V erschrij vingen BREDASE WIJK BELCRUM VECHT VOOR DRIE WEZEN flevi-lac Steeds meer mensen twee keer met vakantie Halve ton geboekt voor bungalow van directeur ONDERZOEK REKENKAMER BEVESTIGT ONZE PUBLICATIES: MMtêJS NIEUW DAMESfftUlfl» VESfJÉ? 1 m AJAX WINT BEKER Nieuwe regering krijgt geen goede wittebroodsweken Pompidou: Taal van Europa is Frans VERONICA-DIRECTEUR OOK GEARRESTEERD Bommenwerper in de maak met „stralen des doods" REAL MADRID- CHELSEA WEER OP T.V. NIET IN DRUK WtfcHfiqE ONS m DE ENIGE AMERIKAANSE TREIN DIE RIJDT PROTESTTOCHT BESTE DOLFIRODAM - Rotterdam Kleding duurder door krap aanbod katoen T Directeur: Dr. W. A. J. M. Karkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. ZEEUW VRIJDAG 21 MEI 1971 25e Jaargang No. 6553 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40. exclusief 4% B.T.W. Rubiiek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze correspondent) AMSTERDAM Veronica-directeur Buil Verweij uit Loosdrecht is woensdagavond laat door de recherche van de rijkspolitie te water, district Amsterdam, aangehouden. Verweij (61) wordt verdacht van uitlokking, c.q. medezeggenschap dan wel medeplichtigheid aan uitlokking van de aan slag die zaterdagavond óp het zendschip Mebo 2 van Radio Nordsee Inter national werd gepleegd. Zoals bekend werd maandag reeds de Veronica- medewerker en aandeelhouder Norbert J. (48) wegens uitlokking aange houden. Bull V. gaf dinsdagavond in een tv-uitzending toe dat hij aan J. tien of Bull V. gaf dinsdagavond in een tv-uitzending toe dat hij aan J. tien- of binnen de territoriale wateren zou worden gebracht. De openhartigheid waarmee hij voor de televisie en in de pers het aan deel van de Veronica-directie in deze zaak heeft uiteengezet en toegelicht is mede aanleiding geweest tot zijn aanhouding, zo liet de rijkspolitie door schemeren. Tot dusver zijn in deze spectaculaire zaak vijf verdachten, on der wie de drie daders gearresteerd. (Zie ook pag. binnen- buitenland 1). WASHINGTON (DPA) De Amerikaanse toekomstbommen werper B-I zal mogelijk worden uitgerust met „stralen des doods". Generaal Douglas Nel son van de Amerikaanse lucht macht verklaarde woensdag in een interview met het blad „Evening Star" dat liooggecon- centreerde laserstralen o.a. als afweerwapen konden dienen en aanvallende straaljagers of doe len op de grond zouden kunnen „verdampen". Het Pentagon bewaart al twee jaar de strengste geheimhouding over alle terreinen van het laser- onderzoek. Ook over de finan ciering van dit onderzoek wordt niets meer bekend gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Het aantal Neder landers dat een tweede vakantie ge niet, is vorig jaar weer toegenomen. Hiervan is de stijgende welvaart een oorzaak geweest. De stijgende wel- vaart was ook te onderkennen aan de geringere belangstelling voor de tent als onderkomen. De caravan daarentegen wordt steeds meer ge bruikt. Dit staat in het gisteren ver schenen jaaroverzicht van de ANWB, waarin ook wordt geconstateerd dat de vele vrije dagen begin mei vorig jaar ook het aantal tweede vakanties gestimuleerdkan hebben. Men kon namelijk met vier snipperdagen tien dagen vakantie realiseren. De ANWB verbindt er gelijk de suggestie aan opnieuw te bezien of een schoolvakantie in het voorjaar van Hemelvaartsdag tot Pinksteren mogelijk is. De vakantie-onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen volgens de ANWB uit dat de gefixeerde schoolvakanties een ge weldige hinderpaal vormen op weg naar een echte vakantiespreiding. Ge pleit wordt voor een drastische wij ziging van het verstarde schoolva kantiesysteem. De vakantiepiek in mei toonde aan, dat spreiding wel degelijk succes kan hebben. P.Z.E.M. (Van onze sportredactie) HILVERSUM Ook de tweede finalewedstrijd om de Europacup voor bekerwinnaars tussen Real Ma drid en het Londense Chelsea, die vanavond in Athene wordt gespeeld, zal door de NOS-televisie recht streeks worden uitgezonden op Ne derland 1. De uitzending begint om 19.30 uur en zal, afgezien van een eventuele verlenging, tot 21.15 uur duren. De eerste wedstrijd tussen Real en Chelsea eindigde na ver lenging in een gelijke stand (11) (Zie ook onze eerste sportpagina) (ADVERTENTIE)" (Van een onzer verslaggevers)' DEN HAAG Er zou een bedrag van ongeveer een halve ton aan privé-uitgaven van directeur ir. T. Bogerd zijn ver werkt in de bedrijfsboekhouding van de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij (P.Z.E.M.). Deze verschrijvingen hadden betrekking op de bouw van een bun galow voor de P.Z.E.M.-directeur in Domburg. Dit is, naar wij ver nemen, de conclusie van een grondig onderzoek dat de Algemene Rekenkamer bij de P.Z.E.M. heeft ingesteld. Dit onderzoek was het gevolg van een reeks publikaties in De Stem/De Vrije Zeeuw van eind vorig jaar. Van het totale bedrag dat voor de bungaJowboiiw is besteed en dat vol gens onze informaties onder verkeer de boekingshoofden in de admini stratie is verantwoord, is 12.000, door de directeur ana het bedrijf te rugbetaald nadat (in oktober 1970) vragen over de bungalowbouw in de aandeelhoudersvergadering van de n.v. P.Z.E.M. waren gesteld. Het be drag dat, volgens het rekenkamer- onderzoek, nu nog ontbreekt ligt tus sen de 38.000,en 39.000, De gehele week heeft er te Mid delburg beraad plaatsgevonden over de vraag 'of de vaststelling van de verschrijvingen noopt tot stappen te gen de directeur. Volgens onze in lichtingen zullen de beleidsinstanties die voor de P.Z.E.M.-bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn, zich voorals nog beperken tot het instellen van een vordering tegen de directeur ter grootte van het bedrag dat door de rijksaccountants als „verschreven" is vastgesteld. Vandaag vergadert de Raad van Bestuur van de n.v. P.Z.E.M. Het is mogelijk dat dit oollege tot verder gaande maatregelen zal besluiten, of schoon het dagelijks bestuur van de naamloze vennootschap geen advie zen in die richting heeft gegeven. ZoaJs de zaken er thans voorstaan zal het waarschijnlijk aan de direc teur zelf worden overgelaten welke consequenties hij dient te trekken. Het Rekenkamer-rapport dat nog niet in druk is verschenen, heeft zich beperkt tot de bewijsbare verschrij vingen in de P.Z.E.M.-boekhouding. De commissie van drie, welke met het onderzoek op de P.Z.E.M. was belast en daartoe tientallen perso nen heeft gehoord, bezat geen mach tiging om na te gaan in hoeverre door aannemers en onderaannemers, die belangrijke bouwwerken voor de P.Z.E.M. in de provincie uitvoeren, diensten aan de P.Z.E.M.-directeur ten behoeve van diens bungalow bouw, zijn verleend. Het onderzoek werd ingesteld op grond van publikaties in De Stem/ De Vrije Zeeuw, in de loop van no vember en december van het vorige -jaar. Deze publikaties vormden de 'inzet van een bewogen debat in Pro vinciale Staten van Zeeland. Gede puteerde A. J. Kaland, tevens voor zitter van het dagelijks bestuur van de n.v. P.Z.E.M., deed daarbij de toezegging, dat de P.Z.E.M.-zaak tot op de bodem zal worden uitgezocht. Het nu gereed gekomen ontwerp- rapport over de verschrijvingen zal in een van de komende statenverga deringen aan de orde komen. Het is niet waarschijnlijk dat dit reeds op 18 juni (de eerstvolgende vergade ring van de staten) het geval zal zijn, In1 onze publikaties zijn ook het personeelsbeleid op de P.Z.E.M. en het totale energiebeleid in de pro vincie onderwerp van beschouwing geweest. Over deze aspecten hqeft de Rekenkamer geen oordeel uitge sproken. De P.Z.E.M.-directeur per soonlijk wordt in het rapporfniet on gunstig afgeschilderd. Wat de procedure betreft, die nu gevolgd gaat worden, kan vermeld worden dat het enige bevoegde or gaan dat eventuele stappen tegen de P.Z.E.M.-directeur kan ondernemen, de raad van bestuur van de vennoot schap is. De raad van bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke overheden. - T 6XT IÉ.L ï>U P E f*.rVARK.T TEXTkElSUPtRiAARKï D£ MOOUfÊ o.a-TÊRLÉWKA A(|(C oWH9-53.- /F O KIS A - TfcXTlttüUPtR HBHKT ÉXCLUSiBVf v.A- 15/ ff j KfiSMH!iPWSlPHSi^i De enige Amerikaans^ trein die nog rijdt, is van de 6-jarige Phil Ken nedy. Het jongetje stuurt zijn trein over grote mensen rails, terwijl op de achtergrond de goederenwagons van Southern Pacific werkloos uitgeran geerd staan. Zoals bekend staken in Amerika op het ogenblik 13.000 sein- wachters. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax heeft zijn eerste stap op weg naar een gran dioze afsluiting van het voetbalsei zoen gezet. De Amsterdammers die nog druk gewikkeld zijn in de strijd om het landskampioenschap (met rivaal Feijenoord) en de Europa Cup voor landskampioenen (op 2 juni in Londen tegen het Griekse Fanathinaikos) boekten het eerste grote succes gisteravond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De Ajacieden behaalden de KN- VB-beker door een 21 overwin ning op het Rotterdamse Sparta, dat Ajax al een tweede wedstrijd afgedwongen had (In het Feijen- noord-stadion werd het een gelijk spel). In de vierde minuut van de eerste helft gaf Muhren Ajax uit een strafschop de leiding. Twee mi nuten na de hervatting maakte Walbeek gelijk, maar Neeskens stelde vijf minuten later de Ajax- zege veilig. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dinsdag aanstaande zal informateur prof. Steenkamp voor de eerste maal gezamenlijk rond de tafel gaan zitten met de fractieleiders van de vijt partijen waaruit gepoogd wordt een kabinet te vormen: KVP, AR, CHU, VVD en DS'70. Voordien wil prof. Steen kamp in straf tempo nog een drukke agenda afwerken. Na het bezoek op Hemelvaartsdag van minister van Sociale Zaken Rool- vink, staan voor maandag gesprek ken op het programma met land bouwminister Lardinois en met de voorzitters van de drie vakcentrales, die gezamenlijk komen. Woensdag j.l. had prof. Steenkamp gesprekken met achtereenvolgens de president van de Nederlandsche Bank, prof. Zijlstra, S.E.R.-voorzitter De Pous en de directeur van het Centraal Planbureau prof. v. d. Belt. Prof. Steenkamp zei woensdag avond op een persconferentie tot de conclusie te zijn gekomen dat de economische situatie „echt moeilijk" is en „ik wil niet dramatisch doen, maar we zullen onze tanden er echt in moeten zetten. Een nieuwe rege- ringraad geen goede wittebroodswe ken krijgen"- Prof. Steenkamp zei dat allerlei cijfers „er niet om liegen" en hij wees in dit verband op de overbe- steding, het tekort op de betalings balans, de stijgende trend in de werkloosheid en de teruglopende in vesteringen- Zowel met prof. Zijlstra als met drs. De Pous is door infor mateur Steenkamp drie uur gespro ken. Aan prof. Van den Belt had hij een lijstje.met "ragen meegegeven onder meer over de kosten v-an diver se partijprogramma's en over de stij ging van de sociale verzekeringen. Met prof. Zijlstra had hij „wat som metjes zitten maken". Prof. Zijlstra had met name aangedrongen op het kritisch bekijken van bestaande overheidstaken, waarbij verouderde taken weg moeten vallen. Prof. Steen kamp zei voorts nogal geschrokken te zijn van de stijging van de huur subsidies van 500 miljoen gulden dit jaar naar 700 miljoen in 1972. (Van onze redactie bui tenland) BRUSSEL/LONDEN Het Franse staatshoofd, Pompidou, heeft aan de vooravond van zijn bezoek aan België (volgende week) in een vraaggesprek met het Belgische blad „Le Soir" verklaard dat als het Engels de voertaal van Europa zou worden, Europa nooit helemaal Europees zou zijn, „want het Engels is niet alleen de taal van Engeland maar vooral de taal van Ameri ka". „Europa zal slechts Europa zijn als het zich van Amerika onder scheidt". „De Franse taal kan een der middelen worden waarover Europa beschikt om zijn persoon lijkheid tegenover de Ver enigde Staten te bevesti gen", aldus de Franse pre sident. Het Franse staats hoofd meent dat „België een belangrijke rol kan spelen in de Francofonie, wellicht minder vanwege de plaats die de Franse taal in België inneemt als wel omdat Brussel de ze tel van de gemeenschap is". Een Labour-afgevaar- digde heeft gisteren in het Lagerhuis geprobeerd1 een vraag in het Frans te stel len, maar hij bleef reeds na vijf woorden steken. „Est-ce-que le premier", begon Dennis Skinner in zijn beste schoolfrans. Na dat hij 'n nieuwe vergeefse poging had gedaan zijn vraag in het Frans te stel len, stelde voorzitter Sel- wyn Lloyd maar voor dat hij het maar in een andere taal moest proberen. „Och", zei Skinner, „ik wilde alleen proberen te vragen of de premier Franse lessen had geno men voordat hij naar Pa rijs ging" (Van een onzer verslagge vers). BREDA De Bredase wijk Belcrum heeft zich het lot aange trokken van drie minderjarige jongens, die door de Raad voor de Kinderbescherming tijdelijk waren ondergebracht in het te huis voor werkende en studeren de jongeren in Apeldoorn. De 15-jarige Wim van Vuren en zijn 13-jarige broertje Piet zijn daar eind vorige week weggelopen, omdat ze er niet konden wennen en volgens hun zeggen slecht te eten kregen. Zij waren er samen met hun 17-jarige broer Kees op 3 mei j.l. geplaatst, omdat hun 18-jarige zusje Lenie onmogelijk meer de verzorging kon volhou den van dit onlangs ouderloos geworden gëzin. De twee jong- sten zijn beide liftend naar Breda gekomen en met behulp van wijk bewoners ondergedoken. De Bre dase politie heeft ze er niet kun nen vinden. Gistermiddag bleek Kees het tehuis in Apeldoorn ook verlaten te hebben. Hij werd gis teravond in Breda verwacht. Met protestborden zijn bewo ners van de wijk woensdagmor gen met de twee jongens naar het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming aan de Wil lemstraat in Breda gegaan en hebben geëist, dat de kinderen bij gezinnen in de wijk Belcrum mogen blijven tot er geschikte pleeggezinnen gevonden zijn. Met ruim 200 handtekeningen en de namen van 30 echtparen, die de jongens blijvend in huis willen opnemen, zorgde de wijk daar mee voor een uuiek voorval. De protestoptocht was bij de Bredase politie aangevraagd en verliep ordelijk. Het gevolg er van was, dat nog dezelfde mid dag staffunctionarissen van de Raad en vertrouwensmensen uit de Belcrumwijk over het voorval vergaderden. Besloten werd, dat de twee weggelopen jongens tij delijk kunnen worden onderge bracht in een tehuis voor werken de jongeren in de Bredase wijk Princenhage. „Dit zal vandaag (Vrijdag) met de jongens bespro ken worden", aldus mr. J. J. van Gent, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. De actie voerders in de wijk hebben al laten weten, dat de jongens onder geen beding de wijk zullen ver laten. „Dan laten we ze weer onder duiken. Wij eisen, dat de jongens opgevangen worden in deze buurt waar ze opgegroeid zijn. De wijk staaf volledig achter ons. Waarom kunnen ze niet zolang bij een van de 30 opgegeven pleeggezin nen terecht?", aldus actievoerder C. van Riel (vandaag 47 jaar geworden). Hij is nachtwaker bij de n.v. Albouw. „ïk heb aan het sterfbed van de ouders gestaan en plechtig beloofd, dat ik voor de kinderen zou zorgen als het nodig was. Dat doe ik nu. Ik sta er borg voor, dat de jongens niet weglopen. Bij Kees was dat van ochtend moeilijk. Die wilde naar België vluchten. Ilc heb hem kun nen ompraten. Als de politie de jongens weer gaat zoeken zullen wij er weer voor zorgen dat ze onvindbaar zijn. Krijgen we onze zin niet dan zullen we tot harde re acties overgaan. Dan bezetten we het kantoor van de Raad met 300 a 400 wijkbewoners", zegt hij. Samen met de 34-jarige win kelier J. Verbaandert heeft hij de actie in de wijk op touw gezet. Mr. Van Gent denkt er niet aan te zwichten voor de eisen van de wijk. „Wij doen uitslui tend wat liet beste is voor deze jongens. In overleg met hen. Met de wijk als zodanig hebben wij in principe niets te maken. Ik zal de heer Van Riel vanmorgen vra gen de jongens bij mij te bren gen en zal dan met hen samen beslissen wat er voorlopig gebeu ren gaat tot we geschikte pleeg gezinnen gevonden hebben. Die jongens zijn oud en wijs genoeg om mee te heslissen". (vervolg op pag. stad en streek 2). Demonstratie voor de Bredase wezen. (ADVERTENTIE) KOM NAAR HET XPOLFIROPAMVÓOR 'N DOLFIJNE EHoIN! In het enige drijvende Dolfijnen stadion ter wereld met 1.000 zit plaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11.30, 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS TEL. 137800. (Van onze redactie binnenland) ALMELO De kleding za] door het krappe aanbod van katoen duur der worden. Aldus Nijverdal-Ten Cate, dat in het personeelsorgaan er op wijst dat de prijzen van de natuurlijke vezel katoen in 1970 met 10 tot 15% zijn gestegen. (ADVERTENTIES)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1