„DREES" SPRAK STEVIG WOORDJE MEE ommen op Laos WONINGRAAD TEGEN HUURPLAN SCHUT Slepers weer aan het werk CONFESSIONELEN SCEPTISCH OVER LINKSE COALITIE CONGRES )ezeim brillant, een goede belegging POGINGEN OM ROLLS ROYCE TE REDDEN Verzoek: NS'ers vrij van dienst GROTE STRIJDMACHT IN ZUIDEN Soepeler wet geestelijk gestoorden „Vervuilers" moeten nieuwe vergunning hebben VEEL SCHADE DOOR ONTPLOFFING VUURWERKFABRIEK binnenland buitenland PvdA-congres begon vlakjes Pensioen gescheiden vrouw ambtenaar Kabouters doen niet mee aan verkiezingen KRUISING A Vakbonden houden aan eisen vast Londense St. Paul's staat op instorten? Scheiding Officier van justitie: NEDERLAND GOEDKOOPTE EILAND In Leeuwarden ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 (Van onze parlementaire redactie! Amsterdam André van der Louw danst niet meer, sinds Am- pterdams burgemeester Ivo Samkal- den zijn op een vorig congres ge naakte bokkesprongen donderdag heeft gekenschetst als de prelude tot „Artis moet blijven'. Al weet je na tuurlijk nooit zeker of Van der Louw (hij is de enige André op dit dertiende congres van de zilveren Partij van de Arbeid, want Kloos blijkt zijn vakantie verkeerd te heb ben gepland), al weet je dus nooit zeker of André zich van Samkal- dens kwinksiag iets zal aantrekken. Het kan ook gewoon zijn dat hij wat minder wil lijken op de Nieuw- Linkser, die de partij ooit heeft op gescheept met een anti-KVP-motie; een lastig ding, waar het congres en dus ook André die voorzitter moet en zal worden vanaf wil. Zo vurig als hij de motie destijds verdedigd heeft, zo nadrukkelijk staat Van der Louw haar nu weg te praten, bij elke klemtoon door de knieën gaand. Daar kan Den Uyls bewering: „We staan hier niet met knikkende knieën", niets aan ver helpen. Geen bokkesprongen dus van An dré. Hij zit gewoon op het podium, net als Den Uyl, net als Vondeling, nu nog naast, straks na 1 mei in plaats van deze, want het congres laadt al de eerste avond met over weldigende meerderheid liet partij - leiderschap op zijn met een keurig ribfluwelen jasje omhangen schou ders. Het congres begint wat vlak jes. Het is al in de eerste uren dui delijk dat er geen groot vuurwerk komt. De geest van Drees, die hier in de Amsterdamse RAI mee spreekt. heeft kennelijk een vleugje van 's mans mildheid, zo je al niet mag zeggen van zijn waardigheid, doen overwaaien. Vondeling houdt de openings speech, Samkalden spreekt een wel komstwoord en Pelle Mug, de Am sterdamse gewestvoorzitter, kondigt in een leuke speech twee prijzen aan: een voor welsprekendheid en één voor ouwehoeren. Hij zal ze beide zelf in de wacht slepen, want zo meldt een ad remme congres- illustrator op het projectiescherm Mug wint op beide fronten. Dat projectiescherm is trouwens verreweg het leukste ding van het congres. Je weet door dat ding bij voorbeeld dat Mug Drees moet bel len en Hoekstra (wie dat dan ook wezen mag) zijn vrouw en dat de Partij van de Arbeid een revolutio naire partij is, als er veel langer dan de bedoeling is gepraat wordt over de bestuursresolutie met betrekking tot de samenwerking met andere partijen. En terwijl de secretaresse van het congrespodium mededelin gen doet over de stukken, meldt het beeldscherm: lekker stuk. Kloos, die te laat tot de ontdek king kwam dat hij 4, 5 en 6 februari eigenlijk niet met vakantie had moeten gaan, heeft zijn in Amster dam verzamelde partijgenoten een brief gestuurd. Hij wenste beheerste emotie en wijsheid toe, een over bodig advies, ook al staat het intrek ken van de anti-KVP-motie dan als een heet hangijzer te boek. Het ding blijkt achteraf wel smeedbaar, al herkennen sommigen een dubbele bodem in deze meesterstunt van André van der Louw. Per slot van rekening wil het buiten werking stellen van de motie alleen maar zeggen dat een mogelijke samen werking nu van de confessionelen is komen af te hangen. Den Uyl laat daar geen twijfel over bestaan: „Als zij nee zeggen is er bij hen niets veranderd". Hij oogstte er veel ap plaus mee, net als Van der Louw bij dit congres veel applaus zal oog sten, al praat hij volgens de con gresillustrator dan ook zo kort als zijn haar lang is. Datzelfde geldt trouwens ook voor Den Uyl, maar die zegt niet veel. Samenwerking met D'66 en PPR staat nu wat de Partij van de Ar beid betreft vast. Een zee van groe ne, gele en (nota bene) oranje stern- kaarten gaat de hoogte in als de ge- ammendeerde resolutie in stemming komt. Er zal behalve met confessio nelen nu ook met PSP en ESP ge praat worden, is vlak voor lunchtijd de conclusie van dit congres, dat daarmee zijn hoogtepunt wel heeft gehad. Het verkiezingsprogramma dat 's middags aan de orde komt is een zaak die in de socialistische riien geen opwinding meer kan ver oorzaken, waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat democratisering niet belangrijk is. Er wordt gepraat en geammendeerd in een eigenlijk veel te beperkte spreektijd, waaraan strak de hand wordt gehouden, over arrestatielijsten, ombudsman en ombudsmuis, maar veel afgevaar digden trekken zich tijdens deze discussies toch zonder al te veel ge wetensbezwaren terug in de wan delgangen, waar ook de kopstukken zich zo nu en dan laten zien, inter viewen, filmen of fotograferen. Ze zijn het kennelijk zat om het maar eens te zeggen van de schrijver van de uitnodiging voor het feestje, dat vrijdagavond wordt gebouwd. En daar gaan André van der Louw en het congres dan toch nog dansen. LONDEN (RTR) Er worden po gingen gedaan de straalmotor RB-211 van Rolls-Royce te redden. De motor is ontwikkeld voor de Tristar-lucht- bus van de Amerikaanse vliegtuigfa briek Lockheed. In Groot-Brittanmië staan de ar beidsplaatsen van bijna een kwart van het tachtigduizend man tellende personeel van Rolls-Royce op het spel. Over de toekomst van het project zullen besprekingen worden gehou den tussen de Britse regering, de Amerikaanse regering, Lockheed en de curator van Rolls-Royce, welke laatste in feite nu alles bij de onder neming te vertellen heeft. In Tokio heeft de Toyota Motor Company laten weten niet over vol doende financiële middelen te be schikken om een bod te kunnen uit brengen op de autofabrieken van Rolls-Royce, indien zij ten verkoop zouden worden aangeboden. Even voor het einde van de eer ste dag van het driedaagse con gres van de PvdA is André van der Louw (links) gekozen tot voorzitter van het partijbestuur. Geplaagd door warmte en spanning? wist hij zich het voorhoofd, na zijn toespraak tot het congres. Aftredend voorzit ter Anne Vondeling kijkt enigs zins zorgelijk toe. UTRECHT (ANP) De onderne mingsraad van de Nederlandse Spoor wegen heeft de hoofddirectie voorge steld een deel van de personeelspro blemen op te lossen door voor N.S.- ers vrijstelling te vragen van militai re dienst. Momenteel wordt al in bepaalde gevallen personeel vrijgesteld van herhalingsoefeningen. De directie heeft gezegd dat zij de zaak zal on derzoeken 5? (Van onze redactie buitenland) SAIGON/HANOI De Amerikanen zijn begonnen het gebied in Zuid-Laos tegenover de pas weer bezette mariniersbasis Khe Sanh met artillerie te beschieten. Dit heeft een woordvoerder van het Amerikaanse opperbevel in Saigon gistermiddag bekend gemaakt. Hij zei dat sinds het begin van het Amerikaans-Zuidvietnamese offensief op zaterdag j.l. twee Amerikanen om het leven zijn gekomen en vijf gewond, terwijl de tegenpartij 21 man aan doden zou hebben verioren. Volgens de woordvoerder hebben de Amerikanen in de week van 27 januari tot 2 februari zes gevechtshelikopters en vier jachtbommenwerpers, waarvan drie in Cambodja en één in Zuid-Vietnam verloren. Donderdagnacht hebben zware bommenwerpers van het type B-52 in totaal 300 ton bommen gegooid op een gebied in het noordwesten van Zuid-Laos, waar zich kampen en stel. lingen van guerrillastrijders zouden bevinden. „Het Laotiaanse volksfront (Pathet Lao) veroordeelt krachtig deze nieu we militaire onderneming van de Amerikanen en hun huurlingen uit Saigon", zo werd in de verklaring van radio Hanoi gezegd. „De Verenigde Staten moeten de volledige verant woordelijkheid dragen voor alle ge volgen van hun acties om de oorlog in Indo-China uit te breiden", aldus de Pathet Lao. De stroom van berichten over Laos houdt aan. Soms zijn ze tegenstrijdig. Zo heeft het hoofd van de voorlich tingsdienst van de Pathet Lao gister morgen in Hanoi bekendgemaakt, dat een „grote Amerikaans-Zuidvietna mese strijdmacht verscheidene kilo meters op het gebied van Zuid-Laos is doorgedrongen". Hij noemde de si tuatie daar zeer ernstig. Daartegen over gaf de Laotiaanse ambassade in Saigon een communiqué uit, waarin de berichten over een interventie van Zuidvietnamese strijdkrachten in Zuid-Laos werden tegengesproken. Tegelijkertijd werd echter van wel ingelichte Vietnamese zijde in Sai gon vernomen, dat een ombekend aantal Zuidvietnamese eenheden zich in Zuid-Laos bevindt. Radio-Peking meent dat er talrijke aanwijzingen zijn dat de Amerikanen in Indo-China in de toekomst atoom wapens willen gebruiken. Het Chi nese Volksdagblad wees donderdag op dit gevaar. Radio-Peking citeerde gisteren het Japanse tijdschrift „Sjoekan Gendai" dat de situatie in Indo-China „buitengewoon gevaar lijk" noemde en vervolgens meedeel de dat „een Japanse vredesgroepe- ring onlangs van een Amerikaanse organisatie had vernomen dat uit tal van feiten blijkt dat de Amerikaanse troepen in Indo-China atoomwapens zullen gebruiken. Tactische A-bom men staan niet alleen klaar op Oki nawa, maar ook in Vietnam." (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Het staatstoezicht op geestelijk gestoorden krijgt een. nieuwe wettelijke basis. De minister raad heeft gisteren besloten de ver ouderde krankzinnigenwet (1884) te vervangen door een „wet geestelijk gestoorden". Veel aparte regelingen zijn over bodig geworden omdat intussen in het kader van de zorg voor de volks gezondheid veel algemene regelingen zijn getroffen. Volgens de komende wet zal een opname met machtiging niet meer zoals thans automatisch leiden tot handelingsonbekwaamheid. Speciale bepalingen zijn opgenomen voor beperkingen van vrije brief wisseling, bezoekrecht en bewegings vrijheid in het ziekenhuis en de naaste omgeving. In beroepsmogelijk heden is voorzien. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vrouw die scheidt van een ambtenaar, verliest voortaan daarmee niet meer haar aanspraken op pensioen. De ministerraad heeft gisteren be sloten deze gescheiden vrouwen een weduwepensioen te geven. De nieu we regeling sluit aan op de nieuwe echltscheidingswet, die voor bespre king bij de Tweede Kamer ligt. AMSTERDAM (ANP) De Am sterdamse Kabouters hebben beslo ten niet mee te doen aan de verkie zingen voor de Tweede Kamer. De Amsterdamse Kabouter-gemeen teraadsleden Roel van Duyn en Guy Kili-an, die wel voor deelneming wa ren, hebben hiervan afgezien (ADVERTENTIE) AMSTERDAM (ANP) De natio nale woningraad (NWR) wijst de door minister Schut in een wetsont werp voorgestelde harmonisatie van de huren af. In een gisterochtend in Amsterdam gehouden vergadering besloot de ledenraad van de NWR een brief aan de leden van de Twee de Kamer te zenden waarin een klemmend beroep op haar wordt ge daan hun stem aan het wetsontwerp te onthouden. De huidige voorstellen betekenen volgens de NWR-raad niet alleen een volledige miskenning van de eigen functie en verantwoordelijkheid, die de woningcorporaties in het volks huisvestingsbeleid hebben, maar dwingt hen tevens tot de hen wezens vreemde rol van „trekpaard van het huurniveau". Volgens de brief wordt de argu mentatie die minister Schut aanvoert voor zijn stelling dat het huurniveau in ons land in het algemeen te laag is, beslist niet door concrete en be trouwbare cijfers gesteund. In dit verband wordt dan ook gepleit voor een onderzoek voordat wettelijke maatregelen worden genomen. De NWR heeft principieel bezwaar tegen het dwingend voorschrijvende karakter van het wetsontwerp, waar bij, zo wordt opgemerkt, bovendien de woningcorporaties ten opzichte van de overigen particuliere woning exploitanten in een onverdraaglijke uitzonderingspositie worden ge plaatst. „De corporaties kunnen im mers worden gedwongen tot het doen vam huurverhogingsvoorstellen, ter wijl van de overige particuliere ex ploitanten slechts wordt verwacht dat zij dan wel het „goede voorbeeld" van de woningcorporaties zullen vol gen". VOOR HET EERST in haar eeuwen oude geschiedenis van bijna 400 jaar telt de Leidse universiteit 12.000 studenten: mej. mr. S. A. Beks liet zich inschrijven voor de studierich ting lucht- en ruimterecht. BIJ GEVECHTEN in Belang op Noord-Celebes zijn volgens persbu reau An+ara twee Indonesische com munisten door de politie gedood. Zeven communisten werden gevan gen genomen. DE 40-JARIGE BOOTSMAN H. Duijm uit Rotterdam is in Vlaardin- gen gisteren in een tien meter diep "ruim gevallen. De man overleed vrij wel direct. HET HOOFDSTATION van de Zwit sersc stad Luzern is gisterochtend tot de grond toe afgebrand. Er waren geen doden te betreuren. De brand ontstond vermoedelijk in een per- soneeisverblijf boven de restauratie. EEN KATHOLIEKE PRIESTER is gisteren met twee andere beklaag den door het Spaanse hof tot een jaar gevangenisstraf en duizend gul den boete veroordeeld. Ze zouden contact hebben gehad met „verboden arbeiderscomité's". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Veel vervuilende bedrijven, die beschikken over een door b. en w. afgegeven hinderwet, vergunning, zullen in het kader van de nieuwe wet op de milieuveront reiniging een nieuwe vergunning aan moeten vragen bij Gedeputeerde Staten. Een dergelijke vergunning zullen ook nieuwe bedrijven moeten hebben. Staatssecretaris Kruisinga heeft een uitgebreide lijst aangelegd van milieuverontreinigende industrieën, waaronder Hoogovens en raffinade rijen, 26 soorten chemische industrie- en en vuilverbrandingsovens en cokesfabrieken. Het, is nog niet precies bekend welke in Zeeland en Brabant geves tigde industrieën bij G.S. om een nieuwe vergunning zullen moeten aankloppen. ROTTERDAM (ANP) De Rot terdamse sleepbootbemanningen zouden vanmorgen om half zes het werk, na vijf dagen van staking, hervatten. In een door de gezamen lijke vervoersbonden uitgeschreven vergadering schaarden de sleep bootmannen zich gistermorgen una niem achter de oproep van de hon den om vandaag weer aan het werk te gaan en tot 7 maart aanstaande een afkoelingsperiode in acht te nemen. De honden handelden met deze oproep conform het donderdag middag door de Rotterdamse recht bankpresident uitgesproken von nis, waarin de vakbonden werd bevolen om de oproep tot staking in te trekken en dat zij tevens tot 7 maart een afkoelingsperiode in acht nemen, waarin het sleepboot- personeel ook niet tot een staking mag worden opgeroepen. De werkgevers hebben gisteren officieel verklaard bereid te zijn om opnieuw met de vervoersbonden te praten over een af te sluiten cao. De afkoelingsperiode is hun bijzon der welkom. Zij noemden de uit spraak van de president een ver standig besluit. Alleen betreurden de werkgevers, dat geen uitspraak is gedaan over de vraag of de eisen van de bonden wel of niet in strijd zijn met het ioonmatigingsbesluit van de regering. De heer W. Hulsker, voorzitter van de vakgroep havens van de Nederlandse Bond van Vervoers- personeel, liet de leden gistermor gen nog eens nadrukkelijk weten dat de bonden op 7 maart opnieuw een staking zullen uitroepen als dan nog geen overeenstemming met de werkgevers is bereikt. De vak bonden blijven vasthouden aan hun eis van f45,- per week over geheel 1971, een eis waarvan volgens de heer Hulsker niet zal worden af geweken. De Rotterdamse haven heeft, zo bestaat in scheepvaartkringen de indruk, de afgelopen week weinig hinder ondervonden van de actie van de Rotterdamse sleepbootbe manningen. Slechts enkele tiental len schepen konden door de staking de havens niet bereiken of konden niet vertrekken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Topfiguren van de drie confessionele partijen hebben blijk gegeven van een grote scepsis wat betreft de mogelijkheden om te komen tot een regeerakkoord met de P.v.d.A. en in haar kielzog de PPR en D '66. Met name menen zij dat de in de P.v.d.A.-resolutie opge nomen afkeuring van het beleid van het kabinet-De Jong, niet bepaald de goede sfeer schept, waarin een vruchtbare samenspraak tot stand kan komen. Als een eerste reactie op de reso lutie van het P.v.d.A.-congres zei de lijsttrekker van de KVP. dr. G. H. Veriniga, dat de realistische krachten in de P.v.d.A. duidelijk niet zoveel invloed hebben kunnen uitoefenen als aanvankelijk verwacht mocht worden. Die resolutie noopt tot grote bedachtzaamheid en scepsis, zo ver klaarde hij, want zij wekt de duide lijke indruk, dat men een met de mond beleden ontwikkeling in feite niet wenst. Fractievoorzitter J. T. Mellema van de CHU noemde de P.v.d.A.-resolutie uit nood geboren en de ontwikkelin gen binnen die partij paniekvoetbal. „Ze verkeren in een situatie, waarin zij zichzelf niet meer zien staan". Hij achtte zich eigenlijk nog niet in staat commentaar te leveren, omdat hij de uiteindelijke programmatische opstel ling niet kent. Hij betwijfelt overi gens, of er wel een akkoord zal ont staan tussen P.v.cLA., D '66 en PPR. AR-fractieleider mr. B. W. Biesheu vel deelde deze opvatting. „Als de P.v.d.A. serieus met de confessionele (Vervolg van pagina 1) Hoewel het partijbestuur de over grote meerderheid van het congres meekreeg, voelden velen zich min of meer met de rug tegen de muur staan. Twijfels bestonden over de vraag of samenwerking met D'66 wel zo'n gelukkige keuze is. De vrees be stond dat aan de „vage" democraten te veel consessies zouden moeten ■worden gedaan, waardoor de PvdA te waterig zou worden. Anderen zagen nauwelijks heil in de pogingen om opnieuw te proberen tot een gesprek met de confessionele partijen te komen. „Geen gang naar Camossa,- geen smeekschrift aan de KVP, geen monsterverbond met de confessionelen", zo luidden de smeek beden vanuit het congres. Het congres wilde blijkbaar de geest van de anti-KVP-motie nog een beetje levend houden door in de re solutie de reeds genoemde veroorde ling van het beleid van het kabinet- De Jong nit te spreken. Alleen na een radicale ommezwaai mogen de con fessionele partijen met de PvdA ko men praten. Dat zo'n gesprek er gauw zal ko men, daarover bleek het optimisme op het congres niet bijster groot. (Van onze correspondent) LONDEN De trotse St.-Paul's kathedraal van de Britse hoofdstad staat gedeeltelijk op instorten. Uit een onderzoek dat 18 maanden geduurd heeft, blijkt dat de restau ratie van de domkerk drie miljoen pond zal kosten. De twee westelijke torens van de kathedraal verplaatsen zich geleidelijk van elkaar. partijen wil praten, moet zij een bij drage leveren tot het herstel van een zekere vertrouwenssfeer. Dit ele ment komt in de resolutie niet voor. De uiterst scherpe veroordeling van het beleid van het kabinet-De Jong wijst eerder in tegenovergestelde riehtinig". De evangelische solidariteitspartij. door het P.v.d.A.-congres ook uitver koren als samenwerkingskandidaat waardeert htt niet zo, dat het congres de deur naar de confessionelen heeft geopend, omdat dit „de op gang ge zette scheiding der geesten zou kun nen afremmen". Het P.v.d.A.-congrls heeft gisteren de gewone leden van het nieuwe par tijbestuur gekozen, waarbij de aan hang van Nieuw Links (NL) zeer be hoorlijk aan zijn trekken is gekomen. Gekozen werden in deze volgorde: drs. Framssen (Kamrelid), Marcel van Dam (VARA'S ombudsman, NL), mej. T. Schildhuis, mr. M. Vrolijk (Kamerlid), prof. G. Klein (NL), P. Dankert (Kamerlid). Na herstemming kwamen voorts nog uit de bus: W. Meijer (NL), mevr. M. Rood, K. Ros kam (NL), mevr. Van den Bergh, H. Kombrink (NL), K. van der Doef (NL), J. Nagel (NL), K. Kollthoff (NL) en C. Labam (Kamerlid). ÜTRECHT (ANP) „Het ge vaar bestaat dat Nederland straf rechtelijk een goedkoopte-eiland wordt. Het is prachtig dat er in ons recht een ruime plaats is voor de menselijke aspecten, maar we blijven te maken heb ben met strafrecht. Ik sta lrier niet als reclasseringsambtenaar of als ouderling". Aldus de offi cier van justitie bij de rechtbank in ütrecht. mr. J. C. van den Berg, gisteren in zijn requisitoir tegen drie Zeister jongemannen, die terecht stonden wegens het plegen van een groot aantal kruimeldiefstallen. De opbrengst ervan hadden ze aan drugs be steed. Een der raadslieden bracht te gen het betoog van de officier in dat „in de V.s. de crinminaliteit het hoogst is, terwijl Amerika toch strafrechtelijk een van de duurste landen is. Streng straf fen is toch ook niet alles", zo zei hij. Nou, ik heb ze gezien hoor, de maanmannen Shepard en Mitchell. De beide vorige maanwandelingen had ik gemist en daarom was de gespannenheid waarmee naar het flikkerende (zwart-wit) televisie beeld werd gekeken, zeer groot. En mooi hoor. Niet allemaal even scherp maar zeer overtuigend, én, ik weet het nu zeker: ze zitten op de maan. Ja, soms twijfel je er wel aan of ze wel werkelijk op weg zijn. Je bent er niet bij en dat knaagt toch wel. Maar de tv-beelden hebben me ge heel en al overtuigd, deze keer. En daar ben ik eigenlijk toch wel blij Voetgangersdomaan. Een bedrijf in Chicago heeft on langs de vierdaagse werkweek inge voerd. En wat blijkt nu: twee entachtig procent van de werknemers heeft te kennen gegeven toch maar liever vijf dagen te werken De reden: „We moeten anders te veel in huis doen". Lafaards, marktverpesters. De 76-jarige George Petalas uit Washington (alwéér VS) heeft ruim 71 000 gulden schadevergoeding toe gewezen gekregen omdat hij een flesje cola had gedronken, waarin achteraf een halve muis bleek te zitten George had geklaagd dat hij sinds hij in 1969 het flesje had leeg gedronken, niet meer in staat was om ook maar één stukje vlees door zijn keel te krijgen. Een muis met een staartje. De doordravers-prijs van de week gaai deze keer naar twee vijanden, althans min-of-meer vijanden: DS'70 en de PvdA. Dr. W. Drees jr. werd door de jury de opper-doordraver- van-de-week bevonden. Over de PvdA zweeg de jury ver der maar. Partij van de Armoe. 'St.-Lucia (van 't licht) is eigenlijk een schijnheilige! Het (André van der) Louw, Louw laten. Met enige grieven in het hart moeten wij ook deze reis weer stop pen We wensen u het allerbeste voor dit weekeinde en alle daaropvolgende dagen. Keep cool. Tot dinsdag. MERIJN P.S. Naar in Houston verluidt zat er ondei de ruitenwissers van het Russische maanwagentje Loenochod een bon. Wegens verkeerd parkeren. LEEUWARDEN (ANP) Een ont ploffing in de vuurwerkfabriek van J. N. Schuurmans in Leeuwarden heeft de Leeuwarders gistermorgen vroeg op onplezierige wijze gewekt. In de straten in de omgeving van de fabriek sneuvelden vrijwel alle ra men. Het mag een wonder heten, dat er geen gewonden zijn. De schade loopt in de vele duizen den guldens, want, om slechts een voorbeeld te noemen, de grote ramen van de Friesland-hal zijn alle ge sneuveld. Alle schildersbedrijven in Leeuwarden zijn druk aan het werk, maar ook timmerlieden, omdat hier en daar kozijnen totaal verwrongen waren en hardboard-plafonds naar beneden waren gekomen. De vermoedelijke oorzaak wordt gezocht in zelfontbranding van het aanwezige kruit. (ADVERTENTIE) Brillant is een verstandige investering: het stijgt meer in waarde dan het geld daalt. Brillanten zijn klein en makkelijk mee te nemen en kunnen overal ter wereld eenvoudig worden verzilverd. Wij zullen u graaq vrijblijvend informeren over deze onveraankelijke belegging edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert q.i.a lijnbaan 92, tel. 116670,oostzeedijk 155, rotterdam

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 13