Zwijgzame Nederlanders terug uit Pakistan Gevechten in Gost-Pakistan worden steeds grimmiger Zware bomaanslag in Belfast eist veel slachtoffers VEEL DODEN NA EXPLOSIE IN TUNNEL Belgische politie zoekt doldrieste Luikenaar Protestdemonstratie van Belgische vogelvangers Ontslag voor 190 man bij Smit Nijmegen ACTIVITEIT Te horen getuige hotelbrand zit in Franse cel POMPIDOU OP AZOREN DE SK - voorzitter overlijdt op tribune Zwaar gewond: FRANK ZAPPA OP TONEEL AANGEVALLEN ROOS END A AI S JONGETJE MAG NOG NIET TERUG NAAR SCHOOL In Aardenburg: MEJ. H. VALK BEVESTIGD ALS PREDIKANTE Man in Bussum dood gescholen (DODELIJKE) AANRIJDINGEN, VERKRACHTING, BEROVING, DIEFSTALLEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW MAANDAG 13 DECEMBER 1971 25e Jaargang No. 8724 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze correspondent) SCHIPHOL De Nederlandse re gering is erin geslaagd 70 landgeno ten 33 volwassenen en 37 kinde ren te evacueren uit de Pakis taanse havenstad Karatsji. De ge huurde DC-8 Abel Tasman van d< KLM nam met gezagvoerder H. van Looij aan de stuurknuppel zonder in cidenten het gezelschap zaterdagmoi gen aan boord. Ook 110 buitenlander; profiteerden van de vlucht, onder wie Polen, Duitsers, Japanners en Pakis tani. Zaterdagmiddag kwamen zij op Schiphol aan. Er zijn echter nog verschillende Nederlanders in Pakistan achterge bleven. Om die niet in gevaar te brengen en om hun eventuele terug keer naar hun land niet te bemoei- Gezagvoerder Van Looi/: Weinig van, schade gezien. lijken, weigerden de evacueés diep op de oorlogssituatie in te gaan. Zij gewaagden slechts van de voortdu rende zware luchtgevechten boven Karatsji en van de zware bombarde- ncnten met vliegtuigraketten edere nacht vijf ol' zesmaal lucht alarm die weliswaar voorname lijk de oKe-installaties in de haven tot doel 'Til hadden, maar die als ge volg vau onzorgvuldig richten, ook burgevrloelen raakten. KLM-captain Van Looij toonde zie' eveneens zwijgzaam. Hij wilde al leen kwijt, dat de vlucht uitge voerd tijdens de schaarse door India toegestane veilige uren geen moeilijkheden had opgeleverd, dat hij noch op de burgerluchthaven, noch op het militaire vliegveld van Karat- Een van de passagiers kon het na aankomst niet verwerken. sji sporen van bombardementen had kunnen waarnemen en dat het er op vallend rustig was geweest. Een Philips-employee vertelde, dat de Pakistani aanvankelijk heilig in hun overwinning hadden geloofd, maar zei hij, „nu zien ze het niet meer zo zitten." Een Pakistaans jongetje onder de evacuees riep geëmotio neerd, dat de Indiërs zijn school had den gebombardeerd en ook in zijn voonwijk veel burgerslachtoffers hadden gemaakt. De groep vluchte lingen op Schiphol bood de gebruike lijke aanblik: te dun"geklede volwas senen zonder bagage, maar met ar men en ruggen vol kinderen en veel opgeluchte afhalers in de aankomst hal. Van een onzer verslaggevers) HASSELT. Bijna 3000 Belgische vogelvangers (leden van de Belgisghe Ornithologische Federatie) hebben zondag in Alken bij Hasselt een protest demonstratie gehouden tegen de belastingen die op de vogelvangst worden geheven en tegen de bestrijders van de vogelvangst. Met name Nederlanders moesten het ontgelden voor hun acties tegen de vogelvangst in België. Eén van de spandoeken droeg de tekst: „De Neder- landers zouden beter Van Sprang de kogel kunnen geven dan tegen de vogel vangst protesterenDe rijkswacht had uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen om de- verwachte ongeregeldheden het hoofd te kunnen bieden maar er gebeurde niets. In de nacht hadden tegenstanders in het plaatsje wel kans gezien muren te bekladden met leuzen tegen de vogelvangst Zaterdag had het internationale comité tegen de Belgische vogelvangst in Hasselt een persconferentie gehouden. Daar werd gezegd dat het aantal vogelvangers van ruim 8000 nn 1926via 13.000 in 1949, was opgelopen tot ruim 20.000 op het ogenblik. Door het verbieden van de vogelvangst in andere Europese landen is de vogelvangst in België zeer lucratief geworden. Volgens het comité laat België nog steeds na internationale verdragen in de praktijk te brengen op dit punt. NIXON VRAAGT OM BESTAND NIXON veroordeling India (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/ NIEUW DELHI De Amerikaanse presi dent Nixon heeft de Veiligheidsraad gevraagd in het conflict tussen India en Pakistan een bestand te gelasten. De Indiase strijdkrachten zouden uit Oost-Pakistau moeten worden terug getrokken. „Met Oost-Pakistan praktisch door Indiase troepen bezet zou voort zetting van de oorlog meer en meer het karakter aannemen van een gewapende agressie, die zelfs het bestaan van een lidstaat van de V.N. in gevaar brengt". Nixon beschuldigde India van het negeren van de wereldopinie en voortzetting van de militaire acties in Oost-Pakistan. In dat gebied worden de gevechten grimmiger nu duidelijk wordt, dat de Pakistaanse troepen hun laatste nog overgebleven bolwerk de hoofd stad Dacca pas na zware strijd zullen opgeven. Het Indiase opper bevel liet zaterdagmiddag een strijd macht van 5.000 parachutisten landen in de buurt van Dacca. Pakistaanse troepen begonnen direct tegenaan vallen, die volgens India wer den afgeslagen. Een Amerikaanse verslaggever, die zondag met 500 anderen uit Dacca werd geëvacueerd vertelde dat de stad iedere nacht door de Indiase luchtmacht wordt aangevallen en dat de Indiase artillerie er al te horen is. De meest vooruitgeschoven Indiase soldaten zouden zich op slechts 20 km van Dacca bevinden. Op het andere gevechtstoneel, de grens tussen West-Pakistan en India, staan,steeds meer troepen tegenover elkaar. In Nieuw-Delhi rekent men erop dat de druk daar niet te groot wordt totdat Oost-Pakistan geheel zal zijn veroverd en daar Indiase troe pen kunnen worden vrijgemaakt voor de westgrenzen. De diplomatieke activiteit rond het conflict wordt ook groter. Een Russische delegatie onder leiding van onderminister van bui tenlandse zaken Koeznetsov voerde besprekingen met premier Indira Gandhi van India over de vraag van Sovjet-erkeniiing van Bangla Desj. Mevrouw Gandhi verzekerde nog eens dat India „geen territoriale ver langens koestert. „India strijdt voor versterking van zijn vrijheid en om de volkeren die nog onderdrukt worden, te bevrijden". Een Pakistaanse regeringswoord voerder verklaarde dat belangrijke stappen ter beëindiging van het con flict op handen zijn, maar niet via de Verenigde Naties. Deze stappen zou den in overeenstemming zijn met de belangen van Pakistan. In Jessore tenslotte vestigde de voorlopige regering van Bangla Desj haar voorlopige zetel. Volgens het Indiase persbureau PTI gaf de rege ring van Bangla Desj gisteren een manifest uit, waarin zij verklaarde een „socialistische politiek te zullen voeren met nationalisatie van alle geldbronnen en de sleutelindus trieën". NIJMEGEN Bij de vijf fabrieken en administratieafdelingen van Smit n.v. in Nijmegen zal het personeels bestand met 10 procent worden ver minderd. Dat komt er op neer dat on geveer 190 werknemers moeten ver dwijnen. Het bedrijf omvat o.m. een elektro technische fabriek, een ovenfabriek en een draadfahriek. Hoewel Smit behoort tot het Hoj lec-concern, gaat het om een zelf standige maatregel van de Nijmeegse n.v. Volgens de directie moet het ren dement van de in Nijmegen gevestig de bedrijven van Smit Elektrotechni sche Fabrieken en Smit Weid nodig worden verbeterd, vooral nu voor 1972 een lager omzetniveau voor de deur lijkt te staan. Er moet enerzijds een besparing van de kosten per be drijf worden bereikt, en anderzijds een personeelsinkrimping met tien procent. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De betrokkene die dé Eindhovense politie wil horen oxer de oorzaak van de brand die op 28 september in het hotel ,,'t Silveren Seepaerd" verwoestte, verblijft mo menteel in een Franse gevangenis. Hij zit daar een straf uit wegens joyri ding. Verwacht wordt dat deze be langrijke getuige binnenkort ter be schikking van de Eindhovense poli tie komt. Volgens onze inlichtingen gaat het om een omstreeks twintigjarige be- tonvleehter, die als een der eersten de brand uit een telefooncel op het Stationsplein zou hebben gemeld. Daarbij zou hij de hoorn van de tele foon buiten de cel hebben gehouden om de brandweer ervan te overtui gen dat het om een grote brand ging. Iö ons blad van 9 december hebben wij refeds meegedeeld dat de politie brandstichting nog steeds niet uitge sloten acht, (Van onze redactie buitenland) PARIJS De Franse president Pompidou is gisteravond in het su personische verkeersvliegtuig de Con corde aangekomen op het eiland Terceira (Azoren). Hij zal daar van daag een onderhoud hebben met de Amerikaanse president Nixon, die hiermee aan een uitgebreide reeks besprekingen met staatshoofden be gint. (Van onze sportredactie) RAAMSDONKSVEER De heer A. van Es (55), voorzitter van de Kaatsheuvelse amateurvoetbalcluh DESK, is gisteren tijdens de in Raamsdonksveer gespeelde competi tiewedstrijd tussen Veerse Boys en DESK aan een hartaanval overleden. Een snel ter plaatse zijnde arts kon de heer Van Es niet meer helpen. Het overlijden van de heer Van Es bracht grote verslagenheid zowel bij DESK als Veerse Boys, dat het top- duel in de eerste klas Ehnet 50 in zijn voordeel besliste. Tien minuten voor het einde van de voetbalwedstrijd Achilles-Germa- nicus (noordelijke districts-jeugdse- lectieklasse), gespeeld in Assen, heeft scheidsrechter B. Luit een hartver lamming gekregen. Hij stierf vrijwel onmiddellijk. i (Van onze redactie buitenland) •- BELFAST Een bomaanslag op een overvolle meubeltoonzaal in de Noordierse hoofdstad Belfast heeft zaterdagmiddag aan vier per sonen het leven gekost. Negentien mensen liepen verwondingen op. Op het moment van de aanslag bevonden zich vele moeders met kin deren in de expositieruimte. Eén van de doden is een drie maanden oude baby. Onder de gewonden bevinden zich twee (rinderen. Het gebouw is door de enorme kracht van de explosie in een ware puinhoop veranderd. Vol gens het Britse leger moet het een gelignietbom geweest zijn met een gewicht van ongeveer 40 pond. Veel van de. doden en gewonden, werden door instortende muren en rondvliegende meubelstukken begra ven. Voorbijgangers en reddingsploe gen woelden met blote handen in de puinhopen om de slachtoffers te ber gen. De bom is waarschijnlijk door een venster in de toonzaal geworpen, omdat alle in- en uitgangen van het gebouw streng werden bewaakt door de veiligheidspolitie. De meubeltoonzaal ligt in de pro testantse wijk Shankil Road, die de laatste twee jaar vaak het toneel is geweest van bloedige onlusten. Ze geldt als een bolwerk van de protes tanten in Belfast. Voorbijgangers ver klaarden na de aanslag dat het Britse leger en de politie snel en effectief tegen terroristen zullen moeten op treden „anders- zullen wijzelf iets moeten ondernemen". Een van de eersten die op. de plaats van de aan slag verscheen wa- de militante do minee Ian Paisley. De mensen in de toonzaal werden tevoren niet gewaarschuwd, hetgeen bij vorige bomaanslagen door het ver boden Ierse republikeinse leger wel werd gedaan. In een tunnel in aanbouw te Port Huron in de Amerikaanse staat Michigan die de watervoorziening voor Detroit moet regelen heeft zich een explosie voorgedaan. Zeker 22 arbeiders zijn daarbij om het leven gekomen. Negen van hen zijn ernstig gewond bij de explosie, die zich, ver moedelijk als gevolg van een gaslek, vijftig meter onder het Huronmeer voordeed. Zeven man ontsnapten ongedeerd. Op de foto brengen red ders een van de gewonden in veilig heid. Tijdens de explosie bevonden zich 38 arbeiders in de tunnelbuis, die een doorsnede van vijf meter heeft. LONDEN (AP) De Ameri kaanse pop-ster Frank Zappa is tijdens een optreden in een Lon- dens theater zwaar gewond. Een man sprong op het toneel en greep de zanger vast, die al vech tend drie meter lager in de or kestbak terecht kwam. Zappa werd met een gebroken been en hersenletsel in een zie kenhuis opgenomen. De dader, een 24-jarige man is volgens de politie over zijn toeren geraakt omdat zijn meisje over niets anders meer sprak dan Frank Zappa. ROOSENDAAL De heer Van Rijsbergen uit Roosendaal, sinds vorige week verwikkeld in een privé-schoolstrijd met het hoofd van de Paulussehool heeft een brief ontvangen van schoollei ding en docenten alsmede van het schoolbestuur, waarin hem wordt meegedeeld dat zijn zoon tje Michel (10), vandaag niet, zo als hem eerder werd bericht, op school terug mag komen. Vorige week werd de jongen geschorst, omdat hij op de stoep voor de school een tekening had gemaakt van een bloot vrouws persoon en daarboven de naam had geschreven van de echtgeno te van het schoolhoofd, tevens tij delijk onderwijzeres op deze school. Michel werd geschorst, tegelijk met_ een zoontje van de heer Mulder, die overigens van daag wél mag terugkomen. De heer Van Rijsbergen zei, dat de heer Kunst hem had ver zocht zijn beide andere kinderen Paul (zesde klas) en Florence (tweede klas) ook voorgoed van school te nemen. „De heer Kunst vertelde mijn vrouw telefonisch", aldus de heer Van Rijsbergen, dat dit veroorzaakt, werd door het feit dat ik de zaak in de kran ten zou hebben gebracht. Ook zei hij dat de inspecteur van het la ger onderwijs ervan afweet, sa men met de andere onderwijzers van de school en het schoolbe stuur. De heer Kunst, de voorzitters van schoolbestuur en oudercom missie en de inspecteur waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar. (Van onze correspondent) AARDENBURG Niet alleen Hervormd Aardenburg, maar ook veel andere inwoners, alsmede afge vaardigden van de andere plaatse lijke kerken, het gemeentebestuur en de hervormde gemeenten van Hal steren en Nieuw-Vossemeer, waren zondagmiddag aanwezig bij de in trede en bevestiging van mejuffrouw H. Valk als predikante van de Neder lands Hervormde gemeenten van Aarden burg en St.-Kruis. De bevestiging geschiedde door prof. dr. A. R. Hulst van de Vrije Universiteit te Amsterdam, die te voren in zijn predikatie naar aanlei ding van de eerste brief van Paulus had gewezen op de plaats en de ver antwoordelijkheid van de predikant binnen de kerkelijke gemeenten. Na de handoplegging predikte domina Valk naar aanleiding van Mattheus 11 verzen 2 tot en met 10 waarbij zij de hoop uitsprak dat zij in Aarden burg op een vruchtbare wijze haar pastoraat zou mogen vervullen. Na de dienst werd de nieuwe pre dikante welkom geheten door J. J. van de Vijver namens de kerkeraad van Aardenburg en St.-Kruis. Ook hij sprak de hoop uit dat mejuffrouw Valk Aardenburg en St.-Kruis, even als in het bejaardentehuis Coens- dieke veel en goed werk zou mogen verrichten samen met'de andere pas tores. President-kerkvoogd J. J. Ros- seel sprak eveneens worden van wel kom en memoreerde daarbij, dat me juffrouw Valk, de 99ste ambtsdrager in de St.-Baafskerk sinds de refor matie, ook de eerste vrouwelijke pre dikante is die haar dienst zal ver richten binnen de muren van deze meer dan 100 jaar oude kerk. Tot slot volgde een receptie in het ont moetingscentrum waar velen kennis kwamen maken met de nieuwe pre dikante. MAN, die op 5 december door de Rotterdamse politie op heterdaad werd betrapt bij een inbraak heeft tijdens de verhoren tot dusver 27 in braken bekend. fVan onze redactie binnenland) NAARDEN De 25-jarige Bus- sumse student T. M. heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de 29-jarige gehuwde K. op straat neer- geschpten. De man is ongeveer een uur Ihter aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden. De familie K. woonde in een flat aan de Zwaluwlaan te Bussum. De echtgenote van K. had een verhou ding met de student, waarvan K. op de hoogte was. De student was eer der bij het echtpaar op bezoek ge weest, dat hem meedeelde dat zij 's avonds samen zouden uitgaan. M. is toen weggegaan, heeft wat rond gelopen en is in de loop van de avond teruggekomen. Hij bedreigde de vrouw met een revolver, zij moest methem meegaan. De echtgenoot heeft daarop zijn vrouw opzijgeduwd en er ontstond een gevecht tussen K. en M., waarbij M. enkele malen schoot. Waarschijnlijk is K. reeds door het eerste schot in de hartstreek getroffen. Hij is echter nog naar bui ten gegaan achter de inmiddels ge vluchte M. aan, die hij inhaalde. M. heeft toen nog enkele malen met de kolf van de revolver geslagen. K. is terug naar huis gestrompeld, maar zakte voor de deur in elkaar. M. heeft zichzelf bij de politie ge meld. (Van onze correspondent) BRUSSEL Politiemensen in Bel gië en Nord-Frankrijk zochten gis teravond nog naar een man uit Luik, die tijdens een dolle rit een paar auto's vernielde, een man dood reed. een vijftal aanrijdingen veroorzaakte zich aan een meisje van vijf jaar ver greep en een vrouw beroofde. De onheilsrit van de Luikenaar Henri Leclercq begon zaterdagmor gen. teen hii ir -en Luikse voorstad een grote Citroën gapte. Achter het stuur van die wagen zittend rukte hij enkele minuten daarna een vrouw de handtas uit de handen. Slechts een paar minuten later probeerde hij een andere vrouw te overrijden; toen trok hij een meisje van vijf jaar, dat op het voetpad speelde in de auto. Hij vergreep zich aan het kind en gooide het op straat. Nauwelijks een kwartier later bot ste hij op twee auto's, om daarna te pletter te rijden tegen een muur, nog steeds in de omgeving van Luik. Hij raakte bij die botsing licht gewond. Twee politiemannen haalden hem uit het wrak, controleerden zijn pa pieren, maar slaagden er niet in hem in bedwang te houden. Leclercq sloeg op de vlucht, stal een Alfa Romeo, reed naar het huis van een vriend om andere kleren aan te trekken, en ver dween toen in de richting van de Belgische kust. Zaterdagavond schepte hij op de autoweg nabij Jabbeke (dichtbij Oostende) een man die de banden van zijn wagen aan het controleren was op de vluchtstrook. De man, een arbeider uit Oostende, werd een hon derdtal meters meegesleurd en was op slag dood. Leclercq zelf knalde in een gracht, maar kon uit zijn wagen ontsnappen. Hij liep door de velden tot in het dorp, waar hij een fiets kon stelen. Met die fiets reed hij enkele kilometers verder tot in het plaatsje Houtave, waar hij een Volkswagen stal. Met die auto reed hij naar Frankrijk. Het voertuig werd in Ca lais weer gevonden. Leclercq zelf is nog spoorloos.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1