Griekse veiligheidstroepen schoten op Britten Opnieuw aardbeving geregistreerd Rede Prinses Beatrix ter afsluiting nationale herdenking RADIO DE KOCK DE ETHIOPfSCH-SOMAUSCHE 6RERSSTRUD BRITSE LUCHTAANVAL IN JEMEN HET WEER WOENSDAG 1 APRIL 1964 20e Jaargang - No. 6179 TWEE TURKS-CYPRISCHE MINISTERS VERVANGEN Trekken Grieken eri Turken zich terug Cyprus draagt een miljoen bij „Misverstanden" PRINSES BEATRIX REED TEGEN BOOM Frans casino beroofd STAD GEBOMBARDEERD K.L.M. mijdt Alaska Amerikaans militair vliegtuig vermist DE RAMP IN ANCHORAGE Minister De Jong wil nog niets zeggen over dienst'ijd verkorting IN 150 JAAR WERD VEEL BEREIKT DE ADELBERT-VERENIGING EN DÈ KWESTIE PRINSES IRENE „Oecumene moet verder" SCHERPE PROTESTEN VAN ARABISCHE LIGA STAKING OP PARIJSE VLIEGVELDEN AFGELAST INDIANEN BELEGEREN HACIENDA VERHOGING VAN DE BENZINEPRIJZEN Weerbericht Hooswater Zon- en Maanstanden Frankering bij abonnement: Terneuzen Dtrecteur-Hoofredaeteur: I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon: 01150 2073 Gironummer: 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 50 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek „Kleine Advertenties" (géén handels- advertenties) 5 regels 140. Iedere regel méér 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermeldng: Brieven onder nummer, of „Adres Bureau van dit Blad" 20 cent verhoging. Inzending advertenties uiterlijk tot n.m. 2 uur. Voor het gecomb. maandag/dinsdag-nummer tot 10 uur v.m. De Cyprische regering heeft maandagavond toegegeven dat Griekse veiligheidstroepen „door een misverstand" op Britse troe pen van de Verenigde Naties hebben geschoten. Het incident deed zich in de middag voor in Haletka, 25 km ten noordoosten van Nicosia. Een woordvoerder van de regering zei dat men de Britse patrouille voor „Turkse terroristen" had aangezien. De Grieken schoten op de tien gewapende mannen die zij op hun post zagen afkomen. De Britten schoten terug, maar de Grieken staakten het vuren toen zij hun vergissing bemerk ten, aldus de woordvoerder die zei dat de V. N. de lezing van de regering hadden aanvaard. Ér zijn geen slachtoffers ge vallen. De woordvoerder van de Griekse regering verklaarde ver der dat „Turkse terroristen" in Saint Hilarion Castle, ongeveer 20 km ten noordwesten van Ni cosia, op een bus met schoolkin deren hadden geschoten. Griekenland is bereid zijn con tingent militairen uit Cyprus terug te trekken wanneer Tur kije dat ook doet, zo heeft een zegsman van de Griekse re gering dinsdag in Athene ver klaard. President Makarios heeft terugtrekking van de Griekse en Turkse militairen van het eiland geëist. De Turkse ambassadeur in Griekenland heeft de Griekse regering erop gewezen dat in het kabinet van Nicosia twee Turks- Cyprische ministers zijn vervan gen door twee Grieks-Cyprische. De Griekse minister van Buiten landse Zaken, Costopoulos, zei dat de Turkse ministers moesten worden vervangen omdat zij niet meer op hun ministerie ver schenen, waarop de Turkse am bassadeur antwoordde dat de Turks-Cyprische ministers geen bewegingsvrijheid hebben en dat hun kantoren zijn geplunderd. Cyprus heeft V. N.-secretaris- generaal Oe Thant meegedeeld dat het 100.000 pond sterling (ruim één miljoen gulden) zal bijdragen aan de kosten die ver bonden zijn aan de legering van de V. N.-macht op het eiland. Hierdoor kan Oe Thant tot dusver op vijf van de zes miljoen dollar rekenen die in de voor lopige periode van drie maanden nodig zijn. Premier Papandreoe heeft eer gisteren in het Griekse parle ment meegedeeld dat de defen siebegroting, die 3,21 miljard drachme beloopt, met 233 mil joen drachme zal worden be snoeid. De Griekse regering zal eerst een rapport over de druk die de defensie-uitgaven voor het land betekenen, voorleggen aan haar bondgenoten in de Navo, die 705 miljoen drachme voor de Griekse defensie bijdra gen. In zijn rede zei Papandreoe verder, dat er „onlanks vele mis verstanden tussen Griekenland en Turkije zijn gerezen, die de Griekse regering oprecht be treurt. De vriendschap en het bondgenootschap tussen onze twee landen zijn een zaak van het grootste belang voor ons beide", aldus de Griekse pre mier. Hij kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, dat voorziet in een voorwaardelijk invrijheid stelling van alle politieke ge vangenen, die nog worden vast gehouden wegens pro-commu nistische ondergrondse activiteit. Van deze maatregel zou o.a. Tony Ambatielos profiteren, de leider van de bond van Griekse zeelie den die in 1947 ter door werd veroordeeld omdat hij commu nistische guerillastrijders zou hebben geholpen, maar wiens doodvonnis later in levenslange gevangenisstraf werd gewijzigd. Prinses Beatrix is op de Eerste Paasdag met haar auto tegen een boom gereden, toen zij op weg was van paleis Soestdijk naar kasteel Drakesteyn. De Prinses bleef ongedeerd. Haar auto werd aan de voorkant zwaar bescha digd, zo heeft de R. V. D. gister avond in antwoord op vragen meegedeeld. De Prinses vertelde aan voorbijgangers dat ze even duizelig was geweest. Prinses Beatrix is te voet naar Drakesteyn gegaan, en is later op aandringen van Prins Bern- hard medisch onderzocht in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. In Forges-les-Faux in 't Fran se departement Seine Inférieure is in de nacht van maandag op dinsdag de kluis van het casino „gekraakt". De inbrekers maak ten ongeveer een half miljoen frank (ongeveer 360.000 gulden) buit. De toestand in het Ethiopisch-Somalische grensgebied was maan dag duidelijk verbeterd. Er werd evenwel nog gevochten rondom de post te Wadjale, aan de weg tussen Djijiga en Hargeos. Volgens het Ethiopische ministex-ie van voorlichting, dat geen bijzonder heden gaf over aan Ethiopische zijde geleden verliezen, hebben de Somaliërs hierbij 63 doden verloren. Er worden nog steeds verster kingen naar het grensgebied van Ogaden overgebracht. Alle bin nenlandse vluchten van de Ethio pische luchtvaartmaatschappij waren in verband hiermede af gelast, daar de toestellen nodig waren voor het overbrengen van militairen. Terwijl de strijd aan de gi'ens voortduurde, gingen de Soma liërs maandag voor het eerst De seismografen van de uni versiteit van Californië te Ber keley hebben dinsdag een aard beving geregistreerd van mid delgrote intensiteit. Op de rich- terschaal, die aardschokken in 12 categorieën onderverdeelt, sloeg de wijzer uit tot 6,5. Het epicentrum lag op 1500 km ten noordwesten van Berkeley, tus- Schepen en vliegtuigen zoeken de StiÜe Oceaan af in de hoop negen overlevenden te kunnen vinden van een militair charter vliegtuig dat wordt vermist. Er werden radiosignalen opgevan gen die echter te zwak waren om een plaatsbepaling mogelijk te maken. Een functionaris van de kustwacht in San Francisco ver klaarde dat er een grote kans is dat de signalen, die zaterdag ochtend voor het eerst werden opgevangen, afkomstig zijn van overlevenden van het vermiste toestel? sen het eiland Koningin Char lotte en Vancouver aan de Canadese westkust. De aardbeving welke op Goe de Vrijdag Alaska trof, had een sterkte van 8,6. In verband met de aardbeving in Alaska, die het vliegveld van Anchorage onbruikbaar heeft gemaakt, gaat de K.L.M. haar tweemaal wekelijkse dienst over de Pool naar Tokio tijdelijk via Vancouver in Canada leiden. Deze omlegging betekent een verlenging van de vlucht met bijna drie uren, zodat de reis thans circa 19 uur zal vergen. AANTAL DODEN GESTEGEN TOT 178. Het aantal doden en vermisten is dinsdag gestegen tot 178 na meldingen van het eiland Kodïak, waar 78 of meer doden en ver misten waren geregistreerd. Deze nieuwe cijfers werden dinsdag bekend gemaakt door functiona rissen van de burgerlijke verdedi ging. De in Californië geregistreerde aardschok heeft zich niet in Alaska doen gevoelen. Een beeld van de hoofdstraat in Anchorage na de verwoestende aardbeving. De huizen aan één zijde van de straat zijn meters diep verzakt. sedert de verwerving van de on afhankelijkheid naar de stem bus. Er werden geen incidenten gemeld, maar tijdens de verkie zingscampagne zijn in de afge lopen zes weken negentien men sen om het leven gekomen. Achttien politieke partijen dingen naar de 123 zetels van de nationale vergadering. Slechts drie ervan bestrijken het gehele land: de regerende Somalische jeugdliga, het Somalisch natio naal crngres eri de"?inkse Soma lische democratische unie. SOMALISCHE STAD GEBOMBARDEERD Vier Ethiopische vliegtuigen, waaronder twee zware bom menwerpers, hebben dinsdag tweemaal de hoofdstad van het noorden van Somali, Hargeisa, gebombardeerd, zo is in rege ringskringen in Somali verno men. De Ethiopiërs ontketenden tegelijkertijd een massale aan val op de grenspost Toegwaja- leh. Hargeisa ligt ter hoogte van het midden van de grens tus sen Ethiopië en Somali. Er is de laatste dagen geregeld ge vochten. Maandag werd door twee af gevaardigden van beide landen in Khartoem een bestandsover eenkomst gesloten. De Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken, Kifroe, die dinsdag uit Chartoem in Soe dan, waar hij met een Somali sche delegatie over de grens kwestie heeft onderhandeld, terugkeerde, verklaarde dat Ethiopië per 1 april zijn troepen van de grens zou terugtrekken wanneer de militaire omstan digheden dat mogelijk maakten. Hij twijfelde echter aan de vre deswil van de Somalische rege ring. Zoals bekend is besloten de twee delegaties in Chartoem op 1 april de troepen vijftien kilometer aan weerzijden van de grens terug te trekken. Vol gens minister Kifroe zouden de politieposten in het gedemilita riseerde gebied gehandhaafd blijven, terwijl een gemengde commissie toezicht zal houden op naleving van de afspraak. De minister van Defensie, de heer P. J. S. de Jong, meent dat hij op het ogenblik geen blijk kan geven van een bepaalde voorkeur voor enige richting in de ontwikkeling van het dienst- plichtbeleid, derhalve ook niet in die van de dienstplichtver korting. De minister wil eerst beschikken over het advies van de op 4 december 1963 ingestelde interdepartementale commissie dienstplichtvoorzieningen. Dit heeft de minister meege deeld in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer W. Wierda (P. v. d. A.). De commissie heeft tot taak een onderzoek in te stellen naar voorzieningen bij de dienstplicht, waardoor een evenwichtige sa menhang kan worden verkregen tussen het in 1966 beschikbaar komende contingent dienstplich tigen en de behoefte van de krijgsmacht, Prinses Beatrix heeft gisteren ter gelegenheid van de afshiiting van de nationale herdenking 18131963 een toespraak gehouden in het Rijnhotel te Rotterdam. Het is een bewogen jaar geweest, zo zei de Prinses onder meer, waarin de herdenking van 150 jaren nationaal bestaan tegen iedere verwachting in steeds weer naar voren is gekomen. Voor veel mensen was het een ontdekking zich al kijkend, le zend en luisterend opeens bij de herdenking betrokken te voelen". „Hoewel wij nu officieel uit elkaar gaan het herdenkings jaar is immers afgelopen zou ik achter deze discussie geen punt, maar een punt-komma wil len zetten". „Ik heb gemerkt hoe de jon geren de behoefte gevoelen met elkaar en met anderen na te denken en te praten over zaken, waar wij bij betrokken zijn in een wereld, die steeds verder voor ons opengaat en waarin het voor het individu moeilijker wordt zijn levensweg te kiezen', aldus de Prinses. In de eerste plaats moet men zich rekenschap geven van het geen er aan de orde is, dus be langstelling hebben voor de pro blemen in dé wereld. In de tweede plaats gaat het erom de medemens te leren ken nen. Ten derde moet men zich er van bewust zijn, dat voor ieder ideaal een prijs moet worden be taald". „Hoewei er nog veel te verbe teren en te veranderen blijft, kan men over het algemeen zeggen dat Nederland in de laatste 150 jaar veel heeft bereikt en zich een grote geestelijke en materiële rijkdom heeft verworven". „Wil men blijven geloven in Europese samenwerking en een mondiale samenleving willen jonge mensen werkelijk bewust persoon voortleven in een gecom. pliceerde maatschappij, dan moe ten zij er ook bij betrokken wor den". „Misschien ligt hier voor ons onderwijs nog een groot werk terrein open. Het is essentieel voor een gezond voortbestaan van een land als het onze, dat juist de jongeren zich bewust worden van de problemen en de mogelijkheden", „Wanneer ik het herdenkings jaar besluit, dan doe ik dit in de verwachting dat zowel ouderen als jongeren die taak niet zullen laten liggen, maar er zich met alle kracht aan zullen wijden", zo eindigde Prinses Beatrix haar rede. Het bestuur noemt het een on aangename ervaring, dat men gemeend heeft de overgang van de Prinss tot de Rooms-Katholie- ke Kerk met zulk een vér gaande voorzichtigheid te moeten omge ven, alsof „het een stap betrof, waarvoor het Nederlandse volk geen begrip zou kunnen of moe ten opbrengen". „Was een derge lijk vertrouwen in ons volk niet gerechtvaardigd?'' aldus het hoofdbestuur. In een korte verklaring zegt het hoofdbestuur van oordeel te zijn, dat de kwestie-Prinses Ire ne niet zo gecompliceerd zou zijn, indien „we lieten meespreken wat inhaerent met het christen dom is verbonden: de evangeh- sche liefde". Door iets te tonen van 1 Cor. 13 in woord en daad zou de in trilling geraakte band tussen koningshuis en volk als mede de op gang komende oecu mene kunnen worden hersteld, naar onze mening zelfs verste vigd, aldus het hoofdbestuur. „Het zou een machtige steun zijn voor de Koningin en haar Huis, die een zorgen-geladen tijd door- maken, waarvan het eind voor en "met de volle inzet van hun ons niet zo gemakkelijk is te (Aar.» Noordstraat 102 Terneuzen Telefoon 8128 Britse vliegtuigen hebben maandag een Jemenitisch fort gebombardeerd. De raad van de Arabische liga heeft naar aanlei ding van deze aanval verklaard dat de Arabische landen hun be trekkingen met Engeland op nieuw in beschouwing zullen nemen. De raad heeft zijn secretaris generaal Abdel Kalek Hassoena, Het personeel van de verkeers. leiding op de Parijse vliegvelden Orly en Le Bourget heeft de voorgenomen staking van 48 uur op het laatste ogenblik afgelast, nadat de regering een derde van het betrokken personeel had „ge vorderd'. De staking zou aanvan kelijk op vrijdag en zaterdag j.l. zijn gehouden, maar zij moest worden uitgesteld, omdat men het ministerie van Verkeer niet bijtijds van de actie in kennis zou hebben gesteld. Het personeel van de verkeers torens besloot dinsdagochtend wel tot een stiptheidsactie als wapen in de strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaar den. Men verwacht dat deze actie tot vertragingen in het luchtver keer zal leiden. De „vordering" van de adspi- rant-stakers betekende, dat zij de kans liepen tot gevangenisstraf of een boete te worden veroor- j deeld als zij hun actie doorzetten. I De stiptheidsactie houdt in dat er tussen het opstijgen van twee vliegtuigen drie minuten moeten verlopen in plaats van één mi nuut, zoals gebruikelijk! Op Orly stond dinsdag omstreeks 't mid daguur al een rij vliegtuigen te wachten op toestemming om op te stijgen. Binnenkomende vMeg tuigen hadden van de stipt heidsactie geen last. In de Zuidperuviaanse provin cie Madre de Dios belegeren 500 Indianen een „haciënda", waar 50 mensen hun toevlucht heb ben gezocht. Volgens in Lima ontvangen berichten zijn zes van de be legerden door pijlen van de In dianen gewond. De aanvallers zouden het vliegveldje van de haciënda in handen hebben. Er zijn gewapende eenheden uitgezonden om de belegerden te ontzetten evenals de ministers van buiten landse zaken der Arabisch staten en hun diplomatieke vertegen woordigers te Londen, verzocht de Britse regering in te lichten over zijn standpunt. Op een vergadering van het dagelijks bestuur van de raad is de Britse luchtaanval een „geme. ne daad van agressie" genoemd, waaraan werd toegevoegd: „Een aanval op Jemen wordt als een aanval op alle Arabische staten beschouwd. Hiertegen moet door alle Arabische landen eensgezind worden opgetreden". De leider der Britse afvaardi ging bij de Verenigde Naties, sir Patrick Dean, heeft de veilig heidsraad maandag medegedee'd dat Groot-Brittannië tot zijn leedwezen genoodzaakt was het fort te doen aanvallen, omdat het zijn taak Is de Zuidarabische sta tenbond te verdedigen tegen de aanvallen, die Jemen herhaalde lijk op federatieleden uitvoert. „Om het gevaar voor het ver loren gaan van mensenlevens te verminderen hebben twee Britse vliegtuigen een kwartier vóór de aanval begon een waarschu- wingsboodschap uitgeworpen. Noch vóór, noch gedurende de luchtaanval werd enig teken van leven in of nabij het fort waar genomen', aldus Dean. De Sowjet-Unie en Irak heb ben in een bijeenkomst van de V. N.-commissie voor de ophef fing van het kolonialisme scherpe kritiek op de Britse luchtaanval op het Jemenitische fort uitge oefend, voorzien". „Voor een dergelijke keer ten goede, aldus de verkla ring, is openheid nodig, want de oecumene moet verder". Vandaag worden de prijzen voor autobenzine in Nederland verhoogd. Voor superbenzine be draagt deze verhoging 4,7 cent en voor gewone benzine 4,6 cent per liter. Deze prijsverhoging is voor namelijk een gevolg van het ge stegen bijzonder invoerrecht (3% cent) en de daarover geheven omzetbelasting (0,22 cent). Daar naast komt in deze prijsverho ging tot uitdrukking een stijging van de aanvoerkosten en een verhoging van de distributiekos- ten, zowel van de benzinemaat schappijen als van de wederver kopers. HARDNEKKIGE OOSTENWIND Nog steeds is er, evenals tij dens de Paasdagen, een leven dige depressie-activiteit in het Middellandse Zee-gebied, terwijl de luchtdruk in een brede zörie van Groenland tot Noord-Rus land relatief hoog is. Deze luchtdrukverdeling geeft aanleiding tot hardnekkige oos telijke winden, die vrij koude lucht uit Duitsland aanvoeren. Een depressie, die via Noord- Spanje naar het Middellandse Zee-gebied trekt, doet de lucht druk in Zuid-Frankrijk flink da len, zodat de oostelijke wind bo ven onze omgeving weer wat in kracht zal toenemen. Aangezien in Oost-Europa de temperaturen geleidelijk wat hoger worden, zal het weer toch minder koud zijn dan,tijdens de Paasdagen. Boven Italië ligt een lagedrukgebied, dat zeer warme lucht vanuit Nrd- Afrika in de richting van de Bal kan heeft gestuwd. Hier worden sinds de Tweede Paasdag dan ook bijzonder hoge temperaturen waargenomen. In het gehele Bal- kangebied stijgt de temperatuur overdag tot boven 20 graden C., terwijl langs de Bulgaars-Roe meense grens dinsdagmiddag zelfs een maximum van 28 gra den C. werd gemeten. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Veel bewolking Veel bewolking met plaatselijk een bui. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Noordoost. Wei nig verandering in temperatuur. WOENSDAG 1 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.17 4 52 5.32 5.42 n.m. 4.40 5.15 5.55 6.05 DONDERDAG 2 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.53 5.28 6.08 6.18 n.m. 5.13 5.48 6.28 6.38 Apr. ZON MAAN op ondei op onder 6.15 19.13 8.18 2 6.13 19.15 3 6.11 19.17 0.06 1.10 8.44 9.17

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1