Radio en Televisie BURGERLIJKE STAND Loop der bevolking KORBAN DE VERSCHRIKKELIJKE Ilfli! Hf?iI!II'I!!!PI« PONTIAC Boterverbruik in Nederland blijft dalen DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 mm Hïè mmwmmimÊm mm i mm In 1971 rollende trottoirs? Slechts 38 procent Kalksteen in brandende mijn gestort BOSCH Amerikaan met derde hart overleden Engelse humor. GEMEENTE TERNEUZEN Mhtóndag 25/étesdag 26 november 1968 *4 ->XC6< 1 S I 4fs I t/j NEW YORK: Een vrachtwagen riied deze telefooncel omver, maar de telefoon bleef intakt. Sen haastige zakenman die van de telefoon wilde gebruik maken, gi'.ng er dan maar bij liggen Een Britse bandenfabriek (Dunlop) gaat 2ich toeleggen op de vervaardiging van een be wegend trottoir. Men hoopt een proefmodel in 1971 gereed te hebben. Het rolpad, voorname lijk vervaardigd van rubber, zal een snelheid van ongeveer 15 km per uur krijgen en goede dien sten in drukke steden kunnen be wijzen. Volgens de fabriek zijn de kosten van constructie en on derhoud betrekkelijk laag. Zij heeft een half miljoen pond ster ling beschikbaar gesteld voor een prototype, waarvan de ver vaardiging in samenwerking met de overheid zal geschieden. het meest verkochte merkhorloge in nederiand 1 •en keurig strak model, slank en xeer modieus in duurzaam doublé f 130.— een lief modelletje rond, duidelijk afleesbaar, dat U over twintig Jaar de rand is nóg mooi vindt met diamant gesneden, solide gouden kast goud met stalen bodem f >59.f 132.— Nog nimmer is de teruggang in de boterafzet zo groot geweest als in 1967. In 1966 was de totale afzet per week nog ongeveer 960 ton; in 1967 was dit teruggelopen tot nog geen 800 ton, een daling dus met ongeveer 18 pet. De eer ste acht maanden van 1968 gaven een verdere daling te zien tot 640 ton per week. Hiermee heeft de daling van de afzet haar diep tepunt nog niet bereikt, want TERNEUZEN Geboren. 12 nov.: Honoré Vic tor Emmanuel, z. van Cijrillus A. van Looij en Alice M. S. Mangnus, Abeelstraat 11. 12 nov.: Jolanda Hendrika, d. van Jan C. Michiel- sen en Helena Ruben, won. te Hoek. 14 nov.: Rob Franciscus Seraphine, z. van Johannes J. L. de Bruijn en Maria E. de Schep per, Mascagnjstraat 11; Adriaan Frangois Theodoor, z. van Fran cois K. Hamelink en Leintje J. de Jonge, won te Zaamslag. 15 nov.: Maarten Machiel Cornelis, z. van Hendrik Tromp en Astrid E. A. van den Hemel, won. te Sas van Gent. 16 nov.: Erik Jo hannes, z. van Robert Smithuis en Petronella M. G. Ernst, won. te Westdorpe. 18 nov.: Cornelia, d. van Dirk Verboom en Pieter- nella de Braai, Dok weg 19 a/b. 19 nov.: Carin Anna Maria, d. van Herman J. Matthijs en Si- monne L. S. de Mey, won. te Zpiddorpe. Huwelijksaangiften. 14 nov.: Pieter J. Oostdijk 23 jr jm., Dijk- straat 44 en Janna J. van Schaik 23 jr jd., Vinkenstraat 25,18 nov.: Daniël J. de Kubber 24 jr jm, Oudelandseweg 36 en Rachel J. Hamelink 23 jr jd,, won. te Hal steren. 20 nov.: Hans G. Ommer- born 25 jr jm, won. te Berlin- West en Martha Wissel 20 jr jd, Hobbemastraat 1; Gerard Rotte veel 25 jr jd, Bachlaan 154 en Louiza M. C. van Eenennaam 22 jr jd. Chrysantstraat 9. Huwelijksvoltrekkingen. 15 nov.: Johannes A. M. van der Linden 22 jr jd. Spoorstraat 78 (Sluiskil) en Suzanna M. Jonge- pier 20 jr jd. Spoorstraat 78 (Sluiskil). 19 nov.: Jacobus A. J. Leeman 20 jr jm. Beukenstraat 8 en Antoinette J. M. van Me- gen 20 jr jd. Nieuwe Kerkstraat 17b. 21 nov.: Christiaan J. Bak ker 22 jr jm, Pierssenspolder- straat 89 (Sluiskil) en Willy L. Bareman 24 jr jd. Mauvestraat 3. Overleden. 14 nov.: Jacob J. Quaars 71 jr, geh. gew, Axelse- siraat 115. 15 nov.: Daniël Kaan 13 jr, e.v. M. Quaars, Axelsestraat 115. 6 nov.: Elisabeth E. Diele- man 69 jr, e.v. W. G. v. Fraaijen- ,hove, won. te Axel. 17 nov.; Neel- tje van Oort 73 jr, e.v. F. Goos- sèn, won. te Axel. 18 nov.: Popko B. M. Molema 82 jr, e.v. P. J. Bootsgezel, Anna Bijnsstraat 23; Johannes Verhage 79 jr, e.v. J. de Winne, J. v. Stolbergstraat 14. 19 nov.: Jacobus Haak 79 jr, e.v. G. Rottier, F. Bolstraat 10. In de periode van 15 tot en met 21 noven^ber zijn de volgende personen in deze gemeente inge komen. C. A. M. Vermeulen, Gera niumstraat 32 van Roosendaal ca; E. G. M. Bartz, B. Zweerslaan 3 van St. Jansteen; J. Goeseye, Kazernestraat 2 van Breskens; I. C. Flipse, Mauritsstraat 35 van Valkenisse; A. H. A. Petersvan Noorden, Lange Kerkstraat 45 van Ibiza (Sp.); E. T. van Mos- seveld, Bontepoldèrstraat 13 van Hontenisse. In de dezelfde periode van zijn de volgende personen uit deze gemeente vertrokken. A. D. van Meurs, van Steen bergenlaan 25a naar Axel; W. A. M. Audenaert, J. v. Looystraat 3 naar Tilburg; M. M. van de Vel de, Erasmusstraat 31 naar Ka- pelle; C. J. Schout, Stationsweg 57 naar Vlissingen; J. W. Spruij- tenburg, Corellistraat 23 naar Delft; G. Rijnberg, Grenulaan 9 naar Rotterdam; W. PCPassenier, Chopinlaan 12 naar Domburg; J. A. M. van der Linden, Sprior- sraat 78 naar Sas van Gent; A. A. Mannaart, Kastanjelaan 58 naar Sluis; J. C. Meertens, Rentmees terstraat 5 naar Naarden; H. M. Berkers. Nieuwe Kerkstraat 17 naar Veldhoven; R. H. J. M. van Waas, Steenkamplaan 36 naar Hoek. sedert medio augustus is de ge middelde weekafzet teruggelopen tot minder dan 600 ton. Dit staat in een rapport van het produktschap voor zuivel, dat tot stand is gekomen in samen werking met het Nederlands zuivelbureau en dat steunt op de uitkomsten van een marktonder zoek, verricht door het Niam (Nederlands instituut voor agra risch marktonderzoek). De daling van de totale boter afzet is hoofdzakelijk te vinden in de huishoudelijke sektor en in het grensverkeer. De horecasek- tor blijft boter gebruiken. Vol gens het rapport is de prijs daar een faktor van te verwaarlozen betekenis in het totale kosten- pakket. De verwerkende indus trie blijft gebruik maken van bij het V.I.B. ingeleverde en niet voor export geschikte boter. In december 1966 kochten 42 van de honderd huishoudingen boter; in december 1967 waren het er nog maar 38,4. Het rapport meldt een terug gang van het aandeel van de zui velhandel in de verkoop van bo ter en kaas aan de consument. Bij boter bleef het aandeel van de zelfstandige levensmiddelenbe- drijven de laatste vier jaar vrij stabiel, terwijl het grootwinkel bedrijf en de overige afzetkanalen In de brandende kolenmijn te Farmington, West-Virginia is vrijdagnacht 500 ton kalksteen gestort om zö te trachten de on dergrondse explosies te bedwin gen. Door de ontploffingen zijn wegen vrijgekomen voor toevoer van zuurstof naar de brand. Van de 78 mijnwerkers, die op gesloten zijn sinds de brand uit brak op woensdag is nog niets vernomen. Men gelooft niet dat zij het inferno overleefd hebben. met de „winst" gingen strijken. Bij de kaasverkoop waren het van 1961 tot en met 1966 de zui- velwinkels die het „verlies" voor hun rekening namen. Thans ver toont de kaasverkoop aan de deur enige teruggang. Het aan deel van de levensmiddelenbe- drijven en met name van de zelf bediening is gestegen, terwijl ook de markthandel geen slecht figuur slaat. herenhorioge In duuizaam doublé carré cambré model met datum •enprachtPontiac ft2&- HULST Steenstr. 10 Tel. 2214 TERNEUZEN Noordstr. 16 Tel. 2337 Amerika's langst levende hart transplantatiepatiënt, de 47-jari- ge Everett C. Thomas,, is zater dag in Houston overleden. Tho mas, die donderdag voor de twee de keer een ander hart kreeg, overleed nadat zich niercompli caties hadden voorgedaan. Dit is van de zijde van het St. Lucas- ziekenhuis meegedeeld. Het eer ste ruilhart kreeg hij op 3 mei. DINSDAG 26 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor; Om 7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten); 8.00 Nieuws; 8.11 Gewijde muziek; 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huisvrouw; (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw); 9.35 Waterstanden; 9.40 School radio; 10.00 Verwachting en ver vulling, lezing; 10.15 Stereo: Om roeporkest en zangsolisten: ooera- aria's; 11.00 .Nieuws; 11.02 Voor de zieken; 11.55 Mededelingen; 12.00 Van twaalf tot twee: geva rieerd programma; (12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden maar); 14.00 Conciliepostbus; 14.05 Schoolradio; 14.30 Pizzicato: muzi kaal middagmagazine; (16.00-1().02 Nieuws); Overheidsvoorlichting: 17.00 Nieuws uit de Nederlandse Antillen. Spreker: Henk Dennert; 17.10 Voor de kinderen; 18.00 Ste reo: In de volksmond: volksliedjes; 18.19 Uitzending van D'66; 18.30 Nieuws; 18.46 Aktualiteiten;. 19.05 Licht ensemble en solisten; 19.40 Concilieoostbus: 19.45 Zoekend ge loven (12); 20.00 Collage 4: Or pheus, een spel met muziek; 21.15 Het Korsakow-svndroon, hoorspel; 22.15 Omroep Dubbelkwartet:. kl. en moderne liederen; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.42 'Over weging; 22,45 De zingende kerk, muzikale lezing: 23.00 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat: 23.50 Night- watch: jazzmuz.; 23.55-24,00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws'; 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek: 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws; 8.11 Radio journaal: 8.20 Stereo: Lichte gram. mofoonmuz.: (8.30-8.33 De groen teman); 8.50 Morgenwijding; 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling NRU-programma; 9.40 Muziek uit de Middelleeuwen en Renaissance; 10.00 Voor de kleuters; 10.10 Ar beidsvitaminen: populair verzoek- platenprogramma; 11.00- Nieuws; 11.02 Balletaktualiteiten, door de heer N. Sickens de 'Wal; li.32 Kl. muziek; 11.55 Beursber.; 12.00 Komt vrienden in het ronde: serie Drogramma's rondom het volks lied: 12.26 Mededelingen t.b.v, land- en tuinbouw; 12.29 Over heidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw; 12.39 Sportrevue; 13.00 Nieuws; 13.11 Radiojournaal; 13.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze Zuiderburen; 14.00 Rostrum^ of Composers 1968: moderne muziek van Zweedse componisten; 14.35 Jazz uit het historisch archief; 15.00 Stereo: De wereld van de opera: beschouwin gen over opera's; 16.00 Nws; 16.02 Carimia: muziek uit Suriname en de Nederlandse Antillen; 16.30 Land der Muzen: kunstkroniek; 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters met solisten; 17.25 Jazz Spectrum; 17.55 Mededelin gen; 18.00 Nieuws; 18.16 Radio journaal; 18.25 Zingen geblazen: liedjesprogramma; 18.50 Paris vous narie; 18.55 Voor de kleuters; 19.00 Fusies: stroomversnellingen naar 'n industriële democratie, documen taire; 19.30 Nieuws; 19.35 Van avond, gevar. programma; 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 Muziek van deze eeuw; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nws; 9.02 Plaatjes voor de pep; (10.00 Nws); 11.00 Nieuws; 11.03 Pow Pow, licht platenprogramma; 12.00 Nieuws; 12.03 Zorro: een programma voor tieners; 13.00 Nieuws; 13.03 Eks- pres: gevarieerd platenprogramma; (14.00 Nieuws); 15.00 Nieuws; 15.03 Er-Jee-Em-Drie; 16.00 Nws; 16.03-18.00 Mix: 120 minuten rijp en groen op alle toeren; (17.00- 17.02 Nieuws). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; (12.40 Weerbericht, mededelingen); 12.55 Buitenlands persoverzicht;13.00 Nieuws en beursberichten; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; (15.00-15.03 Nieuws); 15.57 Grammofoonmuziek; 16.00 Nws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Lichte muziek; 16.15 Programma voor oudere luisteraars; 17.00 Nws; 17.15 Jazzmuziek; 18.00 Nieuws: 18.03 Voor de soldaten: 18.28 Paardespartuitslagen; 18.30 Franse les; 18.32 Grammofoonmu ziek; 18.35 Verkeerswenken; 18.40 Grammofoonmuziek; 18.45 Sport kroniek; 18.52 Taalwenken: 18.55 Grammofoonmuziek; 19.00 Nieuws; 19.40 Grammofoonmuziek; 19.45 63. Het'duurt niet lang, of hij ziet de troep voor zich uit. Reeds zijn ze vlakbij de voetbrug. Aram blijft een paar passen achter en geen van de mannen schijnt ge merkt te hebben, dat een vreem de de plaats van een van hun kameraden heeft ingenomen. Een van dë roverslaat een fluitje horen en langzaam zwaaien de deuren open, net als de eerste keer, dat Aram de vesting be trad. Zonder plichtplegingen marcheert de troep naar binnen en Aram loopt mee, alsof hij zijn leven lang op de burcht heeft gewoond, al klopt het hart hem in de keel. Hij' ziet hoe de aan voerder van het troepje de bin nenplaats oversteekt en het hoofdgebouw binnengaat, waar schijnlijk om Korban verslag uit te brengen. De rest gaat een zij poort in. Nog steeds in de achter- I hoede daalt Aram met de ande- Iren een stenen trap af en komt in een warnet van-donkere gan gen, die op regelmatige afstan den spaarzaam verlicht worden door harsfakkels. Langzaam ver groot Aram de afstand tussen hem en de anderen en als het ogenblik hem gunstig lijkt schiet hij haastig in een nis. Hij is gl- leenbinnen Korban's burcht Syndicale kroniek; 19.55 Grammo foonmuziek; 20.00 Opera; 21.20 Klassieke muziek; 21.40 Boekbe spreking; 21.55 Pianomuziek; 22.00 Nieuws; 22.15 De zeven kunsten: buitenlandse literatuur; 22.30 Dans muziek; 23.00 Nieuws; 23.10 Klas sieke muziek; 23.30 Nieuws; 23.35- 23.45 Ligging van de zeeschepen. Televisieprogramma's NEDERLAND I: 11.00-11.50 Schooltelevisie; 18 50 In kleur: De Fabeltjeskrant: 18.56 Reel; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.06 In kleur: De Lucy Show; 19.31 Ko ning Klant: consumentenrubriek: 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Achter het nieuws; 20.45 In kleur: Ironside: Risico van het vak, tv-feuilleton: 21.35 Hadimassa, een show voor ;edereen maar niet voor allemaal; 22.10 Delta Data, documentaire film: 22 55 Journaal; 23.00-23.30 Teleac: Noten en tonen (les 10, her haling). NEDERLAND II: 18.50 In kleur: De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Scala: infor matief nrogramma: 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 In kleur: Dubbelganger, tv-feuilleton; 20.45 Denk -Beeld, gesprekken met pro minenten uit het geestelijk en maatschappelijk leven; 21.35 Ope ratie Blindganger, programma over het onschadelijk maken van oor logssouvenirs: 22.00 Verbinding metGrand Gala du Dicque classique 1968 te Berlijn; 23.00- 23.05 Journaal. BELGIE (Ned. uitz.): 14.05-16.00 Schooltelevisie; 18.55 Zandmanne tje; 19.00 Tiener.Drogramma; 19.25 Kookpraatje; 19.50 Taalwenken; 19.52 Culturele actualiteiten; 19,57 Mededelingen; 20.00 Journaal; 20,25 De rozen van Henry Thayer, toneelstuk; 21.25 Documentaire; 22.05 Muziek en poëzie; 22.25 Nieuws. WOENSDAG 27 NOVEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Op het eerste gehoor (Om 7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten); 8.00 Nieuws; 8.11 Als dat zou kunnen: verzoek- Dlatenprogramma; (8.30-8.32 Nws; 9,00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw); 9.35 Waterstanden; 9.40 Voor de kleuters; 9.55 Viool en piano: klasieke en moderne mu ziek; 10.30 Voor de vrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Discogram: muzi kaal wedstrijdprogramma; 11.45 Actualiteiten; 12.00 Van twaalf tot twee: gevar. programma; (12.22 Wit van het land: 12.26 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00 Raden maar...; 13.15 Onder nemend, praatje); 14.00 Stereo: Moderne orkestwerken; 15.00 In 't zilver, programma voor oudere luisteraars; 16.00 Nieuws; 16.02 Voor de jeugd; 17.00 Stereo; Lich te orkestmuziek; 17.15 Kinderkoor met hobo en orgel: geestelijke lie deren; 17.30 Licht instrumentaal kwartet met zangsoliste; 17.50 Overheidsvoorlichting; O. en W.- Herstruktuering van het onder wijs. Samenstelling en presentatie; Nico van Vliet; 18.00 Stereo: Veel gevraagde gewijde muziek; 18.30 Nieuws en weerpraatje; 18.46 Ac tualiteiten; 19.00 Reportage voet balwedstrijd FenerbahceAJax. (Tijdens de rust: 19.50-20.00 Mo rele Herbewapening: Europees Ini tiatief te Rotterdam, gesprekken); 20.50 Lichte grammofoonmuziek; 21.30 Openbaar Kunstbezit; 21.40 Gastcollege: Natuurwetenschap pen en Universiteit, lezing; 22.20 Sextant, radioweekblad van de N.V.S.H.; 22.30 Nieuws; 22.40 Ste reo: X( een sprong in het duister; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Sodalis tisch strijdlied; 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (7.30-7.35 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws; 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek; (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw); 9.00 Stereo: Klassieke muziek; 9.40 Schoolradio; 10.00 Lichte rgammofoonmuziek; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Nieuws; 11.02 Voor de vrouw; 11.40 Stereo: klassieke muziek; 12.00 Stereo: Pi anorecital: klasieke muziek; 12.21 Voor het platteland; 12.26 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.29 Stereo: Walsorkest; 13.00 Nieuws; 13.11 Actualiteiten; 13.25 Franse chansons; 13.45 Gesproken portret: 14.00 Voor de kinderen; 15.00 Stereo: Radio kamerorkest: klassieke en moderne muziek; 15.40 Stereo: Klein Radiokoor: moderne liederen: 16,00 Nieuws; 16.02 So ciëteit Zestig minuten voor boven de zestig; 17.02 Oude liedjes; 17.20 Voor de jeugd; 17.55 Mededelin gen; 18.00 Nieuws; 18.16 Actuali teiten; 18.20 Uitzending van de Boerennartij: De ongehuwden en hun belangen. Spreker mr. J. W. F. X. de Rijk; 18.30 Stereo: Pop show: Vara-dansorkest met solis ten; 19.05 Stereo: Vocaal en in strumentaal ensemble met zangso list: amusementsmuziek; 19.30 Nieuws: 19.35 Buitenland Week overzicht; 19.45 Klassieke muziek; 20.10 Het Leids Zolder Cabaret; 20.40 Vragenvuur: een bekende Nederlander beantwoordt vtragen van jonge mensen; 21.00 Plaats ge: vonden: muzikaal regionaal amu sementsprogramma uit Weert;' 22.00 Akkoord: licht gevarieerd platenprogramma; 22.30 Nieuws; 22.40 Actualiteiten; 22.55 Stereo: Contrasten: moderne en klassieke muziek; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM mt 9.00 Nieuws; 9.02 Lichte vokale muziekjes; 10.00 Nieuws; 10.03 Mengelmuze: nieu we lichte langspeelplaten met commentaar: 10.30 Big band en soft swing uit de USA; 11.00 Nws; 11.03 Muziek-lezen: het laatste in ternationale nieuws op het gebied v-an de lichte muziek; (12.00 Nws); 13.00 Nieuws; 13.03 Radiojournaal; 13.06 Vrolijk platenprogramma; (14.00 Nws); 15.00 Nieuws; 15.03 Arbeidsvitaminen: populair ver- zoekplatenprogramma; 16.00 Nws; 16.03-18.00 Superclean dreamma- chine; (17.00 Nieuws; 17.02 Radio journaal). BRUSSEL (Ned, uitz.): 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; (12.40- 12.48 Weerbericht; 12.55 Buiten lands persoverzicht; 13.00 Nieuws; 13.20 Tafelmuziek; 14.00 Nieuws: 14.03 Lichte muziek;- 14.30 Voor de jeugd; 14.50 Koorzang (15.0C Nieuws); 15.15 Voor de kinderen 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberich ten; 16.09 Jazzmuziek; 17.00 Nws 17.15 Internationale wedstrijd vooi amateurkoren; 17.45 Volksmuziek 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de sol daten; 18.30 Lekenmoraal en -filo sofie; 18.50 Sportkroniek; 18.5E Taalwenken; 19.00 Nieuws; 19.4C Grammofoonmuziek; 19.45 Advie zen; 20.00 Voordracht; 20.30 Ope ningsconcert Pro Civitate-wed- strijd; 20.30 Operettemuziek; 22.00 Nieuws; 22.15 De zeven kunsten: toneel; 22.30 Concert; 23.00 Nws; 23.10 Oude en hedendaagse kamer muziek; 23.40 Nieuws; 23.45-0.30 Voor de zeelieden. T elevisieprogramma's NEDERLAND I: 11.00-11.50 Schooltelevisie; 17.00-17.35 Voor de kinderen; 18.50 In kleur: De Fa beltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.06 Scala: informatief programma; 19.56 Reclame; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 Uitzending van de A. R. P.; 20.30 Uitzending Stichting Socutera; 20.35 Cross roads, speelfilm; 21.55 In Kleur: Het water van de Indus, documen taire; 22.20 Journaal; 22.25-22.40 Open-baar Kunstbezit. (Dit programma kan event, gewij zigd worden in verband met de voetbalwedstrijd F.C. KölnADO) NEDERLAND II: In kleur: 18.50 De Fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 In kleur: Uit zelfbehoud: wat doen wij de na tuur en wat doe wij ons zelf aan?, documentair programma; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 In kleur: The greatest show on earth, tv-film; 21.10 Wie is... Pierre Bou- lez?, filmreportage; 21.40 Aktuali- teitenrubriek; 22.05 Pasfoto; 22.15 -22.20 Journaal. BELGIE (Ned. uitz.): 17.00-18.00 Voor de jeugd; 18.55 Zandmanne tje; 19.00 Kunstprogramma; 19.25 Sport; 19.50 Taalwenken; 19.55 Weerbericht; 20.00 Journaal; 20.25 Cabaret; 21.00 Informatief pro gramma; 21.50 Opera-aria's; 22.40 Nieuws. De BBC eindigde vrijdag middag een uitvoerige be schouwing over de monetai re crisis op Ironische wijze. De omroeper zei: „U zoudt door alle opwinding mis schien vergeten dat het van daag de 78e verjaardag van president De Gaule is", waar na de paat „Happy birthday to you" werd gedraaid. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Temeuzen brengen ter openbare kennis, dat ter ge meente-secretarie van Sas van Gent ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de Afvalwater leiding kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen, p/a Gemeentehuis Westdorpe, om vergunning in gevolge de Hinderwet tot het oprichten, in werkln-g brengen en in werking houden van een pompput voor het afvoeren en oppompen van huishoudelijk af valwater, waarin een elektro motor met een vermogen van 4 pk gebezigd zal worden, pp het perceel plaatselijk bekend Sint Janstraat ongenummerd, kadas traal bekend gemeente Sas van Gent, sectie B no. 712. Gedurende tien dagen na de dagtekening van deze bekend making bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk be zwaren tegen -het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur van Sas van Gent. Bovendien zal op vrijdag 13 december 1968, des voormid dags 11.00 uur, in toet gemeente huis van Sas van Gent en open bare zitting worden gehouden, waarbij mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit ver zoek'kunnén worden ingebracht. Een ieder kan ter gemeente secretarie van Sas van Gent kennis nemen van -de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belangheb bende wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn, de aanvrager van de vergunning en degenen die in persoon of bij gemachtigde op de "bovenbedoel de openbare zitting-zijn versche nen. Mede is tot beroep gerech tigd degene die, - zonder op de openbare zitting tè zijn versche nen, -binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren he"'. diend en niet woonachtig is in die gemeenten waar openbare kennisgeving wordt gedaan. Terneuzien, 22 november 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. C. ASCHOÜF, burgemeester. A. J. van PAGEE, secretaris.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 7