Processie tegen lavadreiging Vrees voor crisis in Frankrijk MAP£ viKRAM OVfMOOlïM 6jj oWy w|2 5° WARMER BOUWSTAKING IN ZEELAND WEER UITGEBREID DEINING IN SAS VAN GENT OVER ARRESTATIE VAN COMPAGNON SMOKKELPRIN S RENAULT-STAKING DREIGT POLITIEK CONFLICT TE WORDEN Tegenactie van werkgevers Nog geen beeld van oplossing SOEPBALLETJES of LEVERPASTEI RADIO DE K0CK Confrontatie valt bisschop Simonis aan van telefoonkabelnet in Hulst over twee weken klaar „TRAGISCHE TOEGEVENDHEID" WOENSDAG 19 MEI 1971 25e Jaargang No. 6551 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem NEDERLANDSE SOLDATEN GAAN IN BUNDESWEHR DIENEN Dolfijntje geboren in Harderwijk UITDAGING GEVAAR *T£LoiG>iG-24t€ B/oKrtE Kottf KT»E AU£MfTCN£Qf Ruemfirn ««sot IQ 4 QiJ ONS 19# OS MOOIS-fé zfïéRSCMOfNBI VttlKf HÉDEN, feltt>O&|tA\D004 (SeSUtffiN Beneden de maat STEENKAMP Foam de Luxe Bankloper verliest auto met 60 mille kfOM NAAR HET POLFIROPAMVÓOR 'NDOLFIJNE ZHOlNf DOLFIRODAM - Rotterdam deze week bij 2 blikjes Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx -Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. ,v VRUE ZEEUW Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/BONN Nederland en West-Duitsland gaan leger onderdelen uitwisselen. Minister W. den Toom (Defensie) en zijn Westduitse collega II. Schmidt zijn hiervoor een regeling overeengekomen. Nog dit jaar zul len een compagnie en vier pelotons van het Nederlandse Eerste Le gerkorps vier weken lang dienst verrichten bij liet eerste korps van de Duitse Bundeswehr. Tegelijkertijd zullen soortgelijke onderdelen van het in het westen van de Bondsrepubliek gestationeerde West duitse legerkorps naar Nederland komen. De overeenkomst die tussen Nederland en West-Duitsland Is ge sloten, geeft regels voor de uitwisseling van kleine militaire eenheden, met name van de landmacht. De overeenkomst, is tot stand gekomen door een initiatief van staatssecretaris J.C.E. Haex van de fensie. Parate eenheden, telkens ter sterkte van ten hoogste één com pagnie van het Nederlandse Eerste Legerkorps, kunnen nu worden opgenomen in een Duitse eenheid voor de duur van vier weken. De uitwisseling beoogt een praktische samenwerking van kleine gevechtseenheden, vergelijking van toegepaste opleidingsmethoden en uitwisseling van ervaringen. SANT'ALFIO (Reuter) Ruim tweeduizend Siciliaanse dorpelin gen, aangevoerd door hun pastoor en relikwieën van hun bescherm heiligen bij zich dragend, zijn giste ren in een processie de helling van de vulkaan de Etna opgemarcheerd, waar een grote lavastroom hun hui zen dreigt te vernietigen. Het geweeklaag van de vrouwen verzonk in het gerommel van de zwarte massa vulkanisch gesteente, toen pastoor Francesco Parisi, een relikwieënkastje omhoog geheven, de heiligen opriep de lava te doen stoppen. Toen de inwoners van Sant'AIfio hun dorp verlieten om zich naar de lavastroom te begeven vond in de vulkaan een nieuwe explosie plaats, waarbij de berg een zwarte wolk van rook en as .500 meter de lucht in braakte. De lava is nog ongeveer dri'c ki lometer van Sant'AIfio verwijderd en lijkt vaart te minderen, maar de dorpelingen geloven dat slechts een wonder hun huizen nog kan redden. In het kleine relikwieënkastje be vonden zich kleine stukjes van het gebeente van drie martelaren uit de vierde eeuw, Sint Alfio, Sint Girino en Sint Filadelfio, drie broers, de een werd onthoofd, de ander aan het spit geroosterd en de derde werd in kokende pek gedompeld. Zwetend, op 25 meter van de gloeiende lava, zei pastoor Parisi tot de dorpelingen: „Wij zondaren moeten beloven een beter leven te leiden als we de heiligen vragen dit monster te vernietigen". Grote stukken gloeiende steen zetten het gras in brand terwijl de pastoor uitriep: „Heer kijk naar dit noodlot en zegen ons land, onze mensen en onze zielen". Gerimpelde oude mannetjes en kleine in het zwart gehulde vrou wen huilden openlijk toen de gees telijke het relikwieënkastje omhoog hief en in de lucht boven de men sen en boven de lava een kruiste ken maakte. De processie werd gehouden om dat de dorpelingen hopen dat het wonder van 1928 zich zal herhalen. Ook toen bedreigde de lava Sant'AI fio maar na een processie bleef het dorp op het laatste moment ge spaard i HARDERWIJK (ANP) In het dolfinarium in Harderwijk is giste renmorgen vroeg een dolfijntje gebo ren. Het is de eerste dolfijn die in Nederland in gevangenschap het le venslicht zag. Het zoogdiertje heeft de bevalling, die zich in het wa ter afspeelde, goed doorstaan. „Het is springlevend", zo zei men bij het dolfinarium. (ADVERTENTIES) (Van onze Parijse correspondent) PARIJS De al drie weken durende Renault-staking dreigt Frankrijk in een erstige (mei)-crisis te storten. Iedereen in Frankrijk zit er mee in zijn maag: de vakhonden, de directie van Renault en de regering. Dagenlang is er voor en achter de schermen onderhandeld, tot er zondagl j.l. een vaag akkoord uit de bus kwam, dat maandag door de stakers werd verworpen. Komt daar niet gauw verandering in, dan is de kans niet uitge sloten, dat alle 100.000 arbeiders van Renault op straat komen te staan. Dan is, zo telexte onze Parijse cor respondent gisteravond, het hek van de dam, want Frankrijk leeft in de besmettelijke meimaand. Drie jaar geleden stond Parijs op stelten. De staking begon drie weken gele den bij de gespecialiseerde arbeiders in de fabrieken van Le Mans, die ho ger loon en grotere premies verlang den door de invoering van telkens nieuwe machines. De directie weiger de. De regering liet het vuur door smeulen, onder voorwendsel, dat Re nault weliswaar een genationaliseerd, maar onafhankelijk bedrijf is. De vak bonden zagen in de staking niet veel heil, maar gingen uit vrees voor de Gauchisten (een ultra linkse groepe ring) achter de staking staan en eis ten ingrijpen van, de regering, maar die hield zich Oost-Indisch doof. Het vuur smeulde voort. De direc tie sloot de fabrieken in Boulogne- Billancourt wegens gebrek aan toe voer uit Le Mans. De arbeiders be schouwden die uitsluiting als een uit daging en bezetten de fabrieken, wat tot op heden nog het geval is. De vak bonden die aan de staking van Le Mans en aan de bezetting van Bou- logne-Biliancourt een einde wilden maken, onderhandelden met de di rectie over een akkoord, maar dat werd verworpen èn door Le Mans èn door Boulogne-Biliancourt. Vooral wekte verbittering, dat de premie voor de maand juli zou worden inge houden, wat beschouwd werd als een strafmaatregel tegen de stakers. De vakbonden hebben geprobeerd daar over rechtstreeks met de directie te onderhandelen, maar dat is gewei gerd, Het sociale conflict bij Renault dat nu al op een verlies is komen te staan van 50.000 automobielen, loopt daar door gevaar te ontaarden in een po litiek conflict tussen de regering en de communistische partij. De com munisten krijgen in toenemende mate last van de Gauchisten, en worden daardoor radicaler dan zij in werke lijkheid willen zijn. Indirect worden de communisten in de kaart gespeeld door de Renault-directie die beweert, dat 1400 franc per maand voor de ge specialiseerde arbeiders een behoor lijk loon is en dat elders in de me taalindustrie veel minder wordt be taald. Wie in Frankrijk woont, weet bij ervaring dat met 1400 franc per maand geen bokkesprongen kunnen worden gemaakt, want de prijzen vliegen omhoog. TEXTIÉ.LSU PKlPtMARK.T TEXTkclóUPtRrtACKi TtXTltLSUPtR HARKT TEXTIEtSUPERIWKT Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN (Van een onzer verslaggevers) DE BILT Het is niet waar schijnlijk dat men op Hemelvaarts dag voor het weer thuis zal moeten blijven. Na een aantal buien, plaat selijk met onweer, die een aange naam regentje hebben gebracht, wordt het geleidelijk stabieler. De luchtdruk vertoont ook bij ons een langzame stijging waardoor de zonniige periodes van meer betekenis zijn gaan worden. Boven Midden- Europa is een front waarachter zich zeer warme lucht bevindt, van meer dan 25 graden. Deze lucht komt wel iets dichterbij, maar het is waar schijnlijk dat wij in een zwakke stroming van de Noordzee blijven, waardoor het in de kustgebieden koeler blijft dan verder landin waarts. Voor Hemelvaartsdag zijn zonnige periodes, bij overwegend droog weer het meest waarschijn lijk, en de middagtemperatuur zal tussen 17 en 20 graden blijven schommelen. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT/BREDA/GOES Opnieuw zijn vandaag in Zeeland grote groepen bouwvakkers in staking gegaan. Nadat eergisteren zo'n 300 man voor onbepaalde tijd in staking waren gegaan, legden gisteren nog eens 250 man het werk neer. Het betrof pro jecten in Middelburg (school en een flatgebouw), Vlissingen (bibliotheek, school en drie woningbouwprojecten) en Goes (Nijverheidsschool en woningen. De werkgevers hebben groot opzien zien gebaard in een aantal landelij ke dagbladen pagina's grote adver tenties te plaatsen ter waarde van ruim f 70.000. In de advertenties zetten de werk gevers in het bouw- en schildersbe drijf uiteen „waarom het bij de bouwstaking in feite gaat". Zij ver tellen de werknemers het aanbod ge daan te hebben van een reële inko mensverbetering van 2,75 procent over 1971 en 1972. Alle prijsstijgin gen worden daarnaast door aparte aangepaste loonverhogingen opgevan gen- De vakbonden zouden, volgens de werkgevers, voor 1972 twee keer 2,75 procent willen, tweemaal zoveel als de werkgevers. „Daar ligt de kern van het conflict", aldus de ad vertentie. „Inwilligen van de vak- bondseisen betekent een „onverant woorde stijging van de kosten van het werk dat wordt geleverd". De vakbonden hebben fel gerea geerd op de tegenactie van de werk gevers. De heer L. Brouwer, voorzit ter van de katholieke bouwbond St.- Joseph, noemde de voorstelling van de werkgevers „beneden de maat". Zij zouden volgens de heer Brouwer voor de zoveelste keer een verkeer de voorstelling van zaken geven. Hij ontkende dat de vakbonden voor 1972 tweemaal een loonsverhoging van 2,75 zouden hebben geëist, „Een gro ve leugen is dat, want bet gaat slechts om 2,75 procent reële ver betering per 1 januari en daarna in dexering". De ontwikkeling van de prijzen tot medio april (een stijging met 4,5 procent) toont volgens de heer Brou wer aan, dat de stelling van de werk gevers niet is te handhaven, dat 'met de loonmaatregel van de regering over het eerste halfjaar de prijsstij gingen zijn geëlimineerd. De werknemers zijn er op achter uitgegaan en daarom is de geëiste loonsverhoging per 1 juli 7,5 procent zelfs aan de magere kant, aldus de heer Brouwer. Arbeiders van de Franse Re- naultfabrieken luisterden naar een toespraak van een vakbondsbestuur der voordat zij stemden over liet af breken of voortzetten van de staking in de autofabriek. Met grote meerder heid werd uiteindelijk besloten de staking voort te zetten. (Van een onzer verslaggevers) HULST Het PTT-districtskan- toor in Breda verwacht, dat de re constructie van het telefoonkabelnet in de gemeente Hulst over twee we ken voltooid zal zijn. De werkzaam heden hebben dan bijna twee maan den geduurd. Dinsdagmorgen- en -middag heeft in de binnenstad een groot aantal abonnees geen gebruik kunnen maken van de telefoon, om dat er lassen tussen het bestaande en nieuwe kabelnet moesten worden ge maakt. De overlast bleef voornamelijk tot de morgenuren beperkt. Er kon op sommige plaatsen helemaal of slechts gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van telefoonaansluitingen. Ook de te lexverbindingen in de binnenstad waren' gedeeltelijk gestoord. Als de reconstructie van het kabelnet is vol tooid zal daarvan de capaciteit voor de gemeente Hulst voldoende zijn om desnoods alle nu bestaande woningen van een telefoonaansluiting te voor zien. Alleen bij het gereedkomen van nieuwe woonwijken zullen incidenteel nog speciale voorzieningen getroffen moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT In Sas van Gent is deining ontstaan over de wijze waarop maandag Wil|y M., een compagnon van Romain H. (de „smokkelprins") is aangehou den. De arrestatie geschiedde in de openbare kleuterschool aan de Kerkhoflaan, waar M. op dat mo ment een openbare les bijwoonde. Zijn zoontje van vijf zit daar op school. Men neemt het de politie kwa lijk dat de aanhouding is geschied in aanwezigheid van vele kinde ren en diverse ouderparen. Een der aanwezige ouders kwalificeer de het politie-optreden als „het als een dragonder door de school ban jeren". Een agent posteerde zich ruggelings voor de uitgang, terwijl de ander de school inging. Bij het lokaal waarin M. aanwezig was gaf hij een forse tik op de ruit en gebaarde M. met zijn hoofd naar buiten te komen. Daarna werd M. weggeleid. Mejuffrouw Verstraete, leidster van de kleuterschool, was over dit optreden zo verontwaardigd, dat zij eerst mondeling wethouder W. Garskamp, die de onderwijsporte- peuille beheert, op de hoogte stel de. Daarna schreef zij een brief aan het Sasse college van b. en w. Tijdens een gistermiddag gehou den vergadering is deze brief reeds door het college besproken, evenals de te ondernemen stap pen, aldus wethouder Garskamp. De wethouder zei zeer teleurge steld te zijn over de wijze waarop men M. in hechtenis heeft geno men. „Mij heeft vooral de uitwer king die dit op het zoontje van M. moet hebben gehad, pijnlijk ge troffen. Tenslotte zijn kinderen trots op hun vader, nietwaar. Wij zuilen hierover zeker contact op nemen met de rijkspolitie". De groepscommandant van de rijkspolitie in Sas van Gent, ad judant Lernout, zei ons niet an ders te hebben kunnen handelen. „Wij zijn de klas niet in geweest. Wij hebben alleen M. een seintje gegeven, waarop hij uit de klas is gekomen. Volgens mij heeft de kleuterleidster de toen ontstane situatie niet goed opgevangen". (Vervolg op pag. Stad en Streek 2) DEN HAAG (ANP) Informa teur prof. dr. P. J. A. M. Steenkamp heeft er, na de afsluiting van de politieke fase van zijn informatieop dracht nog geen idee van hoe hij de problematiek tussen eventuele toe komstige regeringspartners kan op lossen. Hij zei dit gisteravond op zijn dagelijkse persconferentie, tij dens welke hij een uiteenzetting gaf over de gesprekken met de fractie voorzitters, welke de hele maandag en een deel van de dinsdag in be slag hadden genomen. Wel kon hij meedelen, dat bij KVP, ARP, CHU, WD en DS'70 de politieke bereidheid aanwezig is om met elkaar aan tafel te gaan zitten. „Niemand heeft daarbij voorwaar den gesteld, of gezegd niet te zullen komen als bepaalde verlangens niet zouden worden vervuld". Uit het onderhoud met de fractie leiders drs. J. den Uyl (PvdA) en mr. H. van Mierlo is de informateur gebleken, dat beiden vasthouden aan hun standpunt, dat geen afspraken met andere politieke partijen meer mogelijk zijn. Beiden legden de na druk op de onlosmakelijkheid van de gekozen kabinetsformateur en het districtenstelsel. Uit de gesprek ken met de fracties van de „vijf" kwam de ontwikkelingshulp als een zeer belangrijk punt naar voren. Met name dr. G. Veringa (KVP), mr. B, Biesheuvel (ARP) en drs. B. Udink (CHU) wezen op het grote belang daarvan. Mr. Biesheuvel on derstreepte, dat de ontwikkelings hulp geen sluitpost van eventuele akkoorden of programma's mag wor den. (ADVERTENTIE) OLGA gezond, verkwikkend slapen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dr. A. J. Simonis, de nieuwe bis schop van Rotterdam, bij zijn benoeming met vreug de begroet door de redac tie van het conservatief rooms-katholieke maand blad Confrontatie, heeft het bij deze groep kenne lijk al verbruid. In het jongste nummer wordt de bisschop verweten dat hij een slap beleid voert ten overstaan van groepen, die door het maandblad zelf al jarenlang als onorthodox worden bestempeld. Met name zijn houding tegen over de Leidse studenten parochie wordt fel aange vallen. Twee opmerkingen in een brief van de bisschop aan de studentenparochie wor den hem bijzonder kwalijk genomen. De bisschop schrijft „bereid te zijn in de geest van Mgr. Jansen het beleid te continueren" en verderop schrijft hij JVlocht U er toe overgaan, om de gehuwde priester in de eucharistie te laten voorgaan, dan kan ik dat onmogelijk onder mijn ver antwoordelijkheid nemen". Dat hij het beleid van bisschop Jansen voortzet wijst volgens Confrontatie „op een zó omzichtige, zó toegeeflijke houding van dr. Simonis, dat wij een complete inkapseling, door een handje-voi progressie ve voorstanders voor mo gelijk gaan houden indien hij niet wat meer „distan tie" van de koers der „pro gressieven neemt". Dat de bisschop ten aan zien van het voorgaan in een eucharistieviering door een gehuwde priester de formulering kiest dat hij dit „niet onder zijn verant woordelijkheid" kan ne men, wordt door Confron tatie gekwalificeerd als „flauw, lauw, niets-zeg- gend en pontius-pilatus- achtig". En elders wordt hem verweten dat hij „vluchtte in de etherische kauwgummi-formule „bui ten mijn verantwoordelijk heid". (Vervolg op pag. binnen- buitenland 2). DEN HAAG (ANP) Een 53- jarige bankloper van de Algemene Bank Nederland, de heer A. G. Lin deman uit Den Haag, heeft bij de po litie aangifte gedaan van vermissing van zijn tas, waarin voor ƒ60.000, aan buitenlandse valuta zat. Hij is de tas, die achterop zijn fiets zat, kwijtgeraakt tussen de Lange Vijverberg en de Korte Poten in Den Haag, toen hij daar dinsdag tegen het middaguur fietste. Hij was onderweg van de ABN aan de Kneuterdijk naar enkele adressen waar hij het geld moest afleveren. (ADVERTENTIES) -In het enige drijvende Dolfijnen- stadion ter wereld met 1.000 zit plaatsen ziet u een unieke show van zeeleeuwen en dolfijnen in één programma. Tijden: 10.00, 11.30, 13.00,14.30,16.00 en 17.30 uur. LEUVEHAVEN1 BIJ METROSTATION BEURS TEL. 137800.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1