De begrafenis van president Kennedy O HET WEER De loon- en prijspolitiek WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Benelux-ministers in Brussel bijeen DINSDAG 26 NOVEMBER 1963 20e Jaargang No. 6086 DE TOESTAND VAN GOUVERNEUR CONNALLY Brieven van president Johnson aan Kennedy-kinderen RUBY WITTE KRUIS J WITTE KRUIS DE ITALIAANSE REGERING ff Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sanae Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/b Firma P J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pe> advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meei 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrej Bureau van dit Rlad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummef: zaterdags 10 uur De rotonde van het kapitool, waar het stoffelijk overschot van Wijlen president Kennedy was geplaatst, werd maandagochtend gesloten. Naar schatting 240.000 mensen hebben langs de lijkkist gedefileerd. De voormalige vice-president Nixon en zijn echtge note behoorden tot de laatsten die tot de rotonde werden toege laten. Toen stonden nog ongeveer tweeduizend mensen te wach ten. TRAGISCHE GANG Aan de hand van hun diep getroffen moeder verlaten Ca roline en John jr. het Witte Huis in Washington om ach ter de baar van hun vader de onbeschrijfelijk droeve tocht naar het Capitool te maken. Nadat de bronzen deuren van de kapitoolronde gesloten waren vertrokken mevr. Kennedy en andere leden van de familie van het Witte Huis naar het kapitool om vandaar het stoffelijk over schot van de president naar de St. Mattheus-kathedraal te bege leiden. Op een door paarden voortge trokken affuit verliet de met de vlag bedekte kist met het stof felijk overschot het kapiool op weg naar de kathedraal. De droeve stoet werd begeleid door een militaire escorte, slechts het doffe geluid van de omfloerste trommen verbrak de stilte. Mevr. Kennedy werd begeleid door twee broers van de presi dent, Robert en Edward. De kin deren waren niet aanwezig toen hun moeder de rotonde betrad on nog even bij de kist van haar overleden echtgenoot knielde. Bij het Witte Huis gekomen hield de stoet halt om koningen, prinsessen, presidenten en pre miers gelegenheid te geven zich erbij te voegen. Daar ook stap ten mevr. Kennedy en haar twee zwagers uit de auto's waarmee zij van het kapitool naar het Witte Huis waren gekomen. Grote ontroering Groot was de ontroering toen vóór het Witte Huis de rouw stoet werd geformeerd om het stoffelijk overschot van president Kennedy naar de St. Mattheus- kathedraal te begeleiden. Terwijl een enorme menigte in doodse stilte toekeek, bracht een koor van de marine-academie van An napolis een laatste saluut aan de overleden president. Een blinde man onder de menigte liet zich door zijn vrouw op de hoogte stellen van wat er gebeurde, ter- vviil de tranen over zijn wangen rolden. Om 11.41 uur plaatselijke tijd (17.41 uur Ned. tijd) zette de rouwstoet zich in de heldere och tendzon opnieuw in beweging waarmee het tweede gedeelte van de plechtigheid begon. Achter de door zes paarden voortgetrok ken affuit met de kist met het stoffelijk overschot van wijlen president Kennedy liep een ma troos met een vaandel, gevolgd door een paard zonder berijder met rijlaarzen ondersteboven in de stijgbeugels. Mevr. Kennedy en de twee broers van de presi dent, Robert en Edward, volgden te voet. Achter de familie van Kennedy liepen president Lyndon Johnson en zijn echtgenote, ge volgd door de buitenlandse gas ten. Daarachter liepen leden van het congres en Amerikaanse overheidsfunctionarissen, terwijl de stoet werd gesloten door een grote menigte gewone burgers. De weg naar de kathedraal werd tamelijk snel afgelegd. In de stilte die alom heerste, hoorde men alleen om de tien seconden de s'ag van een klok van de kathedraal en het geluid van voortstappende mensen. Om 11.57 uur plaatselijke tijd hield de af fuit voor de kathedraal stil. Mevrouw Kennedy, bij wie zich voor de ingang van de kathedraal haar twee kinderen voegden, werd in het voorportaal ontvan gen door kardinaal Cushing uit Moston, die bevriend is met de familie Kennedy. Daarna ging zij, gevolgd door haar familie leden en de buitenlandse hoog waardigheidsbekleders, met gene raal De Gaulle, koningin Frede- rika van Griekenland en koning Boudewijn van België voorop, de kerk binnen. Om 12.13 uur plaat- se'ijke tijd werd de kist met het stoffelijk overschot van president Kennedy de kerk binnengedra gen. De pontificale H. Mis, ge celebreerd door kardinaal Cu shing, begon enkele minuten la ter. De kardinaal had laten weten, dat men geen pontificale Hoogmis had gekozen om de fa milie Kennedy een langduriger beproeving te besparen. De Mis was gelijk aan die, weike voor de uitvaart van ge wone leden van de Rooms-Ka- tholieke Kerk wordt opgedragen. „Wij bidden, dat John Kennedy alle straffen bespaard zullen worden en in de hemel zal wor den opgenomen", aldus kardinaal Cushing. Tijdens de uitvaart dienst stapte mevr. Kennedy met haar zwager Robert, de minister van Justitie, naar het altaar om de Heilige Communie te ontvan gen. De hulpbisschop van Wash ington, Philip Hannan, hield een korte lofrede over de idealen en aspiraties van de overleden pre sident en las gedeelten voor uit Kennedy's inaugurele rede. Daarna besprenkelde de kar dinaal de kist met wijwater, be wierookte deze en bad hij het „Onze Vader". Na de uitvaartdienst bleven de vorstelijke en andere hoge gas ten een ogenblik zwijgend bij de uitgang van de kathedraal staan, terwijl de familie Kennedy in de auto's stapte voor de rit naar de nationale begraafplaats van Ar lington. Daarna stapten ook zij in en vertrok de lange stoet, be staande uit een 70-tal Limou sines, terwijl de klokken van de kathedraal luidden en een zwij gende menigte toekeek. Van links naar rechts: Minister Luns, Prinses Beatrix, Prins Bernhard en Prins Philip van Engeland Strenge bewaking tijdens Requiemmis. Ook tijdens de Requiemmis voor president Kennedy nam de Amerikaanse geheime dienst met het oog op de veiligheid van pre sident Lyndon Johnson en de koninklijke en andere hoogwaar digheidsbekleders uit het buiten land geen enkel risico. Agenten van de geheime dienst en andere functionarissen stel den zich zó op, dat alle punten in de kathedraal in het oog kon den worden gehouden. Verschei- dere agenten hadden plaatsge nomen op een smalle richel hoog boven het altaar. Alleen per sonen die een speciale pas kon den tonen, werden tot de kathe draal toegelaten. Ook op de daken van de ge bouwen tegenover de kathedraal bevonden zich, als onderdeel van de uitgebreide veiligheidsmaat regelen, politiemannen. „De regering heeft het ak koord van de Stichting van de Arbeid toelaatbaar geacht. Daar mee heeft zij het mede tot haar verantwoordelijkheid genomen en is zij betrokken bij een juiste uitwerking. Dat legt haar de plicht op er mede voor zorg te dragen dat deze hoogste loonafspraak van na de oorlog niet leidt tot een vloedgolf in de loon- en prijs beweging waarvan de gevolgen niet zijr te overzien. Geflankeerd door de beide broers van haar overleden echtgenoot loopt mevrouw Kennedy aan het hoofd van de rouwstoet De affuit waarop de kist met het stoffelijk overschot van pre sident Kennedy rustte kwam om 14.33 uur plaatselijke tijd bij de begraafplaats van Arlington aan. Het laatste gedeelte van de tocht had de affuit en de volg- wagens over de „Memorial Bridge" over de rivier Potomac gevoerd. Het Lincoln-momu- ment vormde een waardige ach tergrond voor de langzaam voortgaande rouwstoet. Toen de affuit en de volgwa- gens onder een schier wolkeloze hemel de begraafplaats opreden, stelden zich bij het graf een pe loton van 27 Ierse militairen op. Deze militairen, die pas zondag avond in Washington arriveer den, symboliseerden de nauwe banden tussen de overleden pre sident en het land van zijn voor ouders. Zij waren op speciaal verzoek van mevr. Kennedy naar de Verenigde Staten gekomen. Een erewacht, bestaande uit vertegenwoordigers van alle on derdelen van de Amerikaanse strijdkrachten, presenteerde het geweer, waarna een muziekkorps ,The star spangled banner", het Amerikaanse volkslied inzette. Doedelzakspelers van de Ameri kaanse luchtmacht brachten ver volgens het langzame treurlied „The mist over the mountain" ten gehore, terwijl de slippen- dragers acht militairen de kist van de affuit tilden en haar naar het graf droegen. Het ge luid van de doedelzakken stierf langzaam weg toen men het graf naderde. Vijftig straaljagers vlogen over, gevolgd door het presidentiële vliegtuig. In de ze ventiende en laatste formatie de toestellen kwamen in V-for maties van drie over ontbrak het vliegtuig aan de spits, aldus het verlies van een leider symbo liserend. Toen de doodkist boven het graf werd gehangen, hielden de slippendragers de Amerikaanse vlag erboven. Mevrouw Kennedy stond naast de minister van Jus titie, Robert Kennedy, die sinds de dood van haar echtgenoot steeds aan haar zijde heeft ver toefd. _J IETS MINDER ZACHT Het K. N. M. I. deelt mede: Een vrij diepe depresie koerst dwars over Engeland naar de Noordzee. Aan de zuidwestflank van deze depressie kwam aan vankelijk gebied met zware tot zeer zware storm voor. De lucht- drukverschillen rond de kern van het lagedrukgebied nemen ech ter af, zodat voor onze omgeving niet meer dan stormachtige zuidwestelijke wind langs de kust en krachtige tot harde wind in het binnenland wordt ver wacht. De aangevoerde lucht heeft vandaag een lagere tempe ratuur, maar blijft voor de tijd van het jaar toch nog aan de hoge kant. Aangezien in de ho gere luchtlagen de temperatuur echter meer gaat dalen, neemt de onstabiliteit van de atmosfeer toe. Er zullen zich dus ook buien ontwikkelen. In Scandinavië, waar het tij dens de afgelopen dagen zeer koud is geworden, verliest de vorst weer aan terrein. De vorst- grens ligt thans over midden Zweden. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Buien Veranderlijke bewolking met verspreid voorkomende buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk stormachtige zuid westelijke wind. Iets minder zacht. DINSDAG 26 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 9.11 9.59 Terneuzen 9.46 10.34 Hansweert 10.26 11.14 Walsoorden 10.36 11.24 WOENSDAG 27 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 10.27 11.06 Terneuzen 11.02 11.41 Hansweert 11.42 12.21 Walsoorden 11.52 12.31 ZON MAAN op onder op onder Nov. 27 8.18 16.36 15.18 2.55 28 8.20 16.35 15.41 4.19 29 8.21 16.34 16.06 5.45 30 8.23 16.34 16.37 7.13 Kardinaal Cushing zegende het graf en ging de anderen voor in het „Onze Vader" en an dere gebeden. Even voordat de kist in het graf werd neerge laten klonken 21 saluutschoten. De kardinaal gaf een laatste zegen, zette opnieuw het „Onze Vader" in en bad het „Wees ge groet". Een peloton geweer- schutters vuurde drie salvo's af, waarna een trompetter de droeve tonen van de „Taps" die in de V. S. vaak wordt geblazen in plaats van „The last post" blies. Een muziekkorps speelde de marine-hymme „Eternal Father, strong to save", terwijl de Amerikaanse vlag, die al die tijd boven de kist was gehouden, werd opgevouwen. De blauwe presidentiële vlag werd overhandigd aan mevrouw Kennedy, die een eeuwige vlam aan het graf ontstak even voor dat de kist in het graf verdween. De eigenlijke begrafenisplechtig heid was om 15.15 uur plaatse lijke tijd geëindigd. Bijna twin tig minuten later liet men de kist in het graf neer. De toestand van de republi keinse gouverneur van Texas, John Connally, is thans zover verbeterd dat hij maandagoch tend zijn bed mocht verlaten om enkele stappen te lopen. Hij werd vrijdag bij de moordaan slag op president Kennedy ern stig gewond door een kogel in de borst. President Johnson heeft giste ren twee brieven gezonden aan de kinderen van wijlen president Kennedy. John Kennedy is gis teren drie jaar geworden. Zijn zusje Caroline wordt woensdag zes jaar. Vóór de dood van de president had de familie beslo ten de verjaardag van hun kin deren op één dag, maandag, te vieren en er een groot feest van te meiken. Jack Ruby, die zondag de man doodde die beschuldigd werd van de moordaanslag op president Kennedy, staat onder strenge politiebewaking. Broekriem en schoenen zijn hem afgenomen. Ruby zei dat hij goed geslapen had in zijn cel in de stadsgevan genis. De aanklacht tegen Ruby, wiens echte naam Rubenstein is, zal in de loop van de volgende week aan de jury worden voor gelegd, zo deelde de openbare aanklager van Dallas maandag mede. Op dit ogenblik moet ik met teleurstelling constateren dat de regering als enige dam het prijs beleid hanteert. Zij zal moeten beseffen dat dit voor het bedrijfs. leven een onuitvoerbare en on aanvaardbare zaak is, wanneer het Nederlandse volk niet duide lijk wordt gemaakt dat de socia le politiek moet worden afge stemd op het economisch moge lijke". Dit was de slotpassage van de toespraak die de voorzitter van het Verbond van Protestants- Christelijke Werkgevers in Ne derland, de heer H. H. Wemmers, maandagavond in hotel De Bil- derberg te Oosterbeek heeft uit gesproken ter opening van de besloten najaarsledenvergade ring van zijn verbond. De heer Wemmers had opge merkt dat op basis van de door hem geschetste noodzakelijke verbeteringen die in het prijsbe leid zijn aangebracht de mede werking van het bedriifsleven aan dat prijsbeleid mogelijk blijft. Veel zal daarbij afhangen van de uitvoering van dat beleid in de praktijk. Aan beide kanten zal begrip moeten bestaan voor eikaars problemen en wensen. „Dat mogen wij van het ministe rie van Economische Zaken ver langen, maar dat- mag ook van het bedriifsleven worden ge vraagd. Een behoorliike argu mentatie van verzoeken om prijsverhoging en op tijd inge diend, kan b.v. veel tijd en dus ook geld besparen", aldus de heer Wemmers. Van groot belang acht hij ook dat het loonoverleg in de be drijfstakken in de komende maanden op een reële wijze wordt gevoerd: met wederzijds begrip voor de noodzaak van matiging, wil de loonpolitiek niet uit de hand lopen. Van even groot belang vindt de heer Wemmers tenslotte hoe de regering zich tegenover de komende ontwikkeling opstelt. De voorzitter van het Verbond van Prot.-Chr. Werkgevers in Nederland herinnerde er aan dat anderen reeds hebben ongemerkt dat de impassie die tot het ak koord in de Stichting van de Ar beid heeft geleid ontstaan is door het ongedisciplineerd optreden van individuele ondernemers. Hij vroeg zich echter af of het ook niet in de hand is gewerkt door het feit dat zulk een optreden eigenlijk straffeloos kan geschie den. Om het naar voorzichtig te zeggen, aldus de heer Wemmers: de overheid wekte al geruime tijd de indruk dat zij de hand having van het loonbeleid niet al te serieus nam. Zij heeft op die wijze bijgedragen tot de impasse waarin wij verzeild raakten. Ook de houding die de regering in enkele andere opzichten tij dens en na de afsluiting van het akkoord in de Stichting van de Arbeid heeft aangenomen, acht de heer Wemmers niet in over eenstemming met de ernst van de situatie op het gebied van de lonen. Hij dacht aan minister Veld kamp die, terwijl de onderhande lingen in het bestuur van de stichting nog aan de gang wa ren, toezeggingen heeft gedaan over een verhoging van de A.O. W. tot een sociaal minimum, die belangrijke lasten zal leggen op de economie in 1965. De heer Wemmers dacht ver der aan de toezegging van minis ter Toxopeus aan de ambtena- renorganisaties. inhoudende een salarisverhoging van tien pro cent met ingang van 1 januari a.s„ zonder er daarbij echter re kening mee te houden dat in de tien procent voor het bedrijfs leven twee vakantiedagen zijn begrepen waarmee de regering het vorige jaar reeds was voor uitgelopen. De heer Wemmers liet rusten op weike wijze alles is uitgelo- nen op het akkoord. De vraag is, hoe wij op de huidige situatie reageren. Alles moet zijns in ziens in het werk worden gesteld +e voorkomen dat deze loonstij ging een breuk veroorzaakt in de geleidelik opgaande ontwikke ling van de laatste tien jaar. In de ondernemingen zal moe ten worden gezocht naar allerlei mogelijkheden. De eerste is de nrijs, maar in vele gevallen biedt de markt hiervoor geen uitweg. Maar ook daar waar de moge- liikbeid van priisverhoging aan wezig is, vraagt de heer Wem mers zich af, of dit de weg is die men moet in slaan. Prijsver hoging tast in vele gevallen de omzet aan, maar ook als zij dat niet doet maakt zij de onderne ming niet sterker. Ook in het nationale beeld ge zien moet verhoging van de prij zen met een zekere mate van voorzichtigheid worden bena derd. (Adv.) DE ECkte PIJNSTILLER Kiespijn... maar ook andere pla gende pijnen stilt u het snelst met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Sallcyl-vrij en daar door geen maagklachten. Het bestuur van de Italiaanse christen-democratische partij heeft maandag zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst tussen christen-democraten, so cialisten, sociaal-democraten en repukleinen tot vorming van een coalitieregering van centrum links, waaraan voor het eerst sinds 16 jaar socialisten zullen deelnemen. De overeenkomst werd zater dag bereikt door de christen democratische kabinetsformateur Aldo Moro, die 12 dagen met de drie andere partijen onderhan delde. Leiders van de communistisch gezinde fractie in de socialisti sche partij leverden maandag kritiek op de overeenkomst. _Het centrale comité van de socialisti sche partij zal dinsdag over de overeenkomst beslissen, de so ciaal-democraten zullen dit mor gen doen. Het ministerscomitê van Bene lux heeft maandag in Brussel van gedachten gewisseld over een Nederlands verzoek de ope ningsuren van een aantal dou anekantoren aan de Belgisch- Nederlandse grens te verlengen. Het gaat hier in het bijzonder om het grote douanekantoor in Wuustwezel aan de weg naar Antwerpen, dat thans nog om middernacht sluit en dat Neder land 24 uur per dag geopend wil zien. Voorts is hei een Neder landse wens, dat een zestal an dere grenskantoren, waarvan sommige al vroeg in de avond worden gesloten, tot 24 uur open te houden. Van Belgische zijde worden betere faciliteiten verlangd voor het intra-Beneluxverkeer te wa ter en in het bijzonder voor de douanecontrole voor de binnen scheepvaart te Hansweert, Ter neuzen en Sas van Gent. Tot een besluit kwamen de ministers maandag nog niet, doch verwacht wordt, dat een oplossing, die zowel België als Nederland zal bevredigen, zal worden bereikt. De openingsuren van de grens kantoren is één van de aspecten van de nog bestaande belemme ringen en grensformaliteiten in het onderlinge handelsverkeer tussen België, Nederland en Luxemburg. Deze belemmeringen zijn door de Belgische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Fayat, in drie grote kategorieën onderver deeld: die voor de handel in landbouwprodukten, de techni sche en administratieve belem meringen en die welke voort vloeien uit de inning van omzet belasting, de verschillen in ac cijnzen en in de sociale wet geving. De vraagstukken, die met deze belemmeringen samenhangen, zijn verwerkt in een rapport, dat de basis zal zijn voor de verdere besprekingen om tot oplossingen te komen in de Benelux Econo mische Unie. Het ministerscomité, dat on der voorzitterschap stond van de minister van Financiën van Ne derland, prof. Witteveën, besprak voorts maandag de voorstellen van de Belgische minister van Buitenlandse Handel, Brasseur, voor de hulp aan ontwikkelings landen. De drie Benelux-landen zullen deze voorstellen gezamen lijk voorleggen aan de O. E. C. D. in Parijs om te trachten een ge zamenlijk standpunt van deze organisatie te verkrijgen om voor te leggen aan het G.A.T.T. in Genève. Van Nederlandse zijde werd de vergadering van maandag ook bijgewoond door de ministers Veldkamp en Scholten en staats secretaris Van den Berg.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1