HILIPS DRAAIT LAMP OP HALF PITJE :arrière liegtuig met vakantie gangers n brand na aoodlanding ONTSLAGEN IN HAVEN VAN AMSTERDAM I?88^ Jeneverstokerij in Lage Mierde door brandje ontdekt kardinaal Martin vermist in Pyreneeën Laadschop kantelt: man uit Bergen op Zoom omgekomen Starfighter-weduwen eisen 500.000 dollar schadevergoeding elk ruisloze afvloeiing voltrekt zich sneller dan verwacht ÏERMISTE I0NGEN (LEEK iRDRONKEN NOG GENOEG PEÏION PLACE VOOR TWEE JAAR Koe kalft op autoweg Honderd negen guerrilla 's via tunnel naar vrijheid Meer appelen en minder peren Tegen-witboek van Labour over EEG DINSDAG, 7 SEPTEMBER 1971 JREESMANN Alarm DOLFIRODAM - Rotterdam NKV DWARSGEBAKKEN rjjr, W. A. J. M. Hark* facteur: L. Leijendekker en administratie-adres |3t g, Terneuzen, tel. (Oil SO) 79 JO lentsprijs f 43.70 per kwartaal; a 14,80. Losse nummers 15 cent B.T.W. 1945433. ZEEUW No. 6643 25e Jaargan^ Advertentieprijs: per mm 18 cent: minimum per advertentie 2,40. exclusie! 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen bandels- advertentiea) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling, Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertentie* uiterlijk tot v.m 11 uur. Voor bet maandagnummer: Vrijdag tot van- 1 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem ten onzer verslaggevers) ijjOVEN Uit recente cij- fit dat de „geruisloze af- bjj Philips zich sneller vol- iU( men had gedacht. Dit jaar (r in totaal 7.000 man weg. jl in de maand juli bedroeg "rtrek door vrijwillig ontslag Wsicinerins 800 en uit de voor- r (jjjers van augustus blijkt in die maand het verloop I i) jetveest. ti afvloeiing doen overigens Bips de wildste geruchten de Al degenen wier leeftijd plus J dienstjaren boven de 80 uit- B jouden op ontslag moeten ien, «en gerucht dat volgens lm echter iedere grond van waarheid mist. De verwachting is dat de ops'agen voor het komende jaar door de zeer slechte gang van zaken in het bedrijf, veroorzaakt door een zware druk op de loon kosten, tegengevallen verkopen en te trage planningen, zeer schraal of vrijwel nihil zullen zijn. Dit zal vooral gelden voor de 12.000 hoge re beambten die niet onder een cao vallen maar voor wie zoals dat bij Philips heet „het con cern zorgt". De loononderhandelingen voor het cao-personeel beginnen, zoals be kend, op 16 september. Als er een nieuwe cao tot stand komt zal die lopen tot 1 april van het volgend jaar. De vakbonden rekenen op moeizame onderhandelingen. Inmid- Reuzenbedrijf zet puntjes op de i dels worden in het reuzenbedrijf de puntjes op de 1 gezet. Te laat komen wordt geregistreerd, budgetten zijn heilig en worden minder gemakkelijk goedgekeurd. Vooral ln de kostenvergoedingen is het mes gezet. Al deze maatregelen gelden voor hoog en laag. Directeu ren, die voorheen voor buitenlandse trips vorstelijke vergoedingen ont vingen, moeten het voortaan met aanzienlijk minder doen. Het spook van de bezuiniging waart door Phi lips. Typistes op de octrooi-afde ling moeten opschrijven wat ze ie der uur doen. Overwogen is om de Philips-koerier het wekelijks verschijnend personeelsorgaan van de N.V. Philips van 16 via 12 op 8 pagina's terug te brengen. Horeca ondernemers in de agglomeratie Eindhoven, die voorheen aan Phi lips een dikke klant hadden, klagen steen en been. Philips doet „meer in eigen restaurants en kantines" en dat kan de horeca-wereld in Eindhoven en wijde omgeving heel goed merken. De geluiden in mineur houden aan. Ook menig fabrikant die aan Philips levert voelt het aan den lijve dat het de grootste werk gever van Zuid-Nederland niet meer zo goed gaat. Enkele toeleve ringsbedrijven staan er al wankel voor. Volgens de hardnekkige geruchten die bij Philips de ronde doen zal dr. Tromp, van 1946 tot 1969 lid van de raad van bestuur van Philips binnenkort zijn rentree in de top maken. Dr. Tromp ontkende dit gisteren echter met de meeste na druk. „Daar is geen sprake van. Bij Philips bestaat de stipte regel dat je er in de Raad van Bestuur op je 65ste uit moet. Dat was bij mij in 1969 het geva: Nee hoor, ik kom niet in de leiding terug", aldus dr. Tromp tegenover onze ver slaggever. De situatie bij Philips noemde hij ernstig. „Maar," zo voeg de hij eraan toe, „men weet waar de fouten zitten onder meer te grote voorraden en men probeert die ïr nu uit te halen". vondeling inlichtingen brij en der onderstaande adres- de Regionale Informatie geopend: maandag t/mvrij- :en 9.00 en 16.00uur). am Sarphatistraat 110b tel. 020-240300 Apeldoornseweg 40 tel. 085-427297 Halstraat 29 tel. 01600-40571 Rijksstraatweg 18 tel. 050-47710 Godsweerdersingel tel 04750-3773 (Van onze redactie buitenland) LIMBURG Een Westduits chartervliegtuig dat met 114 va- ntiegangers en een bemanning van zes koppen aan boord vertrok- ii was voor een reis naar Malaga, is gisteravond kort na het op- gen van de luchthaven Fuhlsbüttcl nabij Hamburg neergestort. Ifschoon liet ongeluk al even na zessen gisteravond gebeurde ipen de berichten over het aantal slachtoffers bij het sluiten B deze editie uiteen van 85 tot ongeveer dertig. Alle inzittenden iden Duitsers zijn. Een woordvoerder van de lucht vaartmaatschappij Pan International verklaarde gisteravond dat de gezag voerder van het vliegtuig de 32-jari- ge Reinhold Hüls, kort na het opstij gen over de radio liet weten dat er een motorstoring was opgetreden en dat hij besloten had naar het vlieg veld terug te keren. Hüls trachtte daarop een noodlanding te maken op de autobahn van Hamburg naar Kiel. Het toestel landde op de autobaan, maar botste tegen een brug en be schadigde een van zijn vlieugels. De gezagvoerder kon het toestel toch nog tot stilstand brengen zodat de meeste passagiers konden ontkomen voordat de brandstof ontplofte en het vlieg tuig in brand vloog. Volgens ooggetuigen konden nog verscheidene passagiers het toestel over enige honderden meters ver- verlaten. De wrakstukken liggen spreid bij het riviertje de Mühlenau. ld Lucas Bolwerk 12 tel. 030-27753 Jupiterstraat 8 tel. 05200-32069. ha» «en onzer verslaggevers) 'SSENDERLO. Na een speur- van 24 uur, waaraan vijftig mi- Ja». politieagenten en gemeente zere en honderden burgers deel- 'e»i heeft een gemeentearbeider ««Belgische Tessenderio in een *s het lijkje gevonden van het 2- 7e Tilhurgse jongetje Boudewijn .'"«weg Boutje Tap. Het jon- is door verdrinking om hetl w» gekomen. familie Yap was zondag op be- I Ikgaan bij familie in het Bel- Phatsje. Deze familie had een 1* tand gepacht, waarop mais verbouwd. Zondagmiddag ging tv *amilie op het stukje land !~jen Plukken. Ook Boutje e'ue met kolven op en neer tus- maisveld en de auto. Op een .2 on ogenblik echter kwam hij as terV?- Binnen een kwartier a, e Politie gewaarschuwd en jvcoe speurtocht op gang. Het »r»Va?.i vonUe is echter onge- entJv 1,'?me1er door het snel stro- Hei- tavt u meegesleurd, totdat het Bfmd SS6n zÜn vaai't werd (Vn onze radio- en tv-redacteur) HILVERSUM Tijdens een jaar lijkse persconferentie van de AVRO heeft de heer S. K. van der Zee, directeur van AVRO's televisiebe drijf laten weten dat er nog genoeg afleveringen van Peyton Place in voorraad zijn. Men kan circa twee jaar vooruit, aangezien van de 500 in Amerika opgenomen afleveringen er tot nu toe bijna 300 op het scherm zijn vertoond. (Van een onzer verslaggevers) LAGE MIERDE Door stom toe val, een begin van brand, is in de nacht van zondag op maandag een forse clandestiene jeneverstokerij ontdekt in een landbouw-schuur aan de Neterselsedijk in Lage Mier de. Op het moment van de ontdek king lag ongeveer 13.000 liter be slag goed voor 500 tot 600 liter spiritus te gisten en waren de ruwketel en de distilleerketel van de stokerij goed gevuld. De schuur is eigendom van land bouwer A. A. (55). Deze heeft te gen douanepersoneel van de post Tilburg van de dienst invoerrechten en accijnzen ontkend ook maar iets met de stokerij te maken te hehben of er zelfs van geweten te hebben. Hij heeft verklaard de schuur te hebben verhuurd aan onbekenden en nooit te hebben onderzocht wat die in de schuur uitvoerden. Mevr. A en de negen kinderen voor zo ver gehoord hebben verklaringen van dezelfde strekking afgelegd. De douane gelooft niet zo erg in dat verhaal. De installatie en „ex ploitatie" van de nogal grote stoke rij kunnen niet onopgemerkt zijn gebleven voor mensen, die dage lijks in de buurt van de schuur zijn geweest. De douane, die zegt aan liet begin van een langdurig en moeilijk onderzoek te staan, zal in ieder geval proces-verbaal opma ken tegen A. Het is daarna aan de officier uan justitie te Breda om te beslissen of een vervolging zal wor den ingesteld. Omstreeks middernacht alarmeer de mevr. A., politie en brandweer in verband met een begin van brand Een deel van de clandestiene jeneverstokerij. Rechts enkele van de bakken, waarin 13.000 liter be slag lag te gisten, links de ruw- en de distilleerketel. in de schuur. Toen de ondercom mandant van de brandweer van Lage Mierde arriveerde bleek A. het vuur al te hebben gedoofd met behulp van zand en een tuinslang. De heer Van Doorcn ging toch nog even kijken en liep toen tegen de stokerij aan. Vroeg in de morgen waarschuwde hij de burgemeester, die op zijn beurt postcommandant Aarts erop afstuurde. Die alarmeer de tenslotte de douanepost te Til burg. De volgens de douane goed geou tilleerde en met een flinke capaci teit uitgeruste stokerij was in de open schuur verborgen achter asbestplaten en „muren" van stro balen aan de buitenkant. Het is de brandweer en douane een raadsel, dat het stro geen vlam heeft gevat. A. moet na de ontdekking van de brand zeer oordeelkundig zijn op getreden en dat wijst er weer op, dat hij tenminste op de hoogte was van het bestaan van de stokerij. De plaats van de stokerij was trouwens goed gekozen. De schuur staat tussen de varkensstal en de kippenfarm van een gemengd agra risch bedrijf van A. De geurtjes, die dc stokerij moet hebben verspreid, werden daarom „geneutraliseerd" door de stank van varkens- en kip- pemest. TE HENGELO is de zevenjarige Re- nee Rosens overleden aan brandwon den, die hij had opgelopen, toen hij met enkele vriendjes verfbussen met behulp van benzine in brand wilde steken. I I I /gymnasium/athe- diploma in 1972 0057 I li (Van onze Parijse correspondent) Men maakte zich bij- •'jarim, Ferüst over 'let l°t van de lartshk! ,kardinaal Martin, tot 1968 SM.., "'P. van Rouaan. Hij woon- 'ndapm ZIJn Prasioen in Lourdes. irn n,?,„ vtrtrok hij uit het ndorra °sS 0m via de ber£toP van (rtik.n »f.' da' van Lourdes te >ljn vcr,,.i man<! maakte zich bij is t(n ongerust, want Martin "h hoi,» reA. aIP'n'st en ondanks 'Vaii iW ondernam hij nog zwerftochten in de her de uitgestrekte bossen. Hij had geen volledige bwrguitrus- ting meer bij zich, maar volstond met een rugzak en een bergstok. Onderweg picknickte hij onder de blote hemel. Toen hij zondagavond om negen uur nog niet thuis was, waarschuw den de zusters van het dominicanen klooster, waar dc kardinaal aalmoe zenier is, de politie. Gezien het late uur kon men in de nacht van zondag op maandag niets meer doen, maar maandagmorgen bij het aanbreken van de dageraad werd gezocht door een groot aantal gendarmes met be hulp van een helicopter die laag boven de bergen vloog. Tot maandagavond l*j het inval len van de duisternis was van de vermiste kardinaal nog geen enkel spoor gevonden. Alle gissingen zijn mogelijk. Hij kan een hartaanval hebben gehad, zijn gevallen of in de bergen de weg zijn kwijt geraakt. Maandagavond was er weinig hoop hem nog levend te kunnen vinden. Ofschoon het in de hoge Pyreneëen nog goed weer is en zelfs zwoel. Mgr. Martin verliet het aartsbis schoppelijk paleis van Rouaan in mei 1968. Het zoeken naar de kardi naal zal vanzelfsprekend vandaag worden voortgezet. (ADVERTENTIE) KOM NAAR HET \POL FIROPAM VOOR 'NDOLFIJNE SHOW.' In het enige drijvende Dolfijnen stadion ter wereld met 1.000 zit plaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11.30, 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS v TEL. 137800. BRUSSEL (ANP) In een klein plaatsje in de Ardenne, Autelbas nabij Aarlen, heeft zich een merkwaardig ongeval voor gedaan. Een auto, komende uit Luxemburg, botste er tegen een koe en kwam als gevolg van deze aanraking met het 650 kg wegende rund in een weiland naast de weg terecht. Dc koe, die door het beschadigde metaal van de auto een keizersnee-acli- tige wond had opgelopen, bracht midden op de autoweg een kalf ter wereld. De bestuurder van de ui to kreeg een shock. ZUID-VIETNAM heeft aangeboden de slachtoffers van de overstromin gen in Noord-Vietnam te hulp te ko men. De eerste maatregel is het over maken van 50.000 dollar. (Van onze redactie buitenland) MONTEVIDEO Honderd negen Tupamarosguerrilla's zijn gisteren door een achttien meter lange tunnel ontsnapt uit de Punta-Carretas- gevangenis in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Eenmaal in een nabijgelegen huis, vanwaaruit de tunnel gegraven was, verwisselden de guerrilla's van kleren, werden zij bewapend, kregen zij valse pa pieren en gingen er vandoor. Volgens onbevestigde berichten bevinden zich onder de ontsnapte guerrilla's enige leiders, mogelijk zelfs de op richter Raul Sendic (44), van de Tupamarosbeweging. Het was de tweede massale uitbraak in vijf weken. Eind juli ont snapten eveneens via een tunnel, dertig vrouwen uit een gevangenis. Van hen is er tot nog toe één gearresteerd. Over de ontsnapDing is in Uruguay niets bekend gemaakt. President Jorge Pachecho heeft een strikte censuur ingesteld op alle berichten over de Tupamaros. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM/UTRECHT De Stichting Samenwerkende Haven bedrijven (SHB) in Amsterdam gaat ongeveer 90 havenarbeiders ont slaan. Het zijn zgn. weekpendelaars uit het noorden en oosten van het land, die gedurende de week in het daartoe bestemde woonoord op Zeeburg zijn ondergebracht. Bovendien zullen de jaarcontrac ten van de 50 Spanjaarden die bij de SHB in dienst zijn, niet worden verlengd. De reden is dat de behoef te aan havenarbeiders in de hoofd stedelijke haven dit jaar sterk is teruggelopen door een vermindering van het ladingaanbod. Dit komt voornamelijk tot uiting bij de SHB, een organisatie die dooi de havenondernemingen gezamenlijk in stand wordt gehouden. Bij de SHB is ongeveer 40 procent (thans ca. 1500 man) van het totale bestand aan havenwerkers in dienst. Volgens een communiqué van de Scheep vaart Vereniging Noord doet zich ook in de andere Westeuropese havens een onvoorziene terugloop van het werk voor, waarvan de oorzaak van conjuncturele aard is. In de eerste helft van dit jaar schommelde het aantal SHB-arbei- ders dat niet kon worden te werk ge steld tussen 200 en 300 man per dag, In de maanden daarna is dit opgelo pen tot een gemiddelde van 450 Volgens SVN-directeur E. J. van Dijk waren er dagen dat er voor 600 man geen werk was. Inmiddels hoopt het Nederlands Katholiek Vakverbond, dat het kabi net-Biesheuvel alles zal nalaten wat ertoe kan bijdragen dat de tendens naar een grotere ontspanning op de arbeidsmarkt wordt versterkt. Over de arbeidsmarkt zegt het NKV in zijn weekblad dat op dit moment verschillende krachten in de richting van toenemende werk loosheid werken, met name in het noorden en in het zuiden: de ver zwakking van de economische acti viteit, een verminderde investe- ringslust en onzekerheid over de invloed van de dollarcrisis op de wereldhandel. Zou het kabinet zijn bezuinigingsdrift al te zeer de vrije loop laten, aldus het NKV, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat daardoor een eventuele economische terugslag wordt verdiept. (ADVERTENTIE) NATUURWIT, BOERENBRUIN, BOERENROG, PUNTJES EN BOLLEN, KRENTEN-ROZIJNENBROOD, KRENTEN BOLLEN, DEN HAAG (ANP) De eerste oogstraming van appelen en peren voor het seizoen '71-'72 toont de ver wachting, dat de oogst van appelen zeven procent groter zal zijn dan in '70-'71 en dat die van peren 38 pro cent kleiner zal zijn. De raming is door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Landbouw. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE Gisterenmiddag is bij de Roden Hoek nabij IJzendij- ke de negentienjarige bestuurder van een laadschop, de heer H. Ver bant uit Bergen op Zoom, om het leven gekomen. De heer Verbunt, werkzaam bij de firma Goossens uit Wouw, reed met zijn laadschop te dicht langs de sloot, waardoor het voertuig kantelde, en de heer Ver- bunt hieronder verpletterde. LONDEN (AFP). Onder de ti tel „Geen aansluiting op de voor waarden van de Tories", heeft de Britse Labour-party een document van 10.000 woorden gepubliceerd. Daarin wordt de strategie van deze partij uiteengezet met het oog op het historische debat, dat in de herfst over de Britse kandidatuur voor aansluiting bij de EEG wordt ge houden. In het document, dat een gedetail leerd antwoord is op het begin deze zomer gepubliceerde regeringswit boek en een werkbasis voor het jaarlijkse partijcongres in oktober in Brighton, springen twee belangrijke punten naar voren. Het eerste is de bevestiging van de verwerping der door de regering in Brussel verkre gen toelatingsvoorwaarden. Het tweede punt is de zorg van Harold Wilson om de eenheid te bewaren in zijn partij (die uiterst verdeeld is over de Europese kwestie) door een houding van compromis aan te ne men. „We zijn niet tegen de gemeen schappelijke markt en nog minder anti-Europa. Onze houding jegens toetreding is altijd afhankelijk ge weest van de voorwaarden tot aan sluiting. In dat opzicht zijn wjj steeds trouw geweest aan onszelf", aldus het „tegen-witboek". MUNCHEN (DPA) Met een rapport van het Ministerie van De fensie in Bonn willen de advocaten van 40 Europese weduwen van Star- fighter-piioten hun aanspraken op schadevergoeding jegens de Ameri kaanse Lockheed-fabrieken onder steunen. Zij verklaarden aan de pers, dat volgens de „officiële" ana lyse het neerstorten van Starfighters ir. de periode van 1960 tot 1965 voor zeventig procent te wijten zou zijn aan technische onvolkomenheden. De veertig weduwen, o.w. de echtgenote van een onlangs veronge lukte Nederlandse piloot, eisen 500.000 dollar schadevergoeding elk. Zij hebben een aanklacht ingediend bij de federale rechtbank van de staat Californië. Bij het neerstorten van 138 Starfighters van de West- duitse strijdkrachten zijn 66 piloten om het leven gekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1