Stichting van de Arbeid accoord over minimuminkomen PRIJSMAATREGELEN Familietwist aanleiding tot vuurgevecht in Braziliaans parlement Amerikaanse vergeldings maatregelen tegen de E.E.G. Kamerleden dringen aan te protesteren tegen doodstraf voor Preston Cobb HET WEER HOOGWATER 7ÖN- en VRIJDAG 6 DECEMBER 1963 20e Jaargang No. 6095 Niet tot minimum-inkomen behoren te worden gerekend: Toeslag voor overwerk, vakantietoeslag en winstuitdeling Slotcommuniqué Uitzonderingen Tweede Kamer UITSTEL VOOR PRESTON COBB 26 DODEN EN VIER GEWONDEN BIJ ONTPLOFFING IN HONGAARSE STEENKOOLMIJN Senator door verdwaalde kogel gedood STAKINGSGOLF IN ITALIË Senghor herkozen als president van Senegal 750 MENSEN OP EEN BERGPAS IN PERZIË INGESNEEUWD WEER EEN OORLOGS MISDADIGER GEARRESTEERD Kopstukken bijeen in .Rondetafelconferentie' in Moskou CANADEES GRAAN VOOR CHINA DE HEER J. J. VAN HOUTEN OVERLEDEN Hoofd van geheime dienst in Laos vermoord Officieel onderzoek naar moord op Kennedy begonnen Prankertog bij «bemement: Terneuzsa Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Admlnlstratle-adres: Snüdswaï Telefoon 01150—2073 Glronununer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand f2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v/h Firma p. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm ld el; minimam per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (gêêa handels- advertenties); 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 cfc Kleine Advertenties bit vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Gisteren is het bestuur van (le Stichting van de Arbeid in het ge bouw van de Sociaal Economische Raad in Den Haag bijeenge weest om tot overeenstemming te geraken over de formulering van het begrip „minimum-inkomen" uit het zogenaamde mammoet- akkoord over de ionen. De uitkomst van het overleg in liet bestuur van de Stichting van de Arbeid is: Als algemene regel is aangenomen dat niet tot het minimum in komen behoren te worden gerekend toeslag voor overwerk, vakan tietoeslag', en winstuitdeling, maar in bepaalde bedrijfstakken kan daarvan worden afgeweken als de omstandigheden daartoe nopen. De voorzitter van werknemerszijde in de stichting, drs D. Roe mers, heeft verklaard dat die uitzonderingsbepaling zo gering mo gelijk zal moeten worden toegepast. Na afloop van de vergadering die. met enkele onderbrekingen voor nader beraad van partijen, van 12 tot 2 uur duurde, heeft 'n redactiecommissie bestaande uit secretarissen van de werkgevers- en werknemersorganisaties het slotcommuniqué opgesteld. Dit werd daarna nog in het bestuur besproken en vastgesteld. In middels hadden enkele bestuurs leden de vergadering al verlaten. Het communiqué gaat over het minimum-inkomen. Het luidt als volgt: 1. Algemene gedragslijn. Voorop gesteld wordt dat de invoering van een minimuminkomen als toetsingsnorm niet mag leiden tot stijging van het loonniveau. Hieruit volgt, dat zoveel moge lijk moet worden vermeden met het oog op het minimum inkomen loon- en salarisscha len aan te passen. Aan partijen dient echter ie worden overgelaten aldus het communiqué verder, of zij de realisering van een minimum inkomen willen bewerkstelli gen door een aanpassing van de in de collectieve arbeids overeenkomst geregelde in komensbestanddelen. dan wel door het opnemen van een af zonderlijke garantie-bepaling, of door een combinatie van beide. 2. Bij de beoordeling van de vraag, of aan de minimum-in komensnorm in punt 3 van het akkoord van 29 oktober 1963 Het bureau van de speciale handelsgevolmachtigde van pre sident Johnson, Christian Her ter, heeft met betrekking tot de Amerikaanse vergeldingsmaat regelen tegen de E. G. mede gedeeld dat de hogere tarieven op 7 januari a.s. van kracht zullen worden. De totale waarde van de Ame rikaanse invoer uit alle landen Was voor de getroffen invoer- produkten in 1962 25.378.00 dol lar. Daarvan was voor een waarde van 23.906.000 dollar uit de E. E. G. afkomstig. In het genoemde totaal voor 1962 hadden de verschillende E. E. G.-landen het volgende aandeel: W.-Duitsland 12.919.000 dollar, Frankrijk 8.593.000 dol lar, Nederland 2.364.000 dollar, België-Luxemburg 26.000 dollar en Italië 1000 dollar. Het bureau van Herter deelde de volgende bijzonderheden mede over de opschorting van tarief concessies: Het recht op (Adv.) alcohol zal verhoogd worden van ongeveer een dollar per gallon tot vijf dollar per gallon, het recht op vrachtauto's zal ge bracht worden van 8,5 procent op 25 procent, het recht op dextrine en oplosbare of chemisch behan delde stijfsel zal worden ver hoogd van 1,125 cents per pound tot 3 cents per pound en het recht op aardappelmeel zal stij gen van 1 dollarcent per pound tot 2,5 cents per pound. Verder werd nog medege- depid. dat hij de invoer in 1962 de Nederlandse invoer van dex trine en waarde heeft gehad van 2.210.000 dollar en die van aardappelmeel een waarde van 154.000 dollar. Van het Produktschap voor Aardappelen vernamen wij dat door de Amerikaanse maatrege len tien procent van de Neder landse export van aardappelzet meel en aardappelzetmeelderig onleesbaar maar dank zij in Nederland ver vaardigde speciale produkten zal er toch nog iets van kunnen overblijven. Nederland is de grootste exporteur van aardap pelmeel en aardappelzetmeel naar de Verenigde Staten. Vol gens het Produktschap loopt die export tegen de tien miljoen gulden per jaar, volgens de Amerikaanse berekening voor 1962 bedraagt zijongeveer 8,5 mi.joen gulden. De Nederlandse export be draagt slechts een klein percen tage van Amerika's eigen pro" duktie, die een waarde heeft van ongeveer honderd miljoen dollar. wordt voldaan, gelden de vol gende regels: a. Voor volwaardige manne lijke werknemers die de leef tijd hebben bereikt waarop het volwassenen loon wordt toegekend, doch uiterlijk wanneer zij 25 jaar zijn, dient uit de arbeidsovereenkomst een bruto-inkomen te resul teren van ƒ5200,of bij 'n volledig gewerkte week van 100,per week. b. Waar het hier gaat om een inkomensnorm mag in be ginsel rekening worden ge houden met alle bestanddelen van het inkomen die voor de werknemers voortvloeien uit de rechtens geldende C.A.O., of loonregeling, en uit be schikkingen, vergunningen, dispensaties e.d. c. Partijen bij de C.A.O.. of re geling, betrokken zullen be paalde inkomensbestanddelen buiten beschouwing laten. In het algemeen zullen hier voor mede in aanmerking komen: overwerkverdiensten en winstdelingsuitkeringen en de vakantietoeslag. In bepaalde bedrijfstakkan moet het evenwel mogelijk zijn een of meer van deze in komensbestanddelen geheel of gedeeltelijk wél tot het inkomen te rekenen, omdat een herziening van de inko- mensopbouw op korte ter mijn niet mogelijk wordt ge acht. De Stichting van de Arbeid acht het noodzakelijk dat een dergelijke herziening vóór 1 januari 1965 haar beslag krijgt, Uiteraard zullen vergoedin gen voor bepaalde aan de ar beid verbonden kosten, zoals gereedschapsvergoedingen e.d., buiten beschouwing blij ven voor zover zij althans 'n reëel karakter dragen. d. Voor zover op grond van het mende werknemers het mi- voorgaande niet door alle daarvoor in aanmerking ko- nimuminkomen zou worden bereikt, dient een individuele garantiebepaling in de C.A.O. pf regeling, te worden opge nomen. Aldus besluit het communiqué. In het bestuur van de Stichting van de Arbeid is men de uitzon deringen niet alle concreet gaan noemen die in het algemeen niet of wel tot het minimum-inkomen kunnen worden gerekend. Men wil de bepaling daarvan aan het overleg in de bedrijfstakken zelf overlaten. Als belangrijkste punt in de overeenkomst van donderdag middag wordt gezien de erken ning van de werkgevers dat. overwerkverdiensten, Winstde - lingsuitkeringen en de vakantie toeslag in het algemeen mede hief tot het minimum-inkomen zullen worden gerekend. Ir. J. Bosma. vice-voorzittef van het Centraal Sociaal Werk geversverbond., verklaarde nog dat de vergadering van donder dag geen moeilijkheden heeft op geleverd. Hij had na afloop van de. vorige vergadering van hei. bestuur van de Stichting al van zijn optimisme' doen blijken. Bij de leden van het bestuur ontbrak donderdag de voorzitter van het Christelijke Nationaal Vakverbond, de heer C. J. van Mastrigt, die te veel van zijn krachten heeft moeten vergen en ziek is. De Nederlandse regering is graag bereid de aandacht van de regering van de Verenigde Staten van Amerika te vestigen op de verontwaardiging die er in Ne derland heerst over de voorge nomen voltrekking van de dood straf aan de 17-jarige Preston Cobb uit Amerika. Dit heeft mi nister Luns donderdagmiddag in de Tweede Kamer meegedeeld in antwoord op vragen van mevr. H. SingerDekker (P. v. d. A.). Zij had de ministers van Bui- teni'.mdse Zaken en van Justitie gevraagd of zij bereid zijn gratie te verzoeken ten behoeve van de terdoodveroordeelde Cobb. Ook vroeg zij of de bewindslieden bij de Verenigde Naties een voorstel willen indienen tot aanvulling van de „verklaring van de rech ten van het kind" in die zin, dat liet kind recht heeft op een spe ciaal kinderstrafrecht en dat geen kind of jeugdige onder een bepaalde leeftijd tot de doodstraf mag worden veroordeeld. Minister Luns noemde de in ons land ontstane verontrusting over de inmiddels weer uitgestel de voltrekking van de doodstraf begrijpelijk. Hij uitte zijn waar dering voor de in dit verband ondernomen acties. De bewinds man verheelde echter niet dat het toekennen van gratie een prerogatief is van de Amerikaan se autoriteiten. Minister Scholten deed de toe zegging het voorstel tot aanvul ling van de „verklaring" nader te willen bestuderen. Na aanvullende vragen van mevr. Singer en van de heer Van Rijckevorsel (K. V. P.) gaf mr. Luns nog de verzekering dat de Nederlandse .regering in de on derhavige kwesfie zo ver gaat als maar enigszins mogelijk is bij de benadering van de Ameri kaanse regering. Preston Cobb, de 17-jarige ne gerjongen die wegens moord op zijn werkgever vandaag op de elektrische stoel zou worden te rechtgesteld, heeft woensdag op zijn verjaardag een nieuw uitstel van executie gekregen om behandeling van de zaak in ho ger beroep mogelijk te maken. Bij een ontploffing in de Tata- banya-mijn in Hongarije zijn woensdagavond 26 mijnwerkers gedood en vier gewond, zo meld de het Hongaarse persbureau MTI donderdag. De mijnwerkers kwamen om het leven door een ontploffing van mijngas. De Tatabanya-mijn, een van de grootste steenkoolmijnen van Hongarije, ligt ongeveer 50 km ten westen van Boedapest. BEZWAREN TEGEN CAPE KENNEDY De gemeenteraad van Cape Kennedy, dat vroeger Cape Ca naveral heette, heeft woensdag een resolutie aangenomen waar in bezwaar wordt gemaakt tegen dt nieuwe naam van de stad. De raad verklaarde wel in te stem men met de omdoping van de lanceerbasis bij de stad. Een aan tal handelsondernemingen draagt de naam Cape Canaveral. Het raadsbesluit is o.m. toegezonden aan president Johnson, van wie het voorstel, Cape Canaveral voortaan Cape Kennedy te noe men, afkomstig was. De minister van Economische Zaken deelt mede, dat hij zich genoodzaakt heeft gezien prijs maatregelen af te kondigen voor karnemelk en melkprodukten, als mede voor celstofluiers. Deze prij zenbeschikkingen zijn afge kondigd in de Staatscourant van 6 december 1963. In verschillende delen van de provincie Zuid-Holland en het zuidelijk deel van Noord-Holland werden de prijzen van karnemelk en van een aantal melkprodukten 1 tot. 4 cent per eenheid meer verhoogd dan in overeenstem ming was met het gevoerde prijs beleid. Bij overleg met de betrok ken organisaties van het'bedrijfs leven, teneinde deze prijsverho gingen ongedaan te maken, bleek weliswaar begrip voor het stand punt van de minister, doch geen voldoende zekerheid worden ver kregen, dat de melkhandelaren in deze gebieden zich op korte ter mijn zouden gedragen overeen komstig het prijsbeleid. Dienten gevolge zien de ministers van Economische Zaken en van Land bouw en Visserij zich genood zaakt om voor het werkgebied der algemene vereniging voor melkvoorziening' te 's-Graven- hage, omvattende bijna de ge hele provincies Zuid-Holland Utrecht en het zuidelijk deel van Noord-Holland, de prijzenbeschik- king karnemelk en melkproduk ten 1963 af te kondigen. De minister ziet zich genood zaakt tot het afkondigen van een prijzenbeschiking voor celstof luiers, omdat hem is gebleken dat in deze branche prijsverhogingen zijn doorgevoerd, die in strijd zijn met de regels van het prijsbeleid. Overleg met het betrokken deel van het bedrijfsleven heeft er niet toe geleid, dat deze prijsver hogingen ongedaan zijn gemaakt. De prijzenbeschikking houdt in, dat de prijs van celstofluiers niet hoger mag zijn, dan die welke gold op 1 juni 1963. Na bespreking met het minis terie van Economische Zaken hebben ook de grindproducencen hun prijzen verlaagd. Bovendien zijn na-interventie van de econo mische controledienst in enkele individuele gevallen ten onrechte doorgevoerde prijsverhogingen ongedaan gemaakt. Dit betreft b.v. bepaalde merken maiüots, verlichtingsartikelen en bouclé. Van de prijsverlagingen, die zich hebben voorgedaan, kunnen wor den genoemd: verschillende soor ten groenten (vers en diepvries), enkele Indische gerechten, ge droogde zuidvruchten en een be paald merk centrifuge en snel- wassers. De zeer intensieve controle op de prijzen heeft de minister tot dusver tot de conclusie geleid, dat voorzover prijsverhogingen zijn te constateren, deze voor het merendeel in overeenstemming zijn met de geldende spelregels van het prijsbeleid. Wanneer dit Bij een vuurgevecht tussen twee leden van het Braziliaanse parle ment is een derde afgevaardigde door een verdwaalde kogel dode lijk getroffen. HE..' gèveeht deed In Italië zijn donderdagmor gen ongeveer 450.000 employe's in de textielindustrie voor 24 uur in staking gegaan uit pro test tegen het feit, dat de her vatting van de onderhandelingen over een nieuwe c.a.o. is uitge steld. Daarnaast heeft het per soneel van de Italiaanse spaar banken het werk voor 48 uur neergelegd en zuilen zaterdag het spoorwegpersoneel en de P. T. T.-empIoyé's in staking gaan als niet aan hun wensen wordt voldaan. De nieuwe Italiaanse; regering van centrum-links ziet zich dus al direct voor een golf van so ciale' onrust gesteld. De sta kingsacties worden door alle vakverbonden gesteund. zich woensdag voor in de senaat die in Brasilia, de nieuwe fede rale hoofdstad, is gevestigd. Tussen de twee senaatsleden, afkomstig uit de in het noord oosten van het land gelegen pro vincie Alagoas waar beiden het ambt van gouverneur hebben be kleed, bestond een familietwist. Toen beiden in de sena'at werden gekozen verklaarde één van hen, Pericles Sylvestre: „Als Arnon de Mello op het spreekgestoelte ver schijnt snoer ik hem met mijn pistool de .mond". Woensdag was het zover. De Mello (50) beklom d? katheder terwijl hij zijn zeven tig jaar oude rivaal toevoegde: „Zo, hier ben ik dan en met mijn gelaat naar je toe gewend". De voorzitter berispte De Mello om dat deze met de rug naar hem toegekeerd het woord voerde. De afgevaardigde lichtte toe dat hij hiertoe uit lijfsbehoud was ge dwongen omdat Sylvestre hem met de dood had bedreigd en hij hem dus gaarne in het oog wilde houden. Deze woorden waren nog niet uitgesproken of Pericles Sylvestre trok een pistool. De snel'reagerende Arnon de Mello was hem. echter vóór en loste het eerste schot. Andere senaatsleden en verslaggevers zochten haastig [dekking, doch verdwaalde kogels I uit de pistolen van de kempha- RUSTIG WEER Het K. N. M. I. deelt mede: Boven Duitsland, .de Benelux, Noord-Frankrijk en Engeland handhaafde zich een oostelijke stroming, die in stand gehouden wordt door een gebied van hoge barometerstanden dat zich boven het noordelijk deel van de Noord- medegedeeld door het K.N.M.I. et De Bilt, geldig tot hedenavond. Droog weer Droog weer met wolkenvelden, maar ook nu en dan opklaringen. Matige, af en toe vrij krachtige wind tussen noordoost en oost. Temperaturen in de middag op lopend tot enkele graden boven het vriespunt. VRIJDAG 6 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 5.22 5.55 Terneuzen 5.57 6.30 Hansweert 6.37 7.10 Walsoorden 6.47 7.20 ZATERDAG 7 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 6.23 6.57 Terneuzen 6.5S 7.32 Hansweert 7.38 8.12 Walsoorden 7.4S 8.22 ZON MAAN op onder op onder Dec. 6 8.31 16.30 22.48 13.10 7 8.32 16.30 13.34 8 8.34 16.29 0.01 13.53 9 8.35 16.29 3.11 14.11 10 8.36 16.29 2.19 14.28 zee bevindt en tot over Zuid- west-Scandinavië reikt, en een depressie waarvan de kern op on geveer 500 km ten westen van Portugal wordt aangetroffen. In de oostelijke stroming trokken wolkenvelden mee, die tijdelijk aan opplossing onderhevig wa ren, waar-door op sommige plaat sen de zonneschijn langduriger was dan elders. Overal steeg het kwik tot boven het vriepunt en werden temperaturen van 1 tot 3 graden ais maximum gemeld. Het huidige weerbeeld onder gaat nog steeds weinig verande ring. De lucht die naar ons land stroomt is van de oceaan naar Scandinavië gestroomd en wordt vandaar verder zuidwaarts ver- pjaatst. Leopold Sedar Senghor is her kozen als president van Senegal, zo is donderdag officieel be kendgemaakt. Volgens de offi ciële uitslagen heeft Senghor 1.149.935 van de in totaal uitge brachte 1.339.679 stemmen ge kregen, ofwel 85 procent. nen, die verscholen achter ban ken een vuurgevecht leverden waarop menige cowboy uit vroe ger jaren trots zou zijn geweest, troffen senator Cairala. Hij over leed korte tijd later. De twee vechtersbazen zijn gearresteerd. Een wetsvoorstel waarin leden van het Braziliaanse parlement werden verplicht hun schietijzers in de vestiaire van het parle mentsgebouw achter te laten, werd begin van dit jaar verwor pen. niet het geval was, is hiertegen opgetreden door het uitvaardigen van een prijzenmaatregel. In het' algemeen kan worden gesteld, dat de resultaten van de tot nu toe verrichte controles en onderzoekingen de aanvankelijke opvatting van de minister van Economische Zaken hebben be vestigd dat, met uitzondering van een aantal prijsverhogingen in bepaalde voedingsmiddelensecto ren, samenhangende met de ge stegen prijzen van agrarische produkten en grondstoffen, geen sprake is van een tendentie tot prijsverhoging over de gehele linie. Van prijsverhogingen, voor uitlopende op loonkostenstijgin gen in het volgende jaar, is op zeer incidentele uitzonderingen na waartegen een maatregel is genomen, of waarin betrokkenen hun prijs hebben aangepast niets gebleken, zo besluit de mededeling van de minister van Economische Zaken. 1 750 mensen zijn ingesneeuwd op een bergpas in Noord-Perzië, zo is donderdag in Teheran meege deeld. Vijf gestrande reizigers zouden al doodgevroren zijn. Op de pas bevinden zich rond 80 bussen en vrachtauto's. In dit ge bied in de provincie Azerbeidzjan heeft het op sommige plaatsen él 48 uur gesneeuwd. In Zuid-Perzië zouden drie mensen zijn verdron ken bij overstromingen die een vijftigtal huizen hebben vernield. Het hoofd van de Kriminete recherche in Ludwigshafen, de 57-jarige George Fleischmanh, is woensdag in hechtenis geno men, onder verdenking te héb ben deelgenomen aan het neer schieten van Joodse mensen tij dens de tweede' wereldoorlog, nabil de Russische stad Smo lensk. Fleischmann was toen als „SS-Hauptsturmführer" lid van de staf van een ,Einsatzgruppe'\ Donderdagmorgen is in Mos kou een „rondetafelconferentie" begonnen waaraan vooraan staande personen uit de Sowjet- Unie en tal van andere landen Communistisch-China hebben wederom een overeenkomst ge sloten voor de levering van Ca nadees graan. De partij bedraagt ditmaal achttien miljoen sche pels met een waarde van vijf endertig miljoen dollar en zal tussen 1 februari en 30 juni '64 worden verscheept. Volgens een in april van dit jaar gesloten handelsakkoord zal communis- tisch-China tot april 1966 tus sen 112 en 186 miljoen schepels graan van Canada kopen. Dc heer J. J. van Houten, se cretaris-generaal van het minis terie van Defensie, is donderdag middag op het ministerie over leden. De heer Van Houten werd in zijn kamer op hgt ministerie on wel en overleed enkele minuten vóór half drie. Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar het ziekenhuis Zuidwal. De heer Van Houten bekleedde de functie van secretaris-gene raal bij het ministerie van Ma rine tot 16 november 1959. Op die datum werd hij benoemd tot ad viseur integratie aangelegen heden bij het deparement van Defensie. Deze functie vervulde hij tot 1 december 1960, waarna hij werd benoemd tot secretaris generaal van het ministerie van Defensie als opvolger van de heer L. C. Rietveld. deelnemen en waarop grote in ternationale vraagstukken aan de orde zullen komen, zo heeft het Russische persbureau Tass gemeld. Oud-minister Henri Rolin uit België, die de confe rentie opende, noemde als doel hiervan het vinden van wegén die leiden naar vermindering van de internationale spanning, verbetering van het politieke klimaat en stabilisering van de toestand in de wereld. De deel nemers namen vervolgens een minuut stilte in acht ter nage dachtenis aan Paus Johannes tie 23ste en president Kennedy, „twee uitzonderlijke leiders die onverflauwd naar vrede streef den." Tot de aanwezigen op deze conferentie behoren de voorma lige Franse minister Jules Moch en Franse, Britse, Italiaanse eri Zuidslavische parlementariërs. Van Russische zijde zijn onder meer de schrijver Ilja Ehren- burg en de hoofdredacteur vari „Izvestia" en schoonzoon vari Chroesjtsjov, Alexei Adzjoebei, tegenwoordig. Het hoofd van de geheime diest van de neutralisten in Laps, kolonel Lee Wang, is gisteren vermoord toen hij in zijn auto langs een smalle zandweg naar zijn woning in een buitenwijk van Vientiane reed. De aanval lers zijn ontkomen. Kolonel Lee Wang was de der de neutralistische officier die dit jaar vermoord is., Vorig jaar i'S hij door rechtse elementen ont voerd. Na tussenkomst van pre mier Soevanna Phoema, dié daarbij door verscheidene am bassadeurs werd gesteund, is Lee Wang in vrijheid gesteld. De commissie-Warren, die door president Johnson is inge steld om licht te werpen op de omstandigheden waaronder John Kennedy en zijn vermoedelijke moordenaar Lee Oswald zijn ver moord, is donderdag in het ge bouw voor de nationale archieven in Washington met haar werk begonnen. Er waren strenge vei ligheidsmaatregelen getroffen. Een woordvoerder voor Earl Warren, voorzitter van de com missie en president van het op perste gerechtshof van de Ver enigde Staten, zei dat van tijd tot tijd mededelingen zullen worden gedaan over de gemaakte vor deringen. President Johnson had al eerder bepaald dat de conclu des van het onderzoek later openbaar moeten worden ge maakt. Het rapport van de federate recherche over het. onderzoek ill Dallas, Texas, is nog niet ge reed. Het zal het belangrijkste materiaal voor het werk van de. commissie-Warren vormen. De commissie maakte donder dag, na afloop van de eerste ver gadering, bekend dat het con gres zal worden gevraagd haai de bevoegdheid te verlenen 'om getuigen op te roepen onder be dreiging van strafvervolging. J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1