Frankrijk werkt aan waterstolbom NOS DIT JAAR 150 BOMMEN MILITAIR MACHTSVERTOON IN CAIRO JORDANIË ERKENT REPUBLIEK JEMEN De ongeregeldheden in Singapore CYPRUS „KLAAR VOOR ACTIE" Sabotagegroepen naar Noord-Vietnam HET WEER VRIJDAG 24 JULI 1964 20e Jaargang - No. 6260 Bevrijde" regering in Kongo ONRUST IN BROOKLYN „GOLDWATER IS OORLOG" Werk van Indonesiërs? TURKSE BESCHULDIGING JEGENS GRIEKENLAND Verzetsstrijders op Cuba Einde Poolse feestelijkheden Zon- en Wiaanstasislen Fitekering bij abonnement: Terneuzen Dtrecïenr-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 50 ct. Losse nrs 10 et DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur, Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Generaal De Gaulle heeft op een persconferentie in Parijs ge zegd dat Frankrijk werkt aan tie overgang van atoom-projec tielen naar waterstofprojectielen. De Franse atoomstrijdmacht zal nog dit jaar in staat zijn 150 bommen te werpen met een kracht die gelijk staat aan de bom die op Hiroshima is gewor pen. De eerste Franse operatio nele eenheid van de luchtmacht zal dit jaar ii. gebruik worden genomen, aldus de generaal. De Gaulle zei dat de verde ling van de wereld in üvee kam pen onder Washington en Mos kou niet meer in overeenstem ming is met de feiten en dat de redenen voor ondergeschiktheid aan Amerika aan het verdwij nen zijn. Het is nodig aan het bondgenootschap met Amerika vast te houden „omdat dat in het belang is van beide zijden van de Atlantische Oceaan, zo lang de Russische dreiging be staat". Het sowjet-rijk, „de laat ste koloniale mogendheid van onze tijd", staat vooreerst voor de Chinese dreiging van over heersing van een groot deel van Azië en ziet haar Europese satel lieten afvallen. Tegelijkertijd staat de communistische' rege ring voor een mislukking wat de levensstandaard vergeleken met hét westen betreft. FRANKRIJK HEEFT GEDULD Op de vraag of het Frans- Duitse verdrag bevredigend werkt, zei De Gaulle dat „er op De twaalfde herdenking van de revolutie in Egypte, welke president Nasser aan het bewind bracht, werd donderdag gevierd met een indrukwekkende mili taire parade in Cairo in tegen woordigheid van enkele staats hoofden, die hadden deelgeno men aan de deze week in de Egyptische hoofdstad geëindigde topconferentie der organisatie voor Afrikaanse eenheid. Van de officiële tribune sloe gen president Nasser en zijn gas ten meer dan drie uur lang het voorbijtrekken van duizenden manschappen met hun materiaal gade, terwijl in de lucht vlieg tuigen het hunne tot het machts vertoon van de Egyptische strijd krachten bijdroegen. RUSSISCHE MAKELIJ Een belangrijk onderdeel van deze parade was het voorbijtrek ken van de pantserafdelingen, in een omvang als tot dusver in Egypte nog nimmer was gezien. Meer dan honderd lichte en zware tanks, waarvan vele van Russische makelij, denderden voorbij, afgewisseld door in Egypte met behulp van Duitse deskundigen gebouwde raketten. Ook van de vliegtuigen, die aan de luchtparade deelnamen, waren er talloze in de Sowjet- Unie gebouwd, zowel waar het betrof transportvliegtuigen als gevechtstoestellen en hommen- werpers. Gemist werd echter het ex perimentele gevechtsvliegtuig, dat op het ogenblik in Egypte wordt gebouwd. Aanvankelijk was aangekondigd dat dit toe- In Albertstad is de vorming van een voorlopige regering van het „nationale bevrijdingscomité" voor het oostelijk deel van het door deze beweging beheerste gebied bekend gemaakt. Presi dent tevens belast met nationale verdediging is Gaston Soumialot, die de instelling der nieuwe re gering tijdens een persconferen tie bekendmaakte. Vice-presi dent is Laurent Wabila, die tege lijk de portefeuilles van buiten landse betrekkingen en handel behartigt, terwijl Joseph Sebas- tien Ramazani belast is met bin nenlandse zaken en overheids diensten. Voor het westelijk deel der „bevrijde gebieden" is, naar Soumialot verder mededeelde, een soortgelijke regering ge vormd onder leiding van Pierre Moelele. BOUDEWIJNSTAD STAAT IN BRAND Een buitenlandse consulaire vertegenwoordiger te Elisabeth- stad verklaarde dat politieman nen, die woensdag het door re- hellen bezette Boudewijnstad binnen geziohtsaf stand waren genaderd, radiografisch aan Eli- sabethstad hebben gemeld dat Boudewijnstad in In-and staat. Boudewijnstad is in het. afge lopen weekeinde door linkse op standelingen uit Noord-Katanga veroverd. De toestand is er nu ernstiger geworden, aldus deze consulaire vertegenwoordiger. Ongeveer honderd man politie- troepen waren woensdag op weg naar Boudewijnstad om de rebel len aan te vallen. Zij zagen ech ter van hun voornemen af, toen vernomen werd dat de opstande lingen versterkingen uit het noorden hadden ontvangen, die in vijf vrachtauto's waren aan gevoerd. stel, dat een snelheid van twee-en-een-half maal die van het geluid moet kunnen be reiken, aan het machtsvertoon zou deelnemen. Omtrent dit vliegtuig verklaarde de op perbevelhebber der Egypti sche strijdkrachten, veldmaar schalk Amer, dat het „een der sterkste en modernste ter we reld" is. Woensdagavond is het in Brooklyn opnieuw tot incidenten gekomen tussen de politie en en kele honderden jonge negers. De politiemannen, die met flessen en stenen werden bekogeld, losten waarschuwingsschoten. Het ge bied waar de incidenten zich voordeden, Bedford Stuyvesant geheten, wordt voornamelijk door negers bewoond. Het ligt enkele kilometers van Harlem waar zaterdag de eerste gevech ten tussen negers en politie plaatsvonden. Nauwelijks enkele uren nadat burgemeester Wag ner van New York op het televi siescherm was verschenen om te waarschuwen dat hij niet zou toe staan dat straatschenders de orde verstoorden, rinkelden de eerste flessen op de keien en klonken waarschuwingsschoten. Burgemeester Wagner meent dat de relletjes zijn ontstaan doordat de jongelui niets om handen hebben. het ogenblik geen gemeenschap pelijke politiek van Duitsland en Frankrijk bestaat. Dat komt voornamelijk doordat Duitsland nog niet gelooft dat de Europese politiek Europees en onafhanke lijk behoort te zijn". Frankrijk is sterk genoeg om geduld te oefenen. In afwachting van de door Erhard beloofde voorstellen voert Frankrijk een Europese en onafhankelijke poli tiek. 2000 BINNEN ZES JAAR Binnen zes jaar zal Frank- rijks atoomstrijdmacht be schikken over meer dan 2000 bommen van het Hiroshima- type. Tevoren had de generaal ge zegd het een „onwaarschijnlijke veronderstelling" te vinden dat de twee grote kernmogendheden, de Sowjet-Unie en de Verenig de Staten, wederzijds tot ont manteling van hun kernstrijd machten zouden besluiten. De ijdele en eindeloze besprekingen in Genève komen uit deze ver onderstelling voort", aldus De Gaulle. Tot de tegenstanders van de Franse kernbewapening behoren degenen die de totalitaire dicta tuur willen vestigen en niet wil len dat wij de middelen hebben om ons tegen het oosten te ver dedigen, en de voorstanders van Amerikaanse bescherming die verontrust zijn door het feit dat Frankrijk eigen meester is in betrekkingen tot de bondgeno ten. ROEPING Over Vietnam zei De Gaulle dat de Amerikanen ervan over tuigd zijn „een anti-communisti sche roeping te volgen" en dat „hun afkeer van elke koloniale arbeid en hun natuurlijke ver langen nieuwe posities in te nemen, hen ertoe gebracht heeft in Indo-China de plaats van Frankrijk in te nemen". Het is moeilijk aan te nemen dat zij het enorme avontuur van een algemeen conflict willen aangaan. De oplossing ligt in terugkeer tot de akkoorden van Genève van 1954 en zich daar aan te houden, dat wil zeggen dat in Zuid-Vietnam, Noord-Viet- nam, Laos en Cambodja geen en kele buitenlandse inmenging kan worden toegestaan. „Er bestaat geen andere weg die tot vrede in Zuidoost-Azië zou kunnen lei den" dan een nieuwe conferen tie in Genève te beleggen. Generaal De Gaulle maakte tenslotte bekend dat hij in de herfst Latijns-Amerika zal be zoeken. Jordanië heeft de republiek Jemen erkend. Dit is gisteren in Amman bekendgemaakt. Politieke kringen zien in deze stap van koning Hoessein van Jordanië een succes voor de Egyptische vice-president, maar schalk Abdel Hakim Amer, die vorige week een bezoek aan Jor danië heeft gebracht. Na de val van de imam en de uitroeping van de republiek Je men had Jordanië zich aanvan kelijk aan de zijde van de ver dreven Jemenitische heerser ge schaard. Deze had zich in het noorden van Jemen teruggetrokken en aanhangers om zich heen verza meld die een voor het Egypti sche expeditieleger moeilijke guerilla-strija voerden. Koning Hoessein van Jordanië wilde toen troepen sturen ter bestrij ding van de Jemenitische repu blikeinen en de Egyptische troe pen. Dit plan leed schipbreuk doordat emier Faisal van Saoedi- Arabië hier niet veel voor voelde. Jordanië beperkte zieh toen tot financiële hulpverlening, wapen leveranties en de uitzending van kleine groepen Jordaanse mili tairen, die als instructeurs van de aanhangers van de verdreven imam fungeerden. Medio 1963 kwam het ten slot te tot een eerste toenadering tussen Amman en Cairo en staakte koning Hoessein zijn steun aan de imam. „Goldwater is oorlog", heeft dominee Martin Niemöller, het hoofd van de protestantse kerk in Hessen, tegen een krant in Frankfort gezegd. „Naar mijn mening betekent Goldwater het einde van een tijdperk, dat ge kenmerkt is geweest door hoop op vrede". Volkens dominee Niemöller is de huidige ontwikkeling te ver gelijken met die welke men van 1928 tot 1933 in Duitsland heeft küunen zien. In verband met de ongere geldheden tussen Chinezen en Maleisiërs zijn donderdag in Sin gapore de leden van het militaire vrijwilligerskorps via de rege ringsradio opgeroepen zich in uniform te melden. Bij gevech ten tussen Chinezen en Maleiers kwamen deze week acht mensen om en werden meer dan driehon derd personen gewond. Op vele plaatsen zijn gewapende militai ren aangekomen. Bij hernieuwde gevechten die zich donderdag voordeden, vielen zes doden. Volgens de politie is de rust thans teruggekeerd en is de poli tie de situatie meester. Het uitgaansverbod wordt van daag om 05.30 tot 10.00 en van 15.30 tot 18.00 opgeheven. De scholen zijn acht dagen vóór de vakantie gesloten. Zes mensen werden donderdag in Singapore doodgestoken of geslagen, waarmee het doden cijfer van de botsingen tussen Maleiers en Chinezen, die zich nu al drie dagen voordoen, tot maakt, maar wel werd meege deeld dat 40 mensen terecht stonden op beschuldiging van onwettig wapenbezit en negen endertig wegens deelneming aan oproer. Ia Washington zei premier Abdoel Rachman van Maleisië donderdag in een televisie-inter view, dat hij wellicht voortijdig naar zijn land zal terugkeren in verband met de toestand in de deelstaat Singapore. Volgens hem heeft Indonesië waarschijn lijk de hand in de onlusten. De rassenrellen m Singapore duren voort: er zijn al meer dan tien doden en meer dan honderd gewonden te betreuren. Op de foto zien we hoe voor het bekende, luxueuse Raffles-hotel spaanse ruiters een wegversper ring vormen, w3lk#d»o» Maleise soldaten bewaakt wordt. Volgens latere berichten heb ben de rassenonlusten in Singa pore, die dinsdag zijn begonnen, tot nu toe 14 doden en ongeveer 400 gewonden geëist, aldus heeft de politie, die 194 arrestaties ver richtte, meegedeeld. - 1-3 voertuigen werden in brand gestoken of vernield. Volgens het regeringsgezinde blad „Phileleftheros" beschikt de Cyprische regering op het ogen blik over een escadrille gevechts vliegtuigen, die klaar voor actie zün. Deze toestellen zijn kortgeleden op het eiland aangekomen en daar geassembleerd. Voorts meldt het blad, dat de regering de gehele Cyprische kust onder controle heeft. Snelle motorboten patrouilleren langs de kust en in het bijzonder langs die kust stroken waar kortgeleden ont schepingen van buitenlandse militairen werden gesignaleerd. Twee vliegvelden nabij Nicosia die sinds het einde van de tweede wereldoorlog buiten dienst waren gesteld, zijn weer bruikbaar ge maakt voor gevechts- en ver kenningsvliegvelden, aldus Phi leleftheros verder. Tenslotte maakt het blad melding van het leggen van mijnenvelden op ver schillende punten van de kust, terwijl de regering de organisa tie van de burgeriuchtafweer ter hand heeft genomen. Desgevraagd wilde een rege ringswoordvoerder geen com mentaar leveren op bovenstaand bericht. Hij zei slechts, „dat de Cyprische regering genoopt is alle noodzakelijke verdedigings maatregelen te nemen, 't Cyprische parlement heeft met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de terug trekking der Britse troepen uit de V.N.-macht op Cyprus wordt geëist. De Turkse eerste-minister, ge neraal Ismet Inou, heeft via de Turkse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties geantwoord op een kortgele den door secretaris-generaal Oe Thant gedaan beroep om een einde te maken aan de hand over hand toenemende invoer van wa pens in Cyprus. Inou beschuldigt Griekenland ervan dat het duizenden militai ren naar het eiland heeft gezon den. Inou zegt dat de Turkse rege ring de bezorgdheid van Oe Thant deelt en dat zij wil dat het Cyprische vraagstuk door onderhandelingen en op wettige wijze wordt opgelost. Hij ver wierp de „aantijgingen" volgens welke Turkije meer militairen en wapens naar Cyprus had ge zonden dan waartoe het was ge rechtigd. De Turkse minister-president besloot: „De Griekse regering en de Grieks-Cyprische leiders doen elke dag iets waardoor de span ning stijgt". Volgens de „Saigon Post" heeft de bevelhebber van de Zuidviet- namese luchtmacht, generaal Ngoeyen Cao Ky, „voor de eer ste keer toegegeven, dat Zuid- vietnamese vluigtuigen kleine gevechtsgroepen neerlaten .hoven Noordvietnamees gebied om daar sabotage-opdrachten uit te voeren". De generaal had ook gezegd, dat er in Zuid-Vietnam bepaalde eenheden worden opgeleid voor een eventuele luchtaanval op doelen in Noord-Vietnam. Die aanval zou worden ondernomen als de Zuidvietnamese premier het bevel hiertoe gaf. Op de vraag of de tijd volgens hem rijp was voor aanvallen op doelen in Noord-Vietnam antwoordde de generaal bevestigend. Deze aanvallen zouden niet beperkt worden tot Noordvietnamees ge bied, maar ook gericht worden tegen steunpunten in communis tisch China. In Amerikaanse kringen in Saigon heeft men geen commen taar willen geven op de verkla ring van generaal Ngoeyen Cao Ky. „GEREED OM TE GAAN." Het Zuidvietnamese ministerie van defensie heeft zich donder dag gedistancieerd van een ver klaring van de opperbevelhebber van de luchtmacht, waarin deze had gezegd dat zyn mannen oefenen voor een mogelijke aan val op noord-Vietnam. Het ministerie ging niet in op de mededeling v.an de generaal dat Zuidvietnamese commando troepen boven noord-Vietnam waren neergelaten om sabotage- opdrachten uit te voeren. De opperbevelhebber, generaal Ngoeyen Cao Ky, had op een persconferentie gezegd dat zijn mensen met hun nieuwe Ameri kaanse jachtbommenwerpers de Noord Vietnamese hoofdstad Ha noi met de grond gelijk konden maken. „We zijn gereed om te gaan. We zouden nog vanmiddag kunnen vertrekken", zo had de generaal gezegd. Een generaal kan mogelijk 'n verklaring hebben afgelegd dat het om een eind te maken aan de agressie-oorlog van de commu nisten noodzakelijk is zich gereed te maken voor militaire maatre gelen binnen het gebied van de vijand. Het ministerie van defen sie zei dat bovengenoemde ver klaring slechts het persoonlijke standpunt van de militaire bevel hebber is en niet de politiek van het ministerie van defensie weer geeft. EXPLOSIE. Het in de Engelse taal ver schijnende blad „Saigon Post" meldt inmiddels dat Zuidvietna mese commando's sedert 10 juli in Noord-Vietnam industrie- en havendoelen hebben opgeblazen. Op 14 juli is in de haven van Haipong een draaibrug opgebla zen, waarbij een pakhuis en een Chinees vrachtschip werden be schadigd en honderden mensen werden gedood of gewond, zo schrijft het blad. Voorts zouden op 17 juli 17 Noordvietnamezen zijn omgekomen bij een explosie in een staatspakhuis in Hanoi. ENGELSE GIFT. Inmiddels werd donderdag bij het opleidingscentrum voor com mandotroepen te Troeng Lap (30 km ten westen van Saigon) ge vochten. Volgens officiële berich ten was een gepantserd voertuig voor troepenvervoer van het Zuidvietnamese leger vernietigd en waren er vijf beschadigd. 17 regeringsmilitairen werden ge dood en 34 gewond. De Vietcon~- rebellen, die werden beschoten door vliegtuigen, zouden 60 do den hebben. Vorens een officiële medede ling is 'n Amerikaans transport vliegtuig bij de landing veronge lukt. Zes Amerikanen en vier Vietnamese militairen werden gewond. De Britse regering heeft Zuid- Vietnam een gift van een half nrljoen gulden aangeboden voor uitrusting voor de wegenbouw in dq Mekong-delta. achttien steeg. Honderden men sen zijn tot dusver gewond. Een militaire zegsman verklaarde, dat „het een bloedbad zou zijn geworden", wanneer donderdag politie en militairen niet snel tussenbeide waren gekomen. De nieuwe onlusten braken uit toen het uitgaansverbod dat voor onbepaalde tijd is afgekondigd voor 3'/£ uur werd opgeheven om de inwoners van Singapore in de gelegenheid te stellen in kopen te doen. Er zijn ongeveer 1200 mensen gearresteerd, van wie het merendeel voor het over treden van het uitgaansverbod. Een speciale rechtbank ver oordeelde donderdag allen die zich schulidg hebben gemaakt aan oproer en het in het bezit hebben van wapens tot een jaar gevangenisstraf, zo meldde radio-Singapore. Het aantal ver oordeelden werd niet bekendge- Cubaanse ballingen die voor raden voor de guerillastrijder.s aan land brachten, hebben op de noordkust van Cuba strijd ge leverd met eenheden van Castro, zo heeft een woordvoerder van de ballingen in Miami meege deeld. Het gevecht duurde circa 10 minuten. De eenheden van Castro werden met kleine kanonnen en automatische wapens bestookt. Er zouden ook verzetsstrijders aan land zijn gebracht. De ballingen trokken zich na een minuut of tien terug in hun boot en moesten later koers zet ten naar de Florida Keys, omdat hun brandstof op was. Zij zijn door de Amerikaanse autoritei ten aangehouden. Na een verblijf van twee dagen ■'n Warschau, waar zij de feeste lijkheden van de herdenking der stichting twintig jaar geleden van de Poolse communistische republiek hebben bijgewoond, zijn Sowjet-premier Chroesjtsjov, Tsjechoslowakije's president No- votny en de Oostduitse partijlei der Walter Ulbricht donderdag morgen weer naar hun woon plaatsen teruggekeerd. Op het vliegveld werd hun uitgeleide ge daan door de Poolse partijleider Gomoelka en andere hoge partij en staatsfunctionarissen, bene vens door leden van het diploma tieke korps in de Poolse hoofd stad. Aan Chroesjtsjov werden door jeugd- en arbeidersvertegenwoor. digingen boeketten rode rozen aangeboden. Bij het vertrek der gasten wer den geen toespraken gehouden. Deze inspecteerden slechts de erewacht, namen afscheid van hun gastheren en diplomatieke vertegenwoordigers en gingen n -middellijk daarna de vliegtui gen binnen, die hen naar hun woonplaatsen zouden terugvoe ren, WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Boven Zuid-Zweden arriveer de donderdag een dejfressie, die de afgelopen dagen met buien over Frankrijk en Duitsland noordwaarts is getrokken. Voor al boven Denemarken veroor zaakte de storing gisteren lang durig regen. Ze hield de aan voer van koele lucht paar West- Europa in stand. In Noord-Ne derland, waar veel bewolking voorkwam en plaatselijk nogal wat buitjes vielen, werd het niet warmer dan 16 graden. In Zuid- Nederland, waar opklaringen voorkwamen, werden tempera turen gemeten van 20 tot 22 gra den. De koele lucht is tot ver in Duitsland doorgedrongen. Ook dsar kwam het kwik vrijwel nergens hoger dan 20 a 22 gra den. In Frankrijk wees de ther mometer omstreeks 25 graden aan. Temperaturen van 30 gra den en meer werden alleen nog in Zuid-Frankrijk en langs de boorden van de Middellandse zee aangetroffen. Inmiddels blijft ten zuidwesten van Ierland de luclrtdruk hoog. zodat ook vandaag de wind in onze streken zwak tot matig uit west tot noordwest zal waaien. In de aangevoerde lucht komen wolkenvelden voor, maar plaat selijk zijn ook opklaringen moge lijk. De regenkansen zijn Jriein en in de temperatuur wordt wei nig verandering verwacht. Weerbericht medegedeeld door het K. N M. I., geldig tot hedenavond. Wind tussen west en noordwest Bewolkt met plaatselijk opkla ringen. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen west en noordwest. Weinig verandering in tempera tuur. Hoogwater VRIJDAG 24 JULI v.m. n.m. Breskens 1.42 1.57 Terneuzen 2.17 2.32 Hansweert 2.57 3.12 Walsoorden 3.07 3.22 ZATERDAG 25 JULI v.m. n.m. Breskens 2.22 2.35 Terneuzen 2.57 3.10 Hansweert 3.3J 3.50 Walsoorden 3.47 4.C0 op ZON onder M^AAN op onder Juli 23 4.48 20.44 20.24 3.15 25 4.51 20.41 21.34 5.14 26 4.52 20.40 21.59 6.23 27 4.54 20.38 22.21 7.36 28 4.55 20.37 22,40 ^8.49

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1