Defensiebegroting van de V.S. Oostduits schip na aanvaring nabij Oostende gezonken JOHNSONS ANTWOORD AAN CHROESJTSJOV FORMOSA DOOR AARDBEVING GETROFFEN WERKNEMERS NEMEN BE LEIDING VAN UNILEVER IN DJAKARTA OVER O.A.S.-maii aangehouden in Zwitserland NET WEER Weerbericht Hoogwater Zon- en Maanstanden Bezuiniging van 800 miljoen dollar op de WILSON WIL KLARE TAAL Opvarenden door loodsboot opgepikt ECONOMISCHE BOODSCHAP PRESIDENT JOHNSON {MUITERIJ IN TANGANJIKA Egyptische luchtmachtofficier met vliegtuig naar Israël uitgeweken IFranKering bij abonnement' Directeur-Hoofdredacteur L van öe San de Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6.— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 10 et. DE VRIJE ZEEUW Maandag 20 Dinsdag 21 januari 1964 20e Jaargang No. 6128 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minhmura pei advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitoetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te s namiddags 2 aur. Voor het maandagnummer tot 10 uur v.m. President Lyndon Johnson van de Verenigde Staten vraagt liet tongres in zijn heden ingediende defensiebegroting voor het belas tingjaar 1964-1965 oin een bedrag van 55.211 miljoen dollar voor handhaving van de vrijheid en de bescherming van de vitale nationale belangen in deze jaren van onvoldoende verzekerde vrede". Hij verzekert overigens dat de Amerikaanse strijdkrachten verreweg superieur zijn en zullen blijven aan de Sowjetrussische kernmacht. De gevraagde som voor de defensie, aldus de president, be tekent een vermindering met 800 miljoen dollar van de mili taire uitgaven in vergelijking met het voorgaande jaar. On danks die bezuiniging „zullen alle van wezenlijk belang zijnde militaire doelen bereikt worden, met inbegrip van wezenlijke verbetering van onze huidige en toekomstige capaciteit". De regering heeft besloten, al dus Johnsons boodschap aan het congres, onze tegenstanders geen suprematie te laten in welk mo gelijk type van conflict ook, of het nu gaat om een kernoorlog, een oorlog met conventionele wapens of guerrillastrijd. De militaire kracht van de Verenig de Staten is vergroot en op een punt gebracht waar „wij aan elke bedreiging met agressie op de in die situatie passende wijze het hoofd kunnen bieden". „Met onze huidige strijdkrachten en die welke wij op dit ogenblik voor ogen hebben, zullen wij die vitale militaire capaciteit blij ven handhaven". Onder de aangekondigde ver beteringen zijn begrepen het ter beschikking stellen van nog meer „minuteman"-raketten, versterking van het potentieel van de tactische strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, uitgebreidere middelen voor het organiseren van „luchtbruggen" en wetenschappelijk onderzoek betreffende verdediging tegen nieuwe bedreigingen. Het congres wordt om toe stemming verzocht voor de bouw (Adv.) van tegen kernbommen bestand zijnde schuilkelders in openbare gebouwen, scholen en ziekenhui zen. Herinnerend aan zijn onlangs genomen besluit om de produk- tie van verrijkt uranium met een kwart te verlagen en vier plutonium-ovens te doen sluiten, zegt Johnson met nadruk dat de Verenigde Staten, ook al blijven zij naar internationale ontspan ning streven, hun waakzaam heid toch niet kunnen laten ver zwakken. Het beperkte kern- stopakkoord heeft wel de hoop vermeerderd, maar „noch dat akkoord, noch andere gebeurte nissen tot op heden hebben op zichzelf onze defensiebehoeften verminderd". De ondergrondse kernproeven zullen worden voortgezet, de proefinstallaties boven de grond zullen gereed- gehouden worden en men zal middelen ter ontdekking van geheime proeven blijven ontwik kelen. De Britse labourleider Wilson heeft zondagavond premier Dou- glas-Home uitgedaagd klare taa. te spreken en te zeggen wat de Britse politiek zal zijn inzake het lidmaatschap van de Euro pese Economische Gemeenschap in het geval dat de conservatieve partij de algemene verkiezingen wint, die dit jaar worden gehou den. Hij beschuldigde de eerste-mi- nister ervan op dit punt ontwij kend te zijn. Wilson, die in Birmingham een persconferentie hield, citeer de een krantenbericht waarin werd gezegd dat Home afgelopen week de Westduitse bondskan selier, dr. Erhard, verzekerd had dat Engeland zijn pogingen om het lidmaatschap van de ge meenschappelijke markt te ver werven onmiddellijk zal voort zetten als de conservatieven een stembuszege behalen. Wilson daagde Home uit in een toe spraak die de premier vandaag in Swansea houdt de belofte af te leggen dat geen regering waarvan hij de leiding heeft toe treding tot de E. E. G. zal over wegen op voorwaarden die de vrijheid van de Britse handel met het Gemenebest zal aantas ten. nembre „comité national arnsti- que de la coiffure" parijs Het Oostduitse m.s. „Kap Ar- kona" is zondagochtend gezon ken, nabij het op drie mijl ten oosten van het lichtschip West- hinder, voor de Belgische noord kust, in aanvaring was gekomen met de Noorse tankhoot „Ida Knudsen". De 30 opvarenden 29 man nen en één vrouw van het 1858 ton metende Oostduitse vrachtschip, die in de redding boten waren gegaan, werden op gepikt door een loodsboot uit Oostende. President Johnson van de Verenigde Staten heeft een beroep gedaan op premier Chroesjtsjov van de Sowjet-Unie, af te zien van het gebruiken van or dreigen met agressie, ondermijning' of andere vormen van indirect geweld ter regeling van territoriale en grensgeschillen. De Amerikaanse president reageert hiermee op Chroesjtsjovs voorstel om geen geweld te gebruiken ter rege ling van geschillen. Dit voorstel was vervat in een nieuwjaars boodschap aan alle regeringsleiders. Johnson gaat in zijn antwoord- boodschap aan de Russische pre mier veel verder. Chroestsjovs voorstel wordt, zonder dat het rechtstreeks genoemd wordt, als een „vage beginselverklaring" be titeld die „sommige oorlogen maar niet alle" afwijst. Alle regeringen moeten, aldus Johnson, niet alleen afzien van het ge bruik van geweld maar ook van ondermijnende activiteit en hei melijke levering van wapens. President Johnson zegt in zijn antwoordboodschap, die zater dagavond aan de Russische am bassadeur in Washington, Dobry- nin, werd overhandigd, dat hij bet toejuicht dat Chroesjtsjov het gebruik van geweld in terri toriale geschillen verboden wil zien. „De Verenigde Staten stellen ichtlijnen ter nastreving' van dit oeginsel voor die nog strakker zijn en een nog groter terrein oestrfjken dan de uwe", zo zegt le Amerikaanse president. De voorstellen van Johnson zijn de volgende: 1. Alle regeringen of regimes moeten zich onthouden van het lirect of indirect dreigen met of| gebruiken van geweld om ver andering te brengen in interna tionale grenzen, andere territo riale of bestuurlijke demarcatie lijnen die vastgesteld zijn bij internationale overeenkomst of in de praktijk, in bestands- of militaire wapenstilstandsover- conkomsten, of regelingen be treffende het betreden van ge bieden met betrekking waartoe een internationaal akkoord be staat of waarvoor in de praktijk bepaalde regelingen gelden. 2. Geen enkele regering en geen enkel regime mag gebruik maken van of dreigen met ge weld om het eigen grondgebied uit te breiden door het omver werpen of afzetten van de ge vestigde macht 3. Deze bepalingen moeten gelden voor alle acties in de vorm van agressie, ondermijning of heimelijke wapenleveranties, ongeacht kwesties betreffende erkenning, diplomatieke betrek kingen of verschillen in politieke stelsels. 4. De partijen, die betrokken zijn bij een ernstig geschil, moe ten een oplossing trachten te vinden langs vreedzame weg, via de Ver. Naties, een regionale organisatie of met andere vreed zame middelen. President Johnson uit de hoop, dat de Ver. Staten en de Sowjet- Unie op terreinen van overeen stemming kunnen samenwerken in plaats steeds weer terug te vallen op de welbekende ge schilpunten. Hij brengt in zijn boodschap naar voren, dat de Ver. Staten zich verbonden heb ben tot „de vreedzame hereniging met de wil van het volk." De president oppert, dat de Sowjet-Unie in het belang van versterking van de vrede evenals de Ver. Staten nieuwe voorstellen indient op de ontwa peningsconferentie die dinsdag in Genève begint. Op het 20.592 ton metende Noorse tankschip ontstond brand op het voorschip. Van de sleep boten die uit Duinkerken, Oos tende en Vlissingen te hulp kwa men, was de „Zeetijger" het eerst ter plaatse. Aangezien dit vaartuig vo'doen do brandblus- materieel aan boord had, was verdere hulp niet nodig. De „Ida Knudsen" zette nadat de brand was geblust de reis naar Antwerpen voort met een snelheid van vier knopen. De 30 opvarenden van de „Kap Arkona", onder wie een stewar dess, arriveerden in het begin van de middag in Oostende. Eén van hen was licht gewond. De gezagvoerder van het Oostduitse schip, dat zaterdag uit Antwer pen was vertrokken met een ge mengde lading voor Syrië, wilde niets over de aanvaring zeggen. Zo spoedig mogelijk zouden de Oostduitsers naar Rostock in Oost-Duitsland, waar de rederij is gevestigd, terugkeren. Het wrak van de „Kap Arko na" ligt in een belangrijke vaar geul. Er zijn boeien geplaatst. De „Ida Knudsen" vaart op eigen kracht. Aan boord van dit schip hebben zich geen persoon lijke ongelukken voorgedaan. In zijn jaarlijkse economische boodschap aan het Congres heeft president Johnson heden mede gedeeld, dat de Amerikaanse economie zich in een uitgespro ken hoogconjunctuur bevindt, doch dat het aantal van vier mil joen werklozen „een donkere schaduw" werpt op de verrich tingen van het land. Hij wjjst er tevens op dat 13 procent van de industriële capaciteit onbenut staat, hetgeen hij ontoelaatbaar noemt. De president dringt in zijn boodschap aan op de spoedige aanvaarding van de voorstellen inzake belastingverlaging, welke door zijn voorganger een jaar geleden zijn ingediend. Hij voor spelt dat het bruto nationaal pro- dukt, als gevolg van deze belas tingverlaging, welke een bedrag van 11 miljard dollar omvatten, zal stijgen, de werkloosheid zal doen verminderen en de winsten doen stijgen. Hij dringt tevens aan op de spoedige aanvaarding van de voorgestelde rente-egali satiebelasting, welke een vermin dering van het tekort op de be talingsbalans beoogt. De presi dent wijst er op, dat de positie van de betalingsbalans sinds de afgelopen zomer aanzienlijk was verbeterd. Koning Boudewijn en konin gin Fabiola van België zijn, ver gezeld door de Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken Faul-Henri Spaak, maandag in Tokio aangekomen voor een staatsbezoek. 104 doden en duizenden gewonden en vermisten Midden, en Zuid-Formosa zijn in de nacht van zaterdag op zon dag getroffen door een lievige aardbeving, die aan 104 personen het leven heeft gekost. Voorts zijn er 103 zwaar en geveer 3500 licht gewonden. Zeven personen worden vermist. In de steden T-maji en Taïnen zijn ruim 1750 huizen geheel en 1800 gedeeltelijk ingestort. In Tsjiaji zijn een 180 huizen door branden, die na de aardbeving uitbraken, vernield, waardoor 745 personen dakloos werden. Meer dan duizend brandweer mannen hebben aan het blus- singswerk dee1 genomen. Het centrale punt van de aardbeving bevond zich onder een bergrug in Midden-Formosa. Uit Noord-Formosa, dat minder erg werd getroffen, zijn geen berichten over slachtoffers of aangerichte schade ontvangen. Verscheidene delen van de spoox-baan, die van Noord- naar Zuid-Formosa loopt, zijn door de aardbeving verwrongen. De grote verkeerswegen werden echter niet beschadigd. IJSZEILEN BIJ MONNIKENDAM GING NIET DOOR De ijszeilwedstrijden op de Gou- zee bij Monnikendam, die voor zaterdagmiddag op het program ma stonden, konden door gebrek aan wind en belangstelling niet doorgaan. Er lagen op de Gouwzee wel een paar ijsjachten en die lever den uit de lucht gezien toch wel een aardig schouwspel op. Zij wierpen lange schaduwen over het nog niet zo heel betrouwbare ijs van de Gouwzee. Een bataljon „Tanganjika-fuse- liers" is in de nacht van zondag op maandag om 02.00 uur pi. tijd tc Tolito, op een tiental kilome ters van de hoofdstaf Dar-Es- Salaam, aan het muiten geslagen. Op de wegen naar de hoofdstad zijn versperringen aangebracht. De ambtswoning van president Julius Nyere is omsingeld door militairen, maar het niet bekend of het muiters dan wel gezags- trouwe soldaten zijn. Volgens de uit Dar-Es-Salaam ontvangen berichten zou het leger in Tanganyika de macht in han den hebben genomen. Volgens de laatste berichten uit Dar-es-Salaam schijnt de „opstand" in scène te zijn gezet om de aandacht te vestigen op de ontevredenheid van het leger over de soldij. Vertegenwoordi gers van het leger zouden het ontslag van bepaalde officieren hebben geëist en verhoging van de soldij. De werknemers op het hoofdkantoor van de Engels-Nederlandse onderneming; Unilever in Djakarta hebben hedenochtend de leiding van het gebouw overgenomen. Hun vakbondsleiders bezetten de telefooncentrale en hielden de toegang tot het gebouw gesloten. Een kapitein van de Egypti sche luchtmacht, Mahmoed Hil- mi, is zondag met een lestoestel van het Russische model Jak 11 naar Israël uitgeweken, waar hij behouden op een militair vlieg veld landde. Volgens een Israëlische mi litaire woordvoerder probeerden vliegtuigen van de Egyptische luchtmacht nog het lesvliegtuig te onderscheppen. Israëlische jachtvliegtuigen dwongen de Egyptische toestellen echter rechtsomkeert te maken. De Egyptische kapitein wordt nu ondervraagd door leden van de Israëlische veiligheidsdienst. Het is de eerste maal sinds de Israëlische veldtocht tegen Egypte in 19561957 dat een Egyptische officier in Israël asiel vraagt. Israëlische avond bladen meldden het nieuws in extra edities. Volgens Israëlische kringen was de 26-jarige kapitein Hilmi instructeur op de Egyptische luchtmachtschool te Bilbeis in de Nijldelta. Hij is ongetrouwd. Radio-Caïro heeft later gemeld, dat een Egyptisch militair les vliegtuig tengevolge van slechte weersomstandigheden „zoek" is geraakt. Het toestel was voor 'n oefenvlucht van een basis in Sinai opgestegen. Nasporingen hadden geen resultaat opgele verd. Radio Caïro zei dit verno men te hebben van „verant woordelijke zijde". Mahmoed Hilmi heeft zijn land verlaten uit verontwaardiging over het bombarderen van dor pen in Jemen door de Egypti sche luchtmacht, zo is zondag avond in Tel Aviv vernomen. Hilmi had eerder op een pers conferentie alleen maar willen zeggen, dat hij „om politieke re denen" was uitgeweken. Hij heef echter officierenv an de Israëlische veiMgheidsdienst meer bijzonderheden verteld. Hij zou zelf aan de gevechtsacties in Jemen hebben deelgenomen. Op voornoemde persconferen tie deelde de Egyptenaar mee, al enkele weken geleden het besluit te hebben genomen om naar Is raël te gaan en daar politiek asiel te vragen. De kapitein leg de zijn verklaring af in zijn uni form met onderscheidingen. Hilmi, die vrijgezel is, vertel de voorts dat twee Egyptische Mgi-straaljagers op oefenvlucht boven Sinai zijn lestoestel had den gezien toen hij op weg was naar Israël. Zij moeten hebben gedacht dat ik uit de koers was geraakt, aldus Hilmi, maar zij trachtten niet mij te onderschep pen. Wel wilden ze contact met hem opnemen, „maar ik vloog door." De gehele vlucht had 4Q minuten geduurd. Het lestoestel is een Jak-11 van Tsjechoslo- waakse makelij. De aanwijzin gen op het instrumentenbord zijn in het Russisch en het Tsje chisch gesteld. De toestel bevat te geen bewapening. Vorens een Israëlisch officier zijn tijdens de strijd in Jemen Jaks gebruikt als bommenwerpers. Hilmi zei op zijn persconferen tie „ergens in Israël" tenslotte nog, dat hij in Tsjechoslowakije een opleiding had gevolgd voor straaljagerpiloot. Een bericht dat het hoofdkan toor van de Shell Oliemaatschap, pij in Djakarta eveneens door vakbondsfunctionarissen zou zijn bezet kon niet onmiddellijk wor den bevestigd. Men slaagde er niet in telefo nisch contact op te nemen met ^den van de bedrijfsleiding. De telefoniste zei: „Men is bezig de leiding over te nemen." De Amerikaanse en de Britse ambassades in Djakarta stonden maandagochtend onder strenge politiebewaking, evenals het hoofdkantoor van de Unilever en twee fabrieken. De politieman nen die bij het gebouw van de Unilever op wacht stonden zei den dat zij tot taak hadden ge weld te voorkomen. Zij deden geen poging om in het afgeslo ten gebouw te komen en stuur den de Britse directeur van de firma, Schwarz, een boodschap waarin hem werd geadviseerd zich neer te leggen bij de wens van de werknemers en thuis te blijven. Later verklaarde de heer Schwarz telefonisch aan een cor respondent van Reuter dat hij besloten had thuis te blijven en niets te zul1en doen dat tot wan orde zou kunnen leiden. Hij ver klaarde dat de buitenlandse be drijfsleiding, die uit twee Engel sen en vier Duitsers bestaat, zal wachten tot zij instructies of' duidelijke aanbevelingen van de Indonesische regering heeft ont vangen. Schwarz zei dat de fabriek in Soerabaja, Oost-Java, nog de enige vestiging van Unilever bui ten Djakarta is die sinds zon dagochtend nog niet bij acties van werknemers betrokken is geweest. Een woordvoerder van de En gelse ambassade zei dat de ver eniging van werknemers op de luchthaven telegrafisch had mee gedeeld dat alle Britse vliegtui gen die in Indonesië wflen lan den zullen worden geboycot van af woensdag 22 januari, de dag waarop de Amerikaanse minis ter van Justitie, Robert Kennedy, in Djakarta zal aankomen. De actie wordt ondernomen wegens het ophouden door Groot Brittannië van twee Indonesi sche pelgrimschepen en het vasthouden van Amerikaanse reserve-onderdelen voor vlieg tuigen van de Indonesische luchtmacht in Hong Kong. De waarnemende president van Indonesië tijdens Soekarno's reis naar Japan, dr. Leimena, deed maandag een beroep op de vakbonden om zich te houden aan de regeringsvoorschriften en de leiding van Britse onder nemingen niet over te nemen. In Bern wordt officieel mee gedeeld, dat in de buurt van die stad is aangehouden de Franse O. A. S.-man Georges Watin. De Franse politie beschouwt hem als de gevaarlijkste O. A. S.-er die nog op vrije voeten was. Het is een kleine man van omstreeks 40 jaar. Hij zou de organisator zijn geweest van enkele aansla gen op president De Gaulle. Zwitserland zal Watin uitwij zen, maar het is nog niet bekend of dit naar Frankrijk zal zijn. Watin is op 4 maart van het vorige jaar in Frankrijk bij ver stek ter dood veroordeel we gens deelneming op de aanslag van Petit-Clamart op De Gaulle. Watin, bijgenaamd „de kreu pele", zou vorig jaar de leiding van de O. A. S. hebben overgeno men nadat de „zwarte monocle", André Canal, was gearresteerd. Een woordvoerder van de Britse ambassade verklaarde dat, in tegenstelling tot vroegere be richten, de Shell kantoren in Djakarta nog niet door werkne mers-waren overgenomen maar dat er in het gebouw een verga dering gaande is tussen de be drijfsleiding en vakbondsfunc tionarissen. VERANDERLIJK I-Iet K.N.M.I. deelt mede: Boven het vaste land van Europa handhaaft zich een hoge- drukgebied, dat de oceaandepres- sies op een flinke afstand van ons land houdt. Zuidelijke win den brachten echter wel wolken velden uit Frankrijk, die in de nacht van zondag op maandag de vorst temperden. Daar waar het helder- bleef daalde de tempera tuur 5 tot 7 graden onder nul, maar op plaatsen met bewolking vroor het niet meer dan 2 graden. De koude luchtlaag is boven dien slechts enkele honderden meters dik, waardoor bij zonnig weer de temperatuur in de mid dag oploopt tot enkele graden boven nul. De komende 24 uur zal er over het algemeen meer bewolking voorkomen waaruit later ook hier en daar wat lichte regen of motregen kan vallen. In de ko mende nacht is hier en daar nog matige vorst mogelijk. Voor mor gen overdag wordt een tempera tuur om het vriespunt tot lichte dooi verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot dinsdagavond. Veranderlijk Veranderlijke bewolking met hier en daar mist en geen neer slag van betekenis. Vannacht lichte op enkele plaatsen matige vorst, morgen overdag tempera turen enkele graden boven het vriespunt. Overwegend zwakke wind. DINSDAG 21 JANUARI Walsoorden Breskens Terneuzen Hansweert v.m. 6.-11 6.00 6.35 ■7.15 n.m. 7.13 6.37 7.12 7.52 WOENSDAG 22 JANUARI v.m. n.m. Breskens 6.54 7.36 Terneuzen 7.29 8.11 Hansweert 8.09 8.51 Walsoorden S.19 9.01 ZON MAAN op onder op onder 20 8.38 17.04 11.29 23.42 21 8.37 17.06 11.49 22 8.35 17.08 12.09 1.01 23 8.34 17.10 12.33 2.22 24 8.33 17.11 13.02 3.44 1 -»

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1964 | | pagina 1