Supporters storten door dranghek Bezorgdheid om over hele land BLOED IN SNEEUW LEIDT NAAR HUIS VAN INBREKER Europese' winter doet aanval op Nederland Praag stelt economie onder scherpe controle AFDELING CHEMIE: Comité tegen doodstraf wil steun partijen GEEN SPORTKRANT Ontslagen in Staatsmijnen Drie doden bij "honger gevecht in Brazilië STEEKPARTIJ IN AMSTERDAM 168 gewonden MOORD AANSLAGEN IN SANTO DOMINGO Franse moeder wurgt gestoorde dochter "Uitstel van betaling" voor Delftse politie DR. SIMONIS IN BISSCHOPSHUIS Onbestuurbaar Hoofden Roermond Boot slaat om: 12 mensen verdronken Directeur: Dr. W, A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en Administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)—7920 Abonnementsprijs: ƒ11,15 per kwartaal; per maand f 3,90. Losse nummers 15 cent, inclusief 4 B.T.W. Gironummer 1945433 VRUE ZEEUW MAANDAG 4 JANUARI 1971 25e Jaargang No. 6438 Uitgeefster N.V. Uitgevers Maatschappij De Stem Advertentieprijs: per mm 16 cent; minimum per advertentie 2,40, exclusief 4 B.T.W. Rubriek „Kleine Advertenties" (geen handels advertenties) 5 regels 1,15. Iedere regel meer 23 cent. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of Adres bureau van dit blad, 50 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot v.m. 11 uur. Voor het maandagnummer: vrijdag tot v.m. 11 uur. PANIEK IN KUIP VAN GLASGOW: 66 DODEN (Van onze redactie buitenland) GLASGOW Glasgow, Schotlands voetbalstad bij uitstek, rouwt om de 66 doden, die zaterdagmiddag vielen, toen bij het einde van de wedstrijd Rangers-Celtic een afsluithek op een van de tribunes het begaf en grote mensenmassa's naar beneden stortten. De Britse regering heeft gisteren een officieel juridisch onderzoek gelast naar de ramp in het Ibrox-stadion. In tegenstelling tot andere jaren was deze traditionele wedstrijd ditmaal tot vlak voor het einde zeer rustig verlopen. Bijna elk jaar is het tot ruzie en vechtpartijen gekomen tussen de (rooms-katholieke) Celtic-supporters en de (protestantse) Rangers-aanhang. Honderd arrestaties waren geen uit zonderingen. Als voorzorgsmaatregel waren de supporters van beide clubs ook zaterdag weer in verschillende vakken van het stadion onderge bracht. De rust onder liet publiek was verklaarbaar omdat het tot kort voor het eindsignaal 00 bleef. Toen scoorde Celtic. In de overtuiging dat de wedstrijd was beslist begonnen vele Rangers- supporters zich teleurgesteld een weg naar de uitgangen te banen. Gealar meerd door een plotseling opstekend gebrul, wilden echter honderden vertrekkenden rechtsomkeert maken: de Rangers hadden de gelijkmaker gescoord. Direct daarop klonk het eindsignaal. Het gedrang van de mas sa die bezig was zich weer terug de tribunes op te worstelen, ont moette toen de menigte, die op haar beurt naar de uitgangen wilde. Op dat moment begaven de afscheidings hekken op een van de „Rangers- vakken" het en een enorme mensen massa stortte naar beneden. De ernst van het ongeluk drong niet dadelijk tot iedereen door. Aan de andere zijde van het stadion kwa men de mensen gewoon naar buiten, onkundig van het drama dat zich honderd meter verder had afgespeeld, Onmiddellijk opgeroepen ziekenwa gens hadden grote moeite bij de plaats des onheils te komen door het gedrang. Nog spraken de eerste schattingen van zeven doden en een aantal licht gewonden, tot het dui delijk werd dat zich een ware cata strofe had afgespeeld. Pas twee uur na de wedstrijd kon het officiële do dencijfer van 66 worden vastgesteld. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De sneeuwval rond de jaarwisseling is de 29-jarige A. van M. uit Terneuzen noodlottig geworden, deze leidde namelijk tol de ontdekking van een reeks dief stallen die M. in de laatste jaren in Terneuzen heeft gepleegd. Zaterdagmorgen constateerden bewoners rond het pand van Fabro (huishoudelijke elektrische artike len) in de Dijkstraat aan een ge broken winkelruit, dat in de afge lopen nacht was ingebroken. De gewaarschuwde gemeentepolitie kon met de inmiddels gearriveerde eige naar vaststellen dat dit keer niets was vermist. Belangrijk voor de politie waren echter bloedsporen die in de sneeuw ontdekt werden, en zeer waarschijn lijk het gevolg waren van aan de georoken winkelruit opgelopen ver wondingen. Het spoor leidde naar een huis in de le Verbindingsstraat, waar de bewoner, de 29-jarige A. van M. van zijn bed werd gelicht. Hij had een vinger in verband. Voor M. viel er niet veel anders te doen dan te bekennen, maar tijdens het ver hoor kwam er nog heel wat meer los. Hij gaf toe dat hij ongeveer een jaar geleden op dezelfde wijze bij Fahro had ingebroken en toen een bedrag van ruim zevenduizend gul den en enige apparatuur had mee genomen Voorts bekende hij de diefstal bij een Terneuzense café houder, waarbij liij ongeveer zeven tienhonderd gulden bemachtigde, de inbraak in de sexshop in de Dijkstraat van enige tijd geleden en nog vier inbraken die hij reeds en kele jaren geleden, eveneens in Terneuzen, had gepleegd. De dader is in het politiebureau ingesloten. (Van een onzer verslaggevers) HEERLEN Naar verluidt zul len er bij het chemische bedrijf van de Staatsmijnen ontslagen vallen, zo dra de rationalisatiemaatregelen hier van kracht worden. Door overplaatsing binnen het be drijf en door het niet aanvullen van de gewone afvloeiing zal men met minder mensen moeten gaan wer ken. Uit informaties blijkt, dat met deze kleinere bezetting méér werk zal moeten worden verzet. Het voortbestaan van de DSM zou van deze nieuwe maatregelen afhan gen. 77 RIO DE JANEIRO (AP) Drie mensdh zijn gedood en drie anderen ernstig gewond tijdens een gevecht tussen politie en landarbeiders in het noordoosten van Brazilië. Het was de tweede schietpartij, waarbij doden zijn gevallen in de afgelopen twee dagen. Het gebied is getroffen door een ernstige droog teperiode die al bijna een jaar duurt. Eigenaars van plantages zijn geruï neerd. Zij hebben honderdduizenden arbeiders ontslagen. ieLebc;:- AMSTERDAM (ANP) Het Ne derlands Comité tegen de doodstraf zal proberen in samenwerking met de politieke partijen bij de Verenigde Naties haar adhesie te betuigen met het voorstel van de Italiaanse rege ring aan de VN om de doodstraf bui ten de wet te stellen. Het comité is bijzonder blij met het initiatief van de Italianen, aldus de initiatiefnemer van het comité, Ton Rot, gisteravond. Hij sprak de hoop uit, dat de Nederlandse regering zich achter het Italiaanse voorstel zal scharen. AMSTERDAM (ANP) Bij een steekpartij op een tramhalte in Am sterdam is zaterdagavond de 27-ja- rige diamantbewerker J. Bootsma met een mes in de buik gestoken door een 19-jarige glazenwasser, De V. Deze is voortvluchtig. Bootsma wilde partij trekken voor de vader van De V„ die ruzie maak te met zijn zoon. Bij de woorden wisseling die daarop ontstond, trok de zoon een mes. Hij stak het slacht offer in de buik. Bootsma is ter ob servatie in een ziekenhuis apgenn- Gisteravond waren drie doden nog niet geïdentificeerd, want de Britten dragen geen identiteitsbewijzen op zak. Verder zijn in de ziekenhuizen 168 gewonden opgenomen, van wie honderd na behandeling huiswaarts konden keren. De toestand van vijf gewonden is kritiek, die van 23 an deren ernstig. Bij de 66 riachtoffers bevond zich slechts een vrouw. Bijna de helft waren jongens onder de achttien jaar, onder wie verscheidene negen- tot elfjarigen. Het jongste slachtoffertje was acht jaar. Een politieman, die getuige was van de ramp, verklaarde: „Het was een verschrikkelijk gezicht. Toen ik omkeek naar de uitgangen van de t; tribune zag ik een muur van mensen, zeker drie meter hoog. Ze lagen alle maal met hun gezicht naar dezelfde kant, bij sommigen kwam de tong naar buiten Ik heb nog een rood harig jongetje weggedragen en een collega gaf hem momd-op-mond-be- ademing, totdat een dokter zei: „Ver knoei maar geen tijd, hij is dood". (Vervolg op pag. binnen-buitenland) Enkele van de 66 dodelijke slachtoffers op de grasmat van het stadion in Glasgow. SANTO DOMINGO (AFP) Bin nen enkele uren zijn zaterdagmiddag in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse republiek, vier mensen doodgeschoten. De daders zijn ontkomen. Ei is in de laatste tijd in Santo Domingo sprake van toenemende ter rorisme. Een van de slachtoffers be hoorde tot de (communistische) Do minicaanse volksbeweging. Twee van de andere slachtoffers zouden ook deel hebben uitgemaakt van linkse groeperingen. NEVERS (AP) De 60-jarige mevrouw Julie Gasc is zaterdag ge arresteerd op de beschuldiging dat zij haar dochter Lydie heeft gewurgd in een krankzinnigengesticht, zo deelde de politie van Nevers (Frankrijk) gisteren mee. De moeder zou haar dochter op haar dertigste verjaardag om het leven hebben gebracht. (Van onze weerkundige mede werker) UTRECHT/ROME/GENèVE De dooi-inval van zaterdag heeft weinig te betekenen gehad en beperkte zich voornamelijk tot de kustprovincies, waar het kwik tot drie a vijf graden steeg. In die gebieden is de sneeuw grotendeels weggesmolten, maar in het overige deel van ons land ver anderde er in de situatie weinig. In Noord-Nederland is de sneeuwlaag nog ruim 15 centimeter dik. Nederland ligt opnieuw in een ho- gedrukgebied met weinig verande ring. Wel dringt van Duitsland gelei delijk de koudere lucht weer ons land binnen, waardoor in de morgenuren in het noordoosten van het land al weer strenge vorst mogelijk is. Het leek gisteravond waarschijnlijk dat deze koudere lucht uit Duitsland verder naar Zuidwest-Nederland zou gaan opdringen, zodat de kans op matige tot strenge vorst in de nacht en in de komende dagen weer groter wordt. Het strenge winterweer houdt in grote delen van Europa onvermin derd aan. Zo werd zaterdagochtend in een vallei in de Jura een tempe ratuur van 36 graden beneden het vriespunt gemeten. De sneeuwstormen in het Rhönedal in Frankrijk hebben zeker aan 10 mensen het leven gekost. Verschei- denen worden nog vermist. Ruim 100 dorpen werden van de buitenwereld afgesloten. In Messina op Sicilië zijn twee mensen gedood en 40 gewond door een wervelstorm. Bomen werden ont worteld en een aantal auto's en ge bouwen liepen schade op. In Midden- Italië kwamen twee mensen om toen een lawine van modder en stenen, veroorzaakt door de aanhoudende re genval, een hotel en boerderij ver woestte. Het Zwitserse lawine-instituut in Davos heeft gewaarschuwd dat in het Italiaans-sprekende kanton Ticino enig gevaar bestaat voor grote la wines. In de provincie Bosnië-Herzogewi- na is gisteren bijzonder veel sneeuw gevallen en de provinciale hoofd plaats Serajewo is volkomen van de buitenwereld afgesloten. Hier en daar ligt de sneeuw op de bergen in de buurt meer dan twee meter hoog. Andere steden in hetzelfde gebied als Banja. Loeka, Mostar en Visegar, zijn ook volkomen geïsoleerd. DE AMERIKAANSE liedjesschrijver Ray Henderson vooral bekend door hits als „Button up your over coat" en „You're the cream in my coffee" is in zijtn woonplaats Green wich (Connecticut) op 74-jaxige leef tijd overleden. In verband met het grote aantal afgelastingen vindt de lezer van daag niet het gebruikelijke sport- katern in deze krant. De sport tijdens het weekend is op twee pagina's samengevat. DELFT (ANP) De vermoede lijke moordenaar van de 21-jarige Delftse Ada Lansbergen heeft de Delftse politie uitstel van betaling gegeven van het „smartegeld" van f 20.000,- op de rekening van de echt genoot van het slachtoffer, Arnoud Lansbergen. (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM/UTRECHT Terwijl de storm van kritiek op de benoe ming van dr. A. Simonis tot bisschop van Rotterdam toeneemt, blijken de overige Nederlandse bisschoppen deze benoeming als een feitelijk gegeven te beschouwen. AI voor zijn wijding die eind januari wordt verwacht zal het episcopaat dr. Simonis, zoals gebruikelijk, betrekken in het overleg over alle belangrijke zaken. Men kan echter wel aannemen dat de overige bis schoppen de dialoog met hun nieuwe collega met de nodige scepsis en zorg tegemoet zien. Nadat het dagelijks bestuur van de diocesane pastorale raad van het bis dom Rotterdam zich zaterdagmiddag gesteund door een ruime meerder heid in de raad fel heeft uitge sproken tegen de benoeming van dr. Simonis, beraden zich alle diocesane pastorale raden in Nederland op de onistane situatie. Aiseerste heeft der agendacommissie van de diocesane pastorale raad van het bisdom Breda de leden een ontwerp-verklaring voorgelegd. Daarin wordt gesproken van „een diepe bezorgdheid dat het vertrouwen wordt ondermijnd van allen die pogen in de Nederlandse kerkprovincie nieuwe overlegstructu ren tot ontwikkeling te brengen vol gens de richtlijnen van het Vaticaans concilie". In een brief, waarin de commissie zich verontrust toont over de gang van zaken rond deze benoeming, wordt van de leden een spoedig ja of nee gevraagd over de oniwerpver- klaring. Verder wordt o.m. de vrees uitgesproken dat na de benoeming „velen de bereidheid tot kerkelijke vernieuwing, waarvan het hoogste kerkelijk gezag herhaaldelijk monde ling getuigt, ernstig in twijfel zullen trekken". In de verklaring van de Rotter damse diocesane pastorale raad werd zaterdag, op een vergadering in Delft, o.m. gezegd dat men kapelaan Simonis als kapelaan zeer waardeert, maar: „zijn gebrek aan vermogen om aan te voelen wat er onder vele men sen leeft, zijn gebrek aan collegiali teit en de eenzijdigheid van zijn den ken, maken hem ongeschikt, bisschop van Rotterdam te zijn". Het bestuur van deze raad vreest dat met dr. Simonis het bisdom onbe stuurbaar wordt en als kerk uiteen zal vallen. Geprotesteerd wordt ver der tegen de wijze waarop de benoe ming tot stand gekomen is en tegen de handelwijze van de paus, die „in druist tegen alle regels van inspraak, medeverantwoordelijkheid en loyali teit ten opzichte van de leden van de kerk". Op aandrang van de vier secties, waaruit de Rotterdamse diocesane pastorale raad bestaat, en die zich alle achter de verklaringen van het dagelijks bestuur stelden, heeft dit bestuur besloten toch aan te blijven, in tegenstelling tot zijn aanvanke lijke eerste reactie. Intussen hebben de twaalf hoofden van dienst van het bisdom Rotterdam in een verklaring gezegd dat zij niet eensgezind met de nieuwe bisschop PRAAG (AFP - DPA) De wijzigingen, die zondag in de regeringen van Tsjechië en Slowakije en in die van de federatie zijn aangebracht heb ben voornamelijk ten doel de Tsjechoslowaakse economie weer onder een sterke, centrale controle te brengen. Met het oog hierop was vorige maand al de federale grondwet veranderd. Zoals gemeld, benoemde president Svoboda twee nieuwe plaatsvervan gende premiers en vier 'nieuwe mi nisters in de federale regering. Daar bij promoveerde Drahomir Kolder, een vertegenwoordiger van de harde dogmatische vleugel in de communis tische partij tot de rang van federaal minister. Voordien was hij voorzitter van het comité voor volkscontrole. zullen kunnen samenwerken. Zij missen in hem eveneens een luister houding, een vermogen tot dialoog, een zoeken naar nieuwe wegen, het vermogen tot samenwerken in de huidige kaders. Zij verzoeken dr. Si monis „met de grootste aandrang" terug te komen op zijn aanvaarding van dè benoeming. De pas benoemde bisschop, die sinds gisteren verblijft in de bis schopswoning in Rotterdam, heeft het dagelijks bestuur van het bisdom, t.w. de twee vicarissen en de eco noom, verzocht aan te blijven in hun functie. Zij hebben hem laten weten dit beroep op hen nog in beraad te willen houden. Verder is de kans groot geworden dat in een soort enquête de gelovi gen van het bisdom Rotterdam om een uitspraak gevraagd zal worden. Dr. Simonis heeft zich, na een be zoek zaterdagmiddag aan kardinaal Alfrink, voorgenomen tot aan zijn wijding, zoals gezegd vermoedelijk eind deze maand, geen openbare ver klaringen meer af te leggen of open bare uitspraken te doen. Wat de Nederlandse kerkprovincie betreft, blijken verschillende diocesa ne pastorale raden bevreesd dat Ro me bij volgende bisschopsbenoemin gen dezelfde gedragslijn zal volgen als voor het bisdom Rotterdam. In het bisdom Roermond moet nu, na het ontslag van bisschop Moors, een nieuwe bisschop komen. Ook voor het aartsbisdom Utrecht nadert het ogen blik dat dit moet gebeuren. De zorg van het episcopaat over de toekomstige dialoog binnen het bis schoppencollege betreft in grote lij nen dezelfde eigenschappen van de nieuw benoemde bisschop als reeds in de verklaringen van de diocesane pastorale raad van Rotterdam en de hoofden van dienst in het bisdom worden bekritiseerd. Een belangrijk punt is dat in de bisschoppenconfe rentie iedere bisschop het recht van veto heeft: wanneer één bisschop het op een bepaald punt niet met de an deren eens is, kan het episcopaat geen verklaringen meer namens „de Nederlandse bisschoppen" uitgeven. Na de pertinente uitlatingen van dr. Simonis vorige week over o.a. celi baat en geboortenbeperking,moet worden aangenomen dat over derge lijke onderwerpen geen bisschoppe lijke brieven meer zullen verschij nen, die progressieve standpunten bevatten. Kringen in de omgeving van het episcopaat verwachten dat een ver starring van de dialoog tussen de bis schoppen zal leiden tot een ver vreemding tussen episcopaat en kerk volk. (Over de benoemingsprocedure zie de pagina binnenland/buitenland) MARACAIBO, Venezuela (AP) Op het meer Maracaibo. 40 kilome ter van de Venezolaanse stad Mara caibo, zijn zaterdag twaalf mensen, onder wie tien kinderen, verdronken toen een kleine boot omsloeg. De boot was volgepakt met acht tien mensen toen het ongeluk gebeur- 'de. Het vaartuig zonk vlak bij de oever van het meer.'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 1