Russische ruimtevaarders behouden geland M KOOK Aan de vooravond van de Britse verkiezingen MOORD OP 700.000 JODEN Pfi'.NCtPlELE POLITIEKE VERSCHILLEN Honkong door wervelstorm geteisterd HERFST 1964 HET WEER WOENSDAG 14 OKTOBER 1964 20e Jaargang - No. 6288 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Binnenkort herhaling T rebiinka-proces begonnen Volslagen verrassing voor Amerika Proefschrift 700.000 km afgelegd Russische oproep MINISTER-PRESIDENT OVER VERKEERS ONVEILIGHEID REDE VAN Mr. CALS WERD NIET GEWIJZIGD VERGIFTIGDE AKKERS WORDEN OMGEPLOEGD RUBATEX ONTSLAAT 40 MAN PERSONEEL Cambodja verbreekt diplomatieke betrekkingen HET BLIJFT VRIJ KOUD Premie werkloosheidsverzekering Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Fmitoiag by abonnement: Terneuzen DÖecteuiMRoofredaetempf I, van Be Sande Redaetie-adres: Noordstraat 55—57 AdmMstratle-adres: Smldswal Telefoon: (0150 2073 Gironummer: 38150 AboMttementsprijs 6,— per kwartaal; per maand 'f 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 et. DE ZEEUW Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tof 10 uur v.m. Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. De drie Russische ruimtevaarders zijn dinsdagochtend geland op een tevoren bepaalde plaats, zo is door het Russische persbureau Tass gemeld- De drie inzittenden van de „Voshod" maken het goed. De landing vond plaats om 8.47 uur Ned. tijd. Zij werden verwelkomd door sportfunctionarissen, verslaggevers en vrienden. Het wetenschap pelijke onderzoekingsprogramma, dat voor een vlucht van vieren- twintig uur was vastgesteld, is volledig voltooid, aldus Tass. Er zouden waardevolle inlichtingen zijn verkregen. Het observatorium te Bochum in West-Duitsland verklaarde dat de radiosignalen van de Voshod, vergeleken met die van vroegere Russische ruimteschepen, deden vermoeden dat de radiozender niet goed werkte. Dit zou de oor zaak kunnen zijn van de betrek kelijk korte tijd dat het ruimte schip in de lucht is geweest. Men vermoedde dat het experiment binnenkort, maar dan voor een langere duur, zal worden her haald. De Voshod landde na zestien maal een baan om de aarde te hebben gemaakt. Kort vóór de landing hebben de Russische artsen nog bekendgemaakt dat de ruimtevaarders in uitstekende conditie verkeerden. Zij hadden goed geslapen. Gedurende de nacht had Feoktistov het druk gehad met visuele waarnemingen van sterren en toezicht op de in strumenten. Zij maakten dins dagmorgen vroeg via radio en televisie contact met het Russi sche grondstation. „We kunnen u al een heleboel bijzonderheden (Adv.) Onder grote publieke belang stelling begon maandag voor een rechtbank in Düsseldorf een van de grootste Duitse processen tegen oorlogsmisdadigers tot dus ver. In de beklaagdenbank zit ten tien voormalige S.S.'ers, die in 1942 en 1943 deel uitmaakten van het bewakingspersoneel van het vernietigingskamp Treblinka bij Warschau. Zij worden beschuldigd van moord en medeplichtigheid aan moord op ongeveer 700.000 jo den. Hoofdbeklaagde is de vroegere S.S.-Untersturmführer Kurt Hu- bert Franz, nu 50 jaar, uit Düs seldorf die aan het hoofd stond van de bewakers en plaatsver vangend kampcommandant was. De medebeklaagden zijn de 67- jarige Ottó Stadie, Heinrich Ar thur Mathes (62), Willi Mentz (60), August Wilhelm Miette (55), Franz Suchomel (56), Gus- tav Münzberger (61), Erwin Hermann Lambert (54), Otto Horn (60) en Albert Otto Rum (74). Het proces tegen een elfde be klaagde, de 63-jarige Willi Gross- mann, is voor onbepaalde tijd uitgesteld in verband met diens gezondheidstoestand. Met een spottend lachje hoor de Franz de ernstige beschuldi gingen tegen hem aan. Naast de massale uitroeiingen worden hem gruwelijke kwelling en het willekeurig neerschieten van ge vangenen ten laste gelegd. Toen Franz als eerste werd gehoord, verstrikte deze zich in tegen strijdigheden, waar de president van' delfechtbank hem onder ge- laehtyftitda publieke tribune op vertellen, maar dit moet wach ten tot wij zijn teruggekeerd", zo liet de bemanning weten. De vroegere ruimtevaarders Titov en Valentina Teresjkova waren in het controlecentrum toen de Voskhod zijn laatste omwente ling maakte. De eerste die het ruimteschip boven de Sowjet-Unie waarnam, vlak voor het ging landen, was een Russische piloot. Hij meldde via zijn radio: „Ik zie een voor werp in de wolken duiken". Tien minuten later meldden an dere vliegers, die in de buurt van het landingsterrein patrouilleer den, dat zij het ruimteschip op de grond konden waarnemen met de drie kosmonauten er naast. De lancering van de Voskhod kwam in Washington als een volslagen verrassing. De Ameri kaanse deskundigen wisten dat de Sowjet-Unie krachtiger-raket ten bezit dan de Verenigde Sta ten, maar het in de baan bren gen van drie man tegelijk heeft hen er niet minder om verrast. De eerste Amerikaanse tweeper- soons-Gemini wordt pas in januari of februari op zijn vroegst gelanceerd en die zal slechts drie omwentelingen ma ken. Er gaan drie of vier jaar overheen, voordat er in een Ame rikaans ruimtevaartuig drie kos monauten zitten... De Amerikaanse deskundigen menen dat met de Voskhod de Russen een grotere kans hebben naar de maan te reizen. Dit be tekent tevens het einde van de geruchten, dat Moskou zich voor de verovering van deze planeet niet zou intereseren. Een vooraanstaande Russische ruimtevaartdeskundige, Leonid Sedov, schreef in de Izvestia dat met de nieuwe lancering de da tum van bemande ruimtevaarten naar de maan, Mars en Venus nader is gekomen. Hij zei dat er ruimte-laboratoria met een tal rijk personeel zullen komen. In dezelfde krant schreef Joeri Ga garin, de eerste Russische ruim tevaarder, dat de piloot van de Voskhod, Wladimir Komarov, het aan zijn koppigheid te dan ken heeft dat hij niet van de school voor ruimtevaarders is weggestuurd. In de centrifuge bleek zijn hart eens niet volledig normaal te werken, maar de op leiding van de ouwetjes (Koma rov is 37) was harder, aldus Ga garin. De Russische ochtendblad-en brachten dinsdag de foto's van de ruimtereizigers op de voor pagina's. De Pravda besteedde vijf pagina's aan de gebeurtenis, met foto's van de crie mannen thuis en aan hun werk, terwijl perscommentaren uit de gehele wereld werden afgedrukt. Het Chinese Volksdagblad in Peking maakte het nieuws van het Russische ruimteschot be kend op pagina vijf, ergens on deraan. Er werd geen commen- taar op de prestatie geleverd. Ill geen enkel ander Chinees blad stond er iets over te lezen. Ruimtearts Boris Egorov, zo meldde de Pravda, hield zich in zijn studiejaren al met de medi sche ruimtevaartproblemen ba zig. Reeds voordat de eerste Rus een ruimtevlucht maakte, bestu deerde hij de kosmonauten in de oefencabines tijdens hun oplei ding. Op 24-jarige leeftijd kwam hij voortdurend met de groep ruim tevaarders in aanraking. Zijn specialiteit is de studie van het voorhof, het voorste ge deelte van de doolhof (het in wendige oor), dat het even wichtsgevoel beheerst en in de toestand van gewichtloosheid het zwaarst op de proef wordt gesteld. Over dit onderwerp heeft Egorov bijna een proefschrift voltooid, waarvan hij het laatste hoofdstuk na zijn ruimtevlucht zal schrijven. De Voskhod heeft 16 omwen telingen om de aarde gemaakt en ongeveer 700-000 km afgelegd. In een verklaring van het presi dium van de opperste sowjet wordt gezegd dat de vlucht mo gelijk is geworden door de ont wikkeling van krachtiger en be tere raketten. De drie ruimte vaarders zijn niet uit de Vosk hod gegaan, maar zijn tijdens de landing in de cabine blijven zit ten, die met parachutes landde, aldus de Izvestia. De remraketten werden boven Athene in werking gesteld. Het was de eerste maal dat Russi sche ruimtevaarders ir, hun ca bine op de grond landden. De Amerikanen deden dit al door de ruimteschepen in zee te laten landen. Volgens de hoofdconstructeur was de snelheid van de Voskhod tot bijna nul gereduceerd, zodat een zachte landing werd ge maakt. Daartoe was een nieuw systeem aangebracht. Bij een landing op het water bestond geen gevaar. De Voskhod blijft drijven. Tegen het einde van de reis vroegen alle bemanningsleden nog een dag te mogen blijven rondcirkelen. „Dat begrijp ik best", zei de hoofdconstructeur, maar een programma is een pro gramma en dat moeten wij res pecteren. De hoogste Russische instan ties, regering, presidium, opper ste sowjet en het centrale partij comité hebben dinsdag ter ge- Minister-president Marijnen heeft vanmorgen over beide radiozenders ter gelegenheid van de dag van de bezinning op de verkeersonveiligheid een beroep gedaan op het verantwoordelijk heidsgevoel jegens de medemens. Er dreigt een veldslag op onze wegen, aldus mr. Marijnen. Hij wees erop, dat de constructeurs nog' zo veilig auto's kunnen ma ken en dat er nog zoveel veilige wegen kunnen worden aange legd, doch dat alle moeite tever geefs is als de mens daarvan geen verstandig en verantwoord gebruik maakt. Wij hebben het allen tezamen in onze hand het verkeer veiliger te maken en zo doende bij te dragen aan de ver hoging van het levensgeluk van ons volk, zo zei de minister-pre sident. Uit -een brief van de „vaste commissie voor de stenografi sche dienst" aan de tweede ka mer blijkt, dat aan de weergave in de „handelingen" van een rede van mr. Cals (K.V.P.) op 16 september niet is „geknoeid". Tussen sommige bladen en de redacteuren van een televisie- rubriek was de strijdvraag ont brand, of mr. Cals in het steno grafisch verslag van de hande lingen wijzigingen zou hebben laten aanbrengen, waardoor de zin of de strekking van het be toog zou zijn aangetast- Na een onderzoek constateerde de commissie, dat dit niet het geval is geweest. Een speciale opruimingsploeg van de gemeente Ubach over Worms heeft gistermiddag in samenwerking met de inspectie van de volksgezondheid en onder leiding var. de rijkspolitie de vel den in Nieuwenhagen (L.) waar vorige week met parathion ver giftigde tarwekorrels waren ge strooid van dode vogels gezui verd. Gebleken is hierbij dat de regen er niet volledig in is ge slaagd het snelwerkende vergif te neutraliseren. Daarom zullen, zodra tegen de landbouwer S. proces-verbaal is opgemaakt, de landerijen worden omgeploegd. legenheid van de geslaagde ruimtevlucht een beroep gedaan op de regeringen en de volkeren van alle landen om de „dolzinni- gen" in te tomen die trachten de mensheid in een thermonucleaire catastrofe te storten. „Op deze feestelijke dag vragen we weer aan alle volkeren de bewape ningswedloop te beëindigen en te streven naar algemene en totale ontwapening", aldus de Russische oproep. (Adv.) Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 3123 Uit een vergelijking* van de in de Britse verkiezingscampagne gepubliceerde manifesten van conservatieven, labour en liberalen komt men tot de conclusie, dat er tussen deze drie grote partijen nog steeds op drie hoofdpunten principieel meningsverschil be staat, namelijk wat betreft de defensie, de verhouding met gemene best en Europa en het economisch systeem. Hongkong is dinsdagochtend door een wervelstorm getroffen, die aan tien personen het leven heeft gekost, terwijl drie mensen worden vermist. Het totaal aan tal slachtoffers aan doden en ge wonden bedraagt minstens vijf tig. De meeste slachtoffers vie len bij het instorten van huizen. Er is veel schade aangericht. Duizenden in lager gelegen ge bieden wonende mensen zijn maandagnacht naar hoger gele gen streken overgebracht. De drie en een half miljoen inr woners van Hongkong hebben gehoor gegeven aan de onophou delijk via de radio gegeven waar schuwingen voor de wervelstorm. Zij bleven binnenshuis, achter af geschermde deuren en geblin deerde ramen. la de voorstad Kowloon zijn verscheidene honderden auto's door water overspoeld. Drie sche pen zijn van hun ankers losge slagen. Alle verkeer over land en wa ter is tot stilstand gekomen. Be drijven en banken zijn gespten. Sinds maandagmiddag zijn er geen vliegtuigen meer op het Hongkongse vliegveld van Kaitak geland. Nader wordt gemeld dat zestien mensen om het leven zijn geko men. Elf van hen zijn omgeko men door het instorten van hui zen, waarin zij zich bevonden, ter wijl vijf anderen zijn verdronken. Voorts worden acht personen vermist, terwijl er veertien ge wonden zijn. Alle slachtoffers zijn.Chinezen uit de arme wijken van Hong kong. De N.V. Rubatex zal het ge hele personeel (40 man) van haar schuimrubbermatrassen- bedrijf te Nigteveeht op korte termijn ontslaan. De produktie wordt gestaakt. Volgens de directie is het be drijf door de loonexplosie en de verder stijgende kosten niet meer rendabel. Cambodja heeft besloten zijn diplomatieke betrekkingen met Portugal en Zuid-Afrika te ver breken uit solidariteit met de Afrikaanse landen die aan de conferentie van niet-gebonden staten in Cairo hebben deelge nomen. Dit heeft het Cambod jaanse staatshoofd, prins Noro dom Sihanouk, dinsdag op een persconferentie meegedeeld. Ten aanzien van de defensie; houdt het conservatieve manifest eraan vast, dat het verenigd ko ninkrijk zijn plaats in de ge meenschap der grote mogendhe den niet kan Wijven innemen dan met handhaving van zijn „kern onafhankelijkheid". De houding van labour op dit punt wordt als „abdicatie" gekwalificeerd. Door het kernwapen prijs te geven zou Groot-Brittannië volgens de conservatieven zijn rang van gro te mogendheid prijsgeven aan Frankrijk of China. Volgens labour en liberalen be rust de zogenaamde „kernonaf hankelijkheid" alleen maar op een sprookje en zou er een soort van politiek kernmaehtcomité moeten komen, waarin naast de Verenigde Staten ook de grote Westeuropese landen zitting moe ten hebben. VERENIGD EUROPA Wat de verhouding tot het ge menebest en Europa betreft, schakelt het conservatieve mani fest, gezien het mislukken van de onderhandelingen van Brussel over toetreding van Engeland tot de E.E.G., een nieuw Brits initia tief uit. De labourpartij heeft zich vierkant tegen verklaard door vijf voorwaarden te stellen, die op wezenlijke hinderpalen neer komen. De liberale partij echter heeft als tegenstandster van een gaullistisch Europa aangedron gen op onvoorwaardelijke toetre ding van Groot-Brittannië tot een economische en politieke ge meenschap van een federaal Europa, dat zijn plaats in een groot „Atlantisch verbond" zou moeten innemen. Ten aanzien van het gemene best betoont labour zich in poli tiek en economisch opzicht het meest enthousiast, de conserva tieven het meest genuanceerd en de liberalen het minst uitgespro ken. NATIONALISATIE Op het gebied van het econo misch beleid werpen de conserva tieven zich op als verdedigers van de individuele vrijheid tegen toezicht, regeling en nationalisa tie als door labour beoogd. Tus sen deze twee uitersten in pleiten de liberalen voor een gezamenlijk beheer, dat de expansie kan be vorderen en tenslotte de arbei ders tot een soort aandeelhouders zal maken. Wat in het conservatieve ma nifest speciaal opviel, was dat er in gezegd werd dat de thans on der regerdn'gscontrole staande hu ren niet zullen worden vrijgege ven, dat de belofte werd gedaan van een juridisch onderzoek om trent eventuele herziening van de wetgeving betreffende de vakver enigingen en uitzicht werd gege ven op een algemene modernise ring van de industrie, gezien de mogelijkheden van automatic, „die men niet moet vrezen maar uitbuiten". WILSON OVER DE .VOSCHOD' De lancering van de „Voschod" 's volgens de leider van de Britse 'abour-partij een vingerwijzing voor premier Douglas Home, „die nog in de Stratosfeer ver toeft met zijn bom". Wilson zei op een .verkiezingsbijeenkomst nog, dat 'de bewapeningswedloop nu naar de ruimte is verplaatst. Engeland zou niet aan deze wed loop kunnen blijven deelnemen met een van de Verenigde Sta ten geleende en onder water te lanceren afschrikkend wapen. INTIMIDATIE VAN JOODSE LABOUR- KANDIDAAT Marcus Lipton, een Joodse kan- "t van de 'abovv-r-rfl, wordt met de dood bedreigd als hij zich niet terugtrekt. Enkele van zijn verkiezingsbiljetten zijn met hakenkruisen besmeurd, al dus is van de zijde van de labour partij meegedeeld. LIBERAAL BLAD ZWAAIT OM Het Britse liberale weekblad „The Economist", dat bij de vo rige verkiezingen zijn lezers had aangeraden conservatief te stem men, heeft een ommezwaai ge maakt en de raad afgedrukt de labour-partij te kiezen. „Wij moeten de zaken, die la bour al dan niet zal moeten doen, afwegen tegen hetgeen de con servatieven niet hebben gedaan en wat zij hadden moeten doen", aldus het blad. „Zeer zeker zou de conserva tieve partij de verstandigste keu ze zijn. De meest riskante zou labour zijn. Maar is het noodza kelijkerwijze de tijd van de ze kerheid? De waarheid is dat het welvarende Engeland in een las tig parket zit omdat het niet concurrerend genoeg is", aldus „The Economist", hieraan toe voegend dat Engeland te weinig verkoopt en te veel koopt. „Voor Groot Brittannië, dat kleine eiland, is de handelsbalans erg belangrijk. Het is een uitdaging voor Wilson om niet te weigeren aan andere wegen de voorkeur te geven, zoals bepaalde conserva tieven deden", aldus het liberale blad, dat besluit met op te mer ken dat de meer gewaagde keuze •op de socialisten een betere schijnt te zijn. Als de schaduwen ter rust gaan op een bed van vallend blad, hebben we als alle jaren, onze zomer weer gehad Ons land komt woensdag te liggen in een overgangszone tussen twee depressies, één boven Zuid-Skandinavië en één boven Zuid-Engeland. In dit overgangsgebied staat wei nig. wind. Nachten zijn derhalve koud met minimumtemperatu ren van omstreeks nul graden, waarbij tevens mistvorming op treedt. Vooral boven de Noord zee geeft de stagnerende koude lucht aanleiding tot buienvor ming. In het binnenland over heersen de opklaringen, maar ook in de opklaringsgebieden komen de maximum-tempera turen nergens hoger dan 14 graden Celsius. De minister van sociale zaken dr G. M. J. Veldkamp, heeft bij beschikking van 12 oktober 1964, in overeenstemming met de ad viezen van het bestuur van het algemeen werkloosheidsfonds en van de sociale verzekeringsraad, de premie voor de werkloosheids verzekering met ingang van 1 janüari 1965 verlaagd van 1,2 pet tot 1 pet. Van deze premie is een vierde gedeelte voor - rekening van het rijk. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond Weinig wind Veranderlijke bewolking met in hoofdzaak in de kustgebie den plaatselijk een bui. In de vroege ochtend in het binnen land mist. Overwegend zwak ke veranderlijke wind. Mid dag tempera turen van 10 tot 13 graden. WOENSDAG 14 OKTOBER v.m. n.m. "reskens 7.20 8.06 Terneuzen 7.55 8.41 Hansweert 8.35 9.21 Walsoorden 8.45 9.31 DONDERDAG 15 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 8.33 Terneuzen 9.08 Hansiweert Walsoorden 9.21 9.56 9.48 10.36 9.58 10.46 ZON MAAN op onder op onder Okt. 14 7.03 17.49 15.35 23,34 15 7.04 17.46 16.07 16 7.06 17.44 16.33 0.43 17 7-08^. 17.42 16.54 .^1.53

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1