Vrees voor chaos op rijksweg Breda- Antwerpen CITIZEN BIJLSLAG VELT KAPER P.Z.E.M. wijzigt tarieven Groeiend menings verschil over toekomst christelijke drie GEVOLG VAN VERENBOYCOT PROF. GOUDZWAARD: GEEN KINDERRIJSLAG MEER VOOR NIEUWGERORENEN Politie van Belfast moord op Nederlander vergissing Lady Fleming uitgewezen VÏJF TURKEN ILLEGAAL IN WALSOORDEN PERSCHEF VATICAAN: RISSCHOPPEN ERNST EN BLUIJSSEN NIET NAAR ROME GEROEPEN Pruisisch eerbetoon voor Drie van Breda Nieuw hart voor Zuidafrikaan Zeven mensen van kustvaarder gered Ziekenfondsraad: premies ruim 23 proeent omhoog MAANDAG 15 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8701 5SS1 Japanse precisietechniek VRIJWILLIGE VERZEKERING Tegenstribbelend in Londen aangekomen Winkeldievegge had voor een ton aan kleren in huis VEITH Geen voldongen feiten Directeur: Dr. W. A. J. M. Har. Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimu per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.V Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méé 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetalin: Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur Voor het maandagnummerVrijdag tot v.m 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) HULST/ZUNDERT/BREDA „Dat wordt een chaos. Dagelijks vierduizend auto's en vrachtwa gens erbij op een weg die nu al op de spitsuren tjokvol zit, dat wordt een puinhoop". Het zijn mensen van de rijkspolitie langs rijksweg 16 tussen Wernhout en Breda die zich zo pessimistisch uitlaten over de te verwachten gevolgen van de boycot van de veren over de Westerschelde. En een van hen voegt eraan toe: „We zijn met negen man in Zundert en drie man in Rijsbergen toch al de hele dag in touw met aanrij dingen. We zien die Zeeuwsch- Vlaamse vloedgolf met schrik na deren". Soortgelijke gevoelens kan men ook waarnemen bij de bewoners van de smalle straten in de dorps kommen van Zundert en Rijsber gen waar het nu al gigantische verkeer zich met moeite doorheen perst en waar enige keren per jaar een auto uit de bocht en in de huizen vliegt. En in Antwerpen vraagt men zich af of de Schelde- tunnels de stroom wel kunnen verwerken. Zelfs een Bredase opperwacht meester van de rijkspolitie, die de zaak heel nuchter beschouwt en niet gelooft in een massaal ge volgd boycotparool, erkent: „Als de actie wel slaagt, wordt het na tuurlijk hier wel een kleine ramp". Dat de actie met kracht ter hand wordt genomen blijkt uit de borden die in het weekeinde langs de weg in Hulst en Zaamslag zijn geplaatst. Op de borden, die met hun blauw fond en witte letters be drieglijk veel lijken op de offi ciële ANWB-borden, staat de tekst „Veren te duur. Goedkoper via Antwerpen". De borden werden zondagochtend vroeg door de le den van het actiecomité bevestigd aan de borden van de PSD, die waarschuwen wanneer de veer boot Perkpolder-Kruiningen we gens slechte weersomstandighe den niet vaart. De borden van het verencomité zijn tot dusver door de PSD en de politie ongemoeid gelaten. Een passerende politie man volstond met het verzoek aan de leden van het actiecomité, die letterlijk met hun boycot van de veren aan de weg timmerden, de PSD-borden niet te beschadigen. De heer P. Warnier, de voorzit ter van het verencomité, zei dat het niet bij deze laatste demon stratie van zijn comité zal blij ven. „We hebben meer acties in petto. Onder andere zijn we van plan de wegenbouwers mee te krijgen voor de boycot van de veerdiensten. We gaan dit lande lijk aanpakken. Desnoods eisen we het hoofd vrla Drees", aldus de heer Warnier. Bij de PSD-agent in de Perk- polder kon zondag nog geen con clusie worden getrokken of de boycotactie van het verencomité inderdaad van invloed is geweest op het aanbod van motorvoertui gen bij het veer Perkpolder-Krui ningen. Men had niet de indruk dat er veel automobilisten de raad van het vcrencomité om de route via Antwerpen te nemen ter har te hebben genomen. Leden van het comité Wes- bord waarmee zij automobilisten terscheldeveren Zeeuwsch-Vlaan- oproepen de veren over de Wes- deren bij het plaatsen van hun terschelde te boycotten. LONDEN (REUTER) Zeven personen, onder wie een vrouw en en negen maanden oude baby, van de Nederlandse kustvaarder Regina zijn in de nacht van vrijdag op zater dag bij zware zee van een reddings vlot gehaald ter hoogte van de Schot se westkust. Ze hadden hun 313 ton metende sship moeten verlaten omdat het 15 tot 20 graden slagzij maakte. Aan de reddingsactie was een dra matische poging van een onbekend Brits schip voorafgegaan een lijn naar het vlot te schieten. De lijn brak echter af. De Regina is in open zee op drift geraakt, (ADVERTENTIE) Dames Automatic Juweliersgarantie vanaf 103,50 Verkrijgbaar bij de erkende' horloger. t-rrfjpOüUWtf] importeur: J. Hart N.V. Amsterdam. (Van onze redactie buitenland) CALGARY Na zeven uur van landen en opstijgen en doelloos heen en weer vliegen, is de kaper van een Canadees passagiersvlieg tuig zaterdagmorgen door een lid van de bemanning overmeesterd. Hij werd tijdens de vlucht met een bijl buiten westen geslagen. Kort tevoren had de piloot van de DC-8 geseind dat de kaper steeds onberekenbaarder werd en voortdurend een andere bestem ming opgaf. De kaper zei lid te zijn van het Ierse Republikeinse Leger, de IRA, en eiste aanvanke lijk dat het vliegtuig naar Belfast vloog. Tijdens een vlucht van Van couver naar Toronto had hij 'n ste wardess gegijzeld, die hij met een (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (P.Z. E.M.) zal met ingang van 1 januari 1972 de gastarieven voor grootver bruikers gaan wijzigen. Het vastrechttarief voor verbrui kers van meer dan 2100 kubieke me ter gas per jaar en aangesloten op een blokverwarming wordt verlaagd. Daarentegen gaat de gasprijs per ku bieke meter voor verbruikers van 2.101-20.000 kubieke meter gas om hoog van 7 naar 8 cent. Ook verbrui kers boven de 20.000 kubieke meter gaan 8 cent betalen, tegen 7,75 cent op het ogenblik. Aangeslotenen op een blokverwarming gaan 8 in plaats van 7 cent betalen voor een kubieke jnete: gas.®^ „Het zal", aldus de PZEM-directie, „duidelijk zijn dat ook bij de gas distributie flinke kostenstijgingen zijn opgetreden als gevolg van het stijgende prijsniveau. Gelukkig is er ook een aantal factoren, dat de uit komsten van de gasdistributie gun stig beïnvloedt. Zo is het geihiddelde gasverbruik per aangeslotene op een vrij behoorlijk peil gekomen, mede als gevolg van de snelle overgang op aardgasvèrwarming. Ook de fusie PZEM/Zegam gaf een aantal moge lijkheden tot besparing van kosten. Nu het tarief voor de volgende pe riode moet worden vastgesteld, zijn deze gunstige factoren mede in de calculatie opgenomen". geweer onder schot hield. Hij had ook enkele staven dynamiet bij zich. De piloot kreeg opdracht te lan den in Great Falls, in Amerika, waar de kaper een losgeld van 1,5 miljoen dollar eiste. Een koerier, die een bedrag van 175.000 gulden had opgehaald bij de banken van Great Falls, stond al klaar toen het toestel landde. Het geld werd aan boord gehesen, de brandstoftanks werden bijgevuld en vervolgens steeg de DC-8 op met bestemming Regina in Saskatchewan, waar de 115 passagiers zouden mogen uit stappen. Anderhalf uur later stond het vliegtuig echter weer op de landingsbaan van Great- Falls. De passagiers mochten inderdaad uit stappen, maar negen bemannings leden bleven als gijzelaar aan boord. Later steeg het toestel weer op, naar werd aangenomen om via New York naar Belfast te vliegen. Kort daarop veranderde de kaper de be stemming echter in Poenix, Arizo na, en weer later gaf hij de op dracht terug te vliegen naar Cal gary, in de Canadese staat A'be ta, waar de DC-8 op de oorspronkelijke route een tussenlanding had ge maakt. Na de landing daar bleek dat de kaper bewusteloos was ge slagen. Volgens een woordvoerder van Air Canada heeft de DC-S geen schade opgelopen, hoewel de kaper tijdens de vlucht wel een schot heeft gelost. UTRECHT (ANP) Hoewel nog niet precies valt vast te stellen hoe veel de premies voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1972 om hoog zullen gaan, houdt de ziekenfondsraad nu al rekening met een gemiddelde stijging van 23,3 procent. In plaatsen waar academische zie kenhuizen zijn, zal de stijging aanzienlijk hoger uitvallen, elders kan ze iets geringer zijn. Een stijging met ruim 23 procent zou betekenen, dat de gemiddelde premie volgend jaar bijna ƒ59,per betalende verzekerde per maand zal gaan bedragen. Volgens de ziekenfondsen valt verder te verwachen, dat de uitgaven voor de AWBZ (dit jaar iets meer dan 1500 miljoen gulden) in 1972 de twee miljard zullen overschrijden, dat de ziekenfondspremie voor de verplichte verzekering van 7,7 op 8,2 procent zal worden gebracht en dat het rijk volgend jaar ruim 296 miljoen uit moet trekken voor 905.000 bejaarde verzekerden, terwijl de verplichte verzekering daar jnog eens 276 miljoen bij moet leggen. nmidmn|mm]|||M|m|m (Van onze parlementaire redactie) ZWOLLE „Wij zullen onze be volkingspolitiek moeten herzien, het is bijvoorbeeld echt niet nodig ook aan nieuw gevormde en zich nog uit breidende gezinnen voor elk nieuw geboren kind kinderbijslag te blijven geven. Wel zal elke bevolkingspoli tiek haar grenzen moeten vinden in respectering van het gezin en diepe eerbied voor het menselijk leven". Dit zei het oud-A.R.-Tweede-Ka- merlid prof. dr. B. Goudzwaard op een A.R.-partijraadsvergadering in Zwolle, gewijd aan het thema „Het christelijke in de politiek". (Van onze redactie buitenland) BELFAST De Nederlandse ma troos René Heemskerk uit Reeuwijk is in Belfast bij vergissing doodge schoten. De daders hebben hem aan gezien voor een Britse militair, aldus een communiqué dat de politie van Belfast zaterdag heeft gepubliceerd. De 18-jarige jongen, die matroos was op het vrachtschip „Waardrecht" werd vrijdag in de wachtkamer van een tandarts, doodgeschoten zoals wij zaterdag nog in enkele edities van dit blad gemeld hebben door twee jongemannen, die met automatische geweren gewapend waren. Hij is het eerste buitenlandse slachtoffer van de onlusten in Noord-Ierland. Na de moord sloten de daders de tandarts en de overige wachtende patiënten op en namen de vlucht. Acht van de twaalf bergpassten in de omgeving van Santander in Spanje zijn gesloten tengevolge van de zware sneeuwval. De overige vier zijn nog begaanbaar, mits men ge bruik maakt van sneeuwkettingen. LONDEN De weduwe van de ontdekker van de penicilline, lady Amalia Fleming, is na haar uitwij zing uit Griekenland zondag in Lon den aangekomen. De 62-jarige vrouw weigerde aanvankelijk het vliegtuig te verlaten, omdat zij niet in Enge land wilde wonen, maar in Grieken land, waar zij geboren is. De Griekse nationaliteit, die zij naast de Britse bezat, is haar echter door de Griekse overheid ontnomen. Nadat politie- en vliegveldpersoneel een klein uur met haar gepraat hadden, verliet de vrouw hel toestel. Sir Alexander Flemings weduwe is, naar van welingelichte zijde wordt vernomen, zondagochtend door de politie uit haar woning in Athene gehaald en op een straalvliegtuig naar Londen gezet. Dp Griekpe nationaliteit is haar ont nomen wegens „anti-nationale aétivi- teit.,, Eind september is zij door een bijzondere militaire rechtbank in de Griekse hoofdstad tot zestien maan den gevangenis veroordeeld wegens deelneming aan een poging tot hulp verlening aan Alexandras Panagoulis, die een aamslag op premier Papado- poulos heeft gepleegd. Op 21 oktober is zij uit gevangenschap ontslagen om 'gezondheidsredenen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Vijf Turken, die bij de betonwarenindustrie Bleijko in Walsoorden werkten, zijn zaterdag door de Nederlandse justitie per vliegtuig naar hun vaderland terug gestuurd. Het vijftal woonde op een oude boerderij die hun door hun werkge ver beschikbaar was gesteld. Bij con trole door de rijkspolitie bleek dat de Turken geen verblijfsvergunning noch een werkvergunning voor Ne derland hadden. Zij waren via Bel gië ons land binnengekomen. Tegen de firma Bleijko is proces-verbaal opgemaakt. De vijf Turken zijn za terdag op Schiphol op het vliegtuig gezet voor een luchtreis op kosten van de Nederlandse regering. (Van onze correspondent) TILBURG De politie in Den Bosch heeft zaterdag voor een ton aan gestolen kleren aan getroffen in de woning van een vrouw die in een Tilburgs wa renhuis bij diefstal van een jurk was betrapt. Waarom zij de dief stallen pleegde, is nog niet dui delijk. Zij had de kleren, die volgens haar bekentenis de af gelopen vier jaar in warenhui zen te Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Utrecht waren gesto len, niet verkocht, of wegge geven. Na haar arrestatie is de vrouw, de 39-jarige H. van E. op het politiebureau ingesloten. (ADVERTENTIE) Met Veith is veiligheid een feit! (M+S/radiaal, speciaal in het slipseizoen) ROME (KNP) De perschef van het Vaticaan, Alessandrini heeft ver klaard, dat de Nederlandse bisschop pen Bluijssen en Ernst op eigen ini tiatief naar Rome gaan om te spre ken over de moeilijkheden rond de inhoud van de godsdienstcursus, die op de middelbare scholen van hun bisdommen worden gebruikt. Ales sandrini ontkende dat de bisschop pen naar Rome zouden zijn geroepen door de congregatie voor de geloofs leer, zoals dit blad vorige week al meldde. Tevens sprak hij tegen dat de kwestie iets te doen zou hebben met de moeilijkheden rond de Neder landse katechismus. Die kwestie is geregeld bij verklaring d.d. 15 ok tober 1968. Zoals bekend gaan de bisschoppen Bluijssen van Den Bosch en Ernst van Breda 21 november naar Rome. Voordien zullen zij overleg plegen met het bestuur van „Ons Middel baar Onderwijs" waaronder de ka tholieke middelbare scholen in Bra bant ressorteren, en met de verte genwoordigers van de wetenschappe lijke commissie en de beleidscom missie. (Van onze parlementaire redactie) ZWOLLE In het confessionele blok van KVP, ARP en CHU nemen de verschillen van inzicht over de toekomst eerder toe dan af. Die con clusie dringt zich op na de partijraad van de ARP, zaterdag in Zwolle. Terwijl in de KVP de stroming die naar een open, algemene volkspartij wil, de overhand lijkt te krijgen, stelde de AR-partijraad zich zeer ge reserveerd op. In zijn openingsrede repte partij voorzitter Veerman met geen woord over de wat onverwachte kandida tuur van dr. De Zeeuw voor het voorzitterschap van de KVP. De Zeeuw is voorstander van een open volkspartij, maar in zijn slotwoord, na uitvoerig discussiëren in de par tijraad, zei Veerman: „Over ons uit gangspunt behoeft geen twijfel te be staan. Wij hebben een andere bena dering dan dr. De Zeeuw, die sterk is." De AR-ministers Biesheuvel en Boertien woonden de vergadering bij. De partijraad stemde ermee in dat de ARP meepraat in de contactraad van de drie grote confessionele par tijen. Maar, aldus Veerman, wat in de contactraad besproken wordt, moet steeds bij de partij bekend zijné De partij mag niet voor voldongen feiten worden gesteld. Bovendien wil Veer man dat in het gesprek met de ande re partijen allereerst de fundamente le zaken aan de orde worden gesteld, „zodat we weten wat me met elkaar willen." Intussen zal het partijbe stuur overal in het land bezinnings bijeenkomsten beleggen om het eigen uitgangspunt duidelijk vast te leggen. Niettemin overheerst in de partij raad toch de overtuiging dat samen gaan van KVP, ARP en CHU nood zaak is. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Volkomen onopvallend en slechts opgemerkt door enkele politiefunctionarissen heeft de 62- jarige majoor b.d. Emil Brail van 't Ostpreuszen Regiment in de oor log '40-'45 gistermiddag voor de ge sloten poort van de Koepel in Bre da zijn drie tot levenslang veroor deelde landgenoten Kotalla, Aus des Fünten en Fischer geëerd. Hij deed dat als bestuurslid en woordvoerder van de Organisation Preuszen, een belangenvereniging van Duitse offi cieren uit de Tweede Wereldoorlog. Buiten de drie politiemensen was slechts een visser, die op enkele meters afstand boven zijn dobbertje zat te peinzen, getuige van de korte demonstratie. Niets wees erop, dat hij in de gaten had wat er gebeurde. Dat zou zeker wel het gevai zijn geweest als Emil Brall evenveel tamtam had gemaakt als in januari van dit jaar. Toen probeerde hij in zijn oorlogsuniform Parijs binnen te stormen om zijn zwaard te louteren in de eeuwige vlam bij het graf van de Onbekende Soldaat. Dat plan kon hem slechts met de grootste moeite uit het hoofd gepraat wor den. Om toch iets demonstratiefs te doen legde hij bij dat monument toen een krans. Gisteren ging het allemaal veel eenvoudiger in zijn werk. De ma joor b.d. (blauwe regenjas, grijs hoedje) had geen krans bij zich en de tien sympatisanten die hem zou den vergezellen waren ook maar thuisgebleven. Om stipt twaalf uur nam hij zijn hoed in de hand, stelde zich in een stramme houding voor de poort van de Koepel op, keek strak voor zich uit, keek een keer op zijn horloge om te zien of de vijf minuten eerbetoon nog niet voorbij waren en stapte na vijf minuten met wat schokende tred op. Terug naar Neukirchen-VIuyn in West- Duitsland. Emii Brall is de laatste tijd ln West-Du'tsland regelmatig in het nieuws. Hij laat dan absoluut geen onduidelijkheid bestaan over zijn sympathieën met het nationaal-so- cialisme. Enkele weken geleden ver klaarde hij nog, dat het bezoek van koningin Juliana aan West-Duits- land volkomen uit den boze was als minister van buitenlandse zaken Schmelzer niet over het lot van de Drie van Breda zou mogen onder handelen met zijn Duitse collega. KAAPSTAD (Reuter) De 62- jarige Zuidafrikaan Lindsay Rich heeft in het Groote Sehuur-Zieken- huis van Kaapstad een nieuw hart ontvangen. De transplantatie werd verricht door prof- Christian Bar nard. Volgens een medisch bulletin is de transplantatie succesvol verlo pen en is de toestand van de patiënt bevredigend. De naam van de donor is niet bekendgemaakt. Lindsay Rich is de achtste patiënt op wie Barnard een dergelijke trans plantatie heeft verricht. Twee van de acht zijn nog in leven. HET verkeer op de autoweg tussen Frankfurt en Keulen heeft zaterdag enkele uren volledig stilgelegen om dat het wegdek spiegelglad was ge worden door chemicaliën die uit een Nederlandse tankauto waren gelopen. In de buurt van Montabuur botste een personenauto in de mist tegen de tankauto, waardoor een lek in de tank ontstond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1