Weer kleding- dief stal voor twee ton in Oosterhout BIG BEN ZWEEG Noren gooien roet in het eten BEIDE BRABANTSE BISSCHOPPEN GAAN 21 NOV. A.S. IN ROME PRATEN Zeeuwse veer- tarieven met 35% omhoog Slachtoffer splinterbom moet wellicht ogen missen TWEE KANDIDATEN WIJZEN VISSERIJ-VOORSTELLEN EEG AF Aanhoudende slapte haven Rotterdam leidt tot ontslagen VLIEGRAMP IN ITALIË EIST ROND 50 DODEN Botte bijltjes-dag NICHT VAN MAO IN CHINESE VN-DELEGATIE RADIO BE ROCK Lijk mat roo.c aangespoeld te Westkapel]e ALTERNATIEF WEGENPLAN OPPOSITIE Schaapachtig oponthoud Over klachten katechesecursus Dodelijk gevaar Conclusie uit Kamer: Heropend Directeur: Dr. W. A. J. M. Harlot Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil SO) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1114111. t.n.v. N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem, Reigerstraat 16, Breda. VRIJE WOENSDAG 10 NOVEMBER 1971 25e Jaargang No. 8697 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, .exclusief 4% B.T.W Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT Inbrekers heb ben maandagnacht voor een bedrag van ongeveer 200.000 gulden aan kle ding gestolen uit de Dija-kleding- fabriek aan de Tilburgseweg in Oos terhout. Met de diefstal is de gehele monstercollectie voor 1972 van het bedrijf verdwenen. De inbraak werd gistermorgen ont dekt door de procuratiehouder van Dija, de heer W. M. Roovers. Als iedere morgen kwam hij omstreeks zeven uur in de fabriek. Toen hij zag dat het overgrote deel van de kle ding was gestolen, deed hij meteen aangifte van de diefstal op het poli tiebureau, dat op enkele tientallen meters afstand van het kledingbedrijf ligt. Na onderzoek bleek, dat de da ders door het forceren van de fa- briekspoort op de binnenplaats zijn gekomen. Door een ruit in te druk ken kregen zij toegang tot het be drijf. De inbrekers namen de hele col lectie en de kleding die voor verzen ding gereed hing hoofdzakelijk suède- en nappamantels, lammy- coats en enkele paritalons mee. De Oosterhoutse recherche houdt er re kening mee, dat de daders bij de diefstal gebruik hebben gemaakt van bestelwagens. Dija is door de ontvreemding van de monstercollectie erg gedupeerd Men heeft er een half jaar Over ge daan om de collectie samen te stel len. Getracht zal worden binnen zes weken de collectie door een nieuwe te vervangen. Wat de kledingdiefstal voor gevolgen heeft voor de in totaal tweehonderd man personeel van Dija was gisteren nog niet te overzien. Het werk op de drie ateliers van het bedrijf (in Amersfoort,' Tilburg en Wijk en Aalburg), die rechtstreeks afhankelijk zijn van het moederbe drijf in Oosterhout, zal door de dief stal zeker worden beïnvloed. „We hadden omstreeks deze tijd de orders moeten plaatsen voor het volgende voorjaar, maar nu de monstercollec tie is verdwenen, kunnen we dat niet", aldus de heer Roovers. De politie van Oosterhout heeft nog geen enkel aanknopingspunt in deze zaak. Een buurtonderzoek, dat van morgen is ingesteld, heeft geen re sultaten opgeleverd. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG Ongeveer 2500 welzijnswerkers hebben gistermiddag in Den Haag geprotesteerd tegen liet be zuinigingsbeleid van het kabinet Biesheuvel. De wel zijnswerkers, vertegenwoordigers van het jeugdwerk, van de bijstand voor buitenlandse arbeiders, van de biblio theken en opbouwwerkers en leden van het actiecomité „Anti-CRM bezuinigingsfront", protesteerden vooral te gen het feit dat het kabinet de bijl zet in de uitgaven voor CRM. Op het Binnenhof bood opbouwwerker en organisator van de demonstratie Jos Feijtel, staatssecretaris Vonhoff van CRM een botte bijl aan. „Met deze bijl kunt u het dorre liout kappen, in de CRM-sector moet niet gekapt worden, wel in het leger", zei Jos Feijtel. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN Do toestand van de 23-jarige Eindhovenaar Rinus Louwens, die bij de ontploffing in Maarheeze van een per post verzon den splinterbom werd gewond, is weliswaar niet levensgevaarlijk, maar wel zeer ernstig. Louwens zal wellicht beide ogen en een arm moe ten missen. Er zal verder plastische chirurgie moeten worden toegepast. Inmiddels is gebleken, dat het aan de handelaar in gebruikte auto's Giel Moers geadresseerde pakje op vrij dagmiddag 5 november tussen half twee en twee uur aan het postagent schap in de Hoofdstraat te Mierlo- Hout ter verzending is aangeboden. De resten van de bom zijn inmiddels naar het gerechtelijk laboratorium te Den Haag gezonden voor onder zoek. Overigens krijgt de tweedehands autohandelaar Giel Moers uit Maar heeze, die het gemiste doelwit was van een per post verzonden splinter bom geen honderd en. tien gulden per dag aan WW-uitkering. Zijn bewering in ons blad van gisteren dat hij dit bedrag ontvangt omdat hij than# werkloos is na een baan als auto-inkoper van duizend gulden per week te hebben gehad, wordt door het uitbetalende Ge meenschappelijk Administratie-Kan toor te Eindhoven gelogenstraft. Moers krijgt weliswaar het maxi mumbedrag dat de Wachtgeld- en We rkloosheidwet kent, maar dat be draagt ten hoogste 80 procent van f 108,20, wat neer komt op 86,56 inclusief de vakantietoeslag. De heer Moers gaf geen sluitende verklaring van het verichil tussen het door hem genoemde bedrag en dat waar voor hij bij het GAK in de boeken staat. IN DE LEGERPLAATS 't Harde is gisteren een internationale confe rentie begonnen van het zogenaamde Iekenapostolaat in de Westeuropese legers. (Van onze correspondent) LONDEN Duizenden Londenaren hebben gisteravond bij ver gissing een uur te lang gewerkt, omdat de beroemdste klok van Enge land ze in de steek gelaten had. Het grote horloge van het parlement, beter bekend als Big Ben, was stil gevallen, om zeven voor vijf. Het paleis van Westminster (parlement) en de ministeries in de omgeving werden voortdurend opgebeld door boze mannen en vrouwen, die protesteerden dat ze te lang gewerkt hadden, een ongewoon ver schijnsel dat helemaal niet in de aard van de Britten ligt. Een technicus stelde vast dat 'n telefoondraad de klok had stilgelegd. Toen de klokkemaker Big Ben weer op gang kreeg, was het zeven voor zes. De horden Londenaren die op dat moment naar huis gingen, konden maar niet hegrijpen waarom ze zich vermoeider voelden dan op andere avonden. Gistermiddag zat het CRM-driemanschav achter de regeringstafel tijdens de debatten over hun begroting. (Zie hierover elders in dit blad). Van links naar rechts: staatssecretaris Vonhoff, minister Engels en staatssecretaris mevr. Van Veenendaal. (Van onze correspondent) BRUSSEL Noorwegen heeft gisteren roet in het EEG-eten ge gooid door de voorstellen van de EEG-ministerraad voor een ge meenschappelijk visserijbeleid van de EEG met de vier kandi daatleden als onvoldoende van de hand te wijzen. De Noren vonden even later de Ieren aan hun zijde. De voorstellen behelsden instel ling van een territoriale zes-mijls zone, waar binnen alleen de vissers van het aangrenzende land mogen vissen. Op sommige plaatsen zou een territoriale zone van 12 mijl gelden. De Noorse minister van buiten landse zaken, Andreas Kappellen, vertelde zijn collega's echter dat zijn regering de gehele Noorse kust tot 12-mijlszone verklaard wil zien, om dat anders „alle vissersboten van de andere E.E.G.-landen in de Noox-se visserij wateren komen", zoals zijn collega van handel Per Kleppe het krachtig tegenover de pers uitdrukte. De voorstellen voor aanpassing van de nationale landbouw aan het E.E.G.-stelsel vond minister Kappel len aanvaardbaar, echter wel met de bedenking dat het bestaande natio nale subsidiëringsstelsel nog vijf jaar na aansluiting gehandhaafd moet kunnen worden. Ook de Ierse onderhandelaar, mi nister van buitenlandse zaken Pa trick Hillery, wees de voorstellen voor een gemeenschappelijk visserij beleid voor een uitgebreide E.E.G. van de hand, met de argumentatie dat wat goed is voor de zes, nog lang niet geschikt hoeft te zjjn voor de tien. Hij vreesde dat als de Iei'se kust wateren open zouden worden gesteld voor de vissers uit alle E.E.G.-lan den, de inkomsten van de Ierse vis sers, die op deze wateren zijn aan gewezen, danig zouden teruglopen, maar ook dat het gebied overbevist zou worden. De E.E.G. heeft de ondei'handelin- gen met de vier kandidaatleden over een gemeenschappelijk visserijbeleid nu geschorst tot 29 november. In de tussentijd zullen deskundi gen van de E.E.G.-commissie en van de vier kandidaatleden trachten een voor alle partijen bevredigende op lossing te vinden. Gezien de onzekerheid over het oplossen van de visserij kwestie heeft de E.E.G. de Britse onderhandelaar Geoffrey Rippon geen antwoord kunnen geven op diens verzoek tot het noemen van een datum voor ondei-tekening van het toetredings verdrag. De limiet voor onderteke ning is echter 25 december, aldus de E.E.G. (ADVERTENTIE) Noordstraai lei. «liöfl-4255 TERNEUZEN PEKING Van onze correspondent in Peking, John Burns, ontvingen wij radiografisch de volgende foto's. Het zijn Chiao Kuan-Hua (links), het hoofd van de Chinese VN-delegatie. Op de andere foto staat Wang Hay- yung, het enige vrouwelijke lid van de delegatie. Geruchten willen dat zij een nicht zou zijn van Mao Tse-tung. De foto's werden genomen op een banket ter ere van de landen die vóór de toetreding van communistisch Chi na in de VN stemden. De delegatie is gisteren, uitgeleide gedaan door o.a. premier Tsjoe En Lai en meer dan 3000 Chinezen, vertrokken van tiet vliegveld van Peking. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN BOSCH Uit eigen beweging gaan de bisschoppen Ernst, van Breda, en Bluyssen, van Den Bosch, op 21 november as. naar Ro me voor overleg over de katecheti- sche cursus, die al twee jaar op de OMO-scholen in Noord-Brabant wordt gegeven. Naar aanleiding van klachten uit Nederland, hoogstwaar schijnlijk uit de zeer behoudende kringen van „Confrontatie", hadden twee curiekardinalen de bisschoppen om opheldering over de cursus ge vraagd. Hierop hebben de beide Bra bantse bisschoppen zelf aangeboden de zaak persoonlijk in Rome te gaan toelichten, zoals in enkele edities gis teren gemeld. De curie-kardinalen Seper, pi-efect van de congregatie voor de geloofs leer, en Wright, pi-efect van de con gregatie voor de clerus, deelden in hun brief aam de Brabantse bisschop pen mee, dat zij de betrokken gods dienst-cursus hebben onderzocht naar aanleiding van „ernstige bezwaren" en dat zij naast veel waardering ook kritiek hebben. De moeilijkheden betreffen alleen de katechese-eursus die sinds het schooljaar 1969-1970 op 25 middelbare scholen (11.000 leerlingen) van de stichting Ons Middelbaar Onderwijs en dan alleen voor de drie hoogste leerjaren van het V.W.O. en H.A.V.O. wordt gegeven. De cursus is destijds op verzoek van de moderatoren van deze scholen ge schreven door een twintigtal mede werkers, wetenschappelijk geholpen door vijf Nijmeegse hoogleraren. Volgens één van hen, prof, dr. B. van Itersel, zijn^de bezwaren, inge bracht tegen de oursuis, ingegevien door de opvattingen vanuit de oude theologie. Hij ontkent niet de moge lijkheid dat er in de veelheid van geschriften, die de cursus omvat, onjuistheden of onnauwkeurigheden kunnen zitten. .De nieuwe katechese-cursus, uitge geven bij Mabraberg in Den Bosch, ontmoette ernstige bezwarenvan de karat van conservatieve gi-oeperingen als „Confrontatie" en „Waarheid en Leven". Volgens een publikatie in het maartnummer vain het blad Confron tatie „wordien in deze cursus zo goed als alle fundamentele geloofswaarhe den van de katholieke kgrk naar het rijk van de legende, fabel, mythe en magie verwezen". Confrontatie noem de de cursus een „dodelijk gevaar voor de katholiciteit van de leerlin gen die ermee worden geïndoctri neerd". Betrokkenen zeiden geen tweede fcaitechismiuis-affaire te verwachten, wel echter een mogelijke verdere vertroebeling tussien Rome en de kerk van Nederland als exponent van de nieuwe dlenikriohtingen in de theolo gie. De bisschoppen Bluyssen en Ernst plegen voor hun reis naar Rome overleg met het bestuur van „Ons Middelbaar Onderwijs", en met vex-- tegerawoordigsters van de weten schappelijke commissie en de bege leidingscommissie. Eerste reactie uit OMO-fcringen op de kritiek uit Rome: „Onze leerlingen vinden de cursus ultra-orthodox maar in Rome verdenken ze ons van mo dernisme. Rome en Nederland den- kien op twee golflengten. Dat is de tragedie van heel de affaire". (Van onze correspondent) WESTKAPELLE Gisterochtend is aan het Zuiderhoofd te Westka- pelle het lijk aangespoeld van Gas ton Prosper Everaert, geboren 3-7- '29 te Philippine, matroos, gehuwd en woonachtig te Zeebrugge. Hij was op 21 oktober 1971 bij werkzaamheden als matroos op een klepbak voor Zeebrugge overboord geslagen. DEN HAAG (ANP) De opposi tiepartijen P.v.d.A., D'66 en P.P.R. hebben de Tweede Kamer voorstel len voorgelegd voor een alternatief wegenplan. De kamerfracties van deze partijen menen dat de bezuini gingen in de wegenbouw niet zo zeer gezocht moeten worden in het noor den, het oosten en in Limburg, maar vooral in de randstad. De drie partijen stellen voor 51 miljoen gulden méér uit te stellen in de randstad en dat geld te ge bruiken voor wegen in de regio's en voor het laten doorgaan van de aan leg van ï-ingwegen en busbanen in de randstad. DEN HAAG (ANP) Een kudde van ongeveer 140 schapen heeft gis terochtend het verkeer dat zich via de rijksweg van Amsterdam naar Den Haag spoedde, geruime tijd op onthoud bezorgd. De wollige viervoeters waren na een botsing ontsnapt uit de vracht wagen waarin ze werden vervoerd en uitgezwermd over de rijksweg. Twee schapen werden doodgere den en verschillende raakten ge wond. ROTTERDAM (ANP) De werk gelegenheid in de Rotterdamse ha ven wordt op het ogenblik ernstig bedreigd door een teruglopen van de aanvoer en overslag van stukgoed in de haven. De voorzitter van de Scheepvaartvereeniging Zuid (werk gevers haven), dr. J. Backx, zei gis termorgen dat ontslagen onder de 13.000 havenarbeiders onvermijdelijk zijn, als er niet snel een verbetering optreedt in de situatie en als de ko mende cao-onderhandelingen tot een te sterke, loonkostenstijging zullen leiden. De afgelopen maanden hebben de Rottei-damse havenbedrijven ontsla gen kunnen vooi'komen door via na tuurlijk verloop het personeelsbe stand aan de onguistig wordende situatie aaix te passen. Volgens de heer Backx kan deze taktiek niet eeuwig worden toegepast. NVV-bestuurder B. van Eldik (afd. Rotterdam Nedexdandse Bond van Vervoerspersoneel) gaf dinsdag toe dat de situatie in de Rottei-damse haven over het algemeen niet erg gunstig is. Een aantal bedrijven is op het ogenblik z.i. duidelijk in moei lijkheden. Bij andere bedrijven ech ter is volgens de NW-bestuurder niets van teruggang te merken. Hij voorzag op korte termijn geen ont slagen voor havenarbeiders.. Wel achtte hij bij aanhoudende slapte in de haven ontslagen onder het toe zichthoudend personeel, de kraan- •di'ijvers, de vorktruckrijders en de' controleurs mogelijk. De vakbondbestuurder toonde zich verontrust over het uitblijven van een centraal personeelsbeleid in de haven en een betere taakverdeling tussen de havenbedrijven onderling, zoals dat na de havenstaking van vo rig jaar door de Scheepvaartvereeni- ging Zuid is toegezegd. „Op het ogenblik zie je bij het ene bedrijf honderden mensen niets doen omdat er geen werk is, terwijl de werkne- mei-s bij andere bedrijven het werk niet aankunnen", aldus de heer Van Eldik. (ADVERTENTIE) (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Er is' geen twijfel meer mogelijk: de tarieven van de veren over de Westerschelde gaan met 35 procent omhoog. Dat is de voor Zeeland teleurstellende conclu sie, die gisteren in de wandelgangen van de Tweede Kamer werd getrok ken, kort nadat het parlement ak koord was gegaan met het bedrag (31,8 miljoen gulden) dat voor vol gend jaar op de begroting van Ver keer en Waterstaat is uitgetrokken als bijdrage in de exploitatiekos ten. Het verleden week ingediende amendement van de heer P.A. Reels (PvdA), dat een verhoging van de rijksbijdrage met drie miljoen gul den behelsde teneinde de veertarie. ven te kunnen bevriezen, werd door de Kamer verworpen met de rege- ."fegspartijen als tegenstemmers. Tegen de achtei-grond van deze stemmingsuitslag verwacht men in de Tweede Kamer nauwelijks nog enig resultaat van een nieuw ge sprek tussen minister dr. W. Drees en Gedeputeerde Staten van Zee land. Drees zegde de Kamer gisteren toe tot dat gesprek bei'eid te zijn. Ook gaf hij de kamer de niet onbelangrijke verzekering, dat de 1,7 miljoen gulden die het rijk zou bijdragen in een nieuwe acommoda- tie voor het voetveer Hoedekensker- ke-Terneuzen, geresex-veerd blijven voor Zeeland, nu vrijwel vaststaat dat dit voetveer er niet zal komen en het bestaande autoveer op dit traject wordt opgeheven. Deze 1,7 miljoen gulden zijn ech ter niet bij voorbaat al „overgehe veld" naar de exploitatiepot van de twee andere veerdiensten en daaruit trekken insiders de conclusie, dal het bedrag vermoedelijk gebruikt wordt voor de aanschaf van een aantal autobussen, waarmee een ver binding zal worden onderhouden tussen het op te heffen veertrajéct en de aanlegplaatsen van de beide andere veren. De vexdeden week reeds formeel beëindigde kamerdiscussie over de veertarieven werd gisteren op ver zoek van de KVP-fractie heropend. Namens deze fractie vroeg ir. P.A.M. Cornelissen de minister het gesprek met de provincie te herope nen en daarbij dan te betrekken de motie van de Zeeuwse staten, waar in maandag akkoord werd gegaan met een geringere bijstelling van de tarieven, namelijk 25 in plaats van de door de minister voorgestelde 35 procent. Ook moet in dat gesprek, zo vond de heer Cornelissen, worden gepi-aat over de bestemming der middelen, die vrijkomen als het voetveer Hoedekenskei-ke-Terneuzen niet doorgaat (de 1,7 miljoen). (Vervolg op pagina 3) LIVORNO (Reuter) Een, Brits militair transportvliegtuig met zes Engelse bemanningsleden en 46 Italiaanse parachutisten aan boord, is gisteren neergestort in de Middel landse Zee voor de westkust van Italië. Waarschijnlijk zijn er geen overlevenden. De Hercules C 130 van de Britse luchtmacht zou deelnemen aan een gezamenlijke Engels-Italiaanse oefe ning „Coldstream". De parachutis ten zouden boven Sardinië uit het toestel springen. Gistermorgen vroeg werd het contact met het vliegtuig verbroken kort na het opstijgen van het vliegveld Pisa. Op ongeveer zes kilometer van de Italiaanse stad Livorno stortte het toestel in zee.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1