PROVINCIAAL NIEUWS Nog voor hel jaar 2000 electronisch bestuurde auio's Transavia bracht in Spanje gestrande toeristen terug Eerste Hollandse nieuwe' is duur Benzine als brandstof heeft langste tijd gehad Engelse gekke bijlman blijkt vermoord te zijn Terneuzen Axel Goes Vlissingen Zaamslag Hulst Agenda Zaterdag 1 juni 19i UE VRIJE ZEEUW MULO-EXAMENS TE GOES Te Goes zijn geslaagd voor het mulo-diploma A de dames A. J. Jansen, G. C. Duitemeijer en E. W. Kort te Terneuzen; G. de Jonge, E. Kornelis en A. A. Gru- ber te Biervliet; E. J. de Calu- wé te Westdorpe', en de heren J. Laurens, M. van Hoeve en B. J. de Frel te Terneuzen. ONDERWIJZERS EXAMEN Aan de rijkskweekschool te Middelburg zijn deze week ge slaagd voor het eindexamen van de tweede leerkring (onderwij zersexamen) de dames M. Schip pers te Terneuzen, A. Hennekeij te Retranchement en P. Nier mans te Breskens, en de heren C. van Kerkhoven te Terneu zen; H. Wagenaar te Breskens; P. de Koning te Oostburg en P. Impens te IJzendijke. Onderwij zersbenoeming De heer R. T. Peters, hoofd van de Zuidlandschool te Ter neuzen, is met ingang van een nader te bepalen datum benoemd tot hoofd van een openbare school te Hoogeveen. De heer Peters werd met in gang van 1 oktober 1963 be noemd tot hoofd van de Zuid landschoot alhier. Nadat hij zijn loopbaan als onderwijzer aan deze school was begonnen, was hij verscheidene jaren werkzaam aan de openbare school voor u.l.'o te Terneuzen. Modelwoning van „Eigen Haard" Het is mogelijk dat veel Ter- neuzenaren (nog) niet weten waar d' Bernhard. Sweerslaan is. Ook wij hebben enige tijd moeten zoe ken, hoewel men natuurlijk wel kan vermoeden, dat het ergens ver weg in het nieuwste gedeelte van Terneuzen is. Hot ritje erheen hebben wij echt niet betreurd en dat was niet al leen omdat het gisteravond zulk mooi weer was. In de Bernhard Sweerslaan no. 31 heeft ('e nieuwe bewoner die in feite de woning nog niet heeft betrokken de vlag alvast uitgestoken en heeft „Eigen Haard" de woninginrich ting verzorgd. Meer nog dan een wandeling is deze woninginrich ting de moeite van een bezoek waard. Wij zouden om te beginnen kunnen wijzen op de Formule meubelen, die men er heeft ge plaatst. Maar er is nog veel meer. De vloerbedekking, vitrages en overgordijnen, de inrichting van de slaapkamers, de diverse meu belen enz., alles van de beste Ne derlandse meubelfabrikanten. Het zal iedere bezoeker en er zijn er al veel geweest opvallen dat woninginrichting Eigen Haard precies de meubelen heeft ge kozen, die biji dit woningtype pas sen. Het is dus helemaal niet nodig dat men eenzelfde soort woning heeft. Wij willen er maar mee zeg gen, dat men, voor welke woning dan ook, altijd de juiste adviezen zal krijgen, zo dit nodig mocht zijn. Overbodig te zeggen dat de afwerking af is. De verwarming, kook- en koel apparatuur en de huishoudelijke apparaten zijn geïnstalleerd door F. Verstraeten Zn (Dijkstraat). Tot eind juni, behalve op zon dag, kan men van 14 tot 21 uur te recht om te kijken en alle inlichtin gen te krijgen. Cosy Bar „De Graanbeurs" vernieuwd en vergroot Voor de familie Fr. van Glans beek in de Cosy Bar „De Graan beurs" (Nieuwstraat) was het gis teren een ware feestdag. Daarvan getuigden de tientallen bloemstuk ken, die letterlijk overal verspreid stonden en het was ook te zien aan de talrijke klanten (en vrien den) die de heer en mevrouw Van Glansbeek kwamen gelukwensen met de heropening van hun uitge breide en gemoderniseerde „Cosy Bar". Beneden is er een gedeelte bij getrokken, waardoor de toiletten konden worden vernieuwd, maar ook is de mogelijkheid benut om de bar met niet minder dan twee meter te verlengen. Overal zijn zo als vanouds gezellige zitjes. Boven is er een geheel nieuwe bar bij gekomen, niet zo erg groot maar zeer gezellig. „Wat ik hiermee ga doen, weet ik nog niet", zei de heer Van Glansbeek, „voorlopig alleen maar als zitje gebruiken". Allesf wat men beneden vindt, treft men ook bo ven aan, dat wil dus zeggen, dat de bezoeker daar eveneens snel en uitstekend zal worden bediend. Vergadering chr. vrouwenbond Woensdagavond hield de afde ling Terneuzen van de Nederl. chr. vrouwenbond haar laatste ledenvergadering van dit seizoen. De leiding berustte bij mevr. De Jongede Vos. Ter opening werd gezongen psalm 84 vers 3 4, waarna mevr. De Jonge voorging in gebed. Na een meditatie naar aanlei ding van een bijbelgedeelte uit Joh. 8 volgde 'n welkomstwoord. Bij de mededelingen werd de aandacht gevraagd voor 'n reisje dat een aantal leden op 12 juni zal maken naar de Vlaamse Ar dennen. Ter opening van het tweede ge deelte van de vergadering werd het bondslied gezongen. De spre ker van deze avond, ds. L Zwaan, geref. predikant te Zaamslag was ondertussen gearriveerd. Hij werd welkom geheten en hij kreeg direct het woord voor zijn lezing over „Het werk waarop Jezus wacht". Met grote aan dacht werd er geluisterd. Er was aan het eind gelegenheid tot het stellen van vragen. In het slotwoord wenste de pre sidente allen een goede vakantie- tijd toe. Na het zingen van Gez. 300 vers 1 2 werd de vergadering door ds. Zwaan met dankgebed gesloten. Ontvangst op gemeentehuis De algemene Nederlandse ver eniging voor vreemdelingenver keer zal op 6 en 7 juni a.s. in Vlis- singen en Middelburg haar jaar lijks congres houden. Ter gelegenheid daarvan zal voor de- dames een excursie naar Zeeuws-Vlaanderen worden ge organiseerd, waaraan ongeveer 40 a 50 personen zullen deelne men. Het gemeentebestuur van Axel zal hen officieel ontvangen op 6 juni a.s., des morgens om.11.30 uur in de raadszaal. Léden bejaardenbond bezochten Walcheren Onder ideale weersomstandig heden hebben de leden van de afdeling Axel van de algemene bejaardenbond hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. De reis ging ditmaal met twee touringcars van de Z.V.T.M. naar Walcheren. Om half negen ver trokken de honderd bejaarden uit Axel. Na de eerste pauze in Vlissingen werd een bezoek ge bracht aan Middelburg, Dom burg en Veere. De terugreis ging via Noord-Beveland, Goes en Perkpolder. Om half acht 's avonds arri veerden de „oudjes" vermoeid maar voldaan weer in Axel. Bejaarden op excursie De aktiviteitencommissie van het „Trefpunt" organiseert op zaterdag 8 juni een excursie naar het recreatiegebied van de Braakman. Deze excursie is een aansluiting op een lezing over dit gebied door de heer Riem slag, welke hij in oktober 1967 in het „Trefpunt" heeft gehou den. Hët vertrek is gepland om 9.30 uur en men zal omstreeks één uur terug zijn in Axel. Men kan zich voor deze excursie opgeven tot en met woensdag 5 juni in het „Trefpunt". De kosten be dragen een gulden. Autoshow Garage De Jager Tot en met dinsdag houdt Garage De Jager aan de Nieuwen- dijk 1 een grote auto-show, waar o.m. te zien zijn een 4-deurs Wart- burg in standaard- en luxe-uitvoe ring, een 5-deurs Kombi-tourist met een zeer grote laadruimte en een 1V2 tons bestel- en vrachtauto. Ook treft men in de showroom aan de luxé- en standaarduitvoe ring van de Trabant, de goedkope auto die alles biedt wat de prak tijk verlangt. Gelijk met deze show is er een keur van tweede-hands auto's in alle prijsklassen. Gisteren had tevens de opening plaats van de auto-shop, waar men een grote sortering accessoi res aan treft, die zeker de belang stelling zullen trekken van de autoliefhebbers. Reeds bij de opening bestond er voor deze show die een bezoek meer dan waard is veel belang stelling. Vollegrondsaardbeien In de kassen en warenhuizen is de aardbeienoogst over het hoog tepunt heen. maar op de volle grond beginnen de vroege rassen nu te rijpen. Op de fruitveiling Kapelle-Biezelinge konden vrij dag verschillende telers de eerste hoeveelheden aanvoeren. De han del betaalde voor de goede kwali teit tot 90 cent Per doos van 250 gr. Hoewel de vollegrondsaard beien in Zeeland er in het alge meen goed voor staan, zouden de telers af en toe wat regen op prijs stellen. Landkaart voor N. T. S. Het gemeentebestuur van Vlis singen zal een landkaart kopen, waarop het haven- en industrie gebied Vlissingen-Oost duidelijk staat aangegeven en deze schen ken aan het N. T. S.-Jöurnaal. Vlissingens burgemeester, drs D. Roemer, beloofde dit gistermiddag aan een gemeenteraadslid, die er op had gewezen, dat het N; T. S.- journaal reeds tot twee maal toe een kaart voor de televisie heeft geprojecteerd, waarop het haven gebied Vlissingen-Oost op een. vol komen andere plaats stond aan gegeven dan het in werkelijkheid ligt. Vlissingen en Shell-Chemie Volgens drs. D. Roemers, bur gemeester van Vlissingen, pre fereert Shell-Chemie een nieu we vestiging in de buurt van Rotterdam omdat dan de aanleg van pijpleidingen goedkoper zou zijn als bijv. bij een vestiging in het Sloegebied bij Vlissingen, Wat de eisen van Shell-Chemie voor diep vaarwater betreft,, deelde drs. Roemers vrijdagmid dag in de Vlissingse gemeente raad mee, dat. Vlissingen een veel grotere diepgang voor sche pen kan bieden, als Moerdijk ooit zal kunnen. Naar aanleiding van een uit lating van de minister van eco nomische zaken over de publi citeit en de discussies rond de nieuwe vestiging van Shell-Che mie zei drs. Roemers, dat hij niet met de minister eens is, dat deze niet zouden mogen plaats vinden. Volgens de Vlissingse burgemeester kan zo'n belang rijke wijziging in het ruimtelij ke ordeningsbeleid niet plaats hebben zonder openbare discus sie. De Vlissingse gemeenteraad wisselde vrijdagmiddag van ge dachten over de Shell-kwestie met het collége van B. en W. op verzoek van een der raadsleden. Burgemeester Roemers wees er nogmaals op dat hij niet tegen de vestiging van industrie in Moerdijk is, maar tegen de door kruising van het ruimtelijke or deningsbeleid. Drs. Roemers zei niet te geloven dat de investe ring van honderden miljoenen guldens in een kanaal door de Hoeksche Waard of het oprek ken van de Dordtse Kil alleen maar gedaan zal worden ten be hoeve van Shell-Chemie voor ham- vestiging in Moerdijk. Volgens de Vlissingse burge meester zal dit een uitbreiding van het Rotterdamse havenge bied naar het zuiden gaan be tekenen met de aanleg van zee havens, wat een rechtstreekse bedreiging zal zijn voor de in dustriële ontwikkeling in Vlis singen en Terneuzen. Benoeming De heer C. J. van Cadsand, thans nog leerling van de 3e leer kring van de chr. kweekschool „De Klokkenberg" te Nijmegen, heeft een benoeming ontvangen tot onderwijzer aan een chr. school te Deventer. Geslaagd Mëj. G. M. de Vos te Zaamslag slaagde aan de chr, kweekschool „De Klokkenberg" te Nijmegen voor onderwijzeres (tweede leerkring). Uitreiking verkeersdiploma's Donderdagmiddag vond op het gemeentehuis te Zaamslag de uitreiking plaats van de diplo ma's aan de geslaagden voor het verkeersexamen 1968. Burgemeester J. de Pree feli citeerde de jongelui en sprak er zijn vreugde over uit, dat alle leerlingen die hadden deelgeno men, waren geslaagd. Hij com plimenteerde daarmee het onder wijzend personeel en wachtmees ter A. Janse. Hij wees op de toenemende verkeersintensiteit en de daar mee gepaard gaande gevaren en drong er bij de kinderen op aan het geleerde op de juiste wij ze toe te passen. Adjudant Van Beerd voegde zijn gelukwensen er gaarne bij. Nadat de burgemeester de di ploma's had uitgereikt en aan alle kinderen een insigne had verstrekt, reikte hij de wisselbe ker uit aan de school voor C.V.O., die het beste gemiddelde had ge haald. De heer P. de Leeuw, hoofd der school bracht -mede namens zijn collega's de dank over aan het gemeentebestuur en de -politie voor de goede zorg, die beide in stanties besteden aan het ver- keersonderwijs. De geslaagden zijn: Van de school Reimensstraat: Nellie Sneep (met lof), Frans van Drongelen, Frans Hamelink, Leunis Verlinde, Nelleke van Doorn, Levien Hamelink, Wim Verlinde, Nico Vonk, Ineke Mol, Carla Herrebout, Jan Hamelink, Bram Dees, Ellie van Westen, Anja Mechielsen, Wim de Kra ker, Sjaak Lokerse, Anneke van Doorn, Ineke Hamelink, Corrie Bakker, Gerda Verlinde, Frans Maas en Kees Dees. Van de school Polderstraat: Janet van Hoeve (met lof), Tho- nie van Cadsand, Henk de Bruijne, Dirk Dekker, Kees Goos- sen, Jannie Dieleman, Henk Len- sen, Ans de Regt, Bram de Leeuw, Joke de Jong, Teunis Dekker, Frans Moeliker, Herma de Put ter. Van de school Reuzenhoek: Leendert Guiljam (met lof), gaatje de Jonge, Wijnand van de Ree, Kees Roose, Tannie Durink, Nelleke van de Ree. Van de school v. d. Nissestraat: Nellie Haak, Jan de Koeijer, Ineke Klaassen, Ko Houtzager en Jannie de Zeeuw. Aktie hervormde gemeente geslaagd De hervormde gemeente te Zaamslag kan terugzien op een geslaagde aktie, die de laatste weken onder haar leden is ge voerd. De kerkvoogdij heeft ge ruime tijd geleden het besluit ge nomen een nieuwe pastorie te bouwen en het bestaande vereni gingsgebouw aan de Zaagstraat te vernieuwen. Nadat de aanbesteding op 1 mei had plaats gevonden en de te maken kosten bij benadering op 200.000 konden worden ge steld, is een extra-inzameling ge organiseerd om de financiering rond te krijgen. Voor deze bouw was reeds een reserve gevormd van 30.000, terwijl de <J?econie een bedrag van ƒ80.000 in dit bouwproject kon investeren. Door middel van deze rondgang hoopte de kerk voogdij een bedrag van ƒ20.000 binnen te krijgen, terwijl het ont brekende geleend zou moeten worden. 50 medewerk(st)ers brachten in tijd van een week 28.666,75 binnen, terwijl aan leningen werd toegezegd ƒ30.000. Ongetwijfeld zullen door verschillende nage komen giften deze cijfers nog wat hoger komen te liggeh. Behalve deze geslaagde finan ciële aktie kreeg de kerkvoogdij veel daadwerkelijke hulp. Vrij willigers speelden het in tijd van een week klaar het verenigings gebouw te slopen en het hele ter rein bouwklaar te leggen. Met enthousiasme is deze zaak vak kundig aangepakt, zodat van de gesloopte materialen nog een flink bedrag aan de kerkvoogdij ten goede kwam. Deze spontane hulp bespaarde een aanzienlijk bedrag aan sloopkosten. Inmiddels is de oude pastorie als tijdelijk verenigingsgebouw ingericht. Op de bovenverdieping heeft de muziekvereniging een ruim repetitielokaal kunnen creëren, terwijl andere verenigingen in de woonkamers een acceptabele vergaderlokaliteit hebben ge vonden. Met de bouw zal komende week een aanvang worden gemaakt, waarbij de pastorie voorrang zal verkrijgen. De streefdatum hier voor is eind december. Het ver enigingsgebouw zal waarschijn lijk mei volgend jaar weer in ge bruik kunnen worden genomen. Ds. A. T. Deinum uit Coevor- den, die het beroep naar de her vormde gemeente aannam, zal bij zijn komst in de tweede helft van augustus tijdelijk in Terneuzen gaan wonen. Sportvereniging Zaamslag Ook de oprichting van de twee de sectie vanu de sportvereniging Zaamslag is met goed resultaat bekroon. De sectie gymnastiek kan nog wel niet direct tot prak tische training komen de bouw van het gymnastieklokaal is nog maar in het eerste stadium maar de organisatorische opzet is rond. Tot leden van het bestuur van deze sectie werden gekozen: Voorziter M. de Vos; secretariaat de heer en mevr. Boekhorstde Klerk; financiën mevr. De Haas en mevr. Dobbelaar. Voor de damesgroep is de toe loop flink. Ook een herengroep zal kunnen starten en voor de jeugdgroepen is grote belangstel ling. Woensdag 5 juni a.s. komt de 3e sectie aan bod:: volleybal. De samenkomst hiervoor wordt ge houden in „De Poort" en begint om 8 uur. Het voorlopig sport comité onder leiding van de heer F. Dieleman verwacht ook hier voor grote belangstelling. Een 40-tal Nedrelandse toeris ten, die per trein naar Spanje waren gegaan en als gevolg van de chaos in Frankrijk in Barce lona waren gestrand, zijn vrijdag in n DC-6 machine van Trans avia op Schiphol teruggekeerd. Velen van hen hadden al dagen lang op vervoer gewacht.- Zij beschikten over voldoende fi nanciële middelen om een en kele reis te betalen op een nor maal lijnvliegtuig. In samenwerking met verschil lende Nederlandse reisbureaus heeft Transavia deze passagiers voor geringe kosten terugge bracht. Het toestel was n.l. naar Barcelona gevlogen met nie'uwe toeristen en moest half' leeg de terugreis aanvaarden (met een „leeg been" heet dat in vakjar gon). De Nederlandse spoorwegen betalen aan de terugreis niet mee. Sommige reizigers konden uiteraard de retourhelft van hun reisbiljetinwisselen, maar de meeste passagiers waren zelf werkzaam bij de spoorwegen, reizen toch al gratis en konden dus op enige schadeloosstelling geen aanspraak maken. Voor de terugkeer van de ge strande reiziger^ per Transavia was speciale vergunning van het Spaanse ministerie van lucht vaart nodig. Onder normale om standigheden mogen charter maatschappijen n.l. alleen reizi gers ophalen, die zij zelf naar Spanje hebben gebracht. In de loop van de middag en avond maakte de DC-6 van Transavia nog 'n tweede vlucht naar Barcelona. Opnieuw zal dan een groepje gestrande Ne derlanders voor een appel en een ei naar het vaderland kun nen terugvliegen. Donderdagnacht even na twaalf uur werd in Vlaardingen afslag gehouden van de eerste Holland se nieuwe. Afgeslagen werden Waterleiding in de gemeenteraad Naar aanleiding van een inge komen stuk heeft de heer Mar tens in de donderdag gehouden raadsvergadering te Hulst ge sproken over Se waterleiding maatschappij. In een uitvoerig betoog gaf de heer Martens een geschiedkundig overzicht van de feiten die naar zijn mening heb ben geleid tot het miljoenente kort. Hij sprak er zijn verwon dering over uit dat de raads leden geen inzage hebben gehad van verlies- en winstrekeningen. De waterleiding, aldus de heer Martens, heeft te lang van de staat geleefd. Hij vond het niet juist dat een groot aantal lagere personeelsleden moeten worden ontslagen en dat de top van het bedrijf op zijn plaats blijft zit ten. Volgens hem dienen de raad van bestuur, de raad van com missarissen en de directie in de eerste plaats te verdwijnen. Indien prof. dr. Frederik L. Po lak gelijk krijgt, zullen er over enkele decennia electronisch be' stuurde auto's In de wereld rond rijden met snelheden van 100 tot 500 km per uur. Zij zullen aanmer kelijk veiliger zijn, geen schade lijke uitlaatgassen meer versprei den en bestaan uit duurzame on derdelen die lange tijd geen ser vice nodig hebben. Tot dit toekomstbeeld kwam prof. Polak tijdens zijn inleiding op de algemene ledenvergade ring van de Bovag in Rotterdam. De automatisering zal volgens hem ingrijpende gevolgen heb ben voor de mens. „De wereld staat niet ver meer af van een computertijdperk," zo zei prof. Polak, waardoor er fabrieken zullen verrijzen zonder dat er ar beiders werken. In de toekomst zal nog slechts 5 procent van de verdienen in de agrarische sec tor, 10 procent in de industriële sector en circa 85 procent in de dienstensector. Op dit moment, zo zei prof. Polak, is de automa tisering in de electronics het sterkst ontwikkeld. SUPERSTEDEN Prof. Polak meent dat 't auto verkeer veel sneller zal toene men dan men thans voorspelt.- Reeds in 1980 zal de wereld er in zijn algemeenheid heel anders uitzien dan nu. Er zullen zich „supersteden" ontwikkèlen (met 50 miljoen inwoners en meer), waarbij de binnensteden zullen zijn afgesloten voor alle autover keer. Deze remmende factor voor het particuliere autoverkeer kan volgens prof. Polak worden op gevangen door het zogenaamde „witte autoplan". (Auto's voor iedereen die voor de volle 100 procent zijn geprogrammeerd). Prof. Polak voorspelt dat ook het verticaal stijgen en landen van helicopters door de auto's zal worden overgenomen. Het Werkende bevolking zijn brood toekomstige verkeer op autosnel wegen zal, aldus prof. Polak volkomen geautomatiseerd zijn en toepassing van luchtkussen voertuigen heeft volgens hem grote mogelijkheden. SCHAALVERGROTING Hoewel prof. Polak toegaf on mogelijk in het koffiedik van de toekomst te kijken, gelooft hij dat de benzine als brandstof voor de auto's zijn langste tijd heeft ge had. Naar zijn oordeel zal de auto van de toekomst rijden op „atoompillen". Een grote rol zal volgens de professor ook het glas blijven spelen, zowel bij de con structie van auto's als bij 'de bouw van steden. Wat betreft de autobedrijven is prof. Polak van oordeel dat men in deze branche een aanmer kelijke schaalvergroting zal on dergaan. Het zal van groot be lang worden met geautomatiseer de apparatuur te werken. Voor proefjes voor dit toekomstige beeld zijn nu reeds te zien in de vorm van de electronische benzinepompen en het automa tisch wassen van de auto. Prof. Polak gelqpft tenslotte dat in de toekomst de autobedrijven in Ne derland het met minder dan 30.000 vakmensen zullen kunnen stellen, wanneer eenmaal de automatisering in alle bedrijven volledig zal zijn doorgevoerd. NIEUW ONDERZOEK IN ZAAK TEGEN PROSTITUEE SONJA Z. De rechtbank te Rotterdam heeft beslist, dat het onderzoek in de zaak tegen de 26-jarige Am sterdamse' prostituee Sonja Z. moet worden heropend. Déze vrouw, die tijdens een"vechtpartij haar echtgenoot, de 36-jarige Noorse zeeman Ragnar O., om het leven heeft gebracht, moet op .21 juni opnieuw in de rechtzaal ver schijnen. De rechtbank is van oordeel dat een aantal getuigen, o.m. de patholoog-anatoom dr. Zeldenrust. nader moet worden gehoord. De hotelhouder, in wiens hotel het echtelijk drama plaatsvond, zal dan een platte grond van de hotelkamer moeten meebrengen. De officier van justitie eiste op 21 mei twee jaar gevangenisstraf. Hij achtte Sonja schuldig aan zware mishandeling. Psychiaters oordeelden dat de prostituee op het moment van haar fatale daad in verminderde mate toereken baar was. De raadsman vroeg on middellijke invrijheidsstelling van zijn cliënte wegens noodweer, een verzoek dat werd afgewezen. Sonja Z. zal nu in ieder geval tot de zaak opnieuw aan de orde komt, op vrije voet worden ge steld. De zaak-Mitchell, die het En gelse .publiek jarenlang heeft beziggehouden, heeft een ver rassende ontknoping gekregen. Mitchell, beter bekend als „de gekke bijlman", ontsnapte op 13 december 1966 uit de gevangenis van Dartmoor en was sindsdien spoorloos. Hij blijkt nu tien dagen na zijn ontsnapping reeds vermoord, te zijn door dege nen die hem hadden geholpen uit te breken. Dat zijn de speel huisexploitant Reginald Kray en een zekere Joseph Donaghue, zonder beroep, die vrijdag offi cieel 'in staat van beschuldiging werden gesteld wegens moord op Mitchell. „De gekke bijlman", de ge vaarlijkste man van Engeland genoemd wegens zijn geweldda den en zijn enorme kracht, zat in Dartmoor levenslang uit we gens roofovervallen. Na zijn ont snapping werd in heel Engeland een jacht Op hem ontketend, maar hij werd niet gevonden. Acht dagen na de uitbraak druk ten kranten een brief van Mit chell af, waarin hij aanbood zich over te geven, mits de autoritei ten zijn spoedige invrijheidstel ling beloofden. De minister van binnenlandse zaken deed een beroep op hem zich aan te ge ven, maar „de bijlman" kwam niet opdagen. Sindsdien hebben verscheidene kranten aan Mit- chéll toegeschreven brieven ge publiceerd de Times twee maanden geleden nog waarbij de brief „ondertekend" was met een duimafdruk waarin steeds dezelfde voorwaarde werd her haald. Er is weer nieuwe groene haring! 77 kantjes licht gezouten maat jesharing, te weten de vangst van drie schepen, aangebracht door de VI. 112 (Bets en Gerda). De prijzen liepen voor de klei ne haring van ƒ499,/ƒ500, en voor de grotere soort haring van 349,tot 351,per kan tje. De eerste in Scheveningen aan gevoerde Hollandse neiuwe is dezelfde nacht in de Schevening- se visafslag verkocht. Afgeslagen werden pakken vriesharing en kantjes, die waren aangevoerd door de Sch. 33 „Maria"; de Sch. 110 „Ali" en de Sch. 24 „Clara". Voor een pak werd als hoog ste prijs 168,betaald; voor 'n kantje ƒ459,Dit betekent dat één haring ongeveer'89 cent heeft gekost. De prijs v0or "dè""c'öhèu- ment zal ongeveer het dubbele bedragen. In totaal werden 556 pakken en 152 kantjes nieuwe haring afge slagen voor een totaalbedrag vai 134.000,—. De Sch. 33 „Maria" had nog 350 pakken haring aangevoerd, maai die waren niet goed diepgevroren wegens uitvallen van de vriesin- stallatie. Vanaf 29 MEI t/m einde JUNI Terneuzen: Bernhard Sweers laan 31, modelwoning Woning inrichting „Eigen Haard". Da gelijks geopend van 29 uur. HEDEN: Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Dokter Zjivago". Zuidersportpark, 7 uur: Vuurtorentoernooi: Terneuzen Steen. Patronaatsgebouw, 8 uur: „The Ro-D-Ys". Axel: Autobedrijf De Jager, Nieuwendijk 1, doorlopende auto-show. ZONDAG 2 JUNI (Eerste Pinksterdag) Terneuzen: Luxor-Theater, 2.30 en 8 u.: „Dokter Zjivago". MAANDAG 3 JUNI (Tweede Pinksterdag) Terneuzen: Luxor-Theater, 2.30 en 8 u.: „Dokter Zjivago'". Zuidersportpark, 17 uur: K.N.V.B.-bekerwedstrijd Ter neuzenBiervliet. Axel: Autobedrijf De Jager, Nieuwendijk 1, doorlopende auto-show. Axel: Concoursterrein t/o de Watertoren, 1.30 uur: Interna tionaal concours hippique. DINSDAG 4 JUNI Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Dokter Zjivago". Axel: Autobedrijf De Jager, Nieuwendijk 1, doorlopende auto-show. Lokaal „Bethel", 7.30 uur: Evangelisatiesamenkomst. WOENSDAG 5 JUNI Terneuzen: Luxor-Theater, 8 uur: „Dokter Zjivago". Hotel „Rotterdam", 9 uur v.m.: Vergadering van aan deelhouders N.V. Handel- en Scheepvaartmij.- „De Schelde". Hotel „Rotterdam", 10 uur v.m.: Vergadering van aan deelhouders der N.V. Duw- vaartmij. „Zeeland". Hotel „Rotterdam", 15 uur: Vergadering van aandeelhou ders der' N.V. Transportmij. „Terneuzen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1968 | | pagina 2