Zijlstra komt met klap op vuurpijl 1 van de 10 huisvrouwen kiezen 20 goudgeroosterde varopa b. Progressieve drie: kritiek op program KVP, AR, CHU Confessionele drie: program PvdA, D '66, PPR veroordeeld GA S T E M M E N VANDAAG RADIO DE K0CK F 65.000 GEROOFD Rover misbruikte vriendschap bankemployé in Eindhoven Studente gewurgd RUIM 400 MILJOEN TON VUIL IN LUCHT Tinn n Tilburgs hondenfatsoen Autoprijzen omhoog PRINSES ARMGARD OVERLEDEN Stemuitslag Goes heel snel bekend Hollende inflatie Slechte, erfenis Raad van State wordt groter Overval in Den Haag op twee ambtenaren HAAR VRIEND VERMOEDELIJKE DADER Briefje T.N.Ü.-directeur Minister Polak maakt senator aan het huilen Amerikaanse officier staat terecht voor martelingen TV in Z.-Afrika? Als het op kiezen aan komt boterhammen voor vers geroosterd brood Directeur: Dr. W. A. J. M. H'arkx Hoofdredaeteua L. Leijendekker Redactie- en administraitie-adres: Nieuwstraat 9, Ternepzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: 11.15 per kwartaal; per maand 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4% B.T.W. Gironummer 1945433. WOENSDAG 28 APRIL 1971 ZEEUW 25e Jaargang No. 6533 Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4% B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen hanideils- advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel méér 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: Vrijdag tot v.m. 11 uur. Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/AMSTERDAM Dr. Jelle Zijlstra heeft aan de vooravond van de Kamerverkiezingen voor de klap op de partijpolitieke vuurpijl gezorgd, door als president van de Nederlandse Bank alarm te slaan over de economische toe stand in ons land. De kiezers die vandaag ter stembus gaan en de politici, die gisteren hun laatste verkiezmgskruit verschoten, kregen van dr. Zijlstra te horen, dat aan wat hij noemt de overbesteding dringend" een eind moet worden gemaakt. De nationale huishouding moet, zo zegt hij in het jaarverslag van de bank, snel gezond gemaakt worden en wel door de overheidsuitgaven minder sterk te laten stijgen. Dr. Zijlstra wil niets weten van hogere belastingen („grens is al be reikt") noch van investeringsbeperkingen („bedrijfsleven is al terug houdend genoeg"). (Meer over dit jaarverslag op pagina financiën en economie). DR. JELLE ZIJLSTRA waar we heen gaan commeiifaai1 (U kunt stemmen. Honderden mil joenen mensen mógen niet in vrij heid stemmen). (ADVERTENTIE) Philips LfjjH televisie Philips 1 radio !U-- SiilwnBiy Noordstraat 107. Tel. 01150-425; TERNEUZEN In hun reacties zeggen de beide grote politieke blokken (confessio nele drie en progressieve drie) ieder, dat deze waarschuwing van Zijlstra voor het andere blok is bedoeld. KVP, AR en CHD zien in het verslag van de Nederlandse Bank argumenten, die een scherpe ver oordeling inhouden van liet pro gramma van PvdA, D'66 en PPR, die meer overheidsuitgaven en uitbrei ding van de sociale verzekeringen willen. De progressieve drie echter stel len dat het jaarverslag van dr. Zijl stra juist hun kritiek op het gevoerde regeringsbeleid (dus o.m. KVP, AR en CHU) ondersteunt. Terwijl verder de werkgevers organisaties de bezorgdheid van dr. Zijlstra zeggen te delen en minder overheidsuitgaven toejuichen, liet het overlegorgaan van de drie vak centrales weten, wei mèt dr. Zijlstra bezorgd te zijn, maar zich te verzet ten tegen de door hem aangeprezen jnethode om de overbesteding terug te dringen. Met het program van de linkse combinatie wordt een hollende in flatie op gang gezet. Dit zeggen KVP, AR en CHU bij monde van hun lijsttrekkers en partijvoorzitters in een voorlopige reactie op het jaarverslag. Zij stellen dat de oppo sitie zelf de afgelopen jaren niets anders heeft dedaan dan nog meer overheidsuitgaven eisen. De regering heeft juist een stringent begrotings beleid gevoerd dat een gezondere dekking van de uitgaven bewerkstel ligde dan aangetroffen werd bü het aantreden van dit kabinet. Het jaarverslag bevat volgens KVP, AR en CHU in ieder geval een duidelijke waarschuwing tegen het doordraaien van de inflatiespiraal en beklemtoont de noodzaak om ter- wille van de werkgelegenheid de be stedingen af te remmen. Het alternatieve kabinet (PvdA, D'66 en PPR) ziet in het jaarverslag geen aanleiding haar voorgenomen uitgavenbeleid te herzien. Men wil het eigen program echter alleen uit voeren onder de absolute voorwaar de dat men verzekerd is van een niet-inflatoire financiering, waarbij de belastingverzwaring maximaal 6 pet. per jaar mag bedragen. Zo nodig zal het alternatieve kabinet de voor genomen taken langzamer uitvoeren. Dit zei sehaduw-premier Den Uyl gisteren in zijn reactie. Elk toekom stig kabinet zit met een slechte erfe nis, zei hij verder. De enige kans op verbetering is volgens hem een pro gressief kabinet, dat bereid is de in vesteringen te beheersen en dat ver trouwen heeft van de vakbeweging. Voorts dient de. bestaande overbeste ding te worden teruggedrongen. Daarbij zullen aarmate de financie ring verzekert!' is, de overheidsin vesteringen voorrang moeten hebben. Drs. Den Uyl vond het jammer dat het jaarverslag een dag voor de verkiezingen is verschenen. Hij had het liever eerder gezien. Ook had hij kritiek op het late verschijnen daags voor de verkiezingen van de nota-Witteveen over de ontwikke ling van de rijksbegroting over 1971 en het grotere tekort daarop. „Wit- teveen ziet dat hij schuldig is en gaat nu nog voor een paar honderd miljoen bezuinigen", aldus drs. Den Uyi. (Vervolg op pag. binnen/buitenland 1) (Van een onzer verslaggevers) BREDA De prijzen van de Fran se en Duitse automerken zullen per 1 juli a.s. met rijf procent worden verhoogd. Het wordt niet uitgesloten geacht dat ook een aantal merken uit andere landen zijn prijs zal verhogen. DEN HAAG (ANP) De minis ters Beernink (Binnenlandse Zaken) en Polak (Justitie), hebben de Tweede Kamer voorgesteld om het ledental van de Raad van State met vier leden uit te breiden en te bren gen op 24. Dit i.v.m. het plan tot de instel ling van een afdeling rechtspraak van de Raad van State. Tilburg heeft zijn eerste honden toilet: een wat wijdse naam voor een zandbak van ongeveer tien bij ander halve meter met een viertal boom stammetjes midden in. Een experi ment tevenszoals de heer J. Mer- tens, directeur van de dienst reini ging en vervoerverklaarde, dat een grotere aanpak zal krijgen h>j wel-, slagen daarvan. De straat- en plant soenvervuiling door honden heeft bij na astronomische vormen aangeno men, zodat ivel iets moest worden ondernomen. De aanwezige hondenliefhebbers keken enthousiast, en de speciaal voor deze plechtigheid geïnviteerde hondendie het toilet mochten in wijden, al evenzeer. De boompjes kregen aanstonds royale klandizie. Twee ambtenaren van de gemeen telijke sociale dienst van Den Haag zijn gistermorgen beroofd van een tas met 65.000,Onderweg van de bank waar ze het geld hadden ge haald naar het kantoor van de socia le dienst, kreeg de auto in de New- tonstraat een lekke band. Toen zij bezig waren het wiel met de lekke band te verwisselen, greep een man de tas uit de auto. Een van de twee ambtenaren, de 63-jarige A. Tuit, greep de berover vast, maar deze wist zich los te rakken. Hij sprong achterop de motorfiets, waar een helper mee in de buurt stond. De motor reed weg en werd even later gevolgd door een zwarte Alfa Romeo, die even verderop gepar keerd had gestaan. De politie heeft de indruk dat deze wagen bij de be roving betrokken is geweest. Gister avond waren de berovers nog niet gevonden. De sociale dienst haalde het geld van de bank nooit op een vast tijd stip. Bij het transport naar het kan toor van de sociale dienst werden steeds andere wegen genomen. Van onze correspondent) EINDHOVEN Gisterochtend vroeg is een roofoverval op een bij kantoor van de Bondsspaarbank Oost Brabant in Eindhoven mislukt. Tien minuten na de overval konden de twee daders, Marokkanen, wor den gearresteerd. Zij hebben inmid dels bekend. Om tien minuten voor negen gis terochtend opende de assistent-be heerder van de bank, de 22-jarige P. J. Schat, de achterdeur van de bank om met zijn bromfiets het fili aal binnen te gaan. In de gang werd hij vastgegrepen door twee gemas kerde figuren, die hem over de bromfiets sleurden. Tijdens de wor steling die hierop volgde, verloor één van de overvallers zijn masker. De heer Schat herkende de man als de Marokkaan, die omging met één van de vrouwelijke bankemployés. De heer Schat werd door de twee nogal primitief vastgebonden en in het toilet gestopt. Op het moment dat de twee overvallers de bank zelf betraden, moeten zij van het een of ander geschrokken zijn, want zij namen de vlucht. De heer Schat wist zich snel los te maken en alarm te slaan. Binnen een minuut was de politie aanwezig, die de twee Marok kanen op nog geen kilometer van de bank aanhieid. Zij waren te voet. Een van de Marokkanen was tij dens de overval in het bezit van een revolver. Tweemaal heeft hij de trekker overgehaald zonder dat er een schot volgde. Gisteravond heeft de Eindhoven- se politie de 19-jarige lokettiste C. H. uit Eindhoven gearresteerd. Zij heeft bekend de sleutel van de Bondsspaarbank aan een van de daders, de 22-jarige M. H., te heb ben gegeven. Het meisje was be vriend met de dader. (Van onze correspondent) GRONINGEN Naar gisteren bekend werd is maandagavond te Groningen de 19-jarige studente fy siologie Lauretta Helena den Hol lander uit Katwijk aan Zee gewurgd door vermoedelijk haar vriend, de 22-jarige student Engels C. J. C. K. uit Bemmel. Drie uur gisternacht waarschuw de K. zijn bovenburen in het studen tenhuis, waar de moord plaatsvond, en vertelde wat er de vorige avond was gebeurd. K. bleek inmiddels 40 i asperinetabletten te hebben inge slikt. Hij ging met zijn bovenburen, twee studenten, naar zijn kamer waar zij het lichaam van het meisje aantroffen. Beide studenten brachten K. naar een arts die hem doorstuurde naar het Academisch Ziekenhuis. De arts kon vervolgens bij het slachtoffer slechts de dood constateren. K. ver keert buiten levensgevaar. Tot nu toe heeft de politie hem echter nog niet kunnen horen. Het slachtoffer en haar vermoede lijke moordenaar hadden ongeveer vijf maanden omgang -met elkaar. Van ruzie was de buren die avond niets gebleken. Er werden op de ka mer, waar het slachtoffer werd ge vonden, geen sporen aangetroffen. Omtrent het motief van de moord tast de politie geheel in het duister. K. was ook niet eerder met de po litie in aanraking geweest. De politie heeft op de kamer van K. een briefje gevonden dat begint met de woorden: „Maandag plus minus 7 uur". Het briefje gaat ver der: „Vijf over negen, nog steeds werken de 40 asperientjes niet. Ik hoop dat het vlug afgelopen is". Na een paar tussenzinnen, die de politie niet vrij wil geven, wordt besloten met: „Maak het niet bekend". Uit het gevonden briefje is het motief voor de daad niet naar voren geko men. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Vorig jaar is in Ne derland 400 miljoen ton vuil in de lucht geloosd en in 1975 zal dat naar schatting 530 miljoen ton zijn. Het verkeer neemt daarvan 65 tot 70 pro cent voor zijn rekening, de industrie 20 procent. Deze ontstellende cijfers legde dr. L. Griniaar, directeur van het Studie- en Informatiecntrum van het T.N.O., gisteren in Brussel op tafel tijdens een studiedag over nülieubeheersing en industrialisatie in het Belgisch- Nederlands grensgebied. Dr. Grin jaar vond, dat de lozing van kwik, lood en D.D.T. absoluut verboden moet wor den. Nederland - aldus de T.N.O. direc teur - heeft op dit moment 150.000 autowrakken, in het jaar 2000 zullen het er 800.000 zijn. Een effectieve controle op de mi lieuvervuiling is broodnodig. „Wij zullen ons moeten bezinnen op indu striële processen en studie moeten gaan maken van vervangende mid delen". (Zie ook pagina stad/streek 2). DEN HAAG (ANP) Of het lie (panning van ;de naderende verkiezingen was, oververmoeid heid van de verkiezingsstrijd, of de benauwde warmte in de vergaderzaal van de Eerste Ka mer, zal niemand ooit weten. Feti is, dat de vergadering van dinsdag niet het gebruikelijke rustige verloop had. Allereerst slaagde de PSP'er Lankhorst er 's ochtends niet in zijn betoog over de huur- harmonisatie te voltooien. Tot twee keer toe vroeg hij de voor zitter om een korte onderbre king, omdat hij zich onwel voel de, maar de tweede keer kwam hij niet meer terug. 's Middags was het mevrouw I. Vorrink (PvdA en lid van het „schaduwkabinet"), die voor een incidentje zorgde. Toen zij over het vetorecht van de onderne mingsraad sprak, viel de minis ter van Justitie, mr. Polak, haar tot tweemaal toe in de rede. Hij bracht onder andere in het mid den, dat „we niet ver van de verkiezingen, af zijn". Mevrouw Vorrink merkte op dat zij geen verkiezingspropaganda verkon digde, maar het standpunt van haar fractie. Zij trok zich echter de interruptie van de bewinds man zo sterk aan, dat zij plot seling in tranen uitbarstte en de zaal verliet. Korte tijd later keerde zij terug op haar zitplaats, waar zij door minister Polak en haar fractiegenoten KIoos en Broeksz weer spoedig op verhaal was gebracht. Minister Polak betuigde later in zijn antwoord aan de kamer zijn spijt over het feit, dat hij door een wat al te impulsieve interruptie, mevr. Vorrink had gegriefd en ontriefd. (Zie over het debat over de huurharmonisatie pag. binnen/ buitenland 1) DEN HAAG (ANP) Prinses Armgard, de moeder van prins Bernhard, is gisteravond over leden. Prinses Armgard is gerüime tijd ziek geweest. Zij heeft ruim twintig jaar in ons land gewoond, en wel op het kasteel Warmelo in Diepenheim in Overijssel. (Van een onzer verslaggevers) GOES In Goes zullen de van daag uitgebrachte stemmen nage noeg allen automatisch worden ge teld. Van de veertien stembureaus die Goes telt zijn er twaalf uitgerust met een automatische stemmachine. Slechts in de twee kleinste stem lokalen wordt nog met de hand ge teld. Goes is een van de weinige plaatsen in Nederland waar zoveel stemmaohines staan. Goes heeft dit te danken aan een Amerikaanse on derneming die met de gemeente in onderhandeling is over de aankoop van deze apparatuur. De verkiezin gen worden als een unieke gelegen heid beschouwd om de machines op hun waarde te testen. Goes kan hierdoor als een van de eerste ge meenten in Nederland het resultaat van de verkiezing bekendmaken. (ADVERTENTIES) WASHINGTON Het Amerikaan se opperbevel heeft gisteren ver klaard, dat Amerikanen regelmatig met strijdkrachten van Noord-Viet- nam of de Vietcong reizen. Het op perbevel zijn ook vragen gesteld over de verklaring van de Vietcong-dele- gatie in Parijs, dat Amerikaanse de serteurs in de Vietconggelederen strijden. De Vietcong heeft, zoals ge meld, een speciale dagorder gewijd aan de opvang van „goedwillende" Amerikanen. In Georgia staat een Amerikaans officier terecht voor het martelen van een Vietnamese gevangene tijdens ondervraging. Hij wordt er van be schuldigd de man een vinger te heb ben afgehakt en hem een snee in de hals te hebben toegebracht. Het ge beuren vond plaats op dezelfde dag als het bloedbad in My Lai. Deze week is het aantal Ameri kaanse militairen, dat in de afge lopen tien jaar in Vietnam is gesneu veld, de 45.000 gepasseerd. KAAPSTAD (RTR) Het ziet er naar uit dat ook Zuid-Afrika televi sie krijgt. Het is de enige geïndu strialiseerde staat, waar de beeldbuis nog niet ingevoerd is. Nu heeft een commissie van onderzoek aanbevolen tot invoering over te gaan. Waarom CHU stemmen? Er zijn luxe paarden en werkpaarden. De CHU is ty pisch een partij van werkpaarden. Klinkt niet aantrek kelijk. We maken geen show. Steken geen vuurwerk af. We zijn een partij van nuchtere, werkende Neder landers. Als u met beide benen op de grond staat, als u daden wilt zien in plaats van woorden, stem dan op de CHU. Dan kiest u de wijste partij.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1