dat zesentwintig mensen zondag omkwamen toen in het noorden van de Philippjjnen een pont omsloeg. aanbrengen van kleurmarke- ringen hielpen niet, zodat pro vinciale waterstaat uiteindelijk en naar de mening van som mige mensen veel te laat tenslotte naar een definitieve oplossing in de vorm van een verkeerslichteninstallatie heeft gezocht. De gemeentepolitie van Ter neuzen is gisterochtend uitge breid over de technische as pecten van de installatie ge ïnstrueerd. Bij storingen of vernieling van de apparatuur is het namelijk gewenst dat de (politie. effectief kan optreden. (Zie ook pagina 2) OSS (ANP) Twee ge maskerde mannen hebben gis ternacht een gewapende over val gepleegd op twee bejaarde broers in hun boerderij in Megen bij Oss. De overvallers maakten slechts een biljet yan 25 gul den buit, dat een van de broers afgaf onder bedreiging van het wapen van een van hen. De overvallers bonden hier op de bejaarde broers aan handen en voeten en doorzoch ten het woongedeelte van de boerderij zonder verder geld te vinden. Ze verdwenen hier na in de nacht. Van de over vallers ontbreekt tot nu toe elk spoor. (ADVERTENTIES) Noordstraat 107. Tei. 01150-4255 TERNEUZEN op onze bankstellen en fauteuils. Er is al een t.v. fauteuil v.a. 295,—. Allerlei bankstellen in vele stofferingen met vele honderden guldens korting. Op leer zelfs méér dan 1000,—. Dagelijks geopend. Ook zaterdags en op vrij dagavond. Oost Havendijk 13 ROOSENDAAL Tel. 01650-37970 TILBURG - BREDA Heuvelstraat 44 Elndstraat 14 Tel. 04250 - 31620 Tel. 01600 - 31086 DEM BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100 - 39125

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 1