Vredesmacht voor Cyprus aanvaard BURGERWACHT VAR GRIEKSE CYPRIOTEN PRIJSVERHOGING SIGARETTEN EN BENZINE VREDESONDERHANDELINGEN OVER MALEISIË ZIJN MISLUKT HET WEER DONDERDAG 5 MAART 1964 20e Jaargang - No. 6160 RUSLAND STELT VOORWAARDEN 16 OOO TURKSE VLUCHTELINOEN TWEEDE KAMER Soebaindrio over de besprekingen BRAND OP POOLSE KUSTVAARDER BIJ VLIELAND Ernstig ongeluk in Braziliaanse steengroeve Verkeersongeval in Bolivia „WIJ KOMEN'-SCHIP Koude duurt voort Zon- en Maanstanden Weerbericht Hoogwater TOESTAN» KONING PAUL WORDT ERGER DE GELOOFSOVERGANG VAN PRINSES IRENE Eerste „Starfighters" voor de luchtverdediging FrankerJng bij abonnement: Terneuzen Oïreetenr-Hoofdredacteur L van (te Sartde Redactie-adres: Noordstraat 55—51 Admlnlstratle-adres: Smldswaï Telefoon 01150—2013 Gironummer 38150 Abonnementsprijs 6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRUE ZEEUW Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Rlad 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. De Veiligheidsraad heeft woensdag besloten een vredesmacht van de Verenigde Naties voor Cyprus te vormen en een bemidde laar te benoemen die moet trachten aan het geschil tussen de Griekse en Turkse Cyprioten een einde te maken. De paragraaf, waarin de „vor ming" van een strijdmacht van de V. N., belast met het handha ven van de vrede op Cyprus, •werd aanbevolen, werd met acht stemmen vóór en drie onthou dingen (Rusland, Frankrijk en Tsjechoslowakije) aangenomen. De resolutie in haar geheel werd met algemene stemmen aanvaard. De vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie, Nikolai Fedorenko, zei dat zijn land vóór de resolu tie zou stemmen. Hij wilde ech ter een afzonderlijke stemming over de paragraaf, die betrek king heeft op de vorming van een vredesmacht. Hij gaf te ken nen dat hij zich aan zou onthou den van stemming, omdat de be paling dat de bevelhebber van deze strijdmacht verantwoorde lijk dient te ziin aan secretaris generaal Oe Thant, onvoldoende is. Elke poging om de operatie van deze vredesmacht langer dan de vastgestelde drie maanden te laten duren, zou aanvaarding van een resolutie nodig maken. Fedorenko behield zich het recht voor de Veiligheidsraad opnieuw te laten bijeenroepen, als de naar Cyprus gezonden troepen gebruikt mochten worden voor doeleinden, die indruisen tegen de handhaving van de onschend baarheid en onafhankelijkheid van Cyprus. Krachtens de aangenomen resolutie krijgt Oe Thant de taak om in overleg met de regering van Cyprus, Griekenland, Enge land en Turkije een vredesmacht voor Cyprus samen te stellen en met. goedkeuring van deze rege ringen een bemiddelaar aan te wijzen, die met de vertegenwoor digers van de Griekse en Turkse gemeenschap op Cyprus en deze regeringen moet pogen een re geling te vinden voor het geschil op het eiland. Oe Thant zal ook de bevelhebber van deze vredes macht benoemen. Oe Thant verklaarde dat de kosten van de vredesmacht niet voor rekening van de volkeren organisatie zouden komen. Hij verzocht in dit verband om vrij willige bijdragen, omdat er lan- Griekse Cyprioten die in de tweede wereldoorlog In het Britse leger hebben gediend, hebben de vorming van een burgerwacht van ruim 5.000 geoefende leden bekendgemaakt, die in actie moet ko men bij een invasie op Cyprus. De mannen hebben geen wapens en blljtèn hun gewone werkzaamheden uitoefenen. Zij zouden ech ter in een uur kunnen worden gemobiliseerd. Onlangs liebben zij een herhalingscursus bij het Cyprische leger gevolgd. De strijdmacht wordt de „hei lige Falanx" genoemd. Het eni ge doel zou zijn „het land van de voorouders te beschermen, zonder oolitieke motieven of as piraties". De burgerwacht, die zal optreden onder leiding van generaal Menelaos Tentalides, de ODperbevelhebber van het Cyprische leger, heeft zich ter beschikking van president Maka ria gesteld. De regering van Cyprus en de Turkse gemeenschap op het eiland hebben het Britse Rode Kruis verzocht als enige organi satie op te treden voor het ver lenen van hulp aan de Griekse en de Turkse Cyprioten die daaraan behoefte hebben. In totaal zouden 40.000 Turken en 6000 Grieken voor steun in aan merking komen. 16.000 Turkse Cyprioten hebben hun haard steden verlaten en zijn in feite vluchtelingen. Er is weliswaar een voorraad levensmiddelen op het eiland, maar het grootste probleem is de verdeling, zo heeft de vice-voorzitter van het Britse Rode Kruis te Nicosia meegedeeld. VEILIGHEIDSRAAD SLECHTS KORT BIJEEN De Veiligheidsraad heeft dins dag op een bijeenkomst van slechts enkele minuten besloten, de behandeling van een ontwerp resolutie inzake de oprichting van een V.N.-vredesmacht voor Cyprus één etmaal uit te stellen. Voorzitter Li oe Tsjieh van na tionalistisch China deelde mee, dat niemand zich had gemeld om het woord te voeren. Vernomen werd, dat enige van de elf Veiligheidsraadsleden in het bijzonder de Sowjet-Unie meer tijd wensten om hun standpunt te formuleren. Met name zouden de Russen niet ge lukkig zijn over het voorstel om de vredesmacht onder secreta ris-generaal Oe Thant te laten ressorteren en niet rechtstreeks onder de Veiligheidsraad. Volgens de ontwerp-resolutie, welke door Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Marokko en Noorwe gen werd ingediend, zal Oe Thant de vredesmacht samen stellen na overleg met Cyprus, Engeland, Griekenland en Tur kije. Hij zou voorts een bemid delaar moeten aanwijzen wiens taak het zal zijn, een verzoening tussen het Griekse en het Turk se volksdeel te bewerkstelligen. Volgens Oe Thant zou de vol kerenorganisatie in de komende maanden succes kunnen boeken in de richting van een duurzame regeling op Cyprus, mits de Vei ligheidsraad akkoord gaat met het zenden van een vredesmacht en een bemiddelaar. Over de vooruitzichten van de ontwapeningsconferentie in Genève is Oe Thant niet opti mistisch. In diplomatieke kringen in New York verwacht men, dat de Veiligheidsraad de ontwerp resolutie zal aanvaarden, met onthoudingen van de twee com munistische leden, de Sowiet- Unie en Tsjecho-Slowakije. Wel licht zal de Franse vertegen woordiger Seydoux zich vóór de stemming uitspreken voor een herziening van de garantiever- dragen, waarbij Engeland, Grie kenland en Turkije op zich heb ben genomen de staat Cyprus en zijn grondwet te bescher men. Van Franse zijde werd vernomen, dat er geen aanwij zing uit Parijs is ontvangen, dat Tankrijk zich tegen aanvaar ding van de ontwerp-resolutie zal verzetten. Het besluit om de behande ling van het ontwerp uit te stel len, had niet de instemming van de Britse afgevaardigde, sir Patrick Dean. Als een verdaging noodzakelijk werd geacht, zou deze zo kort mogelijk moeten zijn, gezien de ernst van de toe stand op Cyprus. DE GAULLE BEMIDDE LAAR? President De Gaulle is bereid in de kwestie-Cyprus te bemid delen, als hij door alle betrok ken mogendheden wordt uitge nodigd. Op een bijeenkomst van het kabinet zei het staatshoofd dat het ogenblik voor Franse tussenkomst nog niet is aange broken. De toestand zou echter „te zijner tijd" wellicht veran deren. Enkele dagen tevoren had een Frans blad, „Le Monde", ge meld, dat aartsbisschop Maka- rios graag zou zien, dat De Gaul le als bemiddelaar zou optreden. De Franse minister van Voor lichting, Peyrefitte, maakte dui delijk, dat de president het hui dige statuut voor Cyprus, dat aan de Turkse minderheid een aandeel van veertig procent in de regering van het eiland geeft, op den duur onhoudbaar acht. Naar de minister zei, is Frank- rjjk van oordeel dat het conflict niet door handhaving van de huidige grondwet kan worden opgelost. In de komende paar weken was geen initiatief van Parijs te verwachten. In een verdere toekomst moest een dergelijke stap niet worden uit gesloten. Zoals gemeld heeft Frankrijk in het begin van het conflict op Cyprus geweigerd deel te nemen aan een internationale strijd macht op het eiland, omdat Pa rijs niet de hand heeft gehad in de totstandkoming van de overeenkomsten waarbij de on afhankelijkheid van Cyprus werd geregeld en ook niet de naleving van deze akkoorden heeft ge garandeerd. den waren die wel contingenten voor de vredesmacht wilden 'everen, maar hiervoor terug deinsden, wegens de hieraan ver bonden kosten. STAP NAAR DE VREDE Toen de resolutie was aan vaard, verklaarde president Johnson dat er nu „een belang rijke stap naar de vrede was ge daan. Hij hoopte dat de vredes macht nu spoedig gevormd zou worden. ANTI-AMERIKAANSE DEMONSTRATIES IN GRIEKENLAND Ongeveer 30.000 Grieken heb ben woensdag op het voornaam ste plein van Saloniki een anti- Amerikaanse beloging gehouden, waarbij zij spandoeken meevoer den met leuzen als ..Handen at van Cyprus". Na toespraken van de burgemeester, de bisschop en het hoofd van de universiteit ging de menigte zonder inciden ten uiteen. Voor de zekerheid had de politie sterke eenheden ge stationeerd bij de consulaten van "■"■geland, de Ver. Staten en Tur kije. In Athene hielden ongeveer 30.000 schoolkinderen een de monstratie bij de ambassades van de Ver. Staten en Engeland, waarbij een portret van presi dent Johnson werd verbrand. Een voorgenomen bezoek van de Amerikaanse zesde vloot aan Pidaeus, dat vandaag zou be- ~!nnen, is od voorstel van de Griekse regering voorlopig uit gesteld. TROEPEN NAAR CYPRUS Oe Thant heeft Brazilië. Cana da, Finland, Ierland en Zweden verzocht contingenten te leveren voor de. vredesmacht op Cyprus. Spiros Kyprianoe. de Cypri sche minister van Buitenlandse Zaken, interpreteerde de resolu tie als een uitspraak die de ver deling van het eiland uitsluit. Zijn regering zal alle mogelijke moei te doen om de verdragen van 1960 ten aanzien van Cyprus, waardoor de huidige situatie was geschapen, afgeschaft te krijgen. Het aannemen van de resolu- tie is in Athene en Ankara een positief besluit genoemd dat de weg naar een politieke oplossing van het vraagstuk-Cyprus kan effenen. In Ankara was men bi ij dat de aanwezigheid van de vredes macht een garantie betekent voor de veiligheid van de Turkse minderheid op het eiland, maar men vreest dat de toepassing van de resolutie niet altijd gemakke lijk zal zijn. Bij het debat over de voor stellen om de omzetbelasting op sigaretten en het invoerrecht op benzine tijdelijk te verhogen zei de heer Hoekstra (C.P.N.) geen behoefte aan deze maatregelen te hebben. Deze verzwaring van 1 asten wordt z.i. afgewenteld op de consumenten. De heer Lucas (K.V.P.) er kende de plicht om ook aan on aangename maatregelen mee te werken, indien particuliere be stedingen moeten worden afge remd om ernstiger verschijnse len zoals te grote werkloosheid zoveel mogelijk te vermijden. Spreker vroeg een duidelijk antwoord of in deze parlemen taire periode de herhaaldelijk beloofde belastingverlaging door vermindering vr- progressie van de inkomstenbelasting zal geschieden. e De heer Lucas voelde zich minder bezwaard over een ko mende prijsverhoging van siga retten dan over die van ben zine, gezien de gevolgen daar van voor de vervoersprijzen. De heer Kieft (A.R.) was niet opgetogen over de voorstellen, die verhoging van lasten bete kenen, ondanks de wenselijkheid van vermindering van de pro gressiefactor in de inkomsten belasting. Met het oog op de kostenverhoging voor het weg vervoer vond hij het nodig te pogen bij amendement de aan de verhoogde benzineprijs ge koppelde verhoging van de De vredesonderhandelingen tussen Maleisië, Indonesië en de Fhilippijnen zijn mislukt doordat geen overeenstemming kon wor den bereikt over de voorwaarden van een wapenstilstand in Malei sisch Borneo. Dit heeft de Philippijnse minister van Buitenlandse Zaken, Salvador Lopez, bekendgemaakt. Deze was tevoren reeds ern stig bezorgd over de starre hou dingen van de Maleisische vice- premier, Abdoel Razak, en de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, dr. Soebandrio. Het voornaamste geschilpunt betrof de aanwezigheid van In donesische guerillastrijders in Maleisisch Borneo. Maleisië zegt, dat deze eruit moeten en dat In donesië ze desondanks versterkt. Indonesië daarentegen is van mening, dat de guerillatroepen in Maleisisch Borneo moeten blijven totdat een politieke rege ling van de kwestie-Maleisië tot stand is gekomen. De Philippijnen, die eveneens bij het geschil betrokken zijn omdat zij de soevereiniteit over een deel van Maleisisch Borneo opeisen, hebben pogingen gedaan Indonesië en Maleisië dichter bij elkaar te brengen. Na twee uur confereren heeft de Philippijnse minister van Buitenlandse Zaken de pers meegedeeld, dat de con ferentie voor onbepaalde tijd is verdaagd. „Wij hebben ons best gedaan, maar de standpunten ,ijn ongewijzigd gebleven", aldus de Philippijnse minister. De Indonesische minister van 3uitenlandse Zaken, Soebandrio, ïeeft woensdag op een perscon ferentie in Bangkok Maleisië de schuld gegeven voor het misluk ken der besprekingen in de Thai- landse hoofdstad. Het aandringen van Maleisië op de evacuatie van alle Indonesische „vrijwil ligers" uit Noord-Borneo noem de hij een „starre houding" die tot de mislukking had geleid. De guerillastrijders in de oer wouden van Noord-Borneo zijn soldaten van de geregelde strijd krachten die zich van het In donesische leger hebben losge maakt. Geen enkele order van president Soekarno zou hen tot evacuatie kunnen bewegen. In donesië heeft geen enkel middel om macht uit te oefenen over deze vrijwilligers die schouder aan schouder met het volk van Borneo tegen Maleisië strijden, aldus Soebandrio. Hij was van mening dat de mislukking van het overleg een reeds kritieke toestand heeft verergerd maar de „deur blijft open" voor verdere besprekin gen. Als een reusachtige brandende fakkel werd dinsdagnacht de Poolse kustvaarder „Drawa" (480 brt) door de sleepboot Ho'- land" van de rederij Doeksen op Terschelling naar het zeegat tussen Terschelling en Vlieland gesleept om daar op een zand bank aan de grond te worden gezet Het met fosfor en benzol geladen schip brandde zó fel, dat men geen kans zag de brand te blussen. De bemanning is er, afgezien van wat brandwonden aan ge zicht en handen, goed afgeko men. Zij is, behalve de kapitein, aan boord genomen door een an der Pools schip dat in de nabij heid was. de ,Monte Cassino" (3.724 brt). De kapitein is mee- gevaren met de „Holland". wegenbelasting voor „niet-ben- zinevoertuigen" (diesel) uit het voorstel te wippen. In de con currentie spreekt elk dubbeltje mee, zo meende de heer Kieft. De heer Scholten (C.H.U.) was van mening, dat de tijdelijke aard van de verhogingen illusoir zal zijn. Hij wees op de moeilijk heden voor de sigarettenindus trie, die onder de hedendaagse omstandigheden de verleden jaar gewenste prijsverhoging noch de sedert 1 januari openstaande mogelijkheid om 5 percent loons verhoging 'door te berekenen kan realiseren. In de C.H.-fractie leefden, zo zei hij, bezwaren tegen het ben- zioevoorstel. Niet slechts de recreatie-zoekenden worden ge troffen, maar ook dreigt een terugslag voor de vervoerskosten an andere zakelijke transport kosten. Vooral het beroepsver voer over de weg wordt getrof fen. Spr. zou liever zien, dat de noodzakelijke verhoging voor een deel op de accijns op alco hol zou worden afgewenteld. De heer Peschar (P. v. d. A.) zag de voorstellen als onderdeel van het „krampachtige prijsbe leid" van minister Andriessen. Hij stond afwijzend tegenover deze poging om de kosten van levensonderhoud op te voeren zonder inzicht te hebben in toe komstige verlagingen. Spr. zei, dat de verhoging van de omzet belasting op sigaretten wellicht zal leiden tot verminderd ver bruik. Dan zal de geschatte op brengst van 135 miljoen niet worden gehaald. In dat verband zou men bijna wensen, dat de anti-rookcampagne geen weer klank zou vinden. De afgevaardigde zag ook grote bezwaren voor het be roepsvervoer. over de weg. Hij vond het een onprettig idee om via deze voorstellen in wezen te beslissen over structurele be lastingskwesties, die in de toe komst aan de orde moeten komen. De heer Joekes (V.V.D.) was van oordeel, dat bij verhoging van benzineprijzen en wegenbe lasting voor diesels enz. de rege ring zal moeten opkomen voor de belangen van het grensover schrijdend beroepsvervoer. Dit lijdt onder discriminataire (be lasting)-maatregelen in het bui tenland. Hij suggereerde het in voeren van twee soorten gelijk waardige benzine, waarvan de duurste voor niet-zakelijk auto mobilisme. Het lange uitblijven van deze voorstellen wekte veel onrust in de sigarettenhandel. Spreker vond het talmen onjuist en niet te rechtvaardigen. Evenals de de heer Peschar ,Arb.) wéés hij op de moeilijkheden die vóór -.igarettenautomaten ontstaan. Hij vroeg naar mogelijkheden om sigaretten in pakjes van 16 stuks voor een gulden te gaan verkopen. Indien, zo zei hij, overwogen wordt de-onderhavige tijdelijke maatregelen blijvend 'te maken, dan zal daaruit een extra claim op de schatkist voor het ver lagen van de inkomstenbelasting ontstaan. De heer Van Dis (S.G.P.) zag duisternis in het vraagstuk, „al of niet blijvend" en toekomstig inbouwen van de verhogingen in een nieuwe belastingstructuur. De heer Slotemaker (P.S.P.) vond de voorstellen volkomen nutteloos. Aan het. eind van dit jaar zullen de prijsverhogingen de loonsverhoging wel hebben opgeslokt en dan komt voldoen de compenserende indirecte be lasting binnen. Ook de heer Koekoek (vrije boeren) was tegen, zoals tegen iedere belas tingverhoging zolang de over heidsuitgaven niet verminderen. In een steengroeve bij Itaocara in de Braziliaanse staat Rio de Janeiro zijn dinsdag 26 arbeiders omgekomen, toen een opslag plaats van dynamiet in de lucht vloog. In Bolivia zijn dinsdag twin tig mensen om het leven ge komen en vijftien gewond, door dat op de weg naar Cochabam- ba een vrachtauto omsloeg. Twee weken geleden kwamen bij een ongeluk op dezelfde weg 18 mensen om het leven. Een tekening van het „Wij komen"-schip, dat de stich ting „Wij Komen" in samen werking met Verolme hoopt te houwen. Het schip zal 20.000 brt. meten en plaatsb'ieden aan 850 passagiers. Er zullen verschillende liften worden aangebracht, speciaal met het oog op de oudere passagiers. De bedoeling is, dat het schip over de gehele wereld zal gaan varen en alle emigratielanden aandoen. Er worden thans on derhandelingen gevoerd om een goed financieringsplan op te zetten. Het K.N.M.I. deelt mede: Onder invloed van een nog iets in betekenis toegenomen ge bied van hoge luchtdruk, waar van de kern zich tussen IJsland en Noorwegen bevindt, en een langgerekte gordel van lage luchtdruk in het Middellandse- Zeegebied, werd de noordooste lijke wind in ons lanl weer iets sterker. De aanvoer van koude lucht ging hierdoor onverminderd voort. Toch kwamen de middag- temperaturen iets boven het vriespunt. Dit hing samen met le geringe dikte van de bewol king, waardoor de invloed van de zon, zij het in bescheiden mate, zich enigszins kon doen gelden. ZON MAAN op onder op onder Maart 5 7.17 18.27 1.12 10.18 6 7.15 18.28 2.18 10.46 7 7.13 18.30 3.21 11.22 8 7.11 18.32 4.18 12.07 De huidige luchtdrukverdeling heeft een nogal hardnekkig ka rakter. Het koude weertype on dergaat dan ook de eerstkomen de dagen geen belangrijke ver andering, en zal vanwege de vrij krachtige wind onaangenaam aandoen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Om het vriespunt Overwegend droog weer met veel bewolking en maar enkele verspreid voorkomende opklarin gen. Matige tot krachtige noord oostelijke wind, temperaturen om het vriespunt DONDERDAG 5 MAART v.m. n.m. Breskens 6.05 6.29 Terneuzen 6.40 7.04 Hansweert 7.20 7.44 Walsoorden 7.30 7.54 VRIJDAG 6 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.55 7.30 3.10 3.20 n.m. 7.22 7.57 8.37 8.47 De algemene toestand van koning Paul van Griekenland is woensdag- duidelijk slechter ge worden. Dit werd gemeld in een medisch bulletin, ligt om 18.30 uur werd bekend gemaakt. In de door de drie behande lende geneesheren ondertekende verklaring werd gezegd: „On danks de toegepaste behande ling schijnt de a^emene toestand van de vorst ernstig verergerd te zijn." Naar van welingelichte zijde is vernomen, lag de vorst gister avond ir. een coma. Koning Paul zou nog slechts uren te leven hebben. Hij her kende niemand meer. De gehele Griekse koninklijke familie be vond zich woensdagavond aan het ziekbed. De oecumenische contactcom missie in Nijmegen heeft in een verklaring naar aanleiding van de geloofsovergang van Prinses Irene het standpunt ingenomen dat Katholieke en reformatori sche christenen in de toekomst „met meer ernst en grotere zorg met elkaar zullen moeten om gaan in de eerbiedige erkenning van eikaars Heilige Doop". De contactcommissie meent dat het tot de goede oecumenische om gangsvormen gerekend dient te worden, bij incidentele overgan gen contact te zoeken. „Wij betreuren het allerwegen opnieuw opgekomen wantrou-, wen en wij roepen de christenen' in de Rooms-Katholieke Kerk en de Kerken der reformatie op tot samenwerking, opdat wij handelen naar het woord van de apostel Paulus: „Maakt dan mijn vreugde volkomen door uw een heid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid; geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf". De oecumenische samenwer king in Nijmegen is in de afge lopen jaren sterk toegenomen, o.m. door gemeenschappelijke acties en door kanselruil tussen priesters en reformatorische pre dikanten. DON CARLOS EN OUDERS SQESTDIJK AANGEKOMEN. Prins Carlos en zijn ouders zijn woensdagmiddag om half één oer auto op Soestdijk aangeko men, zo heeft de R. V. D. mee gedeeld. Op dinsdag 17 maart zullen de eerste voor luchtverdedigingsta- ken bestemde F104 G-Starfigh- ters van de luchtmacht in dienst worden gesteld op de vliegbasis Leeuwarden. Tot nu toe heeft de luchtmacht de beschikking over toestel'en van dit type voor fotoverken ningstaken en voor opleiding. Deze zijn gestationeerd op de vliegbasis Twehthe,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1