Voorlopig pas op de plaats 1 1 1 1 Van Sprang kan de eerste dagen nog niet worden verhoord JU WEEKEND WARM KAPPER, KOLEN EN GOEDKOPE SIGARET DUURDER Knoeierij met duiveklok TEGENSTELLINGEN IN SER VERSCHERPT, MAAR MEERDERHEID Meer hoop op redding Yerseker mossel- cultuur RADIO DE KOOK Korter dienen bij Marine de MUL Gas- verwarming BAHXETBAIIERiypi Vice-admiraal b.d. Man uit Kortgene gedood Moorman overleden MERTENS: Vakbeiveging wil meteen hogere uitgaven DE POUS: Geen unaniem advies ZIJLSTRA: Zo doorgaan betekent straks iverkloosheid Trouw Gezichtsbedrog saucijzebroodjes Beneluxlanden zouden voor loslaten van wisselkoers zijn Salarissen van ambtenaren 4j/2 pet. omhoog KRANT Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekiker Redactie- en administratie-adres Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (91150)7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4B.T.W. Gironummer 1945433. VRUE ZEEUW ZATERDAG 8 MEI 1971 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem 25e Jaargang No. 6542 Advertentieprijs: per mm 16 céiut; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot van. 11 uur. Voor het maamdaignrummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De meerderheid van de Sociaal-Economi sche raad (werkgevers en de meeste kroonleden) beveelt de regering aan, eerst alle krachten te richten op een terugdruk ken van de inflatie- en overbestedingsproces. Daarna en dat zou dan vanaf 1973 zijn mag pas worden ge dacht aan verdere vergroting van de overheidsuitgaven en aan een daarmee corresponderende verzwaring van de belastingdruk. De vakbewegingsvertegenwoordi- ging in de SER wil uitgaven en belastingen meteen uitbreiden om de behoefte aan collectieve voorzie ningen te bevredigen. Deze stand punten zijn gisteren geformuleerd in een advies van de SER aan de (nieuwe) regering over de kaderlij- nen, waarbinnen het economisch be leid zich in de komende kabinetspe riode zou moeten bewegen. Vijf uur bijna onafgebroken ver gaderen ging ermee heen voordat de SER gisteren tot een eindredactie van zijn advies kwam. In de eerste aanleg waren de standpunten van de partijen in de raad (vakcentrales, werkgevers en kroonleden) snel ge formuleerd, maar de meeste tijd ging zitten in pogingen van voorzit ter drs. De Pous om toch nog met een unaniem advies uit de bus te komen. Daarin slaagde men niet. De vakbeweging bleef trouw aan haar actieprogramma, dat zij vanaf- start van. het nieuwe kalbdnet tot uitvoering gebracht wilde zien, ook al zouden daarvoor van de burgerij offer in de vorm van extra belas tingverhoging moeten worden ge vraagd. In de gedachtengang van de meerderheid was ook al wel een dergelijk offer noddig, maar dat zou alleen al worden verbruikt voor het handhaven van het voorzieningen- peil en de stijging van de sociale premies. In die filosofie was er nau welijks of geen ruimte voor het ondernemen van iets nieuws. Nog verder gaande lastenverzwaring zou volgens de meerderheid betekenen, dat de werknemers deze gaan af wentelen (compensatie zoeken in loonsverhoging), waardoor de loom- prijs-spiraal verder aangezwengeld zou worden. Weliswaar stelde de heer Mertens namens de vakcentrales heel na drukkelijk, dat de werknemers be reid zouden zijn een belastingver- zwaring te aanvaarden ten behoeve van collectieve voorzieningen, maar van andere zijde werd in twijfel getrokken, of alle werknemers wel zo staan te trappelen om die voor zieningen en even bereid zijn daar voor te betalen. Daar komt nog bij, zo stelde drs. De Heij (agrarische werkgevers), dat er in 1972 door uitbreiding der voorzieningen in het reoente verleden en de nabije toe komst een explosie van de sociale premies te verwachten is, zodat er al een zware lastenverzwaring op treedt. Maakt men die last nog ho ger, dan volgen er compenserende loonsverhogingen daardoor weer prijsstijgingen, kortom: meer infla tie. Een toenemende inflatie bete kent dan weer beperking van de mogelijkheden van de overheid. De thans gepredikte progressiviteit is dan ook gezichtsbedrog, meende de heer De Heij (vervolg op pag. binnen-buiten- laiid 2) Prinses Beatrix heeft gisteren het sportcentrum „Papendal" te Arnhem officieel geopend. De prins onder wierp de atletiekbaan aan een nauw gezet onderzoek. (ADVERTENTIES) ■SN BEGRIP VOO* Erkend gasfitter ■looswijkstraat 1-ê TERNEUZEN Philips televisie Philips radio Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN Warme BRUSSEL (ANP) Volgens de Financial Times zijn de Beneluxlan den, die, zoals gemeld, woensdag hebben beraadslaagd teneinde hun beleid te coördineren, er voor dat de wisselkoersen van de Duitse mark, de gulden en de frank worden los gelaten. De Belgische regering, zo meldt de Financial Times uit Brussel, is behalve tot het loslaten van de wis selkoers ook bereid tot een lichte revaluatie. (Van or t special* verslaggever) EDE Hét kan nog wel tweè da gen duren voordat soldaat Robert van Sprang, die in België twee po litiemannen zou hebben doodgescho ten, kan worden verhoord. Zowel lichamelijk als geestelijk is hij vol komen uitgeput. Hij is op het ogen blik onder doktersbehandeling, maar zijn verblijfplaats wordt „in het be lang van het onderzoek" niet be kend gemaakt. Dat is gistermiddag in Ede meegedeeld door Overste H. J. te Paske, die als districtscomman dant van de marchaussee de coör dinatie heeft gehad van de klopjacht, welke er vrijdagochtend om vier uur toe leidde, dat van Sprang in de Edese Arthur Koolkazerne kon wor den overmeesterd, zoals in een deel van onze oplage van gisteren nog gemeld. Doordat Van Sprang nog niet verhoord is tasten de auto riteiten in het duister omtrent de motieven, die de man ertoe hebben gebracht naar Ede te gaan. Zolang Van Sprang niet in staat is vragen te beantwoorden blijven trouwens tal van onzekerheden in dit drama. Belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe Van Sprang aan de beide hand granaten is gekomen die hij bij zijn arrestatie in zijn broekzakken had. Eveneens is het een raadsel hoe hij een kist met 600 9 mm- patronen in bezit heeft gekregen. Deze kist met patronen werd gistermorgen ge- ronden in de gestolen Alfa Romeo, waarmee Van Sprang van België naar Ede is gereden. De kist moet hij Van Sprang Wordt na zijn arres tatie weggeleid. onderweg hebben gestolen dan wel van een hem bekende plaats hebben opgehaald. Ook de herkomst van het Uzi-geweer waarmee hij in België op de rijkswachten schoot en dat hij daar heeft achtergelaten, is on bekend. De uitputting van Van Sprang is een gevolg van veel bloedverlies. Bij zijn arrestatie had hij een bloed neus, die hij wellicht heeft opge lopen bij de aanrijding in Ede. Voorts bloedde hij uit zijn linkerhand. Vol gens de dokter, die hem direct na de arrestatie eerste hulp heeft ver leend,, betrof het hier een oude wond die hij opgelopen kan hebben in België en die bij de worsteling tijdens zijn arrestatie wellicht op nieuw is opengegaan. Vast staat wel dat Van Sprang de laatste 48 uur niet heeft gegeten. Hij is zowel gee stelijk als lichamelijk volkomen leeg, aldus de heer Te Paske. Hoewel de motieven die Van Sprang naar Ede dreven dus niet onomstotelijk vast staan wordt zijn komst naar dit dorp toch niet helemaal onlogisch ge acht. Hij is hier goed bekend en mo gelijk heeft hij hier ook een vrien din wonen, al is dat laatste weer niet zeker. Ook kan het zijn dat hij in de kazerne wilde trachten een wa pen te stelen. De commandant van de compag nie waartoe Van Sprang behoorde, overste H. G. Tollenaar, is uitermate tevreden over de wijze waarop drie van zijn manschappen de man heb ben gearresteerd. Deze drie hoofdrol spelers zijn de korporaal F. Dedert uit Rotterdam en de ">ldaten 5b? R- van Huut ook uit Rotterdam en S.V. Jorritsma uit Oirsbeek. Met name is de heer Tollenaar content over het feit, dat dit drietal Van Sprang niet zonder meer heeft neergeschoten waartoe namelijk alle kansen aan wezig waren. Verwacht wordt dat de drie hoofdrolspelers van de hogere legerleiding een tevrederiheidsbe- tuiging en wellicht enkele dagen prestatieveriof zullen krijgen. Overste Te Paske had nog geen 1- dee langs welke wegen Van Sprang zich van de buitenwijk waar hij het ongeluk veroorzaakte naar de kazer ne heeft bewogen en op welke ma nier. Mogelijkerwijs heeft hij onder weg een bromfiets gestolen. Er is tij dens de nachtelijke kloppartij een zonder tichtrijdende bromfiets langs de spoorbaan Arnhem-Utrecht waar genomen, maar het hoeft ook weer niet zeker te zijn dat Van Sprang daarop zat. Het politieonderzoek van de zaak is in handen van het bureau bijzondere criminele onderzoeken van de marechausseestaf in Den Haag. Commandant van dit bureau is luitenant-kolonel A.J. Weeken- stroo. Het gerechtelijk vooronder zoek berust bij de auditeur militair in Arnhem, waar Van Sprang te zij ner tijd terecht zal staan voor de krijgsraad. Hij zal niet aan de Belgi sche autoriteiten worden uitgeleverd, omdat het een ongebruikelijke en hij de wet verboden procedure is Ne derlanders uit te wijzen. (Zie ook pag. binnen-buitenland 2) DEN HAAG (ANP) De duur van de eerste oefening voor dienstplich tigen bij de koninklijke marine met uitzondering van hen, die be stemd zijn voor de opleiding tot re serve-officier, zal van 21 tot 18 maan den worden teruggebracht. Deze wijziging geldt voor degenen, die na 30 juni 1971 bij de zeemacht hun dienstplicht gaan vervullen. Voor de dienstplichtigen, die tussen 1 april 1971 en 1 juli 1971 bij de ko ninklijke marine zijn opgekomen of nog zullen opkomen, wordt een aan passingsregeling ontworpen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAG De ambtenarensala rissen gaan per 1 juli met 4,5 procent omhoog. Dit heeft het kabinet giste ren besloten. De regering gaat er nu wel van nit, dat voor 1 januari 1972 geen vedere bijstelling hoeft plaats te vinden. (Van onze correspondent) KORTGENE De 77-jarige brom fietser G. J. de Korte uit Kortgene ?s gistermorgen op de kruising pro- vincialeweg-Gaigenweg te Geersdijk verongelukt. De man werd aangere den door een personenauto, bestuurd door W. uit Zuid-Beierland. Zwaar gewond werd hij overgebracht naar het Bergzichtziekenhuis te Goes, waar hij later overleed. De heer De Korte was ongehuwd. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De kans op regen blijft dit weekeinde nog klein. Een storings- front boven Noordwest-Frankrijk en Oost-Engeland geeft enkele verspreide buien tot bij de Belgische kust te zien, maar veel verder komen de buien nog niet. Het hogedrukgebied boven Scandinavië helpt een zuidoostelijke stroming van vrij warme lucht in stand houden. Het storingsfront kan daardoor niet ver naar het noorden opdringen, zodat de kans öp een regen- of onweersbuitje vrij klein blijft. De temperaturen zijn aangenaam en stij gen in de middag tot boven de 20 graden. Hier en daar in Zeeland iets lager door afkoeling van het zeewater. De tendens blijft nog op droogte wijzen, waarvan de landbouw hier en daar ai schade begint te ondervinden. De tem peratuur ligt voor begin mei voorlopig boven normaal. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De regering heeft gisteren toestemming gegeven voor een aantal prijsverhogingen: Sigaretten die minder dan f 1,75 kosten, mogen vijf tot tien cent duur der worden. De meest gangbare binnenlandse kolensoorten zullen in het algemeen 45 cent per mud duurder mogen wor den. De kappers mogen hun tarieven met zes procent verhogen. Tandtechnische werkzaamheden zullen ruim 6% procent duurder mo gen worden. De uurtarieven in de bouwnijver heid mogen f 1,10 hoger worden dan die van 3 november 1970. (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE. De kans dat de Yer seker tot verdwijnen gedoemde mos sel-, oester- en kreeftencultuur toch nog gered zal kunnen worden, is on verwacht groot geworden. Naar ver luidt zou burgemeester Pijl Hogeweg van Reimerswaal (waaronder ook Yerseke valt) op rijks- en provinciaal niveau een balletje hebben opgewor pen ten aanzien van een nieuw) plan voor de kunstmatige verwatering van schelpdieren en kreeften. Bij dit plan wordt ervan uitgegaan dat vlak achter de in 1978 gereed te komen Oosterscheldedam een kunst matige verwaterplaats voor naboot sing van eb en vloed wordt aange legd, die van zout water zal worden voorzien door een pijpleiding vanuit de Noordzee. De door het rijk geno men proeven met kunstmatige ver watering bij 't Horntje op Texel zou den inmiddels met succes zijn afge sloten maar men verwacht de rap porten hierover pas over een half jaar. De gemeente Reimerswaal schijnt zoveel tijd niet te hebben en zou nu gemeend hebben, tijdig met een nieuw plan te moeten komen, vooral omdat de oorspronkelijke zoutwaterpijpleidingsplannen bij het rijk in niet al te „goede aarde" schij nen te zijn gevallen. Met name wer den de kansen van dit plan beknot door de begrote kosten. Het nieuwe plan zou ongeveer half zo duur zijn als het oude, op 45 miljoen geschat te, project. Nu de proeven in de Waddenzee geslaagd zijn, gaat het er nog maar om waar de verwaterplaatsen voor voormalige Oosterscheldecultures moeten worden aangelegd. Het mi nisterie van landbouw en visserij heeft zich hierbij van begin af aan voorstander getoond van de Wadden zee, terwijl Gedeputeerde Staten van Zeeland, evenals diverse visserij-or ganisaties en Zeeuwse actie- en stu diegroepen zich van meet af aan voor een Oosterschelde-oplossing hebben uitgesproken. Het nieuwe plan zou een goed compromis zijn, daar alle Waddenzee-problemen van trans port, koeling, door het rijk te betalen verhuizing van Oosterscheldebedrij- ven en afstand tot verzend- en ver marktplaatsen door het nieuwe plan zouden zijn opgelost. De beslissing is nu aan de ministeries van Landbouw en Visserij en het ministerie van Ver keer en Waterstaat. De abonnementsprijs van alle dag bladen in ons land, zo vindt het be stuur van de Nederlandse Dagblad pers (NDP), moet met ingang van 1 juli a.s. verhoogd worden met twin tig cent per week (f 0.86 per maand, f 2.55 per kwartaal en f 9.85 per jaar) Aan minister Nelissen. van Economi sche Zaken is ontheffing gevraagd- van de geldende prijsmaatregel. (ADVERTENTIES) Van de warme bakkers uit Tilburg WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN MODELLEN EN AAATEN mantels suede .«j» complets broekpakken japonnen pantalons blazers a overgooiers broekpakken a spencerpakjes BONT Nu kunt U reeds profiteren van de bijzonder laag geprijsde bont kollekties JL Tilburg Heuvelstraat 44 Tel. 04250-31620 Breda Eindstraat 14 Tel. 01600-31066 Den Bosch SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Dezer dagen is in Den Haag op 71-jarige leeftijd over leden vice-admiraal b.d. H. C. W. Moorman. De overledene was tevens oud-staatssecretaris van marine en oud-lid van de Tweede Kamer (KVP)De heer Moorman is in alle stilte gecremeerd. De heer Moorman is politiek zeer actief geweest, ook toen hij in 1959 zijn functie van staatssecretaris overdroeg aan de huidige demissionaire premier De Jong. Hij beëindigde zijn politieke loophaan eerst op 68-jarige leef tijd. (Van onze sportredactie) BREDA Na de inci denten van een paar we ken geleden, waardoor een heel concours moest wor den afgelast, is er opnieuw beroering onder de Breda se duivenliefhebbers. Het gaat nu om een ge val van vermeende, ern stige fraude met een klok. De fraude zou gepleegd zijn door iemand, die in de loop der jaren tiental len eerste prijzen heeft gewonnen en duizenden guldens poulegeld zou heb ben gekregen. Informatie is in dit sta dium uiterst moeilijk te krijgen. Bestuur en Bonds raad vergaderen 11 mei om zich te beraden over de te nemen stappen. In siders verwachten dat ge tracht zal worden de jus titie er buiten te laten. De duivensportorganisatie pleegt moeilijke gevallen zoveel mogelijk binnens kamers te behandelen; ruchtbaarheid schuwt zij. Met het optreden van het nieuwe bestuur onder leiding van de heren No tenboom, Spierenburg, Her mus en Guns c.s., is er on getwijfeld een frisse wind gaan waaien, maar duive- sportmensen die het voor het zeggen hebben, geven bijna altijd de indruk be vreesd te zijn zich aan koud water te branden. Breda is op de tocht ko men te staan door de „Open Brief" van de 65- plussers-duivenliefhebbers in dit blad, waarin ge klaagd werd over ernstige misstanden in administra tie en concoursleiding, en waarin gesteld werd dat er in geen acht jaar enige controle op boeken, be scheiden en geldmiddelen had plaatsgevonden. Kort daarna verscheen een stukje van een paar regels in onze rubriek „Pa pier voor uw pen", waarin langs inzenders neus weg de vraag gesteld werd „Waar zijn die ƒ19.235,40 gebleven?" Dit bedrag was het verschil tussen de iu het vliegseizoen 1969 wer kelijk aan vracht ontvan gen gelden én het bedrag dat aan de accountant was opgegeven! De tweeënzeventig jaar oude man, zestig jaar dui- venliefhebber, die de vraag gesteld had, ontving als antwoord een schrijven van de toenmalige secre taris, „dat hij voor tien jaar geroyeerd was". (Vervolg op tweede sport pagina.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1