ishow I I* 498,- 550,- CHIP MET AKZO-VUIL ET ANDERE KOERS Brand in oliehaven Frankfort: 7 doden Prijzen in half jaar 5,2% hoger iiizie op feestje ;ost man ran 81 iet leven VIJF DODEN BIJ BOTSING IN BELGIË ROK TOT OP DE KNIE Israëlisch dansje in de rustpauze 1943 irker enst falri/f zwicht voor Noorse en Deense bezwaren Weer grain gedood RADIO DE KOCK AFTELLEN BEGONNEN VOOR AP0LL0-15 sche van 1836 ROLING gashaard TNA gashaard IA llÊHalIÈËllalfMll cteur:Dr.W.A.J. M. Harkx VIER KINDEREN ONDER SLACHTOFFERS H. Wiegel (30) fractievoorzitter VVD in Tweede Kamer INVLOED Gaat Nixon ook naar Moskou Bejaarde man overlijdt op veerpont naar Hoedekenskerke Appelseizoen begint goed in Zeeland KOOPGOLF IN ENGELAND BOM IN BELFAST Landbouwministers geen stap verder met de prijzen :on ;n wij dagelijks van 9 ellen gashaarden 197] is. en hoe thuis het effect p. 7200 Kcal. t. prijs 675, BIJ ONS .p. 6000 Kcal. Tiet gezellig kolenvuur it. prijs 657, BIJ ONS maanden augustus en van 6 tot 8 weken, jaar). iwe kollektie gashaarden 1971 te kiezen kachel(a), berekenen belangrijk: geven vooraf een ;ename verrassingen achteraf. veennarktstraat 43 breda Itel. 38880 landelijk erkend gasinstallateur an 971 zullen door ons naast del avenhafe en Tilburg scursussen voor het OEKHOUDEN BREDA. ingen bij: straat 67c, Rotterdam, 01807-2930 ;en 24, Breda, 7 k UR ke r van een Ie, de belangen van n door het afsluiten regelen van en en ander in nauwe inspecteur. erkkring, waarin, provisie wordt genoten, omen van deze enen op alle sociale mievrij pensioen, een gedegen 3 leeftijd van zowel schriftelijk iding stellen met JERLANDEN IdredacteurL. Leijendekker administratie-adres "^traaTs Terneuzen, tel. 011 50) - 79 2 W B.T.W. nummer 1945433. WOENSDAG 21 JULI 1971 No. 6602 25e Jaargang Advertentieprijs: per mm 16 cent: minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot vin. 11 uur. Uitgeefster N V. Uitgevers Maatschappij De Stem hEN HAAG (ANP) Het Neder- Idse prijsniveau was aan het einde (het eerste halfjaar, dus eind vo- t maand, 7,2 percent hoger dan ■d juni 1970. [heeft het ministerie van econo- Iche zaken meegedeeld n.a.v. de p bekend geworden stijging van fprijzen in juni (0,4 percent). Kan midden december 1970 tot midden juni dit jaar, een half jaar tijd dus, stegen de prijzen met 5,2 percent. De cijfers zijn gebaseerd op de prijsindexcijfers voor de gezinscon sumptie, die het Centraal Bureau voor dt Statistiek maandelijks sa menstelt op basis 1964 100. Het niveau per medio juni was 142,1 Wat betreft de stijging van de kosten van het levensonderhoud, in juni met 0,4 percent, signaleerde het Centraal Bureau voor de Statistiek prijsstijgingen voor brood, aardap pelen, groente, fruit, dranken, rund vlees en vis. Koffie en margarine werden goedkoper. Prijsdalingen waren er ook bij dames en kinder kleding, maar voor schoenen moest meer worden betaald. GELO (ANP) Een jhtpartij op 'n verjaardags- itje in Bome (Ov) heeft 't le- gekost aan de 81-jarige heer Wolberink uit die plaats. is gisternacht in een zieken- in Hengelo overleden, iterdagavond kwam de be man op een verjaardags- ije binnen, waarvoor hij niet uitgenodigd, len zoon, de 40-jarige J. W., :kte zijn vader de deur uit. Op erf werd de ruzie voortgezet, oude man is daarbij verschei- e keren hard met zijn hoofd :n de buitenmuur terechtge- imen. De rijkspolitie in Borne emt voorlopig aan, dat hij larbij zeer ernstig letsel heeft gelopen. Ben buurvrouw wist de zoon bewegen het verjaardagsfeest verlaten, maar de heer Wolbe- te sr kwam opnieuw binnen, heer des huizes nam toen de te op zich hem naar buiten te ïken en werd daarbij gehol- in door de 32-jarige j. K. P., te uit Borne. oude man pakte een mes en ik in de richting van de arm J. K. P. Deze greep „uit ■erdediging" een melk en sloeg de heer Wolberink •mee op het hoofd. W. is vgr- naar het ziekenhuis in mgelo gebracht. patholoog-anatoom dr. Zel- ■ust is naar Borne gekomen sectie te verrichten politie in Borne verklaarde :eren dat de mensen die bij de htpartijen betrokken waren, itendeels onder invloed van drank verkeerden. De be- parde heer Wolberink stond als 'g lastig bekend. eri (Van onze redactie buitenland) FRANKFORT Een zware brand in de haven van de Caltexraffinaderij in Raunheim aan de Main, nabij Frankfort, heeft gisterochtend vroeg aan drie mannen en vier kinderen 't leven gekost. 4 tankschepen, waar onder de „Saynstal" en de „Samba" met als thuishaven Rotterdam, brand den uit. De slachtoffers vielen op de Westduitse boten „Stadt Schwein furth" en „Luise Catharina". Over de oorzaak van de brand kon den de autoriteiten gisteren niets met zekerheid zeggen. Geruchten als zou bij het pompen van benzine in de UTRECHTSE kinderpolitie heeft Ijfgelopen maand negen jongens (gehouden. Dezen vormden een jdbende, die verdacht wordt van fctens twintig inbraken en dief- ■en in Utrecht en omgeving ^JUHlGUAY werd gisteren een al- Sljne staking gehouden om kracht ■Lte zetten aan looneisen. De sta- J®? gold ook als protest tegen de voering van de noodtoestand in net land. «NiESE cartoonist. Cor Hoekstra. een onderscheiding uit Amerika. Zij was af- PJg ^an de Sol Publication uit uadelphia, die een groot aantal «azins vertegenwoordigt. ül?T^LIAANSE (Umster Gina Lol- roEtl 13 officieel gescheiden. Een tK3"]5 in Latina bii R°me be krachtigde dezer dagen officieel de fr™111 a tesen I.a Lollo en Milko ïaEdiPA^NSEr-minister van buiten- Gregario Lopez Bravo, «blytt smds maandag in Athene een tf voor de vorming van der ^®rdr.aSsorganisatie van de lan- aan de Middellandse Zee. kLm»t LI?ANESE stad Tripoli, 80 «jometer ten zuiden van Beiroet, is erteren tot een treffen geico- mensln a" Polltle en ongeveer 2000 te^ dp boli- van Hoessein van Jordanië. „Stadt Schweinfurth" als gevolg van een gebroken of defecte leiding brandstof op het dek van dit schip terecht zijn gekomen en ontvlamd, zijn niet bevestigd. Aan board van dit vaartuig vielen de meeste slachtoffers, n.l. de 28-ja- rige eigenaar-gezagvoerder Robert Hess, zijn driejarig zoontje Mathias en 2 matrozen. Op de „Luise Ca tharina" werden de drie kinderen van kapitein Hubert Hehnei de een jarige Heiko, de tweejarige Holger en de ]2-jari «e Angela in hun slaap door het vuur verrast. Kort na middernacht ontstond op de hrug van de „Stadt Schweinfurth" een steekvlam na een hevige explo sie. Op dat ogenblik had de boot al bijna 600 kubieke meter superbenzine en circa 300 kubieke meter gewone benzine ingenomen. Het vuur breidde zich zo snel uit, dat alleen de vrouw van de kapitein met twee van haar kinderen van resp. ruim een jaar en drie maanden overboord kon sprin gen. Volgens een woordvoerder van Cal- tex is er geen benzine in de Main gestroomd. H. WIEGEL (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met algeme ne stemmen heeft de VVD-fractie in de Tweede Kamer gistermiddag de heer II. Wiegel tot haar voorzit ter gekozen. Ir. D. S. Tuynman zal als vice-voorzitter optreden. De heer Wiegel volgt mi'. W Geertsema op, die in het kabinet- Biesheuvel de portefeuille van bin nenlandse zaken beheert. De heer Wiegel, die afgelopen vrij dag 30 jaar werd, is daarmee waar schijnlijk de jongste fractievoorzitter in de geschiedenis van het Neder landse parlement. De jonge politieke leider1 van de VVD zei: „Ik zie er tegen op als te gen een berg. Ik heb beslist niet overal verstand van. Vooral op fi- nancieel-economisch gebied zal ik nog behoorlijk moeten worden bijge spijkerd. Mijn jonge leeftijd maakt het extra moeilijk, het kan alleen lukken als we een even hecht team in de kamer houden als onder Geertsema". Van 1965-1966 was hij landelijk voorzitter van de JOVD, de Jonge ren Organisatie Vrijheid en Demo cratie. Thans is hij lid van het hoofdbestuur van de VVD (Van onze redactie binnenland) BRUSSEL-PIRMASENS Aan de onrustbarende reeks van ver keersongelukken van de laatste da gen is nog geen eind gekomen. Ook gisteren was een groot aantal slacht offers te betreuren. In België deed zich opnieuw een zwaar ongeval voor na de verkeersramp in het weekeinde waarbij een Bergs gezin omkwam. Dit keer zijn vijf mensen verongelukt. De auto waarin zij zaten, botste frontaal op een vrachtauto die op een verkeerde rijbaan reed. Het on geluk gebeurde op de weg tussen Meohelen en Temse. De slachtoffers twee echtparen en een kind zijn Belgen. Vijf leden van de familie Van der Wiel uit Gouda zijn gisteren zwaar gewond geraakt, toen hun auto in de buurt van Detmold in Noordrijn- Westfalen, bij het wegrijden van een parkeerplaats door een achter opkomende auto werd aangereden Twee inzittenden van deze auto moesten eveneens met zware ver wondingen in een ziekenhuis wor den opgenomen. Maandag was, zoals in een deel van onze edities gisteren al werd gemeld, een Belgisch echtpaar 'met zes van hun zeven kinderen bij Pirm-asens om het leven gekomen. De auto van het echtpaar botste frontaal op een vrachtauto na een inhaalmanoeuvre. Bij Bolzano in Italië zijn maandag avond twe Nederlandse jongelui bij een verkeersongeluk omgeko men. Het zijn Hendrik Simons (21) ui't Groesbee-k en Josepha Verstralen (19) uit Nijmegen. De jongen en het meisje, die een fietstocht maakten, zijn aangereden door een vrachtwa gen. In Nederland kwamen gisteren minstens vijf mensen om in het verkeer of overleden in ziekenhui zen aan verwondingen opgelopen bij een verkeersongeluk, (Van een onzer verslaggevers) HENGELO De protesten van de Noorse en Deense rege ringen hebben er toe geleid dat AKZO Zout Chemie gisteren heeft besloten ervan af te zien de 600 ton gechloreerde afval stoffen in de Noordzee te lozen bij de Halten- en Skinnabanken. De kapitein van de „Stella Ma- ris" heeft opdracht gekregen de koers te verleggen naar een punt in de Atlantische Oceaan, onge veer 1000 km ten westen van Ier land. Daar zullen de afvalstoffen van de vinylfabriek uit het Bot- lekgebied worden gedumpt. Het afval is niet verpakt in vaten. Een woordvoerder van de AKZO in Hengelo voegde hieraan toe, dat op de plek waar thans het giftige af val zal worden geloosd, de oceaan 4 km diep is. De plaats is ver verwij derd van bekende visgronden. De AKZO-directie verwacht geen nieuwe moeilijkheden tegen deze lozing in zee. Bij deze plaatsbepaling is weder om overleg gepleegd met het Rijks instituut voor Zuivering van Afval water (RIZA), dat ook had geadvi seerd ten aanzien van de Halten- en Skinnabanken. De oorspronkelijk aangewezen plaats in de Noordzee lag 300 km uit de Noorse kust. Het ligt in de bedoeling van de AKZO ook in de toekomst van deze nieuwe stortplaats in de Atlantische Oceaan gebruik te maken voor nog zo'n 5000 ton afvalstoffen. Over an derhalf jaar zal een vuilverwerkings installatie in het Botlekgebied zijn gebouwd, maar dergelijke afvalstof fen nadien langs chemische weg zul len worden afgebroken en verder verwerkt. „Wij hebben nooit geprobeerd onze afval stiekum in zee te lozen", aldus de woordvoerder van AKZO Zout Chemie gisteren in Hengelo. „Toen we de fabriek in het Botlekgebied anderhalf a twee jaar geleden bouw den, wisten -we dat we chemische af valstoffen zouden krijgen. Maar in Amsterdam bestond het chemisch vuilverbrandingsbedrijf van De Goe de, waar elke chemische fabriek zijn afvalstoffen liet opruimen. Va-n de ene dag op de andere werd de ver gunning van deze fabriek ingetrok ken, kennelijk op klachten van om wonenden. Ineens stonden toen al die chemische bedrijven met hum afval- produkten". Het storten, dat aanvankelijk gis teravond of vandaag zou plaats vin den, was reeds 24 uur uitgesteld. De Noorse regering, die vrijdag de Ne derlandse ambassadeur op het minis terie van Buitenlandse Zaken in Oslo ontbood en haar ambassadeur in Den Haag opdracht gaf zich tot Buiten landse Zaken te wenden, was zich bewust dat de Nederlandse autoritei ten niet de bevoegdheid hadden het lozen te verbieden. Zij had Nederland gevraagd in vloed uit te oefenen opdat of het dumpen zou warden uitgesteld, of op een andere plaats zou ge-beuren, of dat een amdere oplossing zou worden gevonden om het afval kwijt te raken. Het verzoek werd door het minis terie van Buitenlandse Zaken aan de AKZO doorgegeven, hoewel dit niet steeds automatisch gebeurt. Kenne lijk was men zich o-p Buitenlandse Zaken bewust van de redelijkheid van dit verzoek, mede gezien het feit dat de Noordzeestaten binnenkort egn conferentie zullen houden om verdere vervuiling van de Noordzee te voorkomen. Intussen had het GPV-Tweede Ka merlid Verbrugh al in vragen aan de regering gewaarschuwd voor ge volgen i.v.m. de Noorse en Deense toetreding tot de EEG. CHICAGO (AP) President Nixon hoopt behalve Peking ook Moskou te gaan bezoeken, aldus meldt de Chica go Sun-Times in een eigen bericht uit Washington. Het zou zelfs mogelijk zijn dat hij dan eerst Moskou gaat bezoeken en daarop Peking, aldus het blad, dat gelooft dat de mogelijkneid bestaat dat Nixon in Moskou „een overeen komst gaat afsluiten over kernwa pens". Dit zou dan de afsluiting vor men van de, ,Salt"-besprekingen in Helsinki. De mode voor de komende winter heeft van de Italiaanse modekoningen als voornaamste kenmerk meegekregen: een roklengte vlak hoven, of net on der de knie. Geen uitersten zoals mini of maxi, dus. Hier een creatie van Ognibene-Zendman in Rome, die '.lil wel duidelijk laat zien: (Van onze correspondent) TERNEIIZEN Gistermiddag vond men op de veerpont van de dienst Terneuzen-Hoedekenskerke het le venloze lichaam van de 68-jarige heer C. J. Maldegem, van beroep sleep- hootmachinist en afkomstig uit Dor drecht. De man bleek aan een hart infarct te zijn overleden. Hij is overgebracht naar het Berg- zichtziekenhuis te Goes. De man was per bromfiets onderweg naar Zeeuwsch-Vlaanderen. (Van onze correspondent) KAPELLE —In Zeeland is giste ren het nieuwe appelseizoen begon nen. De provinciale afzetcommissie voor fruit had met ingang van 20 juli de aanvoer vrij gegeven van de appelrassen Yellow Transparant en Stark Earliest. Van beide rassen was er zowel in Goes als in Kapelle- Biezelinge direct een ruim aanbod. De grote en middelmaten van het ras Stark Earliest, een rood gekleur de appel werden verkocht voor 75 tot 90 cent per kg., maar de kleine maten van dit ras kwamen niet verder dan 1 5tot 2 5cent. Bij de Yello wTransparant deden de grote maten tussen 7 5en 80 cen-t, de middelmaat rond en iets boven 50 cent per kg. Aangenomen mag worden dat het ■aanbod van appelen geleidelijk aan -groter zal worden. Er hangt in de Zeeuwse boomgaarden een overvloe dige aippeloogst. In Kapelle en om geving is wel wat schade ontstaan door hagel, zod-at uit sommige boom gaarden veel klasse II kwaliteit ge leverd zal worden. Een rustpauze op de eerste Vierdaagse dag ergens in de huurt vo-n Nijmegen. Hier dansen enkele Israëlische deel nemers om zich te ontspannen. LONDEN (RTR) In Groot-Brit- tannië is gisteren de grootste koop- golf in meer dan 20 jaar losgebarsten, enkeie uren nadat de regering de om zetbelasting had verlaagd en alle be perkingen van afbetaling opgeheven. Personeel van warenhuizen werk te 's avonds en 's nachts over om de prijskaartjes te veranderen, en gis terochtend hingen voor de etalage ruiten biljetten waarop de nieuwe prijzen (een tot vijf procent lager dan de oude) vermeld waren. De meeste belangstelling ging uit naar duurdere artikelen als televi sietoestellen en koelkasten. De regering heeft tot de maatre gelen besloten om de industriële groei van het land te bevorderen zonder te gelijkertijd de inflatie aan te wakke ren. BELFAST (AFP) Maandagavond is een bomaanslag gepleegd op een gebouw van een consumentenorga nisatie in Belfast. Het gebouw werd zwaar beschadigd en twee personen liepen lichte verwondingen op. (Advertentie) Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEIIZEN BRUSSEL (ANP) De Europese landbouwraad is gisteren in Brussel zoals trouwens algemeen verwacht werd geen stap verder gekomen met de vaststelling van de landbouw prijzen voor '72-'73. Besloten is tot een verdere discus sie in september. De Nederlandse be windsman, ir. P. Lardinois, zei dat het zeker niet voor november of de cember tot een prijsbesluit zal ko men. KAAP KENNEDY (RTR) Om half twaalf gistermorgen is men op Kaap Kennedy begonnen met de eer ste fase van het aftellen voor de lan cering van de Apollo-15 naar de maan. De laatste fase begint zaterdag avond. Maandagmiddag wordt het ruimte schip met Smott, Irwin en Warden de ruimte ingeschoten. Gisteren precies 2 jaar geleden zet ten Armstrong en Aldrin als eerste aardbewoners voet op de maan Om die reden heeft president Nixon de 20e juli uitgeroepen tot „nationa le maanwandelingdag". IN ROME en omgeving is gisteren op verschillende tijdstippen een sta king van twee uur gehouden. De sta king was algemeen. De staking was door de vakbonden uitgeroepen als protest tegen de werkloosheid in het gebied. HET KONINKLIJK Verbond van Ondernemers (KVO) is niet blij met de benoeming van drs. Oostenbrink tot staatssecretaris van Economische Zaken (midden- en kleinbedrijf) De KVO ziet er althans geen aanwijzing in dat deze regering echt van plan is iets voor deze sector te gaan doen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1