LSD-PÏL KOSTTE 23.000 GULDEN Weer smog-alarm in Rijnmond cstand ie M.-Oosten wankelt rezjnev ontvouwt randt ideeën ver minder roepen in Europa CITIZEN echte dieren- pestsegeis gratis bij Esso. Christelijke inspiratie staat voorop Kilo suiker duurder AMERIKAANSE MATROOS NA VECHTPARTIJ OVERLEDEN LAAN (KVP): Goud verwisseld met lood Restaurateur schiet op lastige klanten BENAUWD VRACHTWAGEN OMGETOVERD IN ,SOOS RAKETBESCHIETINGEN OVER EN WEER: TROEPEN VAN EGYPTE EN ISRAëE IN STAAT VAN PARAATHEID Japanse precisietechniek pBïFTU leurDr. W. A. J. M. Harkx edacteurL. Leijendekker -tie- en administratie-adrea straat 9, Terneuzen, tel. (01150) 79 20 ementsprijs f 13,70 per kwartaal; sand f 4,80 Losse nummers 15 een' ef 4% B.T.W. ■timmer 1945433. VRUE ZEEUW MAANDAG 20 SEPTEMBER 1971 25e Jaargang No. 6653 Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 10 cent; minimum per advertentie 2.40. exclusie! 4% B.T.W Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels I 1,15 Iedere regel méèi 23 cent Kleme advertenties bij vooruitbetaling Vermelding- Brieven onder nummer, o! Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m 11 uur Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vm 11 uur. yan onze redactie binnenland) DEN HAAG De consumen- prijs van suiker wordt met rang van vandaag met één t verhoogd tot f 1,25 per kilo- m. De federatie van organi ses van groothandelbedrijven het centraal bureau levens- ddelenbedrijf deelde gisterén ,ee, dat deze prijsverhoging jodzakelijk is op grond van de «hoging van de prijs af-fa- Jek. OLDENBURG (AFP). Een arbeider in Oldenburg (Duitsland) heeft zijn 23.000 gulden spaargeld verbrand na voor de eerste keer Isd te hebben ge bruikt. De 30-jarige man en zijn vrouw hadden dit bedrag in tien jaar bij elkaar gespaard om een weekendhuisje te kopen. Om hun doel te bereiken hadden zij afgezien van het aanschaffen van een auto, een televisietoestel e.d. en gingen zij nooit met vakantie. Bovendien ging de vrouw uit werken. Toen hun droom werkelijkheid scheen te worden, wilden zij dit vieren met hun vrienden. Toen zijn vrouw even weg was nam de man voor het eerst een Isd-pil. Bij haar terugkeer bleek hij al het spaargeld te hebben verbrand. Van de bankbiljetten restte nog slechts een hoopje as. (Van onze correspondent) KLUNDERT Het was zulk mooi weer. En het was zo warm. Het werd scheidsrechter Lam- merts in de wedstrijd tussen DHV uit Zevenbergschenhoek en OLTO uit Klundert in de afde ling Brabant een beetje al te gortig. En daarom kondigde hij na de officiële rast in de tweede helft na 19 minuten nog eens een ex tra-rustpauze van 2 Va minuut af. Dat heb je met dat moderne voetbal. Tussen haakjes, DHV won met 3—1. ROTTERDAM Het openbaar lichaam Rijn mond heeft zondagochtend omstreeks half tien op nieuw smogalarm gegeven, nadat dit alarm vrijdag avond was ingetrokken. Het hele weekeinde heeft Rijnmond ongeveer 400 klachten ontvangen, wat „uitzonderlijk hoog" wordt genoemd. Het hernieuwde alarm werd zondagavond kwart voor zes ingetrok ken, maar Rijnmond was toen niet optimistisch voor zondagnacht en maandag morgen. Gezien de vrijwel ongewijzigde weersom standigheden (windstilte) blijft de kans op smog- vorming bestaan. Het gaat hier em de alarmfase 3, waarbij een aantal fabrieken wordt verzocht hun uitworp van stikstofoxide en onverza digde koolwaterstoffen te staken. Dit verzoek ging zondag o.a. uit naar de Al batros kunstmestfabriek, de raffinaderijen van Shell, Esso en Chevron en Zoutchemie Botlek. Van vrijdagavond af had voort durend de alarmfase 2 ge golden, waarbij de 23 sa menwerkende bedrijven bij deze regeling hun lage stankbronnen moeten af sluiten. Ook na zondag avond kwart voor zes bleef de fase 2 gehandhaafd. De alarmfase 3 wordt gegeven als er meldingen van prikkelende lucht bin nenkomen. Van dit soort klachten werden er zon dag van 9 tot 12 uur 's morgens 70 bij de meldka mer ontvangen. £en Israëli houdt de wacht bij het wrak van een door Egypte neergeschoten Israëlisch vliegtuig. (Van onze correspondent) EINDHOVEN In Eindhoven is «gal wat deining ontstaan rond de Kis van de gemeenteraad naar Pa lijs. Volgens ingewijden zou de reis nar de lichtstad zijn betaald door ie Belgische luchtvaartmaaschap- :ij Sabena en het verblijf daar door Mips. Het doel van de excursie is ®i zich in Parijs op de hoogte te tellen van de problemen van ruim- lelijke ordening en woningbouw en a elkaar binn ende raad wat beter Ie leren kennen en begrijpen. Volgens de vertegenwoordigers van een aantal actiegroepen tegen de verlegging van het vliegveld Welschap bij Eindhoven is de reis echter aangeboden om de raad wat gunstiger te stemmen voor de vlieg veldplannen. Zowel Sabena als Phi lips hebben zeer sterke belangen bij een vliegveld in Eindhoven. De open dag op de vliegbasis Eindhoven waar nogal wat on rust werd verwacht in verband met de nieuwe vliegveldplannen is gisteren toeh tamelijk rustig verlo pen. Er was enorm veel politie en militaire politie op de basis aanwe zig. Een aantal jongelui die wat pamfletten uitdeelden gericht tegen de plannen, werden door de militai re politie opgepakt, verhoord en van de basis verwijderd. Zo'n vijfhonderd demonstranten tegen de plannen (zie foto) heeft zaterdagmiddag zeker een half uur voor het raadhuis van Eindhoven staan wachten om het gemeente bestuur een petitie te overhandigen. Maar de deuren bleven potdicht, tot na een klein uurtje de hoofdbode de pMitie. namens het gemeente bestuur, in ontvangst nam. (Van onze correspondent) BONN/MOSKOU De Westduitse regering heeft gisteren onthul- Sen gedaan over de besprekingen die bondskanselier Willy Brandt Jet de Russische partijleider Leonid Brezjnev heeft gevoerd, met na- 'eover vermindering van de militaire macht in Europa. ttfeiingswoordvoerder Conrad Ahlers zei op een persconferentie in Bonn Brandt en Brezjnev elkaar inzake wederzijdse troepenvermindering in *t- en West-Europa op drie punten hadden gevonden. 1 Eventuele onderhandelingen over troepenterugtrekking mogen niet alleen (oor de twee super-mogendheden de V.S. en Rusland worden ge voerd, maar dienen „open te staan voor alle betrokken landen." tien zou niet alleen moeten praten over terugtrekking van Amerikaanse 'roepen uit West-Europa en Russische uit Oost-Europa, maar ook over vermindering van de strijdkrachten van de betrokken Europese naties. Bet geografisch gebied voor troepenvermindering moet meer beslaan dan Duitsland alleen. ;riorts vonden Brandt en Brezjnev 1 de kwestie van troepenverminde- Ster sprake dient te komen op een Sropese Veiligheidsconferentie. (uiers ontkende dat Brandt op de Krim de vastgelopen onderhandelin gen met Oost-Duitsland over uitwer king van het vier-mogendheden- akkoord over Berlijn ter sprake had gebracht. „Rechtstreekse onderhande- Willy Brandt lingen tussen twee staten kunnen geen onderwerp van bespreking met een derde staat vormen," zei hij hier over. Toeh is in het gemeenschappelijk communiqué over de besprekingen gezegd dat het akkoord van de vier mogendheden en „verwante kwes ties" een „groot deel" van het over leg in beslag hadden genomen. Ahlers commentaar: „Zij spraken over de grote historische waarde van het Berlijns akkoord". Hij vertelde ook dat de kanselier de ambassadeurs van de V.S., Engeland en Frankrijk in zal lichten over zijn gesprek met Brezjnev, waaruit eens te meer blijkt hoezeer dit in verband met het ak koord wordt gebracht. Brandt heeft gisteren al brieven aan president Nixon, president Georges Pompidou en premier Edward Heath geschre ven. Ahlers benadrukte nog eens dat de bondskanselier duidelijk wil maken, dat hij niet slechts als Duitser, maar ook als Europeaan en lid van het westelijke bondgenootschap met de Sovjetrussische partijleider heeft ge confereerd. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV/JERUZALEM Met raketbeschietingen over en weer hebben de Israëlische en Egyptische troepen langs het Suez-kanaal het reeds dertien maanden durende bestand aan het wankelen gebracht. Aan beide zijden van het kanaal zijn de troepen in staat van volle dige paraatheid gebracht, volgend op het neerschieten van een Egyp tische jachtbommenwerper, waarop Egypte antwoordde met het neer halen van een Israëlisch transportvliegtuig. De Egyptische lezing van de be schietingen van zaterdag (die op bijna alle punten overeenstemt met de Israëlische lezing) luidt, dat Egypte raketten afvuurde op Israëlische Phantombommenwer- pers die deze vanaf de oostelijke kanaaloever Egyptische stellingen onder vuur namen. Daarbij zou geen schade zijn aangericht. Uit de incidenten van de afgelopen dagen blijkt, hoe broos het bestand is, zolang dit niet geschraagd wordt door een politieke oplossing van het conflict tussen beide landen. Van betrouwbare zegslieden in Tel Aviv is vernomen dat Amerikaanse diplomaten over de incidenten met Israëlische functionarissen hebben gesproken, vermoedelijk om te trach ten de Israeli's te weerhouden van wraakacties voor het neerschieten van een Israëlisch vliegtuig. Een be leid van represailles zou in Ameri kaanse ogen spoedig kunnen leiden tot een heftige hervatting van de vijandelijkheden aan het Suez-ka naal, waaraan door een Amerikaans initiatief (plan-Rogers) een eind was gekomen. De Israëlische minister van defensie, Mosje Dajan, heeft gisteren in een interview gezegd, dat het hem niet zou verbazen als de oorlog in het Midden-Oosten voor het eind van dit jaar wordt hervat. Een Arabisch meisje van vijf jaar is gisteren om het leven gekomen bij een granaat aanslag in de nauwe Via Dolorosa in het oude stadsdeel van Jeruzalem. Twaalf anderen liepen verwondingen op toen een Arabier de granaat naar een groepje Amerikaanse toeristen wierp. Niet de Amerikanen echter werden getroffen door de granaat scherven, maar een stel kinderen die hen omringden. De politie heeft in verband met de aanslag 15 arres taties verricht. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM In het Wilhel- minagasthuis te Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag de 21-jarige Amerikaanse matroos Ja mes Larrymore overleden. Hij had volgens getuigen kort te voren bij een vechtpartij in Amster dam van zijn even oude collega T.H. een klap tegen zijn hoofd gekregen, waarna h'ij tegen een muur was ge vallen. Het slachtoffer behoorde tot de bemanning van de Amerikaanse kruiser „Newsport News". De ver moedelijke dader T.H., die na de vechtpartij naar de kruiser was teruggekeerd, wilde aan boord te genover de Amerikaanse recherche geen verklaring afleggen. De krui ser is Amerikaans grondgebied. De verdere behandeling van de zaak valt nu onder de rechtsmacht van de Amerikaanse marine. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT „De samenwerking van KVP, ARP en CHU zal meer moeten zijn dan een optelsom van de drie. Door pprogrammering van hun idealen moet de toekomstige christen-democratische partij werf kracht krijgen bij alle bevolkings groepen. Na het formuleren van een politieke beleidsvisie moeten wij kunnen aantonen, dat achter dit alles de christen-democratische inspiratie staat. De christen-democratische par tij kan geen imago halen uit een vage verwijzing naar christelijke begin selen, maar uit de wijze, waarop zij duidelijk en ondubbelzinnig oplos singen voorstelt". Aldus vanmiddag waarnemend KVP-voorzitter Th. Laan in Utrecht tijdens een bijeenkomst van het KVP-partijbestuur, waar hij nog eens pleitte voor het tot stand komen van één christelijke partij en één ver kiezingsprogram vóór de verkiezin gen van 1975. (Zie verder pagina 5) (ADVERTENTIE) Heren Automatic Juweliersgarantie vanaf 109,50 Verkrijgbaar bij de erkende horloger. Importeur*. J. Hart N.V. Amsterdam. OKINAWA (AFP) Een zending goudstaven ter waarde van 400.000 gulden, die per vliegtuig van Toronto naar Okinawa werd gezonden, is on derweg verwisseld met lood. Volgens een woordvoerder van de Canadian Pacific Airlines was het goud door een Canadese bank naar een juwelier op Okinawa verstuurd. (Van onze correspondent) IIULST In Hulst stapte zaterdagmiddag Ben Picavet van „Soos St. Ga- pon" en mej. Edith v. d. Wieie in het huwelijksbootje. Vrienden en vriendin nen van het jonge bruidspaar hadden ter gelegenheid van hun huwelijk voor een verrassing gezorgd. Zij hadden van een vrachtauto een originele vruids- wagen gemaakt. De wagen omgetoverd tot een „Soos" compleet met bar, bar keeper, vaten bier, een tafel en een paar stoelen. Voorts waren overal spreu ken aangebracht. Bij het verlaten van de basiliek werd een erehaag gevormd, waarbij „buitenmaatse" imitatiegrammofoonplaten omhoog werden gehouden. Vervolgens moesten Ben en Edith onder een regen van confetti plaats nemen op de „bruidswagen", waarna een rondrit door de straten van Hulst werd ge maakt. Er was zoveel volk naar dit schouwspel komen kijken dat het verkeer in de Steenstraat voor korte tijd gestremd was. (Van onze correspondent) DIDAM De 53-jarige restau ranthouder H. K. uit Didam heeft in de nacht van zaterdag op zondag met een -vuurbuks twee gerichte schoten gelost naar twee jongeman nen die hem na sluitingstijd hadden lastig gevallen. De twee vrienden, de 19-jarige R. uit Didam en de even oude D. uit Westervoort werden niet getroffen. De restauranthouder is in hechtenis genomen. Het tweetal arriveerde bij het res taurant toen de keuken al dicht was en het personeel op het punt stond naar huis te gaan. De deur werd voor hun neus gesloten. De twee jongens riepen opmerkingen naar de vrouw van de restauranthouder die door haar als ongepast werden erva ren. Daarna liepen de twee nog en kele malen om het restaurant, ram melden aan deuren en bonsden op ramen. Op het moment dat zij on- verrichterzake weer in de auto stap ten kwam de restauranthouder naar buiten en schoot met zijn vuurbuks naar het tweetal. De auto werd op twee plaatsen doorboord, maar de jongens bleven ongedeerd. Zij sloe gen op de vlucht, en deden bij de politie aangifte van poging tot dood slag. De restauranthouder werd in hechtenis genomen. (ADVERTENTIE) I MW POS Plak die op de leuke, lange wandkalender. /cT.-a Tijdelijk 25 ct! I.CSSOJ

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1