Loonoverleg leverde geen resultaat op Wilson tobt door met het pond Laatste dag van Pauselijk bezoek aan Bombay China wijst Russisch voorstel voor conferentie van de hand REGERING ZAL DEFINITIEVE BESUSSING NEMEN Partijen kwamen niet tot elkaar .Kabinet houdt been strak Werkgevers achter kabinet Niet aanvaardbaar Andere maatstaven Zwarte dag Weeshuis wordt door bedelarij in stand gehouden Moeilijkheden met „Mariner-4" Peron mag in Spanje blijven Hoogwater Zon-en Maanstanden Weerbericht Pond blijft ziek Legers terug? Afgesloten vluchtweg Cuba krijgt Russische radar Arrestaties in Mississippi LOOS ALARM VOOR K.L.M,- VLIEGTUIG Fr&nkeriiig bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 ADonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRUE ZEEUW ZATERDAG 5 DECEMBER 1964 21e Jaargang - No. 6326 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling.' Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 oent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.i*i. Het ove.eg tussen de delegatie van het kabinet en liet bestuur van de Stichting van de Arbeid over het loonbeleid dat omstreeks half vier vrijdagmiddag is begonnen, is na een klein uur geschorst Voor onderling beraad. Tegen kwart voor vijf is het overleg hervat. Toen werd bekend „dat het wel eens laat zou kunnen worden". Van het kabinet namen aan het overleg deel de ministers Veld kamp, Andriessen, Biesheuvel, Bogaers, Toxopeus en Witteveen, nismede staatssecretaris De Meijer. Het overleg heeft tot gevolg gehad dat het kabinet nu zijn defini tieve beslissingen betreffende het voor 1965 te voeren loonbeleid moet nemen. Deze beslissingen zullen op korte termijn moeten worden genomen en aan het bestuur der stichting worden mede gedeeld. Materieel zal de beslissing •niet anders uitvallen dan reeds was vermeld in de eer der deze week vermelde in houd van een brief van het, kabinet aan de Stichting van de Arbeid. Dit heeft minister Veldkamp na afloop van het overleg medegedeeld. Dit betekent dat het over leg tussen partijen in het be stuur der stichting, welk over leg voorafging aan de bespre king met de leden van het ka binet, geen ander resultaat heeft opgeleverd dan dat par tijen niet tot elkaar zijn kun nen komen. De heer Roemers, woordvoer der namens het overlegorgaan der vakcentrales, heeft na afloop verklaard dat het kabinet wel de bereidheid heeft getoond te pra ten over de inhoud van de brief (Adv.) aan de stichting, waarin het zijn standpunt kenbaar heeft ge maakt. Minister Veldkamp heeft een naar de heer Roemers meent weinig gelukkige poging daartoe ondernomen. Die poging is even wel mislukt, omdat de werk gevers te kennen gaven dat zij zich achter het in die brief neer gelegde standpunt van het kabi net stelden. De heer Bosma, woordvoerder van werkgeverskant, heeft mee gedeeld, dat de gang van zaken bij de werkgevers weinig ver wondering heeft gewekt. De stichting is niet kapot, zo zei hij onder meer, maar zij zal op het gebied van de lonen voor lopig wel niet kunnen werken. De werknemers hebben in het overleg met het kabinet gespro ken over het minimum-inkomen met een verlaging van de leeftijd waarop dit kan worden genoten tot 24 jaar (i.p.v. 25 jaar zoals tot nu toe), de gelijke beloning van mannen en vrouwen, verhoging van de vakantietoeslag in de tweede helft van 1965 met 1 pro cent, de loonronde, de onderne mingsgewijze differentiatie met een plafond van ongeveer 5 oro cent. De werkgevers hebben geschat dat inwilliging van dit pakket zou resulteren in een loonkos tenstijging van 10, 11 of 12 pro cent. Dit is voor de werkgeveis niet aanvaardbaar geweest. Later verklaarde hij nog, dat de houding van de werkgevers niet is ingegeven door onwil, maar door onmacht, voornamelijk gezien de situatie op de over spannen arbeidsmarkt. De heer Roemers heeft opge merkt, dat het kabinet in zijn nu op korte termijn te verwach ten beslissing voor de vraag staat de loonpolitiek bij de stich ting te laten of haar terug te ge ven aan het college van rijksbe middelaars. Laat het kabinet de zaak bij de stichting, dan kan het daarbij een aanbeveling geven voor het toet sen van C. A. O.'s- Het kan dar, best zijn, aldus de heer Roemer s, (Adv.) TERNEUZEN Noordstraat 102 Tel. 01150-3128 O dat de werknemers in de loon- commissie van de stichting voor- zulk een toetsing andere maat staven aanleggen dan het kabi net wenselijk vindt. De aanbe velingen van het kabinet op di; -bied houden n.l. geen verplich ting in. De werknemers hebben niet gezegd, dat ze geen C. A. O.'s meer zullen toetsen, maar het kan zijn dat ze voor die toetsing andere maatstaven zullen aan leggen. De heer Bosma verklaarde na derhand, dat de toetsingsarbeid op die manier onwerkbaar zou worden. De heer P. -I. J. Mertens, «Te voorzitter van 't N. K. V-, noem de na afloop van de persconfe renties deze vrijdag 4 december een zwarte dag. Het kabinet heeft nog een po ging gedaan tot overleg te ko men. Het werd een mislukte po ging, doordat de werkgevers achter het standpunt van het ka binet gingen staan. De enge uit leg, die gegeven is aan het kabi netsstandpunt in de brief van 1 december, maakte het standpunt, volgens de heer Mertens, een onverstandig standpunt. Premier Wilson in Londen smaakt de voldoening dat het pond sterling gered is. Dat heeft hij dan weliswaar niet uit eigen kracht voor elkaar gekregen, maar doordat een aantal natio nale banken een enorm bedrag bij elkaar bracht waarmee de Bank of England zo onbeperkt ponden kon kopen als zij wilde. En de op devaluatie speculerende makelaars op de geldmarkten zijn van een koude kermis thuis gekomen: de prijs van het pond daalde niet onder 2.78 Ze heb ben met hun speculaties waar schijnlijk ook miljoenen verlo ren. Maar daarmee is voor Wilson de kous niet af. In de eerste plaats is de financiële steun van de buitenlandse circulatiebanken maar voor een beperkte termijn, zoiets ais drie tot zes maanden. En de crisis waar het nu om gaat, is er eentje waarmee de Britten eigenlijk om de paar jaar te suk kelen krijgen. ZATERDAG 5 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 2.22 2.57 3.37 3.47 n.m. 2.40 3.15 3.55 4.05 ZONDAG 6 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 2.58 3.33 4.13 4.23 n.m. 3.16 3.51 4.31 4.41 MAANDAG 7 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 3.35 4.10 4.50 5.00 n.m. 3.55 4.30 5.10 5.20 Dec. 5 S.31 16.30 9.52 6 8.32 16.30 10.47 7 8.33 16.29 11.33 8 8.35 16.29 12.10 9 8.36 16.29 12.39 10 S.37 16.29 13.03 17.27 18.13 19.09 20.12 21.20 Afnemende wind Een in betekenis afnemende depressie bewoog vrijdag van Denemarken naar noord-Duits- land. Aan de westzijde ervan blijven noordelijke winden, die vandaag verder in kracht zullen afnemen, koude lucht over de Noordzee naar ons land aanvoe ren. Daarin zullen vandaag op nieuw plaatselijk buien, waar van enige met hagel of sneeuw, tot ontwikkeling komen. In de temperaturen komt niet veel verandering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De BUt, geldig tot hedenavond. Minder wind Wisselend bewolkt met af en toe enige buien, sommige met hagel en sneeuw. Matige, langs de kust krachtige tot harde, wind, overwegend tussen noord west en noord. Weinig verande- Niet tot genoegen van het bui tenland: de banken daar zijn dan ook bepaald niet bijgesprongen uit sympathie voor de Britten en nog minder uit geestdrift voor Wilsons nogal ouderwetse linkse plannen. Ze deden het slechts omdat het pond nu eenmaal een valuta is waarin een groot deel van de wereldhandel wordt ge dreven. En in die wereldhandel wil men liever geen klap krijgen. Maar uiteindelijk wensen de buitenlandse banken dan toch dat Londen zijn eigen boontjes dopt. Wilson kan dan wel zeggen dat er helemaal geen voorwaarden waren verbonden aan de miljar denhulp, maar de bankiers zullen wel degelijk pressie uitoefenen dat Londen zijn remedies zoekt in een richting die zij aangenaam vinden. Een pressie die de Brit ten alleen kunnen weerstaan als ze op korte termijn het pond weer kerngezond maken. Daar is echter geen kijk op. De dertien jaren conservatief be wind hebben de basis voor deze crisis gelegd. Toen groeide de situatie dat de Britse industrie geen kans zag een voldoende por tie te bemachtigen van de we reldmarkten. De socialisten hebben echter met hun extra-heffing van 15 op importen plus hun begroting die allerlei nieuwe uitgaven aan kondigde en andere onontkoom baar maakte hernationalisatie van staal bijvoorbeeld het ge dunde vertrouwen in het pond helemaal ondermijnd. Vrijdag, de laatste dag van zijn bezoek aan Bombay, heeft paus Paulus in de arbeiderswijk van de stad een mis gelezen voor vijfentwintigduizend rooms-ka- tholieken. Twintig zevenjarige weesjongens waren de eerste die uit zijn handen de eerste commu nie ontvingen. De plechtigheid vond in de open lucht plaats. De paus bezocht vervolgens -het katholieke weeshuis, waar 216 weeskinderen op de vloer van het gammele gebouw slapen, omdat er geen geld en geen plaats is voor bedden. Hij ont- de socialisten niet bepaald een aantrekkelijke politiek om moe aan te komen bij hun kiezers. De enige maatregel die voorlopig kan worden genomen, is: zuinig zijn met de inhoud van de schat kist. Op het gebied van onderwijs zou dit een zuinigheid zijn die de wijsheid bedriegt. De voorgeno men verhoging van een aantal sociale uitkeringen, vooral aan bejaarden, kan men met fatsoen niet meer intrekken. De enige post waarop de Britten kunnen besparen, is defensie en de lasten van allerlei overzeese verplich tingen, alsmede de vrijwillige hulp aan een vrij groot aantal landen. Dat Wilson al aan de defensie dacht, blijkt uit de hardnekkige geruchten dat het Rijnleger een veer moet laten. Volgende afkap- pingen zijn wellicht Aden en een poging om Maleisië aan de Nieuwzeelanders en Australiërs over te dragen. Dat komt er ali- maal op neer dat Wilson veel v wat nog rest van Engelands po sitie als grootste mogendheid moet opgeven. Is dat psychologisch wellicht al moeilijk aan de Britten te ver kopen, daar komt bij dat de Brit ten hun aanzien in de wereld handel juist voor een deel dan ken aan die wel wat verbleekte, maar toch niet geheel vergane glorie van wereldmacht. Daaraan te knibbelen kan dus óók nog een economische weerslag heb ben. De crisis met het pond is voor lopig achter de rug. Maar de moeilijkste operatie, herhaling voorkomen, is dat bepaald nog niet. 22.30 ring in temperatuur. Het onaangename voor Wilson is dat een devaluatie na deze crisis voorlopig ondenkbaar is. Uit eigen beweging, voor de gro te pondenverkopen begonnen, was dat misschien nog een op lossing geweest om de Britse in dustrie een nieuwe injectie te geven, haar een betere concur rentiepositie te verschaffen. Maar die vluchtweg kan Wilson nu niet inslaan. Een consumptiebeperking a la Selwyn Lloyd een paar jaar terug blijkt ook niet het in dustriële elan te verstevigen en kan bovendien in eerste instantie de werkloosheid vergroten. Voor Kapitein Antonio Nunez Jime nez, president van de Cubaanse academie van wetenschappen, heeft bekendgemaakt, dat Cuba door Russische radar zal worden omringd en dat 50 meteorologi sche stations op het eiland zul len worden gebouwd. De eerste van deze stations zal aan t eind van het jaar in het zuiden van de provincie Camaguey functio neren. Het Amerikaanse ruimteschip Mariner 4, dat op weg is naar Mars, is vrijdag in een tollende beweging geraakt, waardoor een poging tot het afvuren van een hulpraket ter correctie van de koers naar Mars waarschijnlijk 24 uur wordt vertraagd. Dit is de eerste ernstige moeilijkheid die zich sinds de lancering heeft voorgedaan. Het tollen is begon nen bij een poging het ruimte schip in positie te brengen voor het afvuren van de kleine hulp raket, die het een zacht duwtje zou geven. Op dat moment was het ruimteschip ongeveer 1,7 mil joen kilometer van de aarde ver wijderd. De „Mariner-4" ligt nog voor op de Russische „Sonde-2". die maandag in de richting van Mars werd gelanceerd. Door middel van signalen kon men onmiddellijk een einde ma ken aan de tollende beweging. Vandaag zal men opnieuw pro beren de koers van de Mariner te corrigeren. beet met de kinderen, terwijl bui ten persfotografen in conflict kwamen met de politie omdat zij het tafereel door de ramen wil den fotograferen. BALLET Donderdagavond woonde de paus een religieus ballet bij. In diase acteurs in landskledij ga ven op Indiase muziek een uit beelding vuu ,.en bijbels verhaal. Christus werd ten tonele gevoerd in de kleding van Sadjoe, een heilige hindoe, Maria droeg een sari, het opperkleed van een hin- doestaanse vrouw, terwijl satan gekleed was in de traditionele uitrusting van de demonen uit de tempeldansen. Een duizend leden tellend koor zong in hmdoestaans en Sanskriet. Tevoren had de paus een tentoonstelling van In diase handwerkkunst bezichtigd. De paus schonk het weeshuis, dat door bedelarij in stand wordt gehouden, een bedrag voldoende voor een jaar verzorging van de kinderen. Hij werd vervolgens rondgeleid in een ziekenhuis, waar hij zie ken zegende. GROOTSE ONTVANGST Paus Paulus bezocht ook een groot staatsziekenhuis, waar hij de kinderen en baby's 60 pro cent lijdt aan de gevolgen van ondervoeding zegende. Daar na ging hij naar een bijeenkomst van middelbare schoolleerlingen en studenten. Het linkse weekbad „Blitz" schreef vrijdag in verband met Edgar Hoover, hoofd van liet F. B. I., de Amerikaanse federale recherche, heeft vrijdag meege deeld dat in Mississippi zestien personen zijn gearresteerd in verband met de moord op drie ijveraars voor gelijke burger rechten, de afgelopen zomer ge pleegd. Beschuldigingen zijn in gebracht tegen in totaal een-en- twintig personen, van wie er ne gentien worden beschuldigd van deelname aan een samenzwering tot aantasting van de federale rechten. De andere twee worden beschuldigd van medeplichtigheid I na het misdrijf. De Chinese leiders hebben volgens diplomatieke kringen in Moskou een voorstel van de Sowj et-Unie voor een commu nistische conferentie in maart a.s. van de hand gewezen. Oorspronkelijk waren de Rus sen van plan deze bijeenkomst (ter voorbereiding van een Gon- ferenlie van alle communistische partijen in de wereld) op 15 de cember te laten beginnen, maar daar schijnt niets van te komen. Het nieuwe voorstel zou in de afgelopen weken aan de Chine zen zijn overgebracht door de Russische ambassadeur in Pe king, die te horen zou hebben gekregen dat het Chinese stand punt over het Russische plan duidelijk genoeg was en dat er verder niet over te praten viel. Geen concessies Intussèn zond de Russische communistische partij vrijdag een delegatie naar Belgrado ter bijwoning van het Zuidslavische communistische congres, dat daar volgende week begint. Dit is voor het eerst sinds de breuk in 1948 tussen Tito en Stalin, dat een Russische delegatie op een Zuidslavisch partijcongres aan wezig is. Volgens waarnemers willen de Russen hiermee tonen, dat ze niet van plan zijn de Chi nezen concessies te doen in fun damentele ideologische kwes ties. PAUS ONTBEET MET WEESKINDEREN Paus Paulus VI (links achter grond) heeft vrijdagochtend ont beten met weeskinderen in een tehuis in Bombay. het pauselijke bezoek aan India, dat de ontvangst die paus Pau lus in India ten deel is gevallen, grootser en indrukwekkender is geweest dan die voor Eisen hower, Chroesjtsjov, Tsjoe en- Lai, de sjah van Perzië, de konin gin van Engeland, Nasser, Tito, Soekarno en vele anderen. PAUSELIJKE OPROEP In de middag droeg de paus een mis op voor de zieken op de plaats van het eucharistisch con gres. Vóór zijn vertrek uit Bom bay deed depaus door middel van de pers een oproep op alle landen „de bewapeningswedloop stop te zetten en hun hulpbron nen en krachten te wijden aan broederlijke hulp aan de ontwik kelingslanden. Ex-president Peron van Ar gentinië heeft vrijdag te horen gekregen, dat hij kan gaan wo nen in Torremolinos bij Malaga in zuid-Spanje op voorwaarde, dat hij geen verklaringen aflegt tegenover de pers. De 69-jarige ex-dictator, die de afgelopen vier jaar als bal ling in Madrid heeft gewond, was donderdag naar Spanje te ruggebracht na een vergeefse poging om naar Argentinië te rug te keren. Een van zijn vrien den, de miljonair Jorge Antonio, zei vrijdag in Sevilla: „Generaal Peron is nog steeds van plan vóór het eind van dit jaar naar Argentinië terug te keren. Er is nog niets verloren". Vrijdagmiddag verliet Peron door een achterdeur zijn hotel in Sevilla om de grote schare journalisten te ontwijken. Hij werd vervolgens per auto onder politie-escorte naar 't toeristen oord Torremolinos aan de Costa del Sol gebracht. Toen een K. L. M.-vliegtuig op de lijn Milaan—Schiphol gisteren boven de Alpen vloog, ontving het de radiomelding „U heeft een bom aan boord". De piloot zette zijn toestel op een stille plek van het Frankfortse vliegveld aan de grond, waar de brandweer al wachtte. Er werd niets gevon den. Dit is door iemand van de K. L. M. in Frankfort meege - deeld. De geheimzinnige boodschap is ook door de verkeerstoren van Frankfort en door andere vlieg tuigen opgevangen. De politie vermoedt dat de afzender is ge ïnspireerd door een recent tele visiespel in West-Duitslana

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1