HOVENIERS KLAGEN OVER ONBEVOEGD TUINIEREN 400 man met één weekloon op straat GOLF VAN ONTSLAGEN Dodelijke gaswolk boven stad in NS Maand protest in VS tegen oorlog TEKORT AAN PRIESTERS IS ERNSTIG UNIEK RECRE ATIE- PROJECT INDE DELTA 29 BROODPRIJS 2 CENT OMHOOG 59 KANS OP GROTERE OPKOMST NAAR STEMBUS Meer ziektes bij zeebaders Nixon beveelt: Caliey vrij tacin cola Kanonnen uit 1614 opgevist door Breskens V Overleg Pliilips-cao geheel vastgelopen VAN GELDER CHRYSLER Voor hulp aan gastarbeiders 2,5 min. meer Stroom kritiek tegen vonnis Caliey Centraal adviesbureau voor priesters en religieuzen slaat alarm Telegrammen NIPO-enquête: Verbruikersunie in België toont aan laatste nieuws MORRIS EN AUSTIN GOEDKOPER Weekend aanbieding van uw SRV melkman: 2 hele literflessen van 1.40 voor De SRV melkman, ook uw dranken- specialist, snif) ^EsWJ Directeur: Dr. W. A. J. M. Hart'. Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen. teL (01150)—7920 Abonnementsprijs: f 11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 DE VRUE ZEEUW VRIJDAG 2 APRIL 1971 25e Jaargang No. 6512 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; mimmw per advertentie 2,40, exclusief 4% ts.i.v*. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen bandels- advertenties) 5 regels 11,15. Iedere regel meer 23 cent Kleine advertenties bij vooruitbetaling- Vermelding: Brieven onder nummer, erf Adres bureau van dit blad. 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 aar- Voor het maandagnummer: vrijdag tot vm. 11 uur. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Kring Bloemist Hoveniers van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij, maakt zich ernstig zorgen over het snel om zich heengrijpende euvel van het onbevoegd uitoefenen van het hove niersbedrijf. In een brief aan alle gemeentebesturen van ons land schrijft De Kring dat het verrichten van hovenierswerk in particuliere tuinen en instellingen door perso neel, dat in dienst van de overheid is, steeds ernstiger vormen aan neemt. „Uiteraard is hierbij vaak perso neel betrokken dat werkzaam is bij de gemeentelijke dan wel rijks- plantsoenendienst. Meermalen komt het zelfs voor, dat in vrije tijd tui nen voor derden volledig worden aangelegd. Dit personeel dat zich aan deze ontoelaatbare handelingen schuldig maakt, stelt zich bloot om te worden verbaliseerd op grond van het zonder vestigingsvergun ning uitoefenen van liet hoveniers bedrijf, terwijl bovendien de mees te overheidsdiensten bij verorde ning het verrichten van nevenwerk zaamheden verbieden. Door dit optreden van onbevoeg den wordt aan de erkende hove niersbedrijven steeds meer werk onttrokken, waarbij toename van dit euvel niet denkbeeldig is, nu de kosten van tuinonderhoud* niet meer bij aangifte voor de inkomstenbe lasting aftrekbaar zijn. Bovendien zijn de verworven inkomsten veelal zwart, dus zonder afdracht van in komsten- en omzetbelasting, sociale lasten etcetera, waardoor een on- reële concurrentie met het particu liere bedrijfsleven ontstaat. Het be voegd gevestigde hoveniersbedrijf kan slechts economisch werken in dien het niet door het onttrekken van opdrachten door onbevoegden in toenemende mate beconcurreerd wordt", aldus De Kring Bloemist Hoveniers, die bij de gemeentebe sturen aandringt op het nemen van maatregelen om het steeds toene mende euvel van werken in vrije tijd voor derden door overheidsper soneel te voorkomen. (Van onze correspondent) BRESKENS Door het vissers schip Breskens V van de gebr. A. A. Fenijn en zn. zijn dwars van Duin kerken twee oude kanonnen opgevist. Op een van deze oude, nog gave open kanonnen staat het jaartal 1614 en het Zeeuws wapen. Dit kanon weegt ca. 600 kg. Ook heeft men nog getracht een eventueel karretje waarmee de ka nonnen werden voortbewogen op te vissen. Dit is echter niet gelukt Er is reeds contact gezocht met dokter K. P. van Dale, directeur van het Zeeuws museum te Middelburg voor verdere identificatie van deze kanon- (Van onze correspondent) ROTTERDAM De ongeveer 400 personeelsleden van de Schiedamse constructie- en machinefabriek Swarttouw zijn gisteren met onmid dellijke ingang ontslagen. De bewindvoerder mr. R. D. W. Frima deelde de werknemers gistermiddag mee dat de onderhandelingen met een groot Brits bedrijf over een eventuele overname van het Schiedamse bedrijf zijn mislukt. Van een afvloeiings regeling voor het personeel, kan gezien de enorme schuldenlast die het bedrijf reeds bezit, nauwelijks sprake zijn. In de loop van de volgende week krijgt het personeel nog een weekloon uitgekeerd en uitbetaling van twee maal zes procent van het inkomen. Vakbondsbestuurder Th. Burgerjon verklaarde dat een aantal bedrijven, waaronder IHC-Holland, de RDM en het havenbedrijf Vlaardingen Oost, af heeft laten weten ontslagen Swart- touw-personeel in dienst te willen nemen. Vorige week vrijdag liet de bewindvoerder nog weten goede hoop te hebben dat Swarttouw gered zou kunnen worden. Hoe groot de schuldenlast van Swarttouw uiteindelijk zal blijken te zijn is met geen mogelijkheid te zeg gen. Toen enkele weken geleden de problemen aan de oppervlakte kwa men, was er al sprake van een schul denlast van meer dan zeven miljoen (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Met ingang van a.s. maandag, 5 april, gaat de prijs van een normaal brood (800 gram) met 2 cent omhoog. Het ministerie van Economische Zaken heeft toestemming voor deze prijsverhoging gegeven. De hogere prijs werd nodig gezien de gestegen kosten, aldus de Nederlandse Bakke rij Stichting. (Van onze correspondent) EINDHOVEN De besprekingen tussen Philips en de vakhonden over de nieuwe c.a.o. zijn vastgelopen. Gisteren hebben beide partijen lang vergaderd zonder tot overeenstem ming te komen. Na afloop weigerden beide partijen mededelingen te doen. De besprekingen zullen donderdag 8 ■april worden hervat. IN BOSTON zijn bij een brand in een huurkazerne zeven mensen om het leven gekomen. DE SPAANSE politie heeft sinds maart veertig mensen gearresteerd, zo heeft de Baskische verzetsbewe ging ETA in Parijs meegedeeld. gulden. Het bedrag van de schuld zal nog aanzienlijk stijgen, omdat bedrij ven die bij Swarttouw lopende orders hebben, schadeclaims zullen indie nen. Swarttouw's constructie- en machi nefabrieken nuv. is eigendom van de familie Engiebert, die ook steenfa brieken in Delft en Cutemborg bezit. Inmiddels heeft het bankiershuis Pierson, Heldring en Pierson verno men dat maandag as. nadere mede deling kan worden venvacht omtrent de samenwerking tussen de papier fabrieken Van Gelder Zonen n.v. en Koninklijke Nederlandsche Papier fabriek n.v. Deze samenwerking zal volgens Pierson worden geëffectu eerd door een bod van KNP op de aandelen Van Gelder. In financiële kringen in Amsterdam circulerende geruchten dat bij Van Gelder een massaal ontslag voor de deur staat, zijn gisteren min of meer bevestigd. Schattingen over het aan tal ontslagen liepen uiteen van vele honderden tot 3000. Een woordvoerder van Van Gelder gaf als commentaar: „Of er nu wel of niet een fusie met KNP tot stand komt, een sanering is bij Van Gelder onontkoombaar. Deze sanering, waar bij zeker ontslagen zullen vallen, zal echter pas in een later stadium, dus na een eventuele fusie, worden door gevoerd." Volgens de woordvoerder was er nog geen beslissing gevallen over het aantal ontslagen. „Het contact met de vakbonden heeft zich tot nog toe beperkt tot inlichtingen over een eventuele fusie en een eerste gesprek over een mogelijke afvloeiingsrege ling, waarbij echter geen aantallen zijn genoemd. Het is beslist niet waar, dat er reeds een overeenstemming zou zijn bereikt", aldus het commen taar van Van Gelder. De 275 werknemers bij Chrysler- Rotterdam hebben gistermiddag en kele uren gestaakt. De laatste dagen heerst bij deze fabriek van Chrysler grote onrust, omdat eind van deze maand de produktie van de Simca 1200 S daar zal worden gestaakt. De werknemers vrezen dat de directie zal besluiten de fabriek op te heffen. De n.v. Steenfabriek De Twee Pro vinciën, gebr. Veldkamp te Nieuwe- diep, gemeente Gieten, zal in de loop van het voorjaar worden gesloten. Het voltallige personeel, 13 man, wordt ontslagen. Een wolk van dodelijk chloorgas hangt hier boven een deel van de Amerikaanse stad Denver, na een explosie in een ijsfabriek. Twaalf personen werden na het inademen van het gas in een ziekenhuis op genomen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Klompé (CRM) heeft in overleg het minister Witteveen (Financiën) besloten aan de stichtingen voor hulp aan buiten landse werknemers 2,5 miljoen extra subsidie te geven voor het lopende jaar. De gezamenlijke stichtingen kwa men 3,5 miljoen te kort. Voor hen was 4,5 miljoen gereserveerd op de CRM-begroting, maar door de onver wacht sterke toename van het aantal buitenlanders dat naar Nederland kwam om te werken, konden de in stellingen daarmee niet toekomen. De landelijke stichting buitenland se werknemers is hier blij mee, maar het ziet er nu wel naar uit dat vol gend jaar opnieuw flinke tekorten gaan optreden. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Radicale groe peringen in de VS beginnen vandaag met een reeks protestacties die een maand zal duren. De betogingen zul len in hoofdzaak gericht zijn tegen de oorlog in Indo-China, maar verder ook tegen de negeronderdrukking, de armoede en de honger in de V.S. Hoogtepunten zijn een massabijeen komst in Washington op 24 april en een poging begin mei om „bepealde onderdelen van het regeringsappa' raat buiten werking te stellen". Ongeveer een jaar geleden is ook op grootscheepse wijze geprotesteerd tegen de oorlog in Vietnam. De actie wordt gesteund door oud strijders uit Vietnam en enkele vak bonden. De Amerikaanse jeugd is op geroepen op 1 mei naar Washington 99 (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Het Centraal Adviesbureau voor priesters en religieuzen in Utrecht, dat hulp geeft aan uittreden de en uitgetreden priesters en religieuzen, vindt dat het tekort aan priesters en de vergrijzing van het perso neelsbestand een ernstige handicap gaat vormen voor het werk van de katholieke kerk in Nederland. Het bu reau spreekt van „een ern stige ontwikkeling" in het jaarverslag 1970. „Door veroudering van en een tekort aan priesters zal de ambtsuitoefening hoe langer hoe meer gaan be staan uit de liturgische ser vice van de kerk aan een kleiner wordend aantal nu nog kerkelijk gebonden mensen (i.e. dopen, preken, eucharistie vieren en andere sacramentele bedieningen). Daarmee wordt de ambtsbe diening zoals in zovele andere landen naar de sa cristie verwezen c.q. „uitge hold"," aldus het bureau. „Reeds langere tijd dreigt het gevaar dat contactopna me van ambtsdragers met rand- of buitenkerkelijken, die vaak zeer geïnteresseerd zijn in de levensvragen van het evangelie en het chris tendom, niet meer mogelijk is, omdat een tekort aan krachten en de vergrijzing van het personeelsbestand zich ernstig gaan wreken. Laat staan dat de kerkelijk gebonden gelovige (op korte termijn) nog een priester zal vinden bij wie hij wezenlijke vragen aan de orde kan stellen. De kerk in Neder land kan zich de luxe der onnodige uittredingen van bekwame, theologisch ge schoolde krachten absoluut niet permitteren", zegt het jaarverslag. Het adviesbureau spreekt de hoop uit, dat de Nederland se bisschoppen door een krachtig beleid het princi pieel en ook praktisch finan cieel zullen mogelijk maken om gehuwde, goed geschool de ambtsdragers voor het werk van de kerk te behou den. Zoals bekend, is dit streven onlangs door Rome weer ernstig bemoeilijkt. te komen voor een „vredesfeest' Bij de betogingen in mei wil men ook vijf grote wegen blokkeren door „menselijke ketens". Men verwacht ook massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Intussen zijn, sinds deze week het schuldig, resp. het vonnis levens lang over Caliey werd uitgesproken, bij het Witte Huis al 5.000 protest telegrammen binnengekomen. Vice-president Spiro Agnew le verde woensdag in een interview, dat hij nog voor de uitspraak aan een verslaggever van de Chicago Tri bune toestond, felle kritiek op men sen die genade wensen voor leger- deserteurs, maar harde straffen voor „de man die zijn land heeft gediend en die misschien een fout heeft ge maakt". In verschillende delen van de V.S. meldden oud-strijders zich bij de gevangenissen, omdat zij naar hun mening „even schuldig" waren als Caliey. Anderen organiseerden „bij eenkomsten voor Caliey" en eisten dat president Nixon de straf wij zigt. Bij het Witte Huis kwamen 1500 telefonische verzoeken om clementie binnen. De strijd om Calley's vrijheid, via beroepsinstanties, kan overigens ver scheidene jaren duren. Hij zal vol gens zijn raadsman in beroep gaan. Vele Amerikanen hebben al in tele grammen verklaard dat zij het eens zijn met Caliey dat hij alleen maar bevelen gehoorzaamde. Anderen vonden het verkeerd hem als enige zondebok aan te wijzen. Caliey schijnt ook ook enige sympathie te hebben onder congresleden die tegen de oorlog in Indo-China zijn. Tussen de repetities voor het Eurovisie-songfestival door wandelen Saskia (in hot-pants) en Serge door het St.-Stephens Greenpark in Du blin. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is een kans, dat bij de komende Kamerverkiezingen op 28 april meer kiezers zullen opko men dan vorig jaar het geval was Tijdens een NIPO-enquête, gehouden op 8 maart, heeft slechts 8 procent van de ondervraagden gezegd, dat ze zeker niet zouden opkomen, daaren tegen wist toen 68 procent „voor hon derd procent zeker" dat zij van hun stemrecht gebruik zouden maken. De overige geënquêteerden aarzel den nog, maar 14 procent vond de kans, dat zij zouden gaan stemmen, groot tot vrij groot. Ter vergelijking: bij de statenverkiezingen van vorig jaar kwam 68,9 procent der kiezers op. Voor deze enquête ondervroeg het NIPO 1064 Nederlanders met stem recht. De uitkomst is uiteraard geen voorspelling van de opkomst, maar wel een aanduiding voor de opkomst kansen. Verdeelt men de „zekeren" over leeftijdscategorieën, dan blijkt de overtuiging, dat men zal gaan stemmen, toe te nemen met de leef tijd. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL De Belgische Ver bruikersunie, die vorig jaar als eerste wees op het gevaar van zwemmen in zee, is gisteren met cijfers op tafel gekomen. Aan de hand van deze cij fers is er volgens de Unie maar één conclusie mogelijk: het baden in ver vuild water moet verboden worden. De verbruikersunie, een zusteror ganisatie van de Nederlandse Consu mentenbond, heeft een enquête gehouden onder bijna 9000 van haar leden, die vorige zomer aan zee ziin geweest. De Unie is tot de conclusie geko men dat baders, die in zee gaan voor de Belgische kust, tweemaal zoveel gevaar lopen bepaalde ziektes te krijgen dan niet-baders. In de meest bezochte badplaatsen Knokke, Den Haan, Oostende, Mariakerke, West- ende, Koksijde en De Pannen is dat gevaar volgens de Unie zelfs drie maal zo groot. De Unie heeft bij de enquête de, ondervraagden verdeeld in twee groe pen: de baders en zij die niet in zee gaan. De niet-baders maakten onge veer één derde van het totaal uit. In beide groepen heeft een aantal personen tijdens het verblijf aan zee een ziekte opgedaan. De Unie heeft het onderzoek toegespitst óp negen ziekten, zoals dermatosen, enteritus, sinuslitis en besmettelijke hepatitis Gebleken is dat 5,4 procent van de niet-baders een van deze ziektes kreeg, terwijl bij de baders het per centage op 12,3 lag. Besmettelijke hepatitis kwam alleen maar voor bij de groep van baders. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Het Deltage bied krijgt binnen zeer korte tjjd een uniek miljoenen recreatiepro ject, waarin Vlissingen, Colijns- piaat, Vlaardingen, Scheveningen, eventueel Zierikzee en in een ver dere toekomst mogelijk ook ande re Nederlandse, Belgische, Duitse, Ierse en Engelse zeehavens een belangrijk aandeel zullen hebben. Het project gaat uit van een der tigtal vooraanstaande Nederlandse scheepvaartondernemers, die samen de Holland Sea Fishing Tours n.v. vormen. De KLM heeft, hoewel een van haar directeuren commissaris van de n.v. is, geen financiële bin ding inet het project, maar is er or ganisatorisch wel sterk bij betrok ken. De bedoeling is om via een groot scheepse „Holland Promotion"-cam- pagne vliegenderwijs toeristen uit Amerika en Europa naar de Delta te halen en een pakket van sight seeing, vissen en excursies aan te bieden. Nederlandse en buitenlandse reis bureaus en toeristische organisaties zijn bij het project betrokken. Het vliegveld Midden-Zeeland bij Arne- muiden krijgt een belangrijke rol toe bedeeld en de mogelijkheid bestaat, dat deze luchthaven binnen enkele jaren grotere passagierstoestellen en een verharde landingsbaan krijgt. Per 1 mei wil men in Vlissingen gaan beginnen, daarna zullen de bei de andere Zeeuwse havens en Sche veningen in besprekingen aan de beurt komen. Tot een en ander is besloten na 9 maanden succesvol proefdraaien met de speciaal voor toeristische dagtoch ten uitgeruste coaster „Zeester" van uit Vlaardingen. Tot nu toe werden daar 3000 passagiers geboekt. (Zie verder pag. Stad/Streek 2). SAN CLEMENTE (Californië) (AP) President Nixon heeft gisteren be volen dat It. William Caliey, zolang het onderzoek inzake zijn veroorde ling niet is afgesloten, onmiddellijk moet worden ontslagen uit zijn mili taire gevangenschap. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een aantal Austin- en Morris-modellen, waaronder de Mi ni's, zijn in prijs verlaagd. De Mini-850 De Luxe gaat bijna 200 gulden in prijs omlaag naar 5.722,80. De Mini-1000 De Luxe wordt 5.990,70. v (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1