I I I I I 8 i 1 I Scherpe verklaring van Stevenson in de Veiligheidsraad DE ITALIAANSE PRESIDENTSVERKIEZING BojSeistaasdef president? IE BOMAANSLAG II SAIGON RAI# OP INDISCH EILAND ^Cerótrede. vanH.M. de Koningin 8 1 i i 8 I i a i ZWARE OVERSTROMINGEN IR AMERIKA Het weer TWEE DODEN EN 98 GEWONDEN Strenge maatregelen N©g een bomaanslag 35© vissers vermist 800 slachtoffers? Weerbericht Frankering bfl abonnement: Terneuzen Direefeirr-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5551 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon: 01150 - 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" ƒ2,;.per week 50 ct. Losse nrs 10 et, DE VRIJE ZEEUW Maandag 28 Dinsdag 29 december 1964 21e Jaargang - No. 6340 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen „Wij mensen zijn gelukzoekers. Wij zoeken het op ieder gebied. Als wij elkaar een gelukkig Kerst feest toewensen, klinkt daar iets anders in door dan in: „Gelukkig Nieuwjaar". We bedoelen eerder een „voorspoedig" Nieuwjaar, iets van uiterlijk geluk, ter wijl men met Kerstmis eerder aan een „zalig" feest denkt en daarbij aan een andere, diepere vorm van welzijn. Men wenst elkaar dus zowel stoffelijk als geestelijk het genot van het beste toe. Wij streven voor anderen en onszelf naar steeds prettiger levensomstandigheden, wij kunnen daarbij van geslacht op geslacht een hogere welvaart ver krijgen en steeds meer van de wereld komt onder ons bereik. Ons innerlijk geluk is moeilijker te verwerven en kóstbaarder het is vaak zo broos afhankelijk als het lijkt van de mensen om ons heen en van nog zo veel dingen, die het kunnen bedreigen. Het bestaat eigenlijk in de eerste plaats uit het geluk van het geven, en in de tweede plaats uit dat van het ontvangen. Wat de ontplooiing van geestelijke groei belemmert, is ons aller neiging te blijven steken in dat duistere wereldje, dat om onszelf heendraait te kortzichtighebzuchtig als we vaak zijn, om ons zelf uit deze onnodige beperking te bevrijden om de mens te worden, die wij kunnen zijn. Makkelijker is het daarentegen, erop te latten, hoe anderen soms niet de mensen worden, die zij zouden kunnen zijn. Toch is het niet aan ons hun doen en laten voor hen uit te kiezen. Het is immers ieders vrije keuze, en 't is voor zijn eigen verantwoordelijk heid alleen, of hij geluk wil geven en ontvangen, of ongeluk. Beter is het, oplettend te zijn om het ware in hem te herkennen, en toe te zien, dat dat erkend wordt. Blijft het ons mensen immers niet voortdurend ver ontrusten, dat er in onze welvaartsstaat nog altijd stakkers leven uiterlijk en innerlijk en in de wereld honderden miljoenen misdeelden? Wie weet heeft de man of vrouw naast ons een groot leed of een groot probleem. „Wij hebben het niet geweten" kunnen we dan misschien zeggen bekende klank uit de oorlogstijd maar wie dat zegt, kan zichzelf verwijten: had ik dan maar iets vermoed, ik had het moeten begrijpen. Waarom is me geen licht opgegaan? Kom 't aan 't licht, dan komen ook onze tekort koming en onvolkomenheid mee, en die kunnen soms het licht minder goed verdragen, dan dat wat in de nacht van de ander was. Wii wensen elkaar dus in elk opzicht geluk toe. En ik hoop, dat U, sedert vorig Kerstmis en sinds jongst leden nieuwjaar, geluk hebt beleefd. Soms vindt men het maar in een enkel ding - dan zegt men: „Daarin heeft hij nog echt geluk gekend." Daarin ben je dan toch „uit jezelf gehaald". Je bent ergens bovenuit getild, uit jezelf, en bent daardoor terecht gekomen in het licht van een echt brc*: geluk. In Kerstmis vieren we de komst van het licht het ware leven het volle geluk. Als mensen zijn wij op weg naar het ware geluk, het volle leven. Wij zoeken het, en het is te vinden. Dat mag ik op een dag als Kerstmis rustig zo zeggen. Dat licht is ons al tegemoet gegaan. „O Kerstnacht, schooner dan de daegen. Hoe kan Herodes 't licht verdraegen dat in uw duisternisse blinckt." Als we Christus komst vieren, hoe kunnen we 't dan volhouden, geen kijk te hebben op onze eigen persoon, en gebrek aan inzicht in anderen? Door deze kracht bron worden we zelf, nu en altijd, als met x-stralen doorlicht, en door en door gekend. Welk beeld ver tonen wij dan, ieder voor zich? Wij zijn niet dat, waarvan we alleen de schijn hebben, wij zijn wel dat, waarin de wereld ons misschien heeft miskend. Voor ons is het geluk er, als ons ware wezen tot zijn recht komt want zo zijn we bedoeld. Misschien vertonen we ons aan de wereld als een schertsfiguur als de trieste resten van de eigen lijke gestalte van onszelf. Maar dat wat u zo graag zou zijn dat bent Tj U kunt het zijn, omdat U zo bent bedoeld. Daartoe moeten wij aangesloten zijn op de kracht centrale waaruit de hele wereld en wij, ieder van ons, voortkomen, en zo ons, over die centrale, samen ver bonden voelen, positief geladen, vol heilige energie. Het kan het toppunt van dwaasheid lijken, zo op weg te gaan op zoek van het diepste geluk omdat men zich dan van heelveel zal moeten bevrijden, dat van belang lijkt naar het niet is; of omdat men zijn angst zal moeten overwinnen, dat het echte in ons in de modder terecht zal komen. Want we zijn zo kortzich tig, niet te beseffen dat het daar dan niet voor altijd in zal blijven steken, omdat het een radioactieve stof is wiens kracht de andere elementen altijd zal door stralen. Leek het niet volslagen dwaas, toen. aan 't bcgin van onze jaartelling, zeer verscheiden groepjes men sen naar Bethlehem trokken, om ja wat verwacht ten zij daar eigenlijk precies? Maar is dit niet de hoogste vorm van op-weg-naar-'t-geluk te ziinZij hebben daar dan ook het allerhoogste, het allerdiep ste, het allerwezenlijkste herkend. Wetende, zelf her kend, nee: gekend te worden. Wetende ook, dat daar door op hen 't beroep werd gedaan, zelf het ware, het hoogste op te brengen wat het diepste geluk zelf betekent. Hij wiens komst wij vieren zegt: Kom-herken. En het geldt voor ieder van ons. dat wij mogen komen herkennen, hier en nu, elke dag en overal, dat, wat er verscholen ligt onder de modder van het dagelijks gebeuren aan waars en wezenlijks en goddelijks Terwijl wij zelf al gekend worden in al onze tekort komingen en in al onze mogelijkheden. Wie gelooft in Hem, mag de zekerheid ervaren, dat Hij ook gelooft in ons. U allen: Een gelukkig Kerstfeest - Een gelukkig nieuwjaar. Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie f 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 unr v.pi. 1 m- M- f u &v m Bij de behandeling van de kwes- tie-Kongo in de Veiligheidsraad heeft de Amerikaanse afgevaar digde, Adlai Stevenson, gezegd dat vóór de Belgisch-Amerikaan se operatie in Stanleystad 65 bui tenlanders door de Kongolese re bellen om het leven waren ge bracht. Stevenson, die scherp reageer de op de beweringen van enkele Afrikaanse afgevaardigden, vol gens welke er vóór de actie geen executies waren geweest, zei dat de lijst met slachtoffers ter be schikking was voor ider die een onderzoek wilde instellen. Schandelijk en beledigend Op beschuldigingen van de Afrikaanse afgevaardigden, vol gens welke de Verenigde Staten en België kolonialistische doelein den hadden nagestreefd, zei Ste-, venson; „Ik verzoek deze schan delijke, belegende en gevaarlijke polemiek, die dezt zaal van ge rechtigheid, vrede en internatio nale broederschap heeft verne derd, te beëindigen." Stevenson zei de indruk te heb ben dat verscheidene Afrikaanse Het met een donderend geweld buiten zijn oevers tredende wa ter van door overmatige regen sterk gezwollen rivieren heeft in vijf westelijke Amerikaanse staten gebelr steden wegge vaagd, hetgeen tot nu toe aan tenminste 39 personen het leven heeft gekost, terwijl er, naar verwachting, voor honderden miljoenen dollars schade is aan gericht. Meer dan dertigduizend gezin nen uit de staten Oregon, Wa shington, Idaho, Californië en Nevada moesten het kerstfeest Het ItTiiü-anse parlement is er zondag bij de negentiende stem ming voor de aanwijzing van een nieuwe president evenmin als de vorige malen in geslaagd een opvolger van de christen democraat prof. Segni te kiezen. Giuseppe Saragat, de sociaal democratische minister van bui tenlandse zaken, kandidaat van sociaal-democraten en christen democraten, kreeg meer aan hang dan bij de vorige stem ming: 342 in plaats van 311 stemmen. Pietro Nenni's aanhang b'eef ongeveer gelijk (377 i.p.v. 380). Deze socialistische leider heeft de steun van zijn eigen partij, de communisten en de proletarische socialisten. Op deze twaalfde verkiezings dag veranderde er weinig in het stemmenaantnl voor de overige kandidaten. De vereiste meer derheid is 482. LEONE TREKT ZICH TERUG Professor Giovanni Leone heeft de christen-democratische partij verzocht hem als officieel kan didaat van deze partij voor de presidentsverkiezing te laten schieten. elders vieren, daar zij door het razende overstromingswater uit hun huizen waren verdreven. Hefschroefvliegtuigen, die als arenden boven de kolkende watermassa's zweefden, hebben honderden mannen, vrouwen en kinderen van de daken van hun overstroomde huizen gered. Doch in één geval had de dood het laatste woord. Een helikopter, met drie beman ningsleden, is tijdens een lan dingspoging in dikke mist om laag gestort. Men vreest dat de bemanning en twee kort tevoren door haar geredde vrouwen en een meisje van twintig maan den hierbij om het leven zijn gekomen. HET ROMMELT IN DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJ Het bestuur van de Italiaanse christen-democratische partij heeft besloten twee laden van de linkervleugel voor een jaar als partijlid te schorsen, omdat zij bij de stemmingen voor een nieuwe president niet op de of ficiële christen-democratische kandidaat Leone hadden ge stemd. De twee parlementsleden, Carlo DonatCattin en Ciriaco de Mita, hadden blanco ge stemd. Leone die donderdag zijn kan didatuur introk, had met alle 399 stemmen van de christen democraten en met steun van rechts de 482 benodigde stem men kunnen halen, maar onder zijn partijgenoten bleek zich een groot aantal „afvalligen" te be vinden. Na de vijftiende stem ronde bleek dat het christen democratische kamp 107 „rebel len" bevatte. De schorsing van de twee af gevaardigden wordt gezien als een poging van de christen democratische leiders de discipli ne in de partij met harde hand te herstellen. De terugtreding van de linkse christen-democraten Fanfani en Pastore als kandidaten voor het presidentschap wees al in die richting. BUITENSTAANDER Bij de twintigste ronde wer den 932 stemmen uitgebracht waarvan 385 op de linkse socia list Nenni (vorige maal 377), 323 op de sociaal-democraat Saragat (342), 59 op de liberaal Martino (63), 40 op de fascist De Marsa- nich (39), 7 op de linkse chris ten-democraat Fanfani (10), 7 op de sociaal-democraat Rossi (S), elf op anderen en honderd blan co. Na de stemming van heden ochtend hebben de liberalen een beroep gedaan op de christen democraten om een buitenstaan der kandidaat te stellen die een groot aantal democratische stem men kan krijgen omdat hij bui ten de partijen -staat. De libe ralen bevestigden overigens hun oppositie tegen de kandidatuur van de sociaal-democraat Sara gat „die de stemmen van de communisten zou willen aan vaarden". landen de wens van de Verenigde Staten, de eenheid en vreedzame ontwikkeling van Kongo, verach ten, hoewel deze landen herhaal delijk hebben beweerd een onaf hankelijk en stabiel Kongo te wil len. „Eerst geloofde ik hen en nu twijfel ik aan hun ware bedoelin gen", aldus Stevenson. Stevensons toespraak had een scherpe reactie van de Russische vertegenwoordiger Morozov tot gevolg. Morozov herhaalde onder meer de Russische beschuldiging dat de Verenigde Staten en België schuldig waren aan agressie tegen Kongo. Hetzelfde refrein In zijn verklaring volgens waarnemers één van de scherpste in Stevensons carrière bij de Ver enigde Naties zei de Ameri kaanse afgevaardigde dat hij in de Veiligheidsraad „enige vreem de leerstellingen had horen ver dedigen, bijvoorbeeld dat Afri kaanse staten tussenbeide kun nen komen tegen een Afrikaanse buurstaat, terwijl andere staten het recht wordt ontzegd een ver zoek om hulp van die buurstaat in te willigen." „Ik heb gehoord hoe een op stand gelijk wordt gesteld met een wettige regering, hetgeen waarlijk de eerste poging moet zijn om de Verenigde Naties te gebruiken om een gewapende aanval tgen een lid-staat te lega liseren. „Van niet-Afrikaanse zij de was gezegd dat de Verenigde Naties hadden gepoogd in Kongo een bruggehoofd voor kolonialis- H oogwaterschade in Californië Een luchtopname van de schade welke aangericht werd door het water van de sterk gezwollen riiver de Eel in Rio Dell in Cali fornië: een brug werd voor een deel weggeslagen, de dalglooiing werd weggevreten, waardoor een weggedeelte verdween. Helicopters moesten worden in gezet om hulp te bieden aan de plotseling geïsoleerde inwoners van het plaatsje. me te vestigen teneinde Kongo's rijkdom te benutten. Volgens Stevenson was dit niets nieuws want dezelfde communis tische landen hadden dit steeds gezegd van de Amerikaansepo gingen om onderontwikkelde lan den te helpen. „Wél nieuw was het kleine koor Afrikaanse stem men dat nu hetzelfde refrein herhaalde." De Russische afgevaardigde Morozov zei dat de Afrikaanse landen „de Belgisch-Amerikaan se inmenging als een gevaarlijke dreiging niet alleen voor de onafhankelijkheid voor het Kon golese volk maar voor de mensen in heel Afrika juist hadden beoordeeld. Hij noemde Tsjombe de „imperialistische sterke man" wiens regering niets gemeen had met het Kongolese volk en die gesteund werd door 'de „fascis ten van Zuid-Afrika en Rhode- sië". Vijf Nederlanders Een woordvoerder van de Ver enigde Naties deelde later mee, dat op de door Stevenson ge noemde lijst van slachtoffers on der meer de namen van een Australiër, zeventien Belgen, twee Fransen, een Duitser, een Griek, twee Indiërs, een Luxem burger, vijf Nederlanders, drie Portugezen, een Zweed, twee Togolezen en vier Amerikanen voorkomen. Allen waren vóór 24 november (de datum van de actie bij Stanleystad) door de rebellen omgebracht. Op het grootste Amerikaanse offieiersver.hlijf in de Zuidvietna- mese hoofdstad Saigon is don derdag een bomaanslag gepleegd waarbij volgens de eerste be richten tenminste 15 Amerika nen z(jn gewond, maar ook een nog onbekend aantal Vietname- zen, onder wie vrouwen en kin deren. Van het enige verdiepin gen tellende gebouw stond na de ontploffing het onderste gedeelte onmiddellijk in brand. Door de kracht van de ont ploffing werd ook aanzienlijke schade aan omliggende gebou wen en aan in de straten gepar keerde auto's toegebracht. Onder het puin in de straten lagen kerstboomtakken en toebehoren van kerstbomen in het Ameri kaanse verblijf, waarin enkele honderden militairen waren on dergebracht. Een Amerikaanse militaire woordvoerder heeft naderhand meegedeeld, dat er 66 gewonden zijn. t.w. 52 Amerikanen, een Australiër en 13 Vietnamezen. De toestand van een van de Ameri kanen zou ernstig zijn. De explosie heeft de helft van het gebouw van zes verdiepingen verwoest. Vele mensen in de bo venverdiepingen en het restau rant op het dak moesten met be hulp van een brandladder in vei ligheid gebracht worden. Na de bomaanslag van donder dag, waarbij twee Amerikanen het leven verloren en 98 perso nen werden gewond, zijn in de Zuidvietnamese hoofdstad Sai gon strenge veiligheidsmaatre gelen van kracht. De Ameri kaanse politie is versterkt met 65 mariniers. Er wordt druk gepa trouilleerd. Voor alle Amerikaan se verblijven in de stad staan zwa arbewapende wachtposten De twee Amerikanen die bij de bomaanslag om het leven kwa men, waren een luitenant-kolo nel en een burger in dienst van de marine. Eenenzestig Ameri kaanse militairen, twee Ameri kaanse burgers, vierendertig Vietnamezen en een Australiër werden gewond. In Mo Cay, ongeveer tachtig km ten zuidwesten van Saigon, is zondag een granaat in een restaurant gegooid, als gevolg waarvan een Vietnamees meisje werd gedood en twintig mensen, onder wie vier Amerikaanse mi litairen en een Amerikaanse persfotograaf, werden gewond. Het uiterste zuiden van India is woensdag getroffen door een vloedgolf, die naar wordt ge vreesd aan vijfhonderd mensen het leven heeft gekost. Een groot aantal schepen is vergaan. Op het zwaar getroffen eiland Rameswaram tussen India en Ceylon is een personentrein door het water meegesleurd. Aiie 115 inzittenden zijn vermoedelijk om het leven gekomen. De spoor brug tussen het eiland en het vasteland van India is gedeelte lijk vernield. De vloedgolf was het gevolg van een cycloon. Het Indische marinevaartuig „Sarada" heeft in een radio boodschap medegedeeld dat het 93 personen, onder wie 36 vrou wen en veertig kinderen, die door de storm van de buitenwe reld waren afgesneden, aan boord heeft genomen. Volgens berichten in de dag bladen worden na de wervel storm nog 200 vissersvaartuigen met omstreeks 350 opvarenden aan boord vermist. De schade, die de storm heeft aangericht, wordt geschat op on geveer 150 miljoen gulden. Trincomalee, de grootste thee- uitvoerhaven van Ceylon, heeft het aanzien van een spookhaven. Volgens een zegsman van de ka mer van koophandel zou het ge ruime tijd kunnen duren, voor dat de haven weer normaal zal kunnen functioneren. Door vloedgolven zijn honder den huizen vernield, waardoor tenminste 3.000 mensen dakloos zijn geworden. Verscheidene bruggen werden verwoest, ter wijl de hoofdverkeerswegen door omgewaaide bomen en overstro mingen onbegaanbaar zijn. Reddingsschepen melden dat nog ongeveer vijfhonderd be woners van het eiland Ramesj- waran in de zeestraat tussen In dia en Ceylon, hevig door een wervelstrom werd getroffen, op hun wegvoering wachten. Ten minste 1500 eilandbewoners zijn reeds door Indische oorlogssche pen afgevoerd. De reddingsope raties worden belemmerd door de ruwe zee. Van officiële zijde wordt het aantal slachtoffers op Ramesj- waran op meer dan vijfhonderd geschat, en lid van de wetgeven de vergadering van de staat Ma dras heeft na een bezoek aan het eiland verklaard, dat tenminste achthonderd bewoners om het leven zijn gekomen. AANHOUDENDE VORST In de afgelopen nacht is de vorst in Nederland toegenomen. Niet alleen was de temperatuur lager dan de voorafgaande nach ten, maar bovendien waaide het af en toe vrij krachtig. De vorst bedroeg vrijwel in het gehele land 10 graden. De toeneming van de wind ging samen met een diepe de pressie boven Frankrijk, die daar plaatselijk veel sneeuw heeft gebracht. Vanochtend vul de de storing weer snel op en verwijderde zich bovendien naar het oosten. De depressie wordt gevolgd door een zwakke lucht van hoge luchtdruk, daardoor zal de wind belangrijk gaan afnemen en ver anderlijk worden. Hoewel de temperatuur ook in de komende nacht weer tot on geveer dezelfde waarde zal kun nen dalen, als in de afgelopen nacht zal de kou toch in verband met de afneming van de wind enige tempering ondergaan. De kans op mist wordt weer groter. Ook morgen overdag blijft de temperatuur beneden het vriespunt. De ring van hoge luchtdruk wordt gevolgd door een depres sie ten noorden van Schotland. Het is niet waarschijnlijk dat het bij deze storing behorende neerslaggebied ons land morgen zal bereiken. Meegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot dinsdagavond. Aanhoudende vorst Opklaringen, maar ook wol kenvelden. Hier en daar enige sneeuw en plaatselijk mist. Ma tige tot zwakke veranderlijke wind. In de nacht en ochtend matige tot strenge vorst. Dins dagmiddag matige tot lichte vorst.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1