Negen generaals ontslagen in Zuid-Vietnam Keniaas plan voor Kongo Koninklijk gezin Kerstfeest vierde Crisissfeer in Verenigde Naties S.E.R.-ABYIES OVER PRIJZENWET Het weer DONDERDAG 24 DECEMBER 1964 21e Jaargang - No. 6339 Geen ultimatum Leden nationale raad vrijgelaten Oorlog van belang" Tegen Chinese agitatie Vonnis tegen Amsterdamse substituut-officier gehandhaafd MIKOJAN IN FINLAND MEDEDELING In verband met de ko mende feestdagen zal ons eerstvolgend num mer verschijnen op MAANDAGAVOND 28 DECEMBER a.s. EGYPTE ZENDT WAPENS AAN KONGOREBELLEN „Scheveningen 102" naar R.E.M.-eiland Engeland wijst Chinees voorstel voor topconferentie af Aardverschuivingen langs Moezel Italië heeft nog steeds geen president GROOTSTE TRANSPORTVLIEGTUIG TER WERELD PRESIDENT JOHNSON NAAR EUROPA Weerbericht Hoogwater Zon- en f^aanstanden Frankering bij abonnement: Terneuzen Dffectenr-Hoofredatfeur; I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,per kwartaal; per maan'" ƒ2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur." Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Phan Khac Soe, het Zuidviet- namese staatshoofd, heeft negen generaals ontslagen. Hij heeft het bevel ondertekend, waardoor de generaals, onder wie luite nant-generaal Doeong Van Minh, tot aftreden worden gedwongen. Zoals bekend heeft een aantal jonge generaals, die de turken worden genoemd, op dit ontslag van hun oudere collega's aange drongen. De turken, bevelhebbers van belangrijke gevechtseenheden, hebben drie dagen geleden de hoge nationale raad ontbonden en de strijdkrachten onder hun toezicht geplaatst. Luitenant-generaal Van Minh plus nog drie ontslagen gene raals hebben de leiding gehad van de staatsgreep die leidde tot de val van de regering-Ngo Dinh Diem. Men heeft hen beschul digd van plannen om het bewind in Zuid-Vietnam over te dragen aan een groep neutralisten. In een verklaring welke in overleg met president Johnson was opgesteld, zei de woordvoer der van het State Department: Een wettig gevormde regering, die volledig haar bevoegdheden uitoefent op basis van nationale eenheid en zonder ongepaste in menging van welke groep dan ook, is een essentiële voorwaar de voor de succesvolle voortzet ting van de inspanningen om de vietcong te verslaan. Hij voegde hieraan toe dat een dergelijke regering de basis is van de Ame rikaanse steun voor de strijd in Zuid-Vietnam. De woordvoerder wilde niet in gaan op de vraag- van een ver slaggever of de Verenigde Staten hun steun aan Zuid-Vietnam zul len stopzetten wanneer de rege ring aldaar niet meer aan de zo juist genoemde voorwaarde vol doet. Hij legde er de nadruk op dat de Amerikaanse verklaring niet moest worden gezien als een ultimatum. De woordvoer der gaf te kennen dat wat de kritiek op de Amerikaanse am bassadeur in Saigon, generaal Taylor, aangaat deze met volle dige steun van Washington heeft gehandeld. De nauwelijks verhulde waar schuwing van de Verenigde Sta ten aan het bewind in Saigon was volgens waarnemers in de loop van dinsdag door president Johnson en ziin minister van buitenlandse zaken Dean Rusk opgesteld. Generaal Nguyen Khan, de be velhebber van het Zuidvietname- se leger, heeft ingestemd met de vrijlating van vijf leden van de hoge nationale raad, die bij de staatsgreep van zondag zijn ge arresteerd, zo heeft een woord voerder van president Phan Khac Soe meegedeeld. Volgens bij de Amerikaanse missie in Saigon ontvangen be richten zou generaal Khan met andere Vietnamese generaals plannen hebben uitgewerkt voor een anti-Amerikaanse campagne, gebaseerd op de stelling clat de Amerikaanse hulp aan Zuid- Vietnam niet nodig zou zijn. Aa.n de Amerikanen zou ook worden verzocht zich te onthouden van inmenging in plaatselijke poli tieke aangelegenheden- De Amerikanen zouden voor herstel van de hoge nationale raad zijn, zelfs als daar wijzigin gen in zouden worden aange bracht. Intussen noemde het Ameri kaanse ministerie van defensie dinsdag in een voor de 970.000 leden van de Amerikaanse land strijdkrachten bestemde publika- tie de oorlog in Vietnam van „uitzonderlijk belang". Het is duidelijk dat Vietnam een van de voornaamste proefterreinen is geworden voor een nieuwe com munistische strategie, aldus het ministerie. Deze strategie van bevrijdingsoorlogen is een nieu we vorm van bedekte subversie. Wanneer de communisten erin slagen het land in handen te krijgen, zou hen dat aanmoedi gen tot soortgelijke pogingen in andere zuidoostaziatische landen en vervolgens in andere delen van de wereld. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Kusk, heeft woensdag op een perscon ferentie duidelijk te verstaan ge geven, dat Amerika zijn hulp aan Zuid-Vietnam gedeeltelijk zal staken, wanneer de politieke eenheid in Saigon niet wordt hersteld. In antwoord op een vraag over de kwestie van de ontbinding van de hoge nationale raad in Zuid-Vietnam zei de Amerikaanse minister dat bij het ontbreken van eenheid bepaalde vormen van hulpverlening niet zijn te verwezenlijken, met name op het niet-militaire vlak. Eenheid ir. Zuid-Vietnam is volgens hem voor de strijd tegen de vietcong van evenveel waarde als vele militaire divisies. Het is van het allergrootste belang, dat de Zuidvietnamese leiders hun persoonlijke grieven terzijde schuiven. Rusk zei ver der nog met nadruk, dat de Amerikaanse regering volledig achter haar ambassadeur in Sai gon, Maxwell Taylor, staat. Van anti-Amerikaanse gevoelens in Zuid-Vietnam was volgens Rusk voor zover men kon nagaan geen sprake. De moeilijkheden in zuidoost- Azië zijn, zo zei Busk, te wijten aan Peking. De Clünezen maken er geen geheim van, dat ze in dit gebied ageren. Iets dergelijks was in het verleden het geval met de blokkade van Berlijn en de communistische druk op Grie kenland „en aan zulke dingen moet een einde worden ge maakt". Traditiegetrouw worden in het blad van donderdag 31 december opgenomen. Voor zover U Uw geluk wens bij het intreden van de jaarwisseling nog niet heeft opgegeven, bestaat hiertoe nog de gelegenheid tot maandag 28 december a.s., 10 uur v.m. Kenia heeft woensdag aan de veiligheidsraad van de V.N. een uit zes punten bestaand plan ter oplossing van het Kongolese vraagstuk voorgelegd. Voorgesteld wordt de vorming van een vredesfront voor Kongo, waarin alle 36 leden van de or ganisatie voor Afrikaanse een heid (O.A.E-) bijdragen zouden moeten storten om een verbete ring van de Kongolese financiële positie mogelijk te maken. Ver der zou men de rol van de O.A. E. bij het zoeken naar een vreed zame oplossing voor de kwestie- Kongo moeten erkennen en ak koord moeten gaan met de op roep van de O.A.E. tot een on verwijld staken van het vuren, het ontslaan van alle buiten landse huurlingen en overlee tussen de elkaar bestrijdende groeperingen over de vorming van een coalitieregering. Men zou zich moeten verenigen met het denkbeeld van een coalitie regering, die verkiezingen zou uitschrijven onder toezicht van de O.AE. en de verenigde na ties. In de periode tussen de af kondiging van het bestand en de vorming van een nieuwe rege ring zou geen buitenlandse mili taire hulp mogen worden ver strekt aan welke partij dan ook en de O.A.E. zou het Kongolese Het gerechtshof te Den Haag heeft het vonnis van de recht bank tegen de 46-jarige substi tuut-officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam mr. K. L. H. bevestigd. De rechtbank veroordeelde mr. H. tot twee we ken gevangenisstraf en ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor de tijd van 1 jaar. Mr. H. zou volgens de tenlaste legging in de nacnt van 13 op 14 juni 1963 onder invloed van ster ke drank een auto hebben be stuurd en opzettelijk verschillen de keren geen gevolg hebben ge geven aan bevelen van de politie om uit zijm auto te stappen. De procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag had op 11 december voor deze misdrij ven een maand gevangenisstraf en intrekking van het rijbewijs voor de tijd van 1 jaar gevorderd. Verdachte was in beroep ge gaan van het vonnis van de Haagse rechtbank. Ook de offi cier van justitie had hoger be roep aangetekend. Hij had een maand gevangenisstraf gevor derd alsmede ontzegging van rij bevoegdheid. Het hof achtte het onder in vloed van drank verkerend een auto besturen niet bewezen, doch veroordeelde verdachte voor het eveneens ten laste gelegde op zettelijk niet voldoen aan een bevel, gegeven door een ambte naar belast met opsporing van strafbare feiten. De Finse president Urho Kek konen (links) verwelkomt de Russische president Anastas Mi- kojan in zijn residentie in Hel sinki. Mikojan brengt een drie daags bezoek aan Finland. volk moeten helpen bij de hand- haivng van orde en wet en de reorganisatie van leger, politie en bestuur. Het plan werd inge diend door de Keniase minister van buitenlandse zaken, Joseph Moeroembi. President Nasser van Egypte heeft gezegd, dat premier Moise Tsjombe van Kongo een im perialistische agent is en dat Egypte wapens naar de rebellen in Kongo heeft gezonden en zal blijven zenden. De Egyptische president zei dit in een toespraak tot een massabijeenkomst in Port Saia eer herdenking van de dag dat Britse en Franse troepen Egypte verlieten na de Suez-operatie. Nasser vergeleek Suez met het optreden van Belgische para chutisten, die met Amerikaanse vliegtuigen naar Stanieystaa weraen gebracht. „Wat is het verschil tussen de Brits-Franse agressie in 1956 en de Belgisch- Amerikaanse agressie in 1964?", aldus Nasser. De Egyptische president zei verder, dat de Amerikanen niet bereid zijn Egypte te blijven helpen met levensmiddelen. Maar als de Amerikanen dach ten dat zij zich in de Egyptische aangelegenheden konden men gen omdat zij Egypte minimale hulp verleenden, vergisten zij zich. „Wij zijn bereid ons ver bruik van levensmiddelen te verminderen om onze onafhan kelijkheid te redden", zei Nas ser. Nasser noemde de sjah van Perzië „een werktuig van Ame rika en het zionisme, die Egypte in opdracht van de Verenigde Staten heeft beledigd". Nasser zei ook: „Wij hebben fabrieken nodig. Ons land moet worden geïndustrialiseerd. Onze maatschappij is gegrondvest op het beginsel van de opbouw van het land. De socialistische revo lutie moet voor het volk en niet voor het kapitalisme werken". Met de SCH 102 van de Sche- veningse rederij Jac. Vrolijk is woensdagmorgen om kwart over elf een uit ongeveer tien perso nen bestaand gezelschap naar het R.E.M.-eiland vertrokken voor een inspectie van de ver zegeling van dc zenders. Zoals bekend heeft de raads man van de R.E.M. verzocht deze verzegeling iets lichter te maken in verband met het on derhoud van de apparatuur. De Amsterdamse officier van justitie, mr. dr. J. F. Hartsuiker, maakt in tegenstelling tot het geen de minister van onderwijs in de Tweede Kamer heeft mee gedeeld, geen deel uit van de expeditie. Wel behoren hiertoe ambtenaren van de bijzondere radiodienst van de P.T.T. uit Den Haag, leden van de rijkspolitie te water uit Amsterdam en de raadsman van de R.E.M. De personeelsleden die aan boord van het R.E.M.-eiland moeten blijven om voor de be- bakening te zorgen, zullen ook de kerstdagen uiteraard op het eiland vertoeven. Om hen enigs zins in kerststemming te bren gen heeft men met de SCH 102 wat kerstpakketten meegegeven. Het nagaan van de verzegeling n de R.E.M.-zenders heeft hierdoor een licht Kersttintje ge kregen. Engeland heeft het Chinese voorstel voor het houden van een topconferentie over een vol ledig verbod op en de vernieti ging van kernwapens afgewezen, zo is woensdag bekendgemaakt. In een antwoord op het voor stel van premier Tsjoe En-Lai van 17 oktober zegt premier Wilson dat het doel van het Chinese voorstel slechts kan worden bereikt door een over eenkomst over algemene en vol ledige ontwapening onder doel matige internationale controle. Premier Wilson zegt in zijn antwoord, dat dinsdag is over handigd aan de Chinese diplo matieke missie in Londen, dat „de stap van de Chinese re gering in brede kringen zal wor den beschouwd als strijdig met de algemene wens, dat de ver dere verspreiding van kernwa pens zou moeten worden tegen gegaan". De Britse premier wijst erop dat kernwapens thans een integrerend deel uitmaken van de bewapening van enkele grote mogendheden en dat de Britse regering algemene en volledige ontwapening hoopt te bereiken op de ontwapenings conferentie in Genève. Het koninklijk gezin woensdagmiddag' deelgenomen aan de gezamenlijke viering van het kerstfeest met het personeel van -de hofhouding, afkomstig uit Den Haag en Amsterdam, in de koninklijke stallen in Den Haag. Prins Bernhard hield een toe spraak tot de ongeveer- 300 aan wezigen. De koningin las enkele korte bijbelteksten voor. Een kindergroep uit Den Haag onder leiding van mevr. L. Balloot, verbonden aan het werkcentrum voor leketoneel en creatief spel te Amsterdam, voerde 'n geïm proviseerd spel „De drie konin gen en de ster" uit. De diver se programmapunten werden af gewisseld door samenzang en kerstliederen, die werden uitge voerd door de gemengde zang vereniging „Paleis Soestdijk". Ook de koninklijke militaire kapel verleende haar medewer king. Prins Bernhard zei in zijn kersttoespraak, dat er wel eens mensen zijn die tegen de kerst viering opzien, omdat dat soort kerstmis, die wij mensen rond Kerstmis hebben georganiseerd, teveel van onze krachten zou vergen. Hij vond deze gevoelens begrijpelijk. „Een mens blijkt meestal tot meer in staat dan hij denkt", zo ging hij verder, „en als het dan toch allemaal gelukt is en men ziet de gelukkige en dankbare gezichten om zich heen dan is alle narigheid vergeten en zal men des te meer bereid zijn zich open te stellen voor het werkelijke kerstgebeuren". Anderen zien tegen het vieren van het kerstfeest op, omdat het voor hen vaak heel moeilijk is de beproevingen, die hun door het leven werden opgelegd, zon- heeft der meer te aanvaarden. „Maar juist zij zijn het, die Kerstmis het meest nodig hebben". Hij wees er vervolgens op, dat „de kerstboodschap een blijde bood schap is, die geluk en vrede schenkt aan het meest gewonde of bedroefde hart, al zal het niet steeds het geluk zijn, waar om wij hebben gevraagd". Na afloop van het program ma, waarvoor een der stallen in gereedheid was gebracht, schon ken koningin en prinsessen zoals traditie is geworden eigenhandig chocolademelk voor de gezins leden van het personeel. De kerstviering wordt jaarlijks af wisselend in Soestdijk, Apel doorn, Amsterdam of Den Haag gehouden. De Sowjet-Unie heeft woens dag naar verluidt een plan ver worpen tot instelling van een noodfonds om de Verenigde Na ties uit de financiële moeilijkhe den te helpen. Dit plan was afkomstig van de voorzitter van de algemene ver gadering, de Ghanees Quaison- Sackey. Doorgaans betrouwbare krin gen zeiden dat de Russische dele De sociaal-economische raad is in meerderheid van oordeel dat de bij de wet van 1 mei j.l. in de prijzenwet gebrachte be voegdheid tot het geven van individuele prijsvoorschriften niet in een definitieve wette lijke regeling dient te worden opgenomen. Die bevoegdheid past niet in onze maatschappe lijke orde en het economische bestel. Ook zonder het verlenen van die bevoegdheid is een ef fectief prijsbeleid mogelijk. Een minderheid van de S.E.R. Hieent dat de effectiviteit van het prijsbeleid wordt vergroot door het verlenen aan de over heid van de bevoegdheid tot het geven van individuele prijsvoor schriften. Deze minderheid staat op het standpunt dat de bevoegdheid tot het geven van individuele prijsvoorschriften ook na 1 januari 1966 moet worden ge handhaafd, aldus een advies dat de raad in zijn besloten verga dering van vrijdag j.l. heeft vastgesteld en inmiddels aan de minister van economische zaken uitgebracht. gatie daartegen onmiddellijk op heffing van het drie weken oude moratorium inzake stemmingen in de algemene vergadering heeft voorgesteld. De Russen zijn de Verenigde Naties, naar bekend, miljoenen dollars schuldig voor de V.N.-ope- raties ia Kongo en de Suezzöne en kunnen daardoor krachtens artikel 19 van het handvest hun stemrecht verliezen. Om het Russische stemrecht niet in het geding te brengen be sloot de algemene vergadering enkele weken geleden eventuele stemmingen uit te stellen. De ontwikkeling van woensdag heeft een soortgelijke crisissfeer geschapen als op de openingsdag van de V.N.-assemblee, toe.i al leen door een compromisplan op het laatste moment de algemene vergadering met haar werkzaam heden kon beginnen. De Russen zouden hun bezwa ren tegen het plan van Quaison- lackey woensdagmorgen ken baar hebben gemaakt. De assem bleevoorzitter dee'de later in de algemene vergadering mee, dat hij zich genoodzaakt zag de bij eenkomst van woensdagmiddag al te gelasten. Zowel aan de Duitse als aan de Luxemburgse kant van de gekanaliseerde Moezel tussen Grevenmacher en Remich heb ben zich de afgelopen dagen ernstige aardverschuivingen voorgedaan. Op de Luxemburgse oever is de daarlangs aangeleg de nieuwe verkeersweg over een afstand van 300 meter wegge slagen, terwijl verscheidene woonhuizen zijn ingestort. Aan de Duitse kant wordt de spoorwegverbinding tussen Trier en Perl door een aardverschui ving bedreigd. De spoorbaan verschuift elke dag een paar centimeter, zodat de treinen slechts langzaam rijdend kun nen passeren. Spoorwegarbeiders zijn dagelijks druk in de weer om het euvel te verhelpen. Over de oorzaken wordt hef tig gedisputeerd. Volgens één deskundige zouden de aardver schuivingen een gevolg zijn van de werkzaamheden, verbonden aan de aanleg van de nieuwe verkeersweg aan de Luxemburg se zijde der rivier. De invloed daarvan zou zich tot aan de Duitse oever hebben uitgestrekt. Ook de woensdagochtend in Rome gehouden dertiende stem ming voor een nieuwe Italiaanse president heeft geen resultaat opgeleverd. Van de 944 parlementsleden die hun stem uitbrachten, stem den 393 voor de christendemo cratische kandidaat Giovanni Leone, hetgeen niet voldoende was voor een eenvoudige meer derheid van 482 stemmen. Bij de twaalfde stemming had Leone 401 stemmen behaald. De linkse kandidaat Pietro Nenni kreeg woensdagochtend 351 (104) stemmen op zijn naam. Ook de véertiende stemming, die woensdagavond is gehouden voor het aanwijzen van een nieuwe president, is zonder resultaat gebleven. Er wordt vanmorgen voor de vijftiende maal gestemd. De „Pakistan International Airlines" heeft een bedrag van 2.000 dollar gestort om zich daarmede de 93ste plaats te ver werven op de wachtlijst, die is aangelegd voor het afleveren van het te bouwen Amerikaanse reuzen-vervoersvliegtuig. De woordvoerder der West- duitse regering heeft woensdag verklaard, dat erop gerekend kan worden dat president John son in het komende voorjaar een bezoek aan Europa zal bren gen. De woordvoerder zei het van zelfsprekend te achten, dat de Amerikaanse president dan ook de bondsrepubliek zal aandoen. ZWAKKE WIND Geleidelijk trekt het hogedruk- gebied, dat ons oostenwinden bracht, verder naar Rusland weg. De wind wordt daarbij in onze omgeving zwak, meestentijds uit richtingen tussen oost en zuid oost. De lucht waarin ons land zich blijft bevinden, is vrij droog, zodat donderdag droog weer en zonnig weer wordt verwacht. De temperaturen zullen overdag tot om het vriespunt oplopen. medegedeeld door het K.N.M.Ï., geldig tot hedenavond. Overwegend zonnig Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke wind tussen oost en zuidoost. Temperaturen oplo pend tot om het vriespunt. DONDERDAG 24 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.30 6.05 6.45 6.55 n.m. 6.03 6.38 7.18 7.28 VRIJDAG 25 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 6.29 7.03 Terneuzen 7.04 7.38 Hansweert 7.44 8.18 Walsoorden 7.54 8.28 ZATERDAG 26 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 7.31 8.12 Terneuzen 8.06 8.47 Hansweert 8.46 8.47 Walsoorden 8.56 9.37 ZONDAG 27 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 8.38 9.13 9.53 10.03 r.m. 9.20 9.55 10.35 10.45 MAANDAG 28 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 9.47 10.26 Terneuzen 10.22 11.01 Hansweert 11.02 11.41 Walsoorden 11.12 11.51 Dec. 24 8.47 16.32 23.28 12.39 25 8.47 16.33 12.56 26 8.48 16.33 0.44 13.12 27 S.48 16.34 1.58 13.28 28 8.48 16.35 3.10 13.44 29 S.48 16.36 4.21 14.02 30 8.48 16.37 5.31 14.24 31 3.43 16.33 6.39 14.51 l

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1