Rassenrelletjes in New Yorkse negerwijk De Afrikaanse topconferentie in Caïro Belgische dame verdronk in Oosterschelde JACHTEN SLOEGEN OM OP BE OOSTEN- EN WESTERSCHELDE Sportvissers gered MARGARINE 1 CENT DUURDER „MISDADIG; NIET SOCIAAL" BOYCOT VAN ZUID-AFRIKA HET WEER Maandag 20 Dinsdag 21 juli 1964 20e Jaargang - No. 6257 Stroom voorziening Branden Bomen vielen Verdronken Schepen sloegen om Jongen verdronken OVERHEID VLAGT OP 5 AUGUSTUS Indonesische aanval in Serawak Zwarte schapen Militaire bases Kongo trekt terug Hoogwater Weerbericht Zon- en Maanstanden Frankering bij abonnement; Terneuzen Directenr-Hoofredaeteur; I, van 3e Sande Redactie-adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon; 01150 2073 Gironummer: 3S150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Noodweer trok over Nederland Tijdens noodweer !s zaterdagavond de 28- jarige Cor van Oyen uit Druten op de Haas- dijk in het Gelderse Alphen door, de bliksem gedood. Mevr. Dieters uit Brussel verdronk in de Oosterschelde, nadat het jacht, waarop zij voer, was omgeslagen. In Vaassen, Nieuwen- hoorn, Beemster en Haamstede werden boer derijen door het hemelvuur verwoest. In de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren kwamen vele kleinere schepen in nood, waarvan er enkele kapseisden. Het noodweer bewoog zich in noordooste lijke richting over ons land met een snelheid van ongeveer 55 kilometer per uur. Het richt te veel schade aan en nam gaandeweg in kracht af. Vele bomen ontwortelden. Het ver keer stagneerde. Gebouwen kregen storm- en waterschade. Honderden t.v.-antennes hiel den geen stand. Politie en brandweren kregen het razend druk. Talrijke kampeerders zagen hun tenten de lucht in zwiepen. In West- Brabant viel de elektriciteitvoorziening uit. Zuidwest-Nederland was het zwaarst getrof fen gebied. Onweersbuien op een hoogte van twaalf tot dertien kilometer werden boven ons land ver gezeld door een rolwolk, voornamelijk aan de voorzijde van het buienveld. Veel koude lucht stortte als het ware naar beneden. De tempe ratuur daalde in korte tijd acht graden. Er zijn windstoten gemeten van meer dan hon derd kilometer per uur. Een enorme hoeveel heid regen viel er: op de eilanden plaatselijk veertig millimeter. Het gemiddelde voor ons land in de maand juli bedraagt rond tachtig mm. Om kwart over zeven sloeg op de Oosterschelde het jacht van de lieer Dieters uit Brussel om. Hij en zijn twee vrienden werden op gepikt door een patrouilleboot van de rijkspolitie te water. De tierde opvarende, een Belgische dame, verdronk. Op de Westerschelde sloeg een jacht om, dat vervolgens zonk. De vieropvarenden, allen Belgen, konden worden gered. Zjj werden het haventje van Perkpolder binnengebracht. Ter hoogte van de Wouwse plantage kwamen op het water nog tiers vier Beigen (sportvissers) in nood. Zij wisten zich op een zandplaat in de Oosterschelde in veiligheid te stellen en werden vervolgens met een bootje opgehaald en in Bergen op Zoom aan ival gebracht. Mosselkotters uit Yerseke zochten en vonden twee Antwerpse sportvissers mei hun scheepje in moeilijkheden en doodangsten. Ook deze werden gered. In de Krammer strandde een Engels jacht. De drie opvarenden werden door eeh racebootje van boord gehaald en Gngedeerd aan land gezet. Het jacht werd door een vrachtvaarder angetroffen, d;e het naar Dinteloord bracht. In de haven van Moerdijk sloeg een ander Engels plezierbootje om, waarvan de drie opvarenden zich konden redden. In het yolkcrak raakte de veerboot „Gorinchem 5" aan de grond. Onder de ongeveer 200 passagiers brak paniek uit. De kapitein van de boot wist de gemoederen tot rust te brengen. Bij opkomend tij Kwam de boot vrij en kon doorvaren naar Ooltgensplaat. In Rotterdam moest de rivierpolitie enkele losgeslagen binnen- bchepen naar hun ligplaats terugbrengen. ,Uit tal van plaatsen kwamen (rieldingen binnen, dat bomen hiet tegen het geweld waren op gewassen en straten onder water stónden. JjMasten van het elektriciteits net in West-Brabant woeien om. Extra-ploegen van de storings dienst moesten worden ingescha keld om de stroomvoorziening weer op gang te brengen. In Dinteloord stonden de stra ten blank evenals in Den Haag, waar de politie een viaduct voor Jjet|jyfirkeer afsloot, omdat er Baeeridan-een halve, meter water in bleef staan. Water stroomde in Rotterdam en Den Haag vele kelders binnen, terwijl in de lagere stadsgedeelten van Rot terdam ook woningen onderlie pen. De blikseminslag veroorzaakte branden en brandjes. De brand weren konden hier en daar wei nig uitrichten tegen de laaiende gloed, die boerderijen met de hooioogst verteerden, zoals in Vaassen, waar de schade op 150.000 werd geraanvi, in Nieu- wenhoorn 130.000), in Beem ster waardoor ook twee gezin nen dakloos werden en in Haam stede (ƒ20.000). De windstoten teisterden vele kampeerplaatsen zoals „Katjes kelder" in Oosterhout, „Lies- boseh" bij Breda, „Dellewal" op Terschelling, en die bij Oostvoor. ne. Kampeerders, wier dak boven hun hoofden was weggewaaid, zochten onderdak in kampeer- huisjes, kampschuren, kantines e.d. Vallende bomen troffen op de weg BredaTilburg een man die in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis moest worden opge nomen, op de weg BredaEtten een personenauto, in Nieuw Lek- kerland een vrachtauto en in Terschuur een woning. De bewo ners van dit huis waren op va kantie. Naast de talrijke schoorstenen die het begaven, pannen die een luchtreisje maakten, en ruiten die werden ingedrukt werd ge meld dat in Benthuizen een dak kapel van een woning werd ge rukt. In de stadswijk Hillegersberg in Rotterdam werden de galerij - wanden van drie etages van een bejaardenflat over een lengte van zestien meter een halve meter naar buiten geduwd. Het verkeer rond het gebouw moest worden verboden. In Amsterdam kwamen een schoorsteen en een schildersstel lage op auto's terecht, een bal kon viel er van de gevel. In Den Haag dichtte de brand weer met een dekzeil een groot gat voor de bouw van een dui ventil gemaakt in het dak van een woning. In Lekkerkerk woei een voor gevel uit een huis en zeilden rietmatten door de lucht als in een oosters sprookje. Op het IJsselmeer is zaterdag avond de 27-jarige g 'wde C ten Pierick uit Harderwijk omge komen. Hij was met een zeilboot Zware slagregens gepaard gaan de met hevige windstoten heb ben vele kampeerders zaterdag avond in - Nederland benauwde ogenblikken bezorgd. De terrei nen werden daarbij spookachtig verlicht door de vele bliksem schichten. het water opgegaan. Zijn mede- opvarende, een Engelsman, slaagde er in zwemmend de vier kilometer verder gelegen Knar- dijk te bereiken. Zondagmorgen spoelde het lichaam van de ver* dronken zeiler aan. De heer Ten Pierick was secretaris van de watersportvereniging „Flpvo" in Harderswijk. In het Braassemer meer bij Roelofsarendsveen is tijdens het noodweer zaterdagavond de 43- jarige fotograaf J. A. Schiet uit Amsterdam verdronken. Hij was met zijn zestienjarige dochter en haar even oude vriendin aan het zeilen, toen een rukwind de boot deed kapseizen. De meisjes wis ten zeh aan de boot vast te hou den en om hulp te schreeuwen. De heer Schiet zwom nog even rond, greep de boot vast, maar verdween daarna in de golven. Zijn stoffelijk overschot is nog niet gevonden. De meisjes kon den aan boord van toegesnelde scheepjes worden genomen en aan wal worden gebracht. De rivierpolitie in de Maasstad deelt nog mee, dat als gevolg van het noodweer zaterdagavond in de Waalhaven vijf zeeschepen op drift zijn geweest. Met behulp van sleepboten zijn de schepen weer aan hun boeien gelegd. De schade bleef beperkt tot gebro ken trossen en meertouwen. In de Maashaven sloegen veer tig a vijftig binnenschepen los, evenals een drijvende elevator. Personeel van de roeierv/ereni- ging „Eendracht" heeft met me dewerking van sleepboten de zaak geklaard. De schade is nog niet bekend, maar heeft zich ver moedelijk ook beperkt tot kapot te trossen en dergelijke. Persoon lijke ongelukken hebben Zich niet voorgedaan. De 16-jarige Wim Schreuder uit Putten is zaterdagavond op het IJsselmeer verdronken. Hij was met zijn vriend, de 14-jarige H. C. M. de Koning, in een roei bootje het water opgegaan. Een heel eind uit de kust wer den de jongens door het nood weer overvallen. Wim Schreuder raakte in paniek. Hij ken niet zwemmen; hij sprong evenwel over boord. Zijn vriend trachtte hem nog een roeispaan toe te steken maar slaagde daarin niet. De veertien jarige knaap heeft nog een tijd lang op het uitermate woelige water rondgezwalkt en roeide vervolgens in de richting van Ermelo. Toen hij in het ondiepe gedeelte voor de kust kwam, heeft ook hij het bootje verlaten. Lopend kon hij aan wal komen. De bond van Nederlandse mar garinefabrikanten deelt mede, dat in overleg met het ministerie van economische zaken met in gang van maandag 20 juli de consumentenprijs van margarine met EEN cent per pakje van 250 gram wordt verhoogd. Deze prijsverhoging is noodzakelijk geworden in verband met de stij ging van - wereldmarktprijzen van de grondstoffen. Evenals op vorige verjaarda gen van prinses Irene zal ook dit jaar op vijf augustus, wanneer de prinses haar vijf en twintigste verjaardag viert, van alle rijks gebouwen gevlagd worden. Dit heeft de rijksvoorlichtings dienst in antwoord op vragen be vestigd. Men verklaarde dat er veel vragen van particulieren en lagere overheidsorganen waren binnengekomen, of er dit jaar ai dan niet gevlagd zou worden op de verjaardag van de prinses. De regering heeft nu beslist, dat er op vijf augustus a.s. ge vlagd zal worden, omdat het hu welijk van de prinses met de prins van BourbonParma geen afbreuk doet aan het feit, dat zij een lid van de Nederlandse ko ninklijke familie blijft. Een officiële woordvoerder heeft zondag te Koetsjing, de hoofdstad van het in West-Bor- neo gelegen Serawak, meege deeld dat een vijftigtal Indonesi sche terroristen zaterdagnacht 'n militaire post in het gebied van Bau heeft aangevallen. De aan val werd door de Britse bezetting afgeslagen. De Indonesiërs heb ben hun doden en gewonden meegenomen. Zondagavond is het in Harlem, een hoofdzakelijk door negers be woonde wijk van New York, tot ernstige botsingen tussen negers en politie gekomen. Enkele hon derden negers die zich hadden verzameld voor een huis waar 't stoffelijk overschot was opge baard van een jonge neger die donderdag door een politieman was doodgeschoten, onthaalden de toegesnelde politie op een regen van flessen en stenen. Deze vuurde in de lucht, waar op de demonstranten c'e vlucht namen. Een agent werd door een fles gewond. In verscheidene stra. ten in het centrum van Ilarlem heeft de politie barricades opge worpen. Hier werden zaterdag nacht gevechten geleverd tussen politie en negers, die tegen het doodschieten van de 15-jarige jongen protesteerden. Deze zou een politieman die op dat mo ment geen dienst had, met een mes hebben aangevallen. De agent trok zijn revolver en schoot de jongen neer. Bij deze ongere geldheden die tot zondagochtend duurden, werd een neger tijdens een aanval met 'n vijfhonderdtal rasgenoten op het politiebureau van Harlem dodelijk getroffen. Vier politieagenten liepen lichte verwondingen op en tachtig per sonen moesten voor builen en schrammen in het ziekenhuis worden behandeld. De politie ar resteerde veertig betogers. Zij be legde later een bijeenkomst met de leiders van de negergemeen schap om te beraadslagen hoe verdere ordeverstoringen konden worden voorkomen. Het hoofd van de Newyorkse politie verklaarde dat men de ge beurtenissen in het vlak van de misdadigheid en niet als een so ciale kwestie moet zien. BOM ONTPLOFTE,. Ruim vijfhonderd negerbeto gers wilden het politiebureau in Harlem binnendringen. De politie slaagde er door overreding in hen van dit voornemen af te brengen, doch daarop begon een wild gooi en van flessen .stenen en andere voorwerpen naar de pohtieman- nen. Deze zetten hun helmen op, trokken de gummistok en begon nen te chargeren, terwijl tevens honderden waarschuwingsscho ten in de lucht werden gelost. Een neger wierp een zelfge maakte bom in een politie-auto, die ontplofte. Eén der inzittende werd licht gewond. Nadat de politie versterkingen had laten aanrukken, slaagde zij erin na zeven uur van telkens weer oplaaiend handgemeen de rust te doen wederkeren. Van de zijde van de Newyorkse politie werd later meegedeeld, dat minstens 22 winkels in de loop van zaterdagavond en -nacht geplunderd zijn. HAAT TEGEN DE BLAN KEN ENDE POLITIE De haat van de negers tegen de blanken is in New York her haaldelijk tot uitbarsting geko men en wel voornamelijk in de ondergrondse, waar de negerben den blanken aanvielen. Bij twee overvallen, biede in de buurt van Harlem, werden twee blanken afgeranseld en beroofd. Sociale werkers hebben ver- klaard dat de wrok die de negers in Harlem tegen de politie koes teren, hevig en diepgeworteld is. In Harlem is men ook diep ver ontwaardigd over het sociale on recht dat de negers wordt aan gedaan. Er worden daar meer moorden gepleegd dan in de rest van New York en het sterf tecijfer bij zuigelingen is er twee maal zo hoog. De bewoners van Harlem hebben gemiddeld een inkomen dat maar 60 procent be draagt van het inkomen van de Newyorkers. Slechts de helft van de negerkinderen onder de acht tien in het centrum van Hariem woont met vader en moeder sa men. Op de Afrikaanse topconferentie in Cairo, waaraan 33 landen deelnemen, heeft premier Jomo Kenjatta van Kenia zaterdag aan gedrongen op een boycot van Zuid-Afrika door de olieproduceren de landen. De kwestie Zuid-Afrika is volgens hern een van de ernstigste vraagstukken waarmee de Afrikaanse landen te maken hebben. De toeneming van het aantal gewapende troepen daar vormt een bedreiging voor de onafhan kelijke staten. Kenjatta ver klaarde voorts, dat het Afrikaan se continent niet vrij kan zijn zolang Zuid-Rhodesië, Angola en Mozambique onder buiten landse overheersing staan. „Wij moeten onze inspanningen ver dubbelen om de laatste overblijf selen van het kolonialisme in Afrika op te ruimen", zo zei hij. Ook de premier van Nigeria, sir Aboebakar Tafawa Balewa, sprak zijn bezorgdheid uit over de toestand in Zuid-Afrika. Hij verklaarde te hopen dat op deze bijeenkomst tot stappen zou wor den besloten om het recht in Zuid-Afrika te herstellen. Zuid- Afrika en Portugal waren vol gens hem de zwarte schapen ge worden van de internationale ge meenschap. Keizer Haile Selassie van Ethi opië veroordeelde eveneens „de onderdrukking in Angola, Mo zambique, Zuid-Rhodesië en Z. Afrika". President Bourquiba van Tu nesië deed een aanval op Israël. Hij achtte het van groot belang, dat de Afrikaanse landen die nog betrekkingen met dit land on derhouden, deze verbreken. Vol gens hem begaat Israël „mis daden tegen de mensheid". Israël is gegrondvest op imperialisti sche politiek, zo zei hij. „Als de Afrikaanse landen het zelfs niet eens kunnen worden over het beginsel van een veroordeling van het imperialisme, kan de hoop op enige mate van eenheid wel worden opgegeven. President Sekoe Toere van Guinea, wiens rede verscheidene malen door krachtig applaus werd onderbroken, veroordeelde de aanwezigheid van buitenland se militaire bases in Afrikaanse landen. Hij juichte het van kracht worden van de wet op de bur gerrechten in Amerika toe en sprak zich uit voor een Afri kaanse overkoepelende regering, als voorgesteld door Ghana. Pre sident Tubman van Liberia ver klaarde daarentegen, dat de tijd voor een continentale regering nog niet is aangebroken. Inmiddels heeft de secretaris generaal van de Angolese rege ring in ballingschap, Jonas Za- vimbi, de conferentie laten we ten dat hij aftreedt, omdat de verdeling die onder de Angolese bevrijdingsbewegingen heerst, „de mobilisatie van de Angolese massa's verhindert". De Kongolese regering heeft haar delegatie in Cairo opdracht gegeven terug te keren naar Leopoldstad, omdat Kongo wei gert op de conferentie de rol van waarnemer te vervullen. Naar bekend is een groot aantal Af rikaanse landen tegen de rege- ring-Tsjombe gekant en hebben zij zich uitgesproken tegen deel name van Kongo aan de topcon ferentie. OPNIEUW STIJGING VAN TEMPERATUUR Nadat zaterdagavond een kou front vergezeld van onweer, zware windstoten en plaatselijk ook veel regen gepasseerd was, breidde een rug van hoge lucht druk zich van het zuidwesten uit over onze omgeving uit. Inmid dels is echter een nieuw sto- ringsgebied op de oceaan Ier land genaderd, terwijl in Frank rijk de luchtdruk weer is gaan dalen op de nadering van een volgende warmtestoring uit Spanje. De storingen zullen zich komend etmaal in noordoostelij ke richting over West-Europa DINSDAG 21 JULI v.m. n.m. Breskens 11.27 11.58 Terenuzen 0.02 12.33 Hansweert 0.42 1.13 Walsoorden 0.52 1.23 WOENSDAG 22 JULI v.m. n.m. Breskens 0.18 12.43 Terneuzen 0.53 1.18 Hansweert 1.33 1.58 Walsoorden 1-43 2.08 gaan verplaatsen, waarbij het aanvankelijk warmer wordt bij naar oostelijke richtingen draai ende winden. Met het naderbij komen van de warmtestoring uit Spppje neemt in ons lartd de kans op onweer geleidelijk toe. medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tot dinsdag avond. Warmer In de nacht hier en daar mist, morgen overdag overwegend zonnig weer, maar later een kans op enkele lokale onweers buien. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. War mer, ZON MAAN op onder op ondetf Juli 21 4.45 20.57 18.40 22 4.46 20.45 19.36 23 4.48 20.44 25 4.51 2041 L5 2.2

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1