T&htiVi DE EVENTUELE ERKENNING VAN COMMUNISTISCH CHINA DOOR FRANKRIJK RELAY-2 IN BAAN OM AARDE GEÏMPORTEERDE BOTER WORDT GOEDKOPER HET WEER Weerbericht ONDERZOEK NAAR VERLEDEN VAN WESTDUITSE MINISTER Zon- en Maanstanden TSJOE EN LAI THANS NIET NAAR FRANKRIJK Hoogwater wintersoepen Wmtergenoegens! 68 ct 78 ct SS-DOKTER DOOD AANGETROFFEN IN ETHIOPISCHE RIVIER Ook tweede bataljon Tanganjika muit Wolven in Perzië ENGELAND EN DE E. E.G. Shell en Unilever in Djakarta weer in eigen handen Frankering bij abonnement: l'erneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van fle San de Redactie-adres: Noordstraat 55—5"? Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 0115A 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 10 ct. DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 23 JANUARI 1964 20e Taargang No. 6130 Uitgeefster N. V. v/Ti Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40 Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties!5 regels ƒ1,10. iedere regel meer 22 ct Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertentips te 's namiddags 2 uur Voor het maandagnurnmer tot 10 uur v.m De leider der Westduitse socialistische Bondsdagfractie Fritz Erler heeft woensdag een beroep op de regering te Bonn gedaan om een verduidelijking te geven van haar standpunt ten opzichte van een Franse erkenning van communistisch China. „De Westduitse regering moet duidelijk maken dat de nauwe betrekkingen tussen de Bonds republiek en Frankrijk, welke voortspruiten uit het Duits- Franse vriendschapsverdrag, niet betekenen dat er een ge meenschappelijke verantwoor delijkheid bestaat voor een daad als een erkenning der Chinese volksrepubliek. Dit is vooral niet het geval nu de Franse autoriteiten de West duitse regering zelfs niet van tevoren hebben geraadpleegd, alvorens een dergelijk besluit te nemen. Enkele van onze Franse vrien den hebben zeer twijfelachtige redenen aangevoerd voor de Franse beslissing", aldus de lei der der socialistische oppositie in de Bondsdag, Fritz Erler, wiens woorden door de socialis tische afgevaardigden met een luid applaus werden begroet. Tevoren had de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken dr. Schroder in antwoord op vragen van socialistische zijde verklaard dat hij niet wilde zeg gen dat uit het Duits-Franse vriendschapsverdrag de „ver plichting" voor de verdragslui tende partijen voortvloeit om elkander eerst te raadplegen bij het nemen van besluiten als het onderhavige. In antwoord op een andere vraag van een socialistische af gevaardigde herhaalde minister Schroder dat de Franse regering de Westduitse autoriteiten niet heeft geraadpleegd over een be sluit tot eventuele erkenning der Chinese volksrepubliek. „Reuter" meldde uit Taipeh dat leiders der nationalistisch- Chinese regering woensdag al daar spoedbijeenkomsten hebben gehouden ter bespreking van het Franse voornemen om bin nenkort over te gaan tot een di plomatieke erkenning der Chi nese volksrepubliek. De regering van nationalis tisch China heeft nog geen of ficiële verklaring afgelegd naar aanleiding van het gemelde Franse besluit, doch er bestaat in officiële kringen te Taipeh geen twijfel aan dat de Formo- saanse autoriteiten een derge lijke Franse stap ernstig zouden opnemen. Men meende in deze kringen dat een Franse erkenning van communistisch China de positie der nationalistisch-Chinese re gering in Europa en in Afrika in gevaar zou brengen. (Adv.) Eerlijke, heerlijke goed-vaderlandse soepen, nü in onovertroffen Knorr- kwaliteit. En in 20 minuten op tafelj Hollandse Erwtensoep met echte erwten Bruine Bonensoep met hele bonen Dinsdagavond is van Kaap Kennedy, het voormalige Kaap Cana veral, een tweede Relay-verbindingssatelliet gelanceerd die Noord- Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië tijdens proefnemingen met elkaar zal verbinden. De kunstmaan, die door een Thor-Delta- raket omhoog werd gestuwd, kwam vrijwel in de vooraf vastgestel de baan om de aarde terecht, met een grootste afstand tot de aarde van 7400 kilometer en een kleinste afstand van 2075 kilometer. De kunstmaan beschrijft in 3 uur en een kwartier een baan om de aarde en kan daarvan voor de trans-Atlantische verbinding 70 minuten en voor de verbinding over de Stille Oceaan 40 minuten gebruikt worden. De 83 ki'ogram wegende satel liet is een verbeterde versie van Relay-1, die in december 1962 werd gelanceerd en nog steeds functioneert. De Relay-2 krijgt zijn energie van 8215 zonnecellen, die veel be ter bestand zijn tegen stralingen in de ruimte dan de zonnecellen van vorige kunstmanen. Vóórdat de Relay-2 zijn eerste baan om de aarde had voltooid, had hij al televisiebeelden van Ca'ifornië naar New Jersey over gebracht. Een woordvoerder van het Amerikaanse bureau voor lucht en ruimtevaart (Nasa) noemde de kwaliteit van deze overge brachte beelden „uitstekend". Zeven landen zullen deelnemen aan de proeven met de Relay-2. Stations in Japan, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, W. Duitsland en Italië zullen tele visieverbindingen over de Ocea nen tot stand kunnen brengen, terwijl Brazi'ië aan telefonische en telegrafische verbindingen zal kunnen deelnemen. De uit Wenen afkomstige vroegere S.S.-dokter Karl Babor, die op verdenking van misdaden in concentratiekampen door de Oostenrijkse politie werd gezocht, is dood aangetroffen in een rivier in het binnenland van Ethiopië. De leider van het Joodse do- Het bestuur van het Produkt- schap voor Zuivel heeft besloten de prijs waartegen de geïmpor teerde boter aan de handel wordt afgegeven, met ingang van vrij dag 24 januari met 20 cent per kilogram te verlagen. Bovendien hebben de coöperatieve zuivel- verkoopvereniginger. zich bereid verklaard hun marge op deze boter met 12 cent per kilogram te verminderen. Een en ander zal ertoe kunnen leiden dat de prijs, die de consument voor de ge- importeerde boter moet betalen, met 8 cent per pakje daalt. De maatregelen zijn, zo deelt het produktschap mee, genomen omdat het bij de verwachting achterblijven van de binnenland se boterproduktie dreigde te lei den tot stijging van de prijs van Nederlandse boter. Verwacht wordt dat de vraag naar inge voerde boter door de prijsverla ging zal toenemen, waardoor tot prijsstijgingen aanleiding geven de spanningen Tussen het aanbod van Nederlandse boter en de vraag hiernaar kunnen worden voorkomen. Ontwapeningsconferentie in Genève begonnen Dinsdag is in het Palais des Nations in Genève de ontwa peningsconferentie begonnen tussen de Oostelijke en Weste lijke mogendheden. De foto geeft een overzicht van de grote conferentiezaal aan het begin van de eerste zitting. Ook het tweede bataljon in fanterie van Tanganjika is aan het muiten geslagen. De Britse officieren van het bataljon zijn afgezet. Hun plaatsen zijn, even als bij het eerste bataljon ge beurd is, ingenomen door Afri kaanse militairen. Het tweede bataljon is gelegerd te Gabora, ongeveer 500 km van de hoofd stad Dar-es-Salaam. Bij de on geregeldheden, die dinsdagmor gen begonnen, zouden vier men sen, onder wie een Arabische winkelier, het leven hebben ver loren. De rust schijnt nu in Ga bora te zijn weergekeerd. Zelfde weertype Het K.N.M.I. deelt mee: Nog steeds wordt het weer beeld beheerst door een krach tig en omvangrijk gebied van hoge luchtdruk, dat zijn zwaar tepunt vlak nabij ons land heeft. Daar in onze omgeving de lucht- drukverschillen klein zijn, is er weinig wind. Dwars door het hogedrukgebied heen loopt van west naar oost de vorstgrens, ongeveer langs 50 gr. noorder breedte, d.w.z. over Noord- DONDERDAG 23 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.59 8.34 9.14 9.24 n.m. 8.43 9.18 9.58 10.08 VRIJDAG 24 JANUARI v.m. n.m. Breskens 9.15 9.56 Terneuzen 9.50 10.31 Hansweert 10.30 11.11 Walsoorden 10.40 11.21 Frankrijk en Luxemburg naar Zuid-Polen. Ten zuiden ervan komt ook midden op de dag op vele plaatsen bij helder weer nog matige vorst voor. Ter weerszijden van de vorstgrens heeft zich een groot gebied met mist gevormd dat nogal hard nekkig is. Door van zee binnen dringende lucht werd in onze kustgebieden de mist tijdelijk verdreven. Om het hogedrukge bied heen stroomt via Schotland zachte lucht naar Scandinavië waar in Zweden middagtempe- raturen van 5 graden voorko men. Het weerbeeld in ons land ondergaat het komende etmaal nog weinig verandering. medegedeeld dor het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Weinig verandering Overwegend droog weer met plaatse'ijk mist en elders laag hangende bewolking. Later mo hangende bewolking. Later mo gelijk enkele verspreid voorko mende opklaringen. Zwakke wind. Middagtemperaturen enke le graden boven het vriespunt. eumentatiecentrum in Wenen, de als Eichmann-jager bekende Si mon Wiesenthal, heeft Babor kort geleden beschuldigd van medische experimenten op ge vangenen in het nazi-concentra tiekamp Gross-Rosen bij Bres- lau. Wiesenthal zei bij die gelegen heid dat Babor als arts werk zaam was aan het hof van keizer Hai'e Selassi van Ethiopië, wat door iemand van dit hof is tegen gesproken. Wèl heeft hij de laat ste tien jaar als arts in de Ethio pische hoofdstad gewerkt. Zijn dochter studeert in Parijs. Toen men Babor in de rivier vond, was hij al enige dagen dood. De verblijfplaats van Babor is door dr. Wiesenthal ontdekt. Deze zocht o.m. in Nederland getuigen die zijn beschuldigingen konden staven. Babor had Wiesenthals activi teit ais laster bestempeld. Hij zei eens dat hij geen geld had om zich in Wenen te gaan recht vaardigen. Wiesentha' bood hem daarop aan de reiskosten voor zijn rekening te nemen en liet Babor weten dat de Oostenrijkse justitie wel voor gratis kost en inwoning zou zorgen. Babor gin? niet op dit aanbod in. Pas in 1952 had men in Oos tenrijk voldoende gegevens tegen hem verzameld om tot aanhou ding te kunnen overgaan. De dokter kon Wenen echter nog verlaten vóórdat het arrestatie bevel werd uitgevaardigd. Bondskanselier Erhard heeft een diepgaand onderzoek gelast naar het politieke verleden van de minister voor Vluchtelingen zaken, Hans Krüger. Hij aan vaardde een aanbod van de minister, dat deze zijn werk zaamheden zal opschorten, tot dat zijn activiteit in de nazi-tijd zal zijn opgehelderd. Volgens persberichten zou het optreden van Krüger in de tijd van Hitier te laken zijn geweest. Naar aanleiding' van deze be richten heeft de bondskanselier een langdurig onderhoud met de minister gehad. De 61-jarige dr. Krüger werd minister voor Vluchtelingen zaken, toen prof. Erhard in ok tober jl. zijn kabinet vormde. Hij is ook voorzitter van de Vereni ging van Duitsers die na de tweede wereldoorlog uit de oos telijke gebieden werden verdre ven. De beschuldigingen dat hij in de nazi-tijd „fout" zou zijn ge weest, werden vorige week voor het eerst geuit door het week blad „Der Stern". Dr. Krüger is de tweede West duitse minister voor Vluchtelin genzaken die moeilijkheden heeft gekregen naar aanleiding van zijn nazi-verleden. In het voor jaar van 1960 moest Theodor Oberiënder, evenals Krüger lid a de christen-democratische regeringspartij, aftreden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een massale slachting in Lem- berg toen hij daar bij het Duitse leger diende. Dr. Krüger zou deel hebben uitgemaakt van een speciale nazi-rechtbank in de Poolse stad Konitz en daar hoofd van de nazi-partij zijn geweest. Aanvan kelijk ontkende de minister het eerste punt, maar later moest hij toegeven dat hij inderdaad zitting had gehad in de speciale recht bank. In een vraaggesprek met het weekblad „Der Spiegel" ver klaarde Krüger vorige week, dat hij zich niet herinnerde betrok ken te zijn geweest bij het vel len van een doodvonnis. Overi gens noemde hij het uitspreken van een doodvonnis „een rou tine-zaak voor een rechter". Hoewel Krüger tegenover zijn nazi-superieuren indertijd had beweerd, deelgenomen te hebben aan de „putsch" van Hitler in München in 1923, trad hij in wer kelijkheid pas tien jaar later toe tot de partij, toen deze al aan de macht was gekomen. Hij zegt zelf een „papieren" lid te zijn geweest. Desalniettemin trad hij in 1938 uit de Protestantse kerk, zoals de nazi's dat propageerden. Na de oorlog trad hij weer tot de kerk toe. In 1957 kwam hij als christen-democraat in de bonds dag. Koningin bezocht Hugenoten-tentoonstelling H. M. de Koningin heeft dins dagmiddag een bezoek ge bracht aan de Hugenoten- tentoonstelling in het museum Prinsenhof'in Delft. Op de foto zien we de vorstin tijdens het bezoek; in het mid den ds. G. Forget, chapelain de Sa Majesté, en rechts de directeur van het „Prinsen hof", de heer D. H. G. Bolten. (Adv.) Woensdag is in de Perzische hoofdstad Teheran bekend ge worden dat hongerige wolven honderden reizigers hebben aan gevallen die na de hevige sneeuwval in Noord-Perzië in de sneeuw zijn vastgeraakt. Met helikopters wordt voedsel uit geworpen en wordt getracht hen te redden. In Ardabil en Ker- mansjah in Noordwest-Perzië zijn 16 mensen doodgevroren bij een temperatuur van 35 graden onder nul. Ook werd gemeld dat het Ban- dargebied bij de punt van de Perzische Golf door een aai-d beving is getroffen, die de lemen hutten van verscheidene dorpen heeft vernield. Er werd geen melding gemaakt van slacht offers. ZON op onder 17.10 12.33 17.11 13.02 17.13 13.40 17.15 14.28 MAAN op onder 2.22 3.44 5.05 6.21 Engeland en Italië hebben woensdag* nogmaals verklaard dat hun gemeenschappelijke doelstellingen het best gediend worden door „volledige deel neming van Engeland aan de politieke en economische ont wikkeling van Europa". In het na afloop van het over leg tussen de Italiaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Saragat, en zijn Britse collega Butler uitgegeven communiqué wordt verder nog gezegd, dat beide landen willen werken aan de vorming van een democrati sche en „naar buiten gericht" Europa. Blijkens het communiqué zijn Engeland en Italië het erover eens, dat de „Kennedy-ronde" de onderhandelingen met de V. S. over de verlaging van de tarieven een succes moet worden, dat het Westen moet volharden in zijn poging om tot nieuwe akkoorden met de Sow- j et-Unie te komen en dat het Atlantisch bondgenootschap van buitengewoon grote betekenis is voor de verdediging van het Westen. Uit het overleg in Lon den was gebleken dat beide lan den het, wat de buitenlandse po- litiek betreft, volledig eens zijn. De Franse minister voor voor lichtingszaken Peyrefitte, heeft na afloop van de woensdag on der voorzitterschap van presi dent De Gaulle gehouden kabi netsvergadering verklaard, dat de communistisch-Chinese eer- ste-minister Tsjoe En Lai, die op het ogenblik een reis door Afrika maakt, thans niet naar Frankrijk zal komen. In antwoord op vragen zei de minister nog dat op de kabinets zitting een eventueel bezoek van Tsjoe En Lai niet ter sprake is gekomen. Peyrefitte bracht in herinne ring dat Frankrijk een aantal regeringen, „waaronder autori teiten, die speciale belangstel ling hebben voor de betrekkin gen der Chinese volksrepubliek", op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om in de toe komst over te gaan tot een di plomatieke erkenning van com munistisch China. Peyrefitte verklaarde dat in de meeste gevallen de reacties der aldus ingelichte regeringen gunstig waren geweest. Naar verluidt zou ook de Westduitse regering gunstig heb ben gereageerd. Peyrefitte zei ook nog dat de Franse minister van Landsver dediging, Messmer, die kortge leden een bezoek aan Cambodja heeft gebracht, teruggekeerd was met de mededeling dat het voor Frankrijk beslist onmoge lijk zou zijn om geen rekening te houden met communistisch China, wanneer het een actieve politiek in Zuid Oost-Azië wilde voeren. Woensdag werd er weer nor maal gewerkt in de hoofdkan toren te Djakarta van Shell en de Unilever. De gebouwen wer den bewaakt door politieman nen, die met geweren en ma chinepistolen waren bewapend. Een woordvoerder van de Shell verklaarde: „Alles is weer normaal". De directie van de Unilever was woensdag weer op haar post, nadat dit de afgelo pen twee dagen onmogelijk was gemaakt. De Indonesische vakbondslei ders, die hebben gepoogd de ge bouwen „over te nemen", schij nen zich te hebben neergelegd bij een uitspraak der regering te Djakarta, dat zulks onwettig zou zijn. Het officiële Indonesische persbureau „Antara" meldde dinsdag j.l. dat een woordvoer der van de vakbond der bij olie- bedrijven werkende Indonesi sche arbeiders had verklaard dat zijn bond zich niet aan de „raad" der regering zou storen. Men scheen woensdag echter be sloten te hebben dit advies toch maar op te volgen, zulks met het oog op de sterke politiebewaking der gebouwen van de Shell en de Unilever.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1