Slotcommuniqué van de N. A.V. O.-conferentie Trieste berging bij Middelharnis Slachting onder rechtse troepen in Laos ONMISBARE WAARBORG VOOR VEILIGHEID EN VREDE NAVO-BONDGENOOTSCHAP OP DE URGE DUIR IN HET GEDRANG Minister Luns naar Meskou Havenplaats Pilon op Cuba met kanonnen uit zee beschoten CAMPING-, CARAVAN- ea AANHANGWAGENSHOW van SPORTHUIS MEIJER HET WEER VRIJDAG 15 MEI 1964 20e Jaargang - No. 6211 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Luns voor t.v. over Navo-conferentie GEEN SLACHTOFFERS GEVONDEN BEPERKINGEN OP LEVERING VAN VOEDSEL EN IVEEDICAMENTEN AAN CUBA De NAVO-conferentie in Den Haag Lava langs zuidelijke helling van de Etna Arrestatie Tsjechisch diplomaat in Brazilië Koning Constantij'n bezoekt Macedonië Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Frankering b|J abonnement: Terneuzen DIreclenr-HoofretlaefeurJ 1 van ie Sanie Redactie-adres: Noordstraat 55—5T Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 207» Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maan'" ƒ2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. - DE VRUE ZEEUW Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetalifig. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „AdfeS Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot ïun. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. Na afloop van de Navo-conferentie is het volgende communiqué uitgegeven: De Noord-Atlantische raad heeft zijn voorjaarsvergadering van 12 tot 14 mei 1964 in Den Haag gehouden. De ministers hebben de internationale toestand bestudeerd. Zij bespraken het politieke jaaroverzicht over de stand van zaken van het bondgenootschap dat door de secretaris-generaal werd aange boden. Zij legden de nadruk op de rol van het Atlantisch hondge nootschap als de onmisbare waarborg voor veiligheid en vrede en als voorwaarde voor sociale en economische vooruitgang. De ministers hebben nogmaals uiting gegeven aan hun vastbe slotenheid te streven naar ware ontspanning in de internationale betrekkingen. Hoewel zich in de afgelopen maanden geen ernsti ge crises in Europa hebben voor gedaan, is de Sowjet-Unie door gegaan met haar pogingen ver schillende vormen van druk te oefenen. De communistische lan den zetten hun pogingen om op verschillende manieren hun stel sel over de gehele wereld te verspreiden, voort. De grond oorzaken van de spanning in de wereld blijven zich doen gelden. HET BERLIJNSE VRAAGSTUK In het bijzonder is er nog geen oplossing gevonden voor het Duitse en het Berlijnse vraag stuk. De raad stelde vast dat een rechtvaardige en vreedzame op lossing van het Duitse vraag stuk alleen kan worden bereikt op basis van het recht van zelf beschikking en was het erover eens dat elke passende gelegen heid moet worden aangegrepen om de verwezenlijking van 3e wens van het Duitse volk tot hereniging in vrijheid dichterbij te brengen en daardoor een duurzame vrede in midden- Europa te verzekeren. De raad heeft nogmaals vast gesteld dat de regering van de bondsrepubliek Duitsland de eni ge Duitse regering is die vrijelijk en wettig tot stand is gekomen en daarom gerechtigd is voor Duitsland te spreken als ver tegenwoordigster van het Duitse volk in internationale aangele genheden. De ministers hebben er met tevredenheid nota van genomen dat er in de laatste tijd beperkte stappen zijn gedaan om de bewa peningswedloop te remmen. Zij herhaalden hun wens te komen tot een regeling van de. grond problemen van de ontwapening, maar merkten op dat daar nog weinig uitzicht op is zolang de Sowjet-Unie weigert doeltreffen de controle- en inspectiemaat regelen te aanvaarden. In de huidige omstandigheden zijn de leden van het bondge nootschap verplicht hun defen sieve middelen te verbeteren. Zij zullen hun eenheid versterken door hun politieke consultatie uit te breiden en te verdiepen. Zij zullen hun inspanning op economische terrein vergroten om de levensstandaard te verho gen, zowel van hun eigen volke ren als van die van de ontwik kelingslanden. BEZORGDHEID De ministers hebben in ver band met het eerdere besluit over de studie van de militaire en economische vraagstukken betreffende de verdediging van het zuidoostelijke Navo-gebied de wens uitgedrukt dat de con clusies van deze studie aan de volgende ministersconferentie worden voorgelegd. De ministers hebben uiting ge geven aan hun bezorgdheid over de toestand in dit gebied die voortvloeit uit de wanordelijk heden op Cyprus. Zij hebben andermaal meege deeld dat hun regeringen het op treden waartoe de organisatie van de verenigde naties heeft besloten om de orde en rust te handhaven, en de pogingen van de door de Verenigde Naties be noemde bemiddelaar om te zoe ken naar een akkoord over dit vraagstuk, volledig steunen. GROTE WAARDERING De ministers hebben piling ge geven aan hun diepe spijt over het aanstaande vertrek van de heer Dirk U. Stikker die mede deling heeft gedaan van zijn voornemen om af te treden als secretaris-generaal van de orga nisatie. In hun betuigingen van hulde aan de heer Stikker, die één van degenen was die in 1949 het noordatlantisch verdrag on dertekenden, gaven de ministers uiting aan hun grote waardering voor zijn buitengewone diensten aan het bondgenootschap. De raad heeft de heer Manlio Brosio, oud-plaatsvervangend minister-president en minister van defensie in de Italiaanse regering en thans Italiaans am bassadeur in Parijs, verzocht met ingang van 1 augustus 1964 se cretaris-generaal van de organi satie te worden als opvolger van de heer Stikker. De heer Brosio heeft de raad meegedeeld dat hij de uitnodiging heeft aanvaard. De volgende ministersconfe rentie zal in december 1964 in Parijs worden gehouden. DEMONSTRANTEN OP BINNENHOF AANGEHOUDEN Donderdagmiddag tegen half vijf heeft de politie op het Bin nenhof in Den Haag drie stu denten en een fotograaf aange houden, omdat zij demonstreer den met borden waarvan de op schriften protest bevatten tegen de politiek van de Navo. De pro testen richtten zich ook tegen het Portugese bewind in Ango la en op Mozambique. De aange houden studenten behoren tot de democratische socialistische stu dentenvereniging „Politeia". In Laos hebben communisti sche troepen een ware slachting aangericht onder een rechtse een heid stoottroepen na een achter- volging van tachtig kilometer door de heuvels van Midden-Laos. Ongeveer 750 rechtse militairen en vluchtelingen werden gedood of gewond, zo deelden westelijke militaire kringen in de hoofdstad Vientiane donderdag mee. De uit veertienhonderd man bestaande rechtse eenheid was twee maanden geleden uit de plaats Thathom ten noordoosten De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft in een vraagge sprek voor de televisie over de Navo-conferentie gezegd het be langrijkste van deze conferentie te vinden dat erover wordt ge sproken hoe het verder zal moe ten gaan met het bondgenoot schap. Deze zaak is urgent om dat er een geheel andere situatie in Europa is ontstaan en omdat men over vier of vijf jaar voor de vraag staat of de Navo in de huidige samenstelling zal blijven voortbestaan. Bij dit overleg is wel vooruit gang geboekt, aldus minister Luns. Hij achtte het belangrijk dal: Frankrijk, hoewel het op mi litair terrein andere ideeën heeft, zijr. bondgenoten op het politieke veld nog eens duidelijk zijn trouw aan de alliantie heeft ge steld. Frankrijk blijft de Navo als nodig beschouwen, aldus heeft de Franse minister van bui tenlandse zaken gezegd. CYPRUS Over Cyprus zei de heer Luns de indruk te hebben dat de con ferentie zich ermee akkoord zal verklaren dat de strijdmacht van de V. N. een uitgebreider man daat zal krijgen en de mogelijk heid zal krijgen krachtiger op te treden tegen Griekse en Turkse scherpschutters. Hij zei niet zon der hoop te zijn dat in het slot communiqué van de conferentie een gemeenschappelijke verkla ring over Cyprus zal kunnen worden opgenomen. Over zijn .totale indruk van de conferentie zei de minister dat vele anderen hadden gedacht dat moeilijkheden omzeild zouden worden maar dit is niet het ge val gebleken. NAAR MOSKOU De minister zei nog „een zacht schuldgevoel" te hebben voor het feit dat tijdens deze conferentie is uitgelekt dat hij over enige tijd naar Moskou zal gaan. De datum i3 nog niet bekend. Met de Sowjetregering was afgespro ken dat er een gezamenlijk com muniqué zou worden uitgegeven. Enige tijd geleden was hij door de Russische regering uitgeno digd voor een officieel bezoek aan de Sowjet-Unie. van Vientiane verdreven. Zij be gaf zich daarop, door de lucht bevoorraad, in noordelijke rich ting om een gedurfde actie te ondernemen tegen steunpunten en bevoorradingsroutes van de Pathet Lao langs de grens tus sen Laos en Noord-Vietnam. De rechtse eenheid drong diep in het communistische gebied door en wist het vervoer langs route 7 een strategische verbinding tus sen Laos en Noord-Vietnam ernstig te bemoeilijken. Volgens genoemde kringen had de Pathet Lao daarop een eenheid ter sterkte van ongeveer tweedui zend man, die naar men aan neemt ook militairen v-an de Noordvietnamese geregelde strijdkrachten in de getoderen had, op de rechtse troepen afge zonden, waardoor deze zich na hevige strijd moesten terugtrek ken. Premier Fidel Castro heeft via radio Havanna meegedeeld dat de havenplaats Pilon van een schip af met kanonnen is bescho ten. Er brak brand uit in de op slagplaatsen van een suikerfa briek en 70.000 balen suiker zijn verloren gegaan, zei hij. Verder zijn er huizen vernield. Een vrouw en een kind werden ge wond. Er is niemand aan land geweest, aldus de premier die aanneemt dat de bemanning van het „piratenschip" in Ameri kaanse dienst is.^ De aanval op Pilon, aan de oostkust van het eiland, is woensdag bij het aanbreken van de dag uitgevoerd. De stad telt 25.000 inwoners. Volgens iemand van de Cu baanse revolutionaire beweging, die haar hoofdkwartier in Miami (Florida) heeft, was de aanval zorgvuldig voorbereid en hebben verzetslieden op Cuba er aan meegewerkt. Zeer binnenkort, zei hij, zal een nieuwe aanval worden gepleegd. Mannen van rijkswaterstaat en van de vaar- en duikersschool van de genie in Gorinchem heb ben gisteren het voïkswagenbusje dat zaterdag met drie inzittenden van de veerboot „Stad Zierikzee". in het J'~ «-* haak, „.den zich geen lief lanCii "P13 Slachtoffers. Rijkswaterstaat"was aanvanke lijk somber gestemd over de kans de juiste plaats te bepalen waar het wrak van het ramp busje op de bodem van het Ha ringvliet rustte. Men achtte het niet uitgesloten dat de sterke stroming het voertuig mijlenver van de plaats van het ongeluk weg had gesleurd. Achteraf bleek echter dat dit niet het ge val was. Men vreesde ook de rol die die sterke getij stroom zou kunnen spelen tijdens de ber- Dit is een portret van de Italiaan Mar'.i.o Brozio, die op de voor- jaarsr zraadering van de NAVO in Den Haag met algemene stem men is verkozen als opvolger van de Nederlander mr. D. V. Stikker in de functie van secrr taris-generaal van de Verdrags organisatie. De Verenigde Staten hebben de verkoop van alle soorten levensmiddelen en medicamen ten aan Cuba onder beperking gesteld, zo maakte het Ameri kaanse ministerie van handel donderdag bekend. Dit betekent, dat nu alleen nog maar geschenk pakketten zonder toestemming van de regering naar Cuba kun nen worden gezonden. In de be kendmaking werd echter gezegd, dat de nieuwe bepaling, krach tens welke voor de verzending van levensmiddelen en medica menten naar Cuba speciale uit voervergunningen vereist zijn, niet inhoudt dat deze verzending in alle gevallen belet zal worden. „Het ministerie wenst op de hoogte te zijn met alle voorge nomen handel met Cuba en wil bovendien in een positie ver keren die optreden in overeen stemming met het nationale be lang mogelijk maakt. Elke be slissing zal worden genomen in het licht van alle daarop be trekking hebbende omstandig heden", aldus de bekendmaking. De nieuwe bepaling volgt op mededelingen van woensdag, Er komt lava uit een spleet die zich even onder de centrale krater van de Etna bevindt. Op merkelijk is, dat de lava ever de zuidelijke helling wordt uitge braakt, wat nog niet vaak is voorgekomen. De lava is om het gebouw heen gestroomd, waarin een vulcanologische waarne mingspost is gevestigd. Dit ge bouw bevindt zich op ruim hon derd meter onder de krater. Een kabelbaantje verbindt de waar nemingspost met een lager ge legen gebouw, aan het eind van de weg die van de stad Catania de vulkaan oploopt. Toeristen maken vaak van deze weg en dit kabelbaantje gebruik. volgens welke Cuba via Canada contact had opgenomen met Amerikaanse geneesmiddelenbe- drijven over de mogelijke aan koop van aanzienlijke hoeveel heden medicamenten. Uit officiële bron is vernomen, dat de tweede secretaris van de Tsjechoslowaakse ambassade in Rio de Janeiro door de Brazi liaanse veiligheidsdienst donder dagavond is gearresteerd, nadat hij „bij het spioneren op heter daad betrapt" was. gingspoging. Men voorzag nogal wat moeilijkheden voor de duiker die in het water van het Haring vliet zou moeten afdalen. Het is allemaal erg meegevallen. ECHOLOOD. De berging bij Middelharnis waarover vermoedelijk in ber gingskringen met de nodige eer bied zal worden gesproken, start te al kort na het fatale ongeluk. Rijkswaterstaat begon samen met de rijkspolitie te watff in Vlaardingen en Dordrecht de bo dem van het Haringsvliet in de onmiddellijke omgeving van de plaats van de ramp minitieus met echoloden af te tasten. Begin deze week meende men uit de peilingen te kunnen afleiden dat het busje 150 m buiten de ooste lijke havenpier tegen een glooi ing rustte. Om kwart over twaalf donder dagmiddag kon een duiker, ser geant eerste klasse Wim Dijks- stra (29 jaar) van de vaar- en duikersschool in Gorinchem via zijn in de duikershelm ingebouw de telefoon de juistheid van het eerste door rijkswaterstaat geda ne onderzoek bevestigen. Srg. Dijkstra zag inderdaad op de aangegeven plaats, 43 m. onder de waterspiegel, de contouren van een volkswagenbusje. Er was dan ook geen sprake van enige voorbarigheid toen hij de mannen aan boord van het ber- gingsvaartiug meldde: „Het is hem." Daarna leek alles nog maar een koud kunstje. In korte tijd slaagde de duiker erin een kabel om het busje te leggen. GEEN LICHAMEN. Drie kwartier nadat de duiker via een ladder aan boord van het bergingsvaartuig wat houterig te water was gegaan, verscheen hij na veel luchtbellen weer aan de In gezelschap van zijn jeugdige verloofde, prinses Anne Marie van Denemarken, en kroonprin ses Irene, zijn zuster, heeft ko ning Constantijn van Grieken land. voor het eerst sinds hij zijn vader opvolgde op de troon, een bezoek gebracht aan Macedonië in het noorden van Griekenland, waar de bevolking voor een har telijk welkom zorgde. Foto: De koning en zijn ver loofde temidden van meisjes in haar kleurige Macedonische kle derdracht. Achter prinses Anne Marie zien we kroonprinses Irene. (Adv.) langs de Rijksweg AxelHulst, nabij le Verkorting Telefoon 01155—795 Iedere dag geopend van 9—18 uur. oppervlakte. Om twee uur begon de Her van het bergingsschip aan de afsluiting van het werk. Am per tien minuten daarna bungel de het busje triest enige decime ters boven de waterspiegel. In de kabine werden geen lichamen van slachtoffer» gevonden. Dit feit werd door de officier van justitie mr. L H. van de Roe mer, die de gehele bergingsopera tie van begin tot inde meemaak te, onmiddellijk doorgeseind aan zijn collega mr. Hoek in het pa leis van justitie in Rotterdam. Donderdagmiddag vertrok het bergingsvaartuig met zijn droeve last naar Dordrecht, waar door de verkeerspolitie een onderzoek zal worden ingesteld naar de oor zaak van dit ongeluk, waarbij drie sportvissers uit Rotterdam om het leven kwamen. ZONNIGEPERIODEN Donderdag was een krachtig gebied met hoge barometerstan den aangekomen ten zuiden van Ierland. Het trok verder naar het zuidelijk deel van het Noordzee gebied. Het zal vandaag het weer in ons land dan ook be heersen. Er wordt dan bij ons droog weer verwacht met zon nige perioden. De wind wordt matig uit richtingen tussen west en noordwest, terwijl er weinig verandering in de middagtempe- raturen zal komen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Droog weer met zonnige perio den. Óverwegend matige wind tussen west en noordwest. Dezelfde temperaturen als giste ren. VRIJDAG 15 MEI vm. n.m. Breskeng Terneuzen Hansweert Walsoorden 4.04 4.24 4.39 4.59 5.19 - 5.39 5.29 5.49 ZATERDAG 16 MEI vm. n.m. Breskens 4.52 Terneuzen 5.27 Hansweert 6.07 Walsoorden 6.17 5.13 5.48 6.28 6.38 ZON MAAN op onder op onder Mei 15 4.47 20.27 7.46 16 4.45 20.29 8.55 0.57 17 4.44 20.30 10.10 1.42 18 4.42 20.32 11.27 2.15 19 4.41 20.33 12.43 2.40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1