Moeilijke keuze voor Amerikaanse kiezers Radio en Televisie VELEN ZOUDEN LIEVER OP GEEN VAN DE TWEE STEMMEN Tatmé&gB ëltfeibcr 1968 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 Handboeien CM«bberig. PERSONEEL BESTAL WERKGEVER DODELIJK ONGELUK IN BANANENLOODS Dodelijke ongelukken BANDIET OP SARDINIË DOODGESCHOTEN Schip met Nederlandse NSU-dealers ging in Rotterdam een vloot RO 80 halen GEMEENTE TERNEUZEN spoorwegen niet werden vervuld en noodzake lijke maatregelen die uitbleven. En daar heeft Humphrey zich nooit eerder van gedistantieerd. De vice-president ontdoet zich niet van die handboeien door een voudig te stellen, dat hij het als president na zijn verkiezing alle maal anders zal doen. Dat hij Noord-Vietnam niet meer zal bom barderen, kon hij trouwens niet eens zo stellig beloven, want hij verbond daaraan de voorwaarde, dat de Noordvietnamezen van hun kant bliik geven van hun vredes wil. Anders worden de bombarde menten hervat Zijn gehele rede met het plan van de ontruiming door de Ameri kaanse troeoen van geheel Viet nam, moet hij met nresident John son hebben doorgenomen. Men vraagt 7'0h af, of Joh"son zelf niet de inspirator is geweest van be paalde nassages. Want als H'im- nhrey volgend iaar naar het Witte Huis zou vaan, houdt de heer Johnson stellig een v'nger in de nap en als Nixon nresident wordt, is de gehele democratische part" uitgeschakeld. Er zal Johnson vee! aan gelegen liggen Humphrey in het zadel te helpen en hii steunt hem daarom zowel financieel als politiek. De democraten begrijpen dat, want ze hebben geen andere demo cratische kandidaat meer over om op te stemmen. De republikeinen lachen er om en veronderstellen, dat Nixon in november op zijn sloffen naar Washington kan stap pen. Humphrey kan nog hopen, dat de vredesbesprekingen in Pariis tiidig een succesje zullen opleve ren. Dat zou Johnson (en ziin vic°- president) in een zonniger licht zetten. Maar de Noordvietnamezen zuilen deze politieke overwegingen ook wel in hun achterhoofd heb ben overdacht. Daarom zal Pariis wel blijven voortmodderen tot na de presidentsverkiezingen. Aan de andere kant is Richard Nixon er ook nog niet. Hii heeft zich dan weliswaar op slimme manier onttrokken aan recht streekse nitsnraken over de wiize, waarop hii een einde aan de oorlog in Vietnam wil maken, maar iuist daardoor heeft hii zidh weer doen kennen als dp „gladde" advocaat. En die glibberige houding valt b'i' veel (harde) Amerikanen verkeerd. Men zegt daar .liever keihard de waarheid in iemands gezicht dan te draaien en iets te verzwijgen. Zo zullen In november verkie zingen worden gehouden tussen twéé kandidaten, van wie vaststaat dat menigeen liever on geen van beiden zou stemmen. Geen prettige verkiezingscampagne en geen fraaie keus. Als zich een derde nartii had aangemeld, zou haar kandidaat zowaar een kans hebben gekregen bij de Amerikaanse kie zers. MEXICO: De straten van Mexi- co-City baden na de onlusten van woensdagavond een triest beeld. Overal waren vernielingen aangericht. Op de foto: Tijdens de rellen uitgebrande autobussen. De gemeentepolitie te Venlo heeft tegen een zestal personeels leden in de leeftijd van 17 tot 28 jaar, in dienst van de groenten- en bloesnenhandelaar H. V. te venlo. wegens Verduistering in dienstbetrekking proces-verbaal opgemaakt. De verdachten heb ben 'bekend hun patroon voor cir ca 15.000,te hebben bena deeld. Volgens de eigenaar die reeds langer onregelmatigheden had ontdekt, kan het bedrag waarvoor hij is bestolen, wel 75.000,tot 100.000 gulden be dragen. Tegen een 29-jarige vrouw die in het complot: was betrokken, is wegens heling proces-verbaal opgemaakt, ïüüj betaalde o.a. in de winkel wanneer zij kocht, met een klein geldstuk en ontving dan bij de afrekening zoveel geld terug, alsof zij 100,gulden in betaling had gegeven. De 59-jarige timmerman M. P. van der Ploeg uit Rotterdam is in de bananenloods op het terrein van Miilier-Progress aan de Prin ses Beatrixhaven in de Maasstad verongelukt. De man was in de loods bezig met het reinigen van één der sor- teerverlaadbakken. Vermoedelijk heeft hij op een gegeven moment zijn rechterarm tussen de band en de rol van het aandrijfwerk gestoken om een lap te grijpen, die bij het reinigen op de band was gevallen. Zijn arm werd door de bewegende delen gegrepen. De man is direct naar het haven ziekenhuis gebracht, waar bij aankomst bleek dat hij was over leden. De 22-jarige A. M. de Gier uit Bleskensgraaf is- -vrijdagmorgen om zes uur 'bij een verkeerson geval op de provinciale weg in zijn vroonplaats om het leven gekomen. Hij reed met de door hem bestuurde auto tégen een truck met oplegger, die de weg. opdraaide. De 41-jarige W. Tijsen uit Wieringen is vrijdagmorgen om vier uur omgekomen, toen hij op de rijksweg 9 in Wieringen, die hij op de fiets overstak, werd gegrepen door een auto. BUENOS AIRES: President Fer nando Belaunde Terry van Peru kijkt thans heel wat opgewekter by zijn aankomst in Buenos Aires dan by zijn vertrek woensdag, na de coup in zijn land. De men sen, die naast hem en erachter lopen, zijn onbekend. Italiaanse gendarmes hebben vrijdag bij een vuurgevecht op Sardinië de 40-jarige Paskuale Pau doodgeschoten. Deze was in mei bij verstek tot 21 jaar ge vangenisstraf veroordeeld we gens moord op een man die vol gens zijn zeggen zijn broer aan de politie had verraden. Pau, die zich sindsdien verborgen heeft gehouden, huwde in juli in het geheim de 29-jarige Angela Mar ras die op het proces in mei voor hem had gepleit. ZONDAG 6 OKTOBER 1968 HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Stereo: Badinerie: klassieke muziek (gr.); 9.00 Nieuws en wa terstanden; 9.15 Stereo: Laudate: gewijde muziek (gr.); 10.00 Eucha ristieviering; 11.00 Nieuws; 11.02 Stereo: Promenade-orkest; Franse amusementsmuziek; 11.47 Buiten lands commentaar; 11.57 Medede lingen; 12.00 Kerkorgelconcert: klassieke muziek; 12.40 Stereo: NCRV-vocaal ensemble: geestelijke koorwerken; 13.00 Nieuws; 13.07 Voor de jeugd; 13.30 Stereo: Klas siek strijkkwartet (gr.); 14.10 De verwondering in de literatuur: klankbeeld; 14.30 Langs de lijn; sportreportages en -uitslagen en uitslagen en lichte grammofoon muziek; 17.00 Christelijk gerefor meerde kerkdienst; 18.00 Convent: actualiteiten, liturgische rubriek en boekbespreking; 18.30 Mensen, ge sprek; 18.45 Commentaar op de herderlijke brief van de r.k. bis schoppen over Maria; 19.00 Nws; 19.07 Stereo: Klassieke gewijde muziek (gr.); 19.30 Het open ge zin, lezing; 19.45 Stereo: Amster dams kamerorkest en solisten; klassieke muziek; 20.05 Geestelijke liederen; 20.30 Stero: Stereoclub: muzikale en technische tips voor stereo-fans; 22.00 Kruispunt: ker kelijke magazine; 22.30 Nieuws; 22.40 Mededelingen; 22.42 Over weging; 22.47 Audio: muzikale in formatie voor kenners en liefheb bers; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied; 8.18 Voor het platteland; 8.30 Weer of geen weer: gevarieerd programma (9.00 Duivenberichten en sport- mededelingen); 9.45 Humanistisch verbond: Het humanisme in de mode: een toespraak door de heer P. Spigt; 10.00 Kinderdienst; 10.30 Dienst van Schrift en Tafel; 11.30 Vraag en antwoord; 11.40 De open deur; 12.00 Muzikaal onthaal: bon te muzikale show; 13.00 Nieuws; 13.07 Radiojournaal, waarin; De toestand in de wereld, lezing: 13.25 Buitenbeeld: programma vol visuele zaken; 14.00 Stereo: Me- tropole-orkest; 14.20 Salomé, ope ra van R. Strauss, door Concert gebouworkest en solisten; 16.10 Tot beter begrip: cursus muziek- luisteren; 16.30 Stereo: Strijkor kest: amusementsmuziek; 17.00 Pop-eye: licht muziekprogramma; 17.30 Voordracht; 17.50 Nieuws; 18.05 Mededelingen; 18.10 Langs de lijn: sportreoortages en be schouwingen; 18.30 Klatergoud- muzikaal feuilleton; 19.00 Bij na der inzien: iournalistenforum; 19.30 Nieuws; 19.35 L'arte del arso: Italië, geboorteland van de viool, muzikale lezing; 20.00 In-druk: literair programma; 20.30 Rits: een open orogramma; 21.30 Stereo: Omroeporkest en zangsoliste: ope ramuziek; 22.30 Nieuws; 22.40 Radiojournaal; 22.55 't Mag geen naam hebben: licht -olatenprogram- ma; 23.55—24.00 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Drrruit: platenprogramma; 10.00 Nieuws; 10.02 Juist op zon dag; 11.00 Nieuws; 11.02 Muziek mozaïek; 12.00 Nieuws; 12.02 Met vriendelijke groeten...: verzoek- platenprogramma; 13.00 Nieuws; 13.07 NAR: Nederlandse artiesten- revue op de plaat; 14.00 Nieuws; 14.02 Rome - Ankara - Madrid: programma voor de gastarbeiders; 15.00 Nieuws; 15.02 Rabat - Athe ne - Warschau; programma voor de gastarbeiders; 16.00 Nieuws; 16.02 18.00 Muziekkantjes: licht mu ziekprogramma (17.00 Nieuws; 17.02 Radiojournaal met toto-uit slagen). BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Lichte muziek; 13.00 Nieuws, weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht, dagklapper, SOS-berichten voor de schippers en actualiteiten: 13.30 Gevarieerde muziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Ope ra- en belcantocóncert; 15.00 24.00 Wegwijzers voor automobi listen; 15.09 Discodias; 15.30 Sport en muziek '17.00 en 18.00 Nws); 18.30 Katholiek-godsdienstige uit zending; 19.00 Nieuws en weerbe richt; 19.30 Wij worden Europeër; 22.00 Nieuws en berichten; 22.10 Dansmuziek; 23.00 Nieuws; 23.10 i Lichte muziek; 23.40™-23.45 Nws, TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 15.30 Journaal; 15.32 Monitor; ontspanningspro- gramma (gedeeltelijk in kleur); 17.0017.20 Weekjournaal (met titels voor slechthorenden); 18.55 In kleur: De fabeltjeskrant; 19.00 Bijbelverteiling voor kinderen; 19.15 Zingend geloven; 19.30 Sport; 20.30 Journaal; 20.30 Nationaal allerlei (I): Nederlands amuse mentsprogramma; 21.00 Een jaar Oostenrijk 3; muzikale show met ballet; 22.00 Kunstgrepen; 22.30 22.35 Journaal. NEDERLAND II: 18.55 In kleur: De fabeltjeskrant; 19.00 Journaal; 19.05 De vrijbuiters, tv-feuilleton voor de jeugd; 19.30 In kleur: Filmreportage over de grootste rivier op aarde: De Amazone (Zuidi-Amerika); 20.20 Landverhui zers, documentaire film: 20.35 In kleur: De Lucy-show; 21.00 Kijk- kijk: amusementsprogramma; 21.50 Vechten voor de vrede - lijdelijk toezien?, gesprekken; 22.25 Een lied tot bevrijding; 22.3022.35 Journaal. BELGIE (Ned. uitz.): 11.00— 11.40 Eucharistieviering; 14.00 Voor boer en tuinder; 14.30 De gordel t van slangenleer, jeugd- feuilleton; 14.45 Tokio Olympiade, film over de Olympische spelen van Tokio 1964; 16.35 Gevarieerd programma met sport; 17.15 Euro visie-uitzendingen van de Deense tv: Internationale muziekwedstrijd Nicolai Malko voor jonge dirigen ten; 18.15 Voor de kleuters; 18.35 Sportreportage; 19.05 Daktari, jeugdfeuillton; 19.55 Mededelin gen; 20.00 Nieuws; 20.15 Sport; 20.40 Die lustige Witwe, operette van Lehar; 22.45 Gesprek met de Engelse kunstschilder Graham Sutherland; 23.10 Nieuws. MAANDAG 7 OKTOBER 1968 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.10 Het levende woord; 7.15 Ba dinerie: klassieke muziek (gr.) (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00 Nieuws); 8.30 Nieuws; 8.32 Voor de huis vrouw (9.00 Gymnastiek voor de huisvrouw; 9.35 Waterstanden); 10.00 Nederlandse muziek in de komende week (opn.); 11.00 Nws; 11.02 Voor de zieken; 11.30 Bejaar denprogramma; 11.55 Mededelin gen; 12.00 Los-vast: gevarieerd programma (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten); 15.04 School radio; 14.30 Stereo; Semi-klassieke kamermuziek; 15.00 Gereformeer de middagdienst; 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Drente, afgewisseld met muziek, (16.00 Nieuws); 17.20 Overheids voorlichting: Levenswijze van Ca- raiben in Suriname. Spreker: P. Kloos; 17.30 Voor de kleuters; 17.45 Voor de jeugd; 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instrumentaal sextet; 18.19 Uitzending van het G.P.V.; 18.30 Nieuws en weer- oraatje; 18.46 Actualiteiten; 19.05 Literama: radiokroniek over boe ken, schrijvers en toneel; 19.20 Stereo: NCRV-vocaal ensemble: moderne liederen en volksliederen uit Portugal; 19.50 Stereo: Muziek rond de klok van achten: licht ge varieerd muziekprogramma (°r.): 20.25 Op de man af, praatje; 20.30 Stereo; Amsterdams kamerorkest en solisten: oude muziek; 21.10 Tsiecho-Slowakije overvallen 1938: documentair klankbeeld; 21.35 Stereo: Amsterdams kamer orkest en solisten: moderne mu ziek: 22.20 Avondoverdenking; 22.30 Nieuws; 22.40 Stereo: Mo derne kamermuziek (opn.); 23.10 Stereo; Lichte orkestmuziek; 23.30 Consonance: voordracht en mu- zielk; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek; 7.20 Socia listisch strijdlied; 7.23 Uitgeslapen; lichte grammofoonmuziek en re portages (7.30 Van de voorpagina); 7.54 Deze dag; 8.00 Nieuws en actualiteiten; 8.20 Uitgeslapen: lichte grammofoonmuziek en re portages; 9.00 Stereo: Moderne orkestmuziek (gr.); 10.00 Voor de huisvrouw; 11.00 Nieuws; 11.02 Repertorium: radio kamerorkest en solisten: moderne muziek; 12.00 Blanwe maandag: gevarieerd pro- sramOBa 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.29 Ste reo: Muzikale aanwinsten; 12.50 Tien voor één, praatje; 13.00 Nws; 13.11 Informatie over ontwikke lingswerk; 13.20 Pro memorie; 13.25 Semiklassieke en moderne grammofoonmuziek; 14.25 School radio; 14.45 Melodieën uit Hawaii en de Phiiippijnen (gr.); 15.15 Voor de vrouw; 15.45 Dixielandmuziek (gr.); 16.00 Nieuws; 16.02 Stereo; Scala: pianorecital; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Stereo; Daraiorgel- muziek (gr.); 17.40 Overheidsvoor lichting: Samenwerking met ont wikkelingslanden; 17.55 Medede lingen; 18.00 Nieuws; 18.16 Radio journaal; 18.30 Die Tanzerin Fanny Elssler, operette van Johann Strauss (uitvoering in verkorte vorm), door het Promenade-orkest en zangsolisten; 19.30 Nieuws; 19.35 RVU: Nieuwe wetenschappe lijke gegevens inzake de aarde, door drs. A. A. Manten; 20.05 Scala internationaal: kunstkroniek; 22.20 Verveling.is geen werk!, lezing; 22.30 Nieuws; 22.40 Radio journaal; 22.55 Stereo: Metro's Midnight music: Metropole-orkest en solisten; 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM III: 9.00 Nieuws; 9.02 Fit: lioht platenprogramma; 109)0 Nieuws; 10.03 Popmuziek (11.00 Nieuws); 12.00 Nieuws; 12.03 Lynx; 13.00 Nieuws; 13.03 Actualiteiten; 13.08 T.N.T.: knal- muziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Pop- in; 15.00 Niéuws; 15.03 Holster: pop- en country-muziek; 16.00 Nieuws; 16.03 lORRRrrr...: tiener show; 17.00 Nieuws; 17.02 Actua liteiten; 17.0518.00 Draaijijof- draaiik: verzoekplatenprogramma. BRUSSEL (Ned. uitz.): 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte muziek; 12.08 Landbouwkroniek; 12.15 Mini- menu; 12.40 Weerbericht, medede lingen, programma-overzicht en SOS-berichten voor de schippers; 12.48 Pianomuziek; 12 55 Buiten lands persoverzioht; 13.00 Nieuws, weerbericht en beursberichten; 13.20 Tafeimuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 15.00 Nieuws, 15.03 Schoolradio; 16.00 Nieuws;' 16.03 Beursberichten; 16.09 Uit zending voor de zieken; 17.00 Nieuws, weerbericht en medede lingen; 17.15 Dansmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Voor de soldaten; 18.30 Kamermuziek; 18.52 Taai- wenken; 18.55 GFammofoonmuziek: 19.00 Nieuws, weerbericht en actu aliteiten; 19.40 Amusementsmu ziek; 20.00 Operaprogramma; 22.00 Nieuwsoverzicht en berichten; 22.15 Literatuur; 22.30 Dansmu ziek; 23.00 Nieuws; 23.10 Koormu ziek; 23.40 Nieuws; 23.450.30 Uitzending voor de zeelieden. TELEVISIEPROGRAMMA'S NEDERLAND I: 18.50 In kleur: De fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Reclame; 19.06 In kleur: Rinaldo Rinaldini, tv-feuilleton; 19.31 Kenmerk, de wekelijkse informatierubriek over kerk en samenleving; 19.56 Recla me; 20.00 Journaal; 20.16 Reclame; 20.20 In kleur: Politie in New York - Het lokvogeltje, tv-feuille ton; 20.45 Flitsen uit het dagboek van Joop ter Heul, tv-spel; 21.30 Frits van der Poel; 22.20 Instru mentaal trio; 22.3022.35 Jour naal; 23.0023.30 Teleac: Meten en vergelijken (3). NEDERLAND II: 18.50 In kleur: De fabeltjeskrant; 18.56 Reclame; 19.00 Journaal; 19.03 Toontje, tekenfilm; 19.10 Concert voor jon ge mensen: New Yorks filharmo nisch orkest en solist; klassieke muziek; 19.56 Reclame; 20.00 Jour naal; 20.16 Reclame; 20.20 Mensen ondier mensen, documentaire over de integratie van geesteszieken; 21.00 In kleur; Le déjeuner sur l'herbe, Franse speelfilm; 22.28— 22.33 Journaal. BELGIE (Ned. uitz.): 14.05— 15.10 Schooltelevisie-, 18.30 Gute» Tag'Duitse les (3); 18.55 Zandman» netje; 19.00 Zorro, jeugdfeuilleton! 19.25 Programma voor bejaarden; 19.50 Nederlandse les; 19.55 Weej- bericht; 20.00 Nieuws; 20.25 La belle et la béte, speelfilm; 22.00 Gastprogramma; de socialistische gedachte;22.30, Nieuwst Sinds hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap van de Vér. Staten heeft Hubert Hum phrey in een lastige positie ge zéten. Hij zou misschien nooit dat presidentschap hebben geambieerd, ais Johnson het niet om tactische redenen beter had gevonden te be danken voor een volgende ambts termijn. Bij alles wat Humphrey nu ter aanbeveling van zichzelf doet of zegt, denkt de Amerikaan al direkt: dat bewéért hij nou wel, maar als Johnson kandidaat was geweest, zou meneer als vice-pre sident gewoon verder zijn gegaan als Johnsons knechtjeEn daar zit wel wat in. Humphrey is ai vier. jaar mede verantwoordelijk voor Johnsons beleid in Vietnam, dat in de Ver. Staten op veel tegenkanting stuit en niet alleen omdat er zoveel Amerikaanse zonen naar het slag veld worden gestuurd. Johnson (en daardoor ook Humphrey) is ook impopulair geworden door rege ringsuitspraken die niet geheel juist bleken te zijn, beloften die De N.S.U.-importrice de N.V. v/h firma Van Oorschot heeft er voor haar dealers een nationale N.S.U.-feestdag van gemaakt, omdat het startsein voor de ver koop van de lang verwachte en veel besproken NSU RO 80 in Nederland werd gegeven. Dit NSU-autogebeuren werd gevierd met alle NSU-dealers en vele genodigden aan boord van een met vlaggen versierde salon boot die de gasten naar de toe gangspoort van de nieuwe we reld bracht, de zeehavens van het Rotterdamse Europoort- en Bot- lekgebied zo symbolisch voor de vernieuwing als de RO 80 zel ve, waarmee NSU de autowereld voorgaat. Toen de dealers na een dag lang varen aan de Rotterdamse Waalhaven (waar de importrice is gevestigd) van boord gingen en de dames werden verrast met bloemen, stond er een ware vloot RO 80 klaar; allemaal in 't wit. NSU brengt met deze sta- tusauto die 17.900,kost de to tale vernieuwing van de auto. De krachtbron is een 130 pk sterke rotatiemotor. De auto heeft ser- vorem en -stuurbekrachtiging, voorwielaandriiving en is bij 180 km per uur zelfs muisstil. NSU brengt met zijn RO 80 de meest „stille" en veiligste auto ter wereld, aldus een juryrapport van 44 vooraanstaande interna tionale autovakjournalisten. Deze aufo is-lharts bij de NSU- bedrijven in Nederland te zien en proef te rijden. Aldus impor trice heeft de late verkoopstart het voordeel dat nu vlot kan wor den geleverd in gewone en zeer exquise metalliekleuren het autoneusje van de zalm! TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Burgemeester en wethouders v*n Terneuzen maken bekend, dat in verband met de uitvoe ring van werkzaamheden met ingang van dinsdag 8 oktober 1968 de volgende tijdelijke ver keersmaatregelen van kracht worden: 1. Noordstraat v.w.b. het gedeel te gelegen tussen de Vloos- wijkstraat en Lange Kerk straat: a. afgesloten voor alle ver keer met uitzondering van voetgangers, de kruising met de Vlooswij kstraat b. een stopverbod voor de oostzijde van dit wegge deelte; c. een parkeerverbod voorde westzijde van dit wegge deelte; d. afgesloten voor voertuigen met een grotere lengte dan 6 meter; 2. Noordstraat v.w.b. het gedeel te tussen de Lange Kerk straat en de Kersstraat: s. éénrichtingsverkeer met als rijrichting Lange Kerk straat naar Kersstraat; - b. een parkeerverbod voor de oostzijde van dit weg gedeelte; c. afgesloten voor voertuigen met een grotere lengte dan 6 meter; 3. Kersstraat a. éénrichtingsverkeer met als rijrichting Noordstraat Markt; b. een parkeerverbod voor de noordzijde; 4. Lange Kerkstraat a. een parkeerverbod voor de zijde van de weg met de even huisnummering; b. een parkeerverbod voor de hiernavolgende gedeelten van de zijde met de oneven huisnummering: lê. tussen de kruising Noordstraat en de schei ding tussen de huisnum mers 1921; 2e. tussen de scheiding van huisnummer 25 en onge nummerde garage en de huisnummers 6159; 3e. tussen de scheiding van de huisnumers 75 - Ned. Herv. kerk en de kruising Lange KerkstraatKorte Kerkstraat; 5. Nieuwediepstraat v.w.b. het gedeelte gelegen tussen de 2e Verbindingsstraat en DwarsstraatVlooswijk- straat; A. éénrichtingsverkeer met als rijrichting 2e Verbin dingsstraat—Vlooswijkstr.; b. een parkeerverbod voor de zuidzijde van dit wegge deelte; 6. Vlooswijkstraat a. openstellen van deze voor het verkeer in beide richtingen met dien ver stande dat het niet moge lijk is deze weg via de Noordstraat te bereiken; b. een parkeerverbod voor béidè zijden voor het ge deelte tussen de School- weg en Nieuwediepstraat Dwarsstraat; e. eèn parkeerverbod voorde zuidzijde van het gedeelte tussen de Nieuwediepstraat Noordstraat; 7. Schoolweg ihet gedeéltè Schoolweg tussen Donze-Visserstraat- Noordstraat zal een dood lopend weggedeelte wor den. De bovenvermelde maatrege len die door borden worden aan gegeven zullen ongeveer drie en èen halve week van kracht zijn, of zoveel korter of langer als in verband met de uit te voeren werken nodig mocht blijken. De bestaande verkeersmaatre gelen voor genoemde wegen zul len gedurende deae periode bui ten werking zijn gesteld. T-rneuzen, 4 oktober 1968. Burgemeester en wethouders van Terneuzen, J. C. ASCHOFF, burgemeester. - A. J. VAN PAGEE, secretaris. De Duitse spoorwegen verko pen sinds eind september goed kope twee-persoonretourtjes. Niet aan twee mannen of twee voruwen, maar wel aan een vol wassen man die samen met een volwassen vrouw op reis gaat Het paar hoeft niet getrouwd te zijn. Als ze onderweg ruzie krij gen, is het ook niet erg, want alleen de heenreis heoft gezamen lijk te worden afgelegd. De actie van de Duitse spoor wegen draagt de fraaie naam „AktiSti Rosa Zeiten". Ze duurt tot 8 december en geldt voor alle daarvoor in aanmerking komen de treinreizigers in Duitsland, dus ook voor He Nederlandse. Al leen de T.E.E.-treinen doen niet mee aan de „koppelactie". Be korting houdt in, dat maar één van de twee reizigers de volle re- tourprijs hoeft te betalen, de an dere helft van het stel reist voor half geld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 7