ZELFS ALS INDUSTRIE ERONDER LIJDT Nederland BIJNA HELFT VAN NEDERLANDERS WIL MEER HULP AAN ARME LANDEN POLITIE „REDT' ZIEK KIND en België zuiveren zeehavens Knoflook KAL AND UIT PZEM-TOP Brezjnev vorstelijk ontvangen CLAUS: „NOG TEVEEL EENZIJDIG DENKEN" Rood opperhoofd Weer vrouw in Belfast getroffen Schenkt paus musea weg? Weer geen dokter geroepen in Hollüiidscheveld „FABELTJE" Jongeman in lift cioodgeldemcl MIJNSTAKING IN SPANJE njéü* DRyQSTE PASTILLES en DOUBLETTEN Doodgeschoten onbekende geïd entif iceerd Lidmaatschap G.S. niet in geding Op advies van CH-figuren „De laatste" .Slachtoffer" VAN DALSUM OVERLEDEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (Oil 50) 79 20 Abonnementsprijs: 13,70 per kwartaal; per maand 4,80. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW DINSDAG 26 OKTOBER 1971 25e Jaargang No. 6684 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem De ministers Drees (links) en De Saeger gisteren op hun persconferentie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij een NIPO-cn- quéte onder 3007 Nederlanders van 13 jaar en ouder is gebleken, dat 25 pet. meent dat ontwikkelingshulp „verkeerd terecht komt". 44 procent meent dat de hulp on der meer „voor een klein deel te recht komt bij de mensen in de ont wikkelingslanden" en/of „bij allerlei instantines en ambtenaren die het zelf opmaken" en/of „bij een kleine bovenlaag die het zelf opmaakt". 56 procent heeft helemaal geen twijfel of bezorgdheid over het goed terechtkomen van de ontwikkelings hulp. De twijfels zijn het geringst bij de jongeren en komen het meest voor onder de oudere ondervraagden. Voorts is uit de enquête gebleken, dat 47 pet. de Nederlandse ontwikke lingshulp zou willen vergroten, 44 pet. gelijk houden en 6 pet. de hulp zou willen verminderen; 2 pet. had geen oordeel. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de „nationale commis sie ontwikkelingsstrategie 1970-1980", waarvan prins Claus voorzitter is. Prins Claus zei gistermiddag op een persconferentie, dat er „geen ver gaande conclusies" aan de onderzoek resultaten te verbinden zijn. Opmer kelijk vond hij dat naast twijfels en hardnekkige misverstanden er toch een aanmerkelijke basiskennis bij de Nederlanders over de ontwikkelings samenwerking blijkt te bestaan, ook al is er nog wel eens sprake van „eenzijdig, emotioneel en paternalis tisch denken". Het onderzoek bewijst volgens de prins dat er een breed werkterrein voor zijn commissie braak ligt. Hij zei voorts dat het klaarblijkelijk een duidelijke wens van het publiek is te worden geïnformeerd over de bestemming van de gelden voor ont wikkelingshulp en over de bereikte resultaten. De commissie zal nu be zien hoe zij die informatie-verstrek king zal aanpakken. Het onderzoek heeft voorts uitge wezen dat hogere belastingen voor mèer ontwikkelingshulp impopulair zou zijn, bezuinigingen om meer geld te verkrijgen vindt men een beter idee; 23 procent denkt daarbij aan bezuiniging op defensie-uitgaven, 10 procent denkt aan kunstsubsidies. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 50 procent tegen grotere importen uit ontwikkelingslanden is, indien de Nederlandse werkgelegen heid daaronder zou lijden. ROME (KNP) In Rome gaan hardnekkige geruchten dat paus Paulus aan het einde van de synode een spectaculair ge baar zal maken. Hij zou dan af staand willen doen van de Vati- kaanse musea ten gunste van de culturele organisatie van de Ver enigde Naties, de UNESCO. Verschillende theologen hebben in de loop der jarten hierop aan gedrongen. De waarde der kunst schatten die in de Vaticaanse musea worden bewaard, is on schatbaar hoog. (Van een onzer verslaggevers) HOLLANDSCHEVELD Door politieoptreden is voorkomen, dat in Hollandsclieveld weer een ziek kind geen medische hulp heeft gekregen. De politie in Hoogeveen, waaronder Holland sclieveld ressorteert, kreeg vrij dagnacht een telefoontje van een man die anoniem wenste te blijven en die meedeelde, dat opnieuw in Hollandscheveld een ziek kind geen medische hulp kreeg om principiële redenen. Zoals gemeld, is vorige week in dit Drents plaatsje de 6-jarige Bertje Pater na een ziekbed van 14 dagen overleden aan een nier ziekte, omdat de ouders (lid van een Pinkstergemeente) de dokter niet wilden waarschuwen. Vol gens deze religieuze groepering mag een mens niet ingrijpen in wat de wil van God genoemd wordt, in dit geval dus een ziek te. Dit kind, Bertje Pater, is in middels zaterdagmiddag begra ven. De politie van Hoogeveen ging onmiddellijk na het telefoontje naar het adres van het tweede zieke kind. Inderdaad was hier ook weer de arts niet gewaar schuwd en ook hier waren de ouders lid van dezelfde groepe ring. De politie vertelde de vader, dat hij een dokter moest waar schuwen. De man legde zich hierbij onder protest neer. Onder politiebegeleiding werd toen snel een arts gehaald, die geelzucht constateerde bij het kind. De va der stond toe. dat de arts het kind onderzocht. VOLGENS Zuid-Korea is een vis sersboot met 21 opvarenden door een Noordkoreaans patrouillevaartuig aangehouden en opgebracht. IN SYDNEY is een veertienjarige jongen wegens moord op een 62-ja- rige buurvrouw veroordeeld tot der tien jaar gevangenisstraf. IN NEW YORK heeft een nog onbe kende vrouw benzine over de bar van een café gegooid. Er ontstond brand en drie personen kwamen om het leven. AMSTERDAMS burgemeester Sam- kalden moet in een ziekenhuis wor den opgenomen voor behandeling van hernia. ACHT LEDEN van een Japanse berg- expeditie zijn in Nepal door lawines om het leven gekomen. (Van een onzer verslaggevers) BRUGGE Nederland en Bel gië zijn het gisteren eens gewor den over de bescherming van het milieu in de zeehavengebieden. Wanneer de bescherming van h«t milieu dat vereist, zal zelfs een vertraging in de industriële ont wikkeling voor lief worden ge nomen. Tijdens een in Brugge gehou den zeehavenconferentie op rege ringsniveau werden de volgende belangrijke principe-besluiten gp- nomen: Er moeten in alle zeehavengehie- den in Nederland en België meet netten komen naar het voorbeeld van het Rotterdamse Industrie gebied: Aan alle uieuwe vestigingen m ha vengebieden dienen de strengste normen te worden opgelegd. Het excuus, dat investeringen voor de milieuhygiëne kost prijsver hogend weiifën, 'zal niet meer worde.a ge accepteerd: De overheid moet bestaande be drijven verplichten om investerin gen te dóen ter bestrijding van de milieuverontreiniging, als het ge vaar bestaat, dat het alarmpeil wordt bereikt. Onder sommige om standigheden zullen daarvoor in vesteringssubsidies gegeven wor den, maar over het algemeen zul len de kosten door de bedrijven gedragen moeten worden; Nederland en .België gaan samen naar gemeenschappelijke normen op milieugebied streven. Aan de conf erentie namen voor Ne derland o.a. deel minister Drees en staatssecretaris Kruisin-ga vain Ver keer en Waterstaat. Het Belgische kabinet werd vertegenwoordigd dooi de ministers De Saeger en Bertrand. Verder namen Nederlandse en Bel gische havenbeheerders aan het ge sprek deel. Volgens een verklaring van minis ter De Saeger zijn de vergaande voorstellen op het gebied van de mi lieuhygiëne van Belgische zijde ge- komten. De Saeger wilde met deze opmerking duidelijk voorgoed afreke nen met het „fabeltje", dat België op het gebied van de milieuhygiëne nog moet onitwaiklen. „We hebben een eenstemmig akkoord berejkt", aldus zijn verklaring. „Iedereen is er zich ten volle van bewust, dat het pro bleem van de milieuhygiëne ernstige vormien heeft aangenomen en d^t. er de komende maanden «en ferme aan pak nodig zal zijn". Minister De Saeger heeft voorts meegedeeld, dat België en Nederland daarnaast in Europees verband zul len trachten om tot gemeenschappe lijke standpunten met betrekking tot de inilieubesoherming te komen. LONDEN (RTR) Een zeer doordringende knoflooklucht heeft de BOAC zondag?, -oiid verplicht een straalvliegtuig, dat gereed stond voor een lijn vlucht naar Mauritius, uit de dienst te nemen en de 77 passagiers met een ander vliegtuig te vervoe ren. De geur bleek te komen uit een koffer die niet aan een van de passagiers behoorde. Er zat een geconcentreerd knofloof- preparaat in, waarvan de ver pakking lek was (Zeist) is gisterenmiddag de 21-jarige nefabriek van Remia in Den Dolder (Zeist) is gistermiddag de 21-jarige Frederik van Trigt uit Zeist tijdens zijn werk om het leven gekomen. De jongeman heeft vermoedelijk, zijn hoofd te ver naar voren gesto ken toen hij goederen laadde in een paternosterlift, waardoor hij beklenpd raakte in de liftkokera Een arts kp». alleen de dood constateren. OVIEDO (AP) In Oviedo wordt nu gestaakt door meer dan 10.000 mijnwerkers hij de mijnen in Astu- rië. De proteststakingen om hogere lo nen en een kortere wei-kweek bij de staatsmijnen zijn op 1 oktober be gonnen. Hoewel bij de Seat-fabrieken giste ren officieel het werk weer op gang kwam, werden uit de fabriek veel sit-downstakingen e.d. gemeld. nu in een 'bijdehand' doosje. Rrrrts het rode dekseltje eraf en gul presenteert zich een vol ons Droste kwaliteit. 1.40. Met een zeer indrukwekkende hoofdtooi poseert hier „Gouden Ade laar", opperhoofd van de Ermineskin- indianen in Canada. Het opperhoofd der rode kameraden, de Russische premier Kosygin, want dat is de man onder deze verenvracht schijnt aan zijn gezicht te zien niet erg gelukkig te zijn met de eretitel annex hoofdbedekking, die hem gis teren in het Canadese Edmonton wer den aangeboden. ROERMOND (ANP) De man die zaterdagochtend in Kessel met kogels doorzeefd werd aangetroffen, is geïndentificeerd als de 20-jarige gedetineerde Tom K. uit Den Haag. De jongeman was begin september ontsnapt uit de Haagse straf gevange nis, waar hij een straf uit moest zit ten wegens vermogensdelicten met geweld en straatroverij. Sindsdien was hij spoorloos. Overste Hulsmans van de rijkspo litie in Roermond zei è'stermiddag dat de naam van het slachtoffer be kend is geworden dank zij plaatsing van zijn foto in de kranten. Een inwoner van Den Haag meen de, na het zien van de foto, het slachtoffer te herkennen. Een heer uit Oegstgeést herkende hem perti nent. Na controle van de vingeraf drukken stond de identiteit vast. Over het misdrijf zelf is nog niets naders bekend. HET P.v.d.A.-KAMERLID Oele wil, dat de resultaten van het onderzoek naar de herkomst van de giftige stof fen in de vuilnisstortplaats te Tege- len ter kennis van de Tweede Kamer worden gebracht (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Duidelijk ont roerd en tenslotte zelfs onder tranen, maakte de Zeeuwse CHU-gedeputeer- de, de heer A. J. Kaland, gistermor gen in de vergadering van provificiale staten van Zeeland bekend, dat hij besloten heeft af te treden als lid van de raad van bestuur van de Zeeuwse Energiemaatschappij, de n.v. PZEM. Met dit besluit geeft de heer Kaland tevens zijn functie van voorzitter van het DB van de n.v. PZEM op. De heer Kaland die zijn besluit heeft genomen op advies van landelijke CHU-figuren, zal geruime tijd op vakantie gaan. In deze vakantie wil hij zich bera den op de vraag of hij zijn zetel als gedeputeerde van Zeeland zal blijven bezetten. Zijin adviseurs hefbben hem aawgeraiden deze zetel niet op te ge ven. „Ik hen bereid, namiens de CHU en tegen eigen opvattingen ien inzichten in, een oplossing aan te bieden voor de bestuurscrisis waarin de PZEM en de provincie zijn geraakt, door mijn ontslag aan te vragen als lid van de raad van bestuur van de PZEM, in dien de stalben dlit wensen", zo deelde de heer Kalanld aan het slot van zijn bewogen toespraak' tot de staten mee. De fractievoorzitters in de Zeeuwse staten gingen, zij heit op sterk uiteen lopende gronden, mat de beslissing van de heer Kaland mee. Zijn G.S.- zetel is gisteren, wat de fractielei ders betreft, gqen moment in het geding geweest. De heer Kaland, die zichzelf „de laatste der Mohilkamten" in het PZEM- bestuiur noemde, schreef in een hem eigen stijl het laatste hoofdstuk in de PZEM-affaire, welke de provincie Zeeland een jaar lang heeft bezigge houden. De affaire is van eien ver- sohrijvmgszaak, doordat de directeur van de PZEM in te grote mate van bedrijfsdiensten ten behoeve van de bouw van een privé-woninig geibruik heeft gemaakt, geëscaleerd tot een bestuurscrisis, die zijn weerslag had op de verhoudingen in het dagelijks bestuur van de provincie. De PvdA-gedeputeerdien in het Zeeuwse bestuurscollege hebben zich namelijk steeds geconformeerd aan een „verworpien" motie van de linkse groeperingen in de staten, waarin het aftreden van het gehele dagelijkse bestuur van de PZEM, naar aanlei ding van de PZEM-affaire, was ge- eist. De heer Kaland gaf aan deze linkse groeperingen de schuld van het feit dat hij tegen de democra tische spelregels in het onderspit heeft moeten delven. Ook de ambte naren-vakbonden hadden, naai- hij zei, een groot deel van de verant woordelijkheid te dragen. De poli tieke formaties in de statiën hebben op de beschuldiging van de heer Ka land niet gereageerd. Namens de vakbonden is meegedeeld dat zij op BELFAST (Rtr) In Belfast is gisteren een vrouw door Brits ge weervuur gewond. Het is de vierde vrouw, die daar sedert het begin van het weekeinde door leden van dc veiligheidstroepen werd neergescho ten. In een bekendmaking van het leger werd meegedeeld, dat militairen buizlen van katholieken in bet An- ierstown-district doorzochten. Zij werden toen onder vuur genomen, waarop zij terugschoten. „Eén van de terroristen werd gewond en zakte in elkaar. Het was aen vrouw. Zij werd gewond naar een ziekenhuis overge bracht". Zondagavond werd een vrouw, die twee manelen hielp bij het plaatsen van een bom in een nachtclub, door een schot gewond. Zaterdag .werden twee vrouwièn doodgeschoten, die ir een auto zaten. Zoals in enkele edities gisteren g< meld, heeft de politie in Belfast gis ternacht een man dood geschoten, dif een bom had geplaatst in een café Volgens berichten uit Dublin zijn de man en vtoüjw die door de Neder landse politie worden gezocht in ver band met de op Schiphol ontdekte wapensmokkel, naar de Ierse repu bliek teruggekeerd. Het zijn de 33- jarige onderwijzer David O'Connell en de 23-jarige Moira McGuire. j de beschuldigingen van de heer Ka land zullen terugkomen. Reeds vandaag zal in het Zeeuwse college van G.S. worden gesproken over de verdeling van de portefeuil les. De heer Kaland zal de PZEM- portefeuille waarschijnlijk overdra gen aan de PvdA-gedeputeerde mr. J. P. Boersma. Of hij de industrie- portefeuille, en enkele andere, ver wante portefeuilles, zal behouden is nog niet zeker. De reacties van de voorzitters van de Zeeuwse statenfracties varieerden gisteren van: „De heer Kaland is slachtoffer, van een politiek spel maar hoe dan ook zijn stap opent goddank de weg naar hei-stel van ie verstoorde verhoudingen in het gewest", tot: „De tranen van de heer Kaland waren ditmaal niet functioneel". (Zie verder pag. 3). (Van een onzer redacteuren) EENIGENBURG In het Noord hollandse plaatsje Eenigenburg over leed gisteravond de acteur-regisseur Albert van Dalsum. Hij werd 82 jaar. Enkele weken geleden moest de nes tor van de Nederlandse acteurs wor den opgenomen in het St.-Elisabeth ziekenhuis te Alkmaar waar hij een darmoperatie zou ondergaan. Gister morgen keerde Van Dalsum terug naar Eenigenburg, waar hij' sinds 1964 teruggetrokken leefde. Decennia lang heeft Van Dalsum een onuitwis baar stempel gedrukt op het Neder landse toneelleven. Hij was een Von delkenner bij uitstek. De Gijsbrecht van Aemstel kende hij uit het hpofd Onvergetelijk waren ook zijn creaties in werken van Shakespeare. Als King Lear in het gelijknamige koningsdra ma van Shakespeare sloot hij in no vember 1964 een briljante carrière af. Van tijd tot tijd vervulde hij nog gast-rollen. Van Dalsum in 1909 bij Royaards begonnen kreeg in de jaren tussen 1929 en 1938 grote be kendheid, toen hij met zijn vriend Auguste Defresne zocht naar nieuwe vormen van toneeL (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Brezjnev, eerste secre taris van de Russische communis tische partij, is gistermiddag in Pa rijs aangekomen. De Franse regering had koningin Elisabeth van Enge land niet vorstelijker kunnen ontvan gen. De kanonnen schoten 101 kogels af en op de Champs Elysee waaiden de Franse vlaggen naast de Russi sche met sikkel en hamer. Weliswaar waren de Franse com munisten voor generaal De Gaulle openbare vijand nummer 1 en dat zijn ze nog voor Pompidou, maar dat was geen reden voor het echtpaar Pompidou en alle leden van de rege ring gevolgd door vele Franse hoog waardigheidsbekleders om op het vliegveld Orly de rode loper te laten uitrollen en beneden aan de trap te gaan staan van het supersonische /liegtuig om Brezjnev en zijn vrouw Victoria te begroeten. Brezjnev heeft gisteren ai ver- laard dat hij de Russisch-Franse letrekkingen op een „hoger plan" vil brengen. Bij het betreden van het Elysee /oor zijn eerste gesprek met gast heer Pompidou wees Brezjnev er in en korte verklaring op dat bij elke ontmoeting tussen Russische en Franse leiders een „nieuwe impuls" aan de bilaterale betrekkingen ward toegevoegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1