Miljoenenbrand in Vlaardingen VOOR HONDERD DUIZENDEN Zeventig procent kans op redding van mijnwerkers Welvaart in België groter dan ooit Amerikanen mogen niet, Fransen en Britten mogen wel door Zedenschandaal in Antwerpen Mislukte aan slag op Japanse premier WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER Giftige gassen bedreigden half etmaal het Westland Radio De Koek qBxssnd nBschenic? 'n fists! Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van <Je Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs f 6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 6 NOVEMBER 1963 19e Jaargang No. 6069 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N v Wh Firma F. j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. GEVAAR VOOR MENS EN DIER 4.000 TON GEMENGDE KUNSTMEST PROOI DER VLAMMEN Zes brandweerlieden liepen verwondingen op Een van de ernstigste branden die ooit in het in dustrie-gebied langs de Nieuwe Waterweg gewoed heeft, heeft gisteren tussen rond 7 uur in de morgen en drie uur in de middag de bevolking van Vlaardingen en omgeving en de autori teiten in dit stadje in span ning doen zijn. Het was gistermorgen goed vijf uur toen als ge volg van broeiing, waardoor een chemische reactie ont stond, brand uitbrak in een hoeveelheid ongeveer (Adv.) 4.000 ton gemengde kunstmest die opgeslagen was in een 10 meter hoge en 50 meter lange loods van de N.V. Delta-Chemie, be horende tot het concern van de E. N. C. K. Aanvankelijk nam men deze brand niet zo ernstig'. De goed uitgeruste bedrijfsbrandweer tastte met alle beschikbare mid delen het vuur aan maar moest na ongeveer een uur erkennen, dat zij de strijd bezig was te ver liezen. De brandweer van Vlaar dingen werd gewaarschuwd, en ook deze zag geen kans in sa menwerking met de bedrijfs brandweer snel een einde aan de brand te maken. Evacuatie Inmiddels was het duidelijk dat de nitreuze dampen die zich als gevolg van de brand gingen ontwikkelen, een gevaar voor mens en dier zouden gaan ople veren. Gelukkig woei de wind uit het zuidoosten, waardoor de buitengewoon onaangename gas sen in het open land aan de westzijde van Vlaardingen woei- en. In dit land, de zogenaamde Zuidbuurt, die behoort tot de ge meente Maasland, waren slechts enkele boerderijen. Deze zijn in de loop van de ochtend geëvacu eerd, omdat het voor de boeren en hun gezinnen niet te harden was op hun stee te blijven. Ook voor het vee werd in samenwer king met de Dierenbescherming maatregelen getroffen. Ondanks het feit dat het K. N. M. I. in De Bilt de geruststellen de mededeling kon doen dat de wind voorlopig uit het zuid-oos ten zou blijven waaien, en de kans dat de giftige dampen boven bevolkingscentra terecht zouden komen, dus niet groot was, besloot de burgemeester mr. J. Heusdens, van Vlaardin gen, die al snel ter plaatse was, in overleg met deskundige en andere autoriteiten, onder wie de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland mr. J. Klaasesz een uitvoerig complex van voor zorgsmaatregelen te nemen ten einde klaar te staan, mocht een werkelijk ernstige situatie gaan dreigen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen, omdat het rond twee uur wel duidelijk was dat de inspanning van de bedrijfs brandweer, het 80 man sterke brandweercorps van Vlaardingen en de vier blusboten die uit Rot terdam en Schiedam met hun sterke waterkanons eveneens ter plaatse waren verschenen, mach tiger dan het vuur waren. Rond half drie kon men dan ook wel zeggen dat gevaar voor verdere uitbreiding bezworen was. Dit nam echter niet weg dat deze brand toch inmiddels ern stige gevolgen heeft gehad. Ten eerste is de schade die aan het bedrijf is veroorzaakt, zeer ern stig. De voorraad kunstmest stoffen en zwavel die verloren is gegaan vertegenwoordigt een grote waarde terwijl uiteraard ook aan de gebouwen veel scha de is toegebracht. Een voorlopi ge schatting raamt deze schade toch wel rond de 1.000.000 gul den. Naast deze materiële scha de is er ook persoonlijk leed. Gewonden Al vroeg in ,de ochtend, liepen vier brandweerlieden, toen een muurtje instortte, verwondingen op. En later op de dag kreeg een vijfde brandweerman tamelijk ernstige brandwonden aan zijn voet terwijl een zesde brandweer man een been brak. Zij zijn allen in het algemeen ziekenhuis in Vlaardingen geholpen. In de gemeente Lier hebben enkele mensen als gevolg van de gasontwikkeling ademhalings moeilijkheden gekregen, waar door ook zij zich onder dokters behandeling moesten stellen. Ver der hebben enkele boerenfami lies hun bedoening moeten ach terlaten toen zij vrijwillig eva cueerden vanuit Maasland. In Maassluis was het gedurende enkele uren nauwelijks te harden en ook de bevolking van Maas land heeft het niet gemakkelijk gehad. In Vlaardingen waren velen op ernstig ongerief voorbe reid. In hoeverre de gassen scha de aan de veestapel en de plan tengroei met name in het West- land, hebben veroorzaakt, is op dit ogenblik nog heel moeilijk na te gaan. (Zie verder pag. 2) (Adv.) Lefèvre: De Belgische minister-presi dent, Th, Lefèvre, heeft maan dagavond gewaarschuwd tegen de gevaren, die de nooit „tevoren ongekende welvaart" in België bedreigen. In een rede voor leden van de Vereniging voor Handel en In dustrie in Mechelen zei hij, dat de werknemers een rechtmatig deel moeten ontvangen van de vruchten van de economische bloei, die zij mede tot stand heb ben gebracht. „Wanneer en in deze tijd van grote voorspoed is de verleiding sterk de eisen echter verder zouden gaan dan hetgeen op basis van de geste gen produktiviteit gewettigd is, zou uiteindelijk de economische voorspoed zelf in het gedrang kunnen worden gebracht". vlees. De eif beschikken over medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zuidoostelijke wind Zacht weer met opklaringen en plaatselijk enige regen. Matige zuidoostelijke wind. WOENSDAG 6 NOVEMBER v.m. n.m. 4.42 5.09 5.17 5.44 5.57 6.24 6.07 6.34 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 5.35 6.08 6.10 6.43 6.50 7.23 7.00 7.33 DONDERDAG 7 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZON MAAN op onder op onder Nov. 6 7.42 17.05 21.29 13.20 7 7.44 17.03 22.39 14.05 8 7.46 17.01 23.51 14.39 9 7.47 17.00 15.06 in 7.49 16.58 1.03 15.27 11 7.51 1656 2,1315.46 De Belgische premier voegde hier echter onmiddellijk aan toe, dat dit gevaar „even reëel zou zijn, indien anderzijds de win sten te hoog zouden worden op gevoerd". „Vrijwillig aanvaarde discipli ne is in deze periode van span ning de zekerste weg om te voorkomen, dat de economische voorspoed zou devalueren tot een schijnwelvaart", zei hij. Stevige franc Premier Lefèvre verklaarde voorts, dat in de eerste twee ja ren van het in 1961 opgestelde vijfjarenplan voor economische expansie de doelstellingen zijn bereikt en het bruto nationaal produkt gemiddeld met 4 pro cent per jaar is toegenomen. „Het ziet er echter naar uit, dat de conjunctuurspelbreker onze structurele groei wel eens zou kunnen verstoren. In Italië zijn reeds inflatoire tendenties, de Franse regering trok ten strijde tegen prijsstijging en in Neder land doet zich een begin van sociale spanning gevoelen. Tot op heden is België gespaard ge bleven. Met een gemiddelde ver hoging van het prijspeil van 1.5 Aanhoudend zacht In de algemene luchtcirculatie komt maar weinig verandering. Ten westen van de Britse eilan den en boven de Golf van Bis- caje blijft de luchtdruk laag, ter wijl een uitloper van een hoge- drukgebied boven Rusland zich over Scandiiiavië uitstrekt. Tus sen beide druksystemen staat 'n overwegend matige' zuidooste lijke stroming, waarmede zachte lucht naar ons land wordt ge voerd. In deze lucht stegen gis teren' de temperaturen in het noorden tot 13 en in het zuiden van het land tot 18 graden. Op het vliegveld Zuid-Limburg werd zelfs 20 graden gemeten. Rand- storingen van de depressie zul len in de komende 24 uur van tijd tot tijd de bewolking doen toenemen, waarbij plaatselijk kans bestaat op enige regen. Het weer blijft zacht, al zal de mid- dagtemperatuur in het algemeen tot iefs minder hoge waarden oplauer) procent per jaar over de laatste twee jaar blijft onze munt één van de stevigste ter wereld". „Onze geldcirculatie is ech ter de jongste tijd flink opge lopen en de druk op het prijs- en loonniveau dreigt sterk te worden", aldus Lefèvre, die een hechte samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven een voorwaarde noemde om tot een oplossing van de dreigende moei lijkheden te komen. De Belgische premier kondig de voorts aan, dat de regering verhoging van de belastingen niet zal hanteren als middel tegen het inflatiegevaar. Daarentegen zullen wel beperkingen worden toegepast op de overheidsuit gaven, ondermeer in de bouw sector •foonlstraat 102 - Telefoon 8138 (Terneuzen TECHNICI MOETEN NIEUW STUTSYSTEEM ONTWIKKELEN Gezondheidstoestand van ingeslotenen bevredigend Men heeft een groep technici opdracht gegeven een nieuw sys teem te ontwikkelen om het deel van de mijngang waarin elf mijn werkers opgesloten zitten, beter te kunnen stutten dan met het materiaal dat al naar beneden is gelaten. Men hoopt dat de resul taten van dit onderzoek heden bekend zijn. Bij de elf is een kompel die tijdens zijn militaire 'diensttijd een medische scholing heeft ge had. Geregeld voelt hij de pols van zijn kameraden en neemt hij hun temperatuur op. Maandag had een van de mannen koorts. Zijn temperatuur is nu echter weer normaal. Dinsdagmiddag werd gemeld dat de gezond heidstoestand van de elf over het algemeen bevredigend is. Op basis van de gegevens van de mijnwerkers die enige me dische kennis heeft, bericht men de ingeslotenen voortdurend hoe zij zich moeten gedragen. Twee van de elf werden maandagmid dag door vallend gesteente licht gewond. Steviger kost Gistermiddag kregen de opge sloten mijnwerkers voor het eerst steviger kost. Tot nu toe had men hen slechts licht ver teerbaar voedsel gegeven omdat zij zo lang niet gegeten hadden en dus verzwakt waren. Zij kre gen dinsdag fijn gehakt kalfs vlees. De elf beschikken over twee woordvoerders, de kompols Wolter en Ebeling. Om beurten onderhouden zij het contact met de reddingsploeg boven. De mijndirectie verklaarde dat deze twee mannen „de sterkste zenu wen" hebben. Hulp van telepaat Een telepaat heeft dinsdag het terrein rond de plaats waar twee proefboringen wer den verricht, onderzocht. Hij is tot de overtuiging gekomen dat zich hier nog vijf mijn werkers onder de grond be vinden. Het terrein ligt bij het kerkhof van Broistedt. Mijndirecteur Stein zei dins dag echter tegen de pers, dat daar onmogelijk nog overle- PROEFKONVOOIEN MOCHTEN NA AANHOUDING DOORRIJDEN De bemanningen van drie Rus sische pantserwagen en een jeep houden de 44 Amerikaanse solda ten die met hun auto's en ander militair materieel bij de doorlaat post Mariënborn op de weg naar West-Berlijn door de Russen worden vastgehouden, nauwlet tend in het oog. Het Amerikaanse konvooi werd nu bijna twee dagen geleden door de Russen tegengehouden en in gesloten omdat de Amerikanen weigerden uit hun auto's te ko men om geteld te worden. In Washington, Londen en Bonn maakt men zich grote zorgen over deze nieuwe tactiek van de Rus sen. Men is het er wel over eens dat Moskou op hét ogenblik blijkbaar geen belang heeft bij een echte ontspanning tussen Oost en West. De V. S„ Engeland en Frankrijk houden nauw con tact over het optreden van de Russen. In kringen rond de Britse en Franse regering noemde men dit optreden volkomen onbegrij pelijk. In oktober immers was er een dergelijk voorval lang durig overleg tussen Oost en West geweest om tot een vlot lopend verkeer op de autoweg naar West-Berlijn te komen. Sir Alex DouglasHome, En- gelands premier, verklaarde gis teren dat de moeilijkheden op de autoweg naar Berlijn „langs vreedzame weg opgelost moeten worden". Maar het Westen moest blijven staan op vrije toegang tot West-Berlijn, want anders kon de stad niet echt vrij zijn. Buitengewoon ernstig De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, noemde het optreden van de Russen tegen het Amerikaanse konvooi „buitengewoon ernstig". Kennelijk, aldus Rusk, proberen de Russen de procedure voor het verkeer op de toegangswegen naar Berlijn eenzijdig te wijzigen. „Maar dit kunnen wij niet toe staan". Volgens het Oostduitse pers bureau ADN wilden de Fransen zich aanvankelijk niet laten con troleren. Na drie kwartier gaven zij echter toe en konden toen hun reis voortzetten. President Kennedy riep dins dagavond zijn minister van Bui tenlandse Zaken en een aantal adviseurs, onder wie de vroegere ambassadeur in Moskou, Thomp son, bijeen. (Adv.) Minister Rusk verklaarde na een vergadering van de senaats commissie voor Buitenlandse Za ken dat de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië intensief overleg plegen. De Ver enigde Staten vrezen dat de kwestie tot een „ernstige con frontatie" zou kunnen leiden, zo zei hij. Kringen op het Witte Huis verklaarden dat de speciale telexverbinding Washington Moskou niet in bedrijf is geko men. De perschef van president Kennedy zei: „Wij staan over de gebeurtenissen met het Kremlin in contact". De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, die vakantie hield in Londen, heeft opdracht gekregen met spoed naar zijn standplaats terug te keren. venden kunnen zijn. Alle mijn gangen daar stonden onder water. Het O.M. uit Hannover, dat al sinds 25 oktober de oorzaken van de ramp tracht te achterhalen, heeft laten weten dat de politie de mijnwerker Söllinger en en kele van diens collega's onder vraagd heeft. Söllinger had maandag op een persconferentie verklaard dat de mijndirectie al lang vóór zij gereageerd had op een verzoek om een boring te verrichten op de plaats waar de elf gevonden zijn, in kennis was gesteld van de mogelijkheid dat zich daar overlevenden bevon den. Volgens Söllinger had de directie deze waarschuwing ech ter in de wind geslagen. 70 procent kans De kans om de elf ingesloten mijnwerkers te redden is nu 70 procent, heeft mijndirecteur Ru- dolf Stein dinsdagavond ver klaard. Verscheidene moeilijkheden als gevolg van de structuur van de grond waren overwonnen. De reddingsschacht met een door snede van een halve meter is nu tot op 41 meter diepte met ce ment bekleed. Met de boring van een bevoor radingsschacht hoopte men tegen middernacht gereed te zijn. Door deze schacht zal men materiaal laten zakken ter versterking van de verblijfplaats. In een boorgat bij het kerkhof van Broistedt waar men aanvan kelijk meende levenstekenen van nog meer ingeslotenen te horen, zal nog een speciale kieinbeeld- camera worden neergelaten om met behulp van flitslicht enige foto's te maken van de toestand beneden. (Adv.) GEVECHT IN DE SURINAAMSE STATEN VERGADERING Tijdens de debatten in de straten •jan Suriname over de overeen komst met de Amerikaanse Bau- xiet-rnaatschappij „Ormet" is het tot een handgemeen geko men, waarbij de politie de vech- ende statenleden moest schei den. Hierbij een beeld van deze on geregeldheden. Maandagavond is bekendgemaakt, dat de rege ring-P engel afgetreden. Handel in minderjarige jongens tussen België, Nederland en W.-Duitsland De Antwerpse politie is op het spoor gekomen van een zeden- schandaal, dat blijkens de re sultaten van het eerste onder zoek zou wijzen, op 'n soort han del in minderjarige jongens tus- ITALIAANSE REGERING-LEONE AFGETREDEN De Italiaanse christendemo cratische regering-Leone is gis terochtend afgetreden, zo is in Rome na een kabinetsbijeen komst bekendgemaakt. Premier Goivanni Leone heeft bij presi dent Segni het ontslag van zijn kabinet ingediend. President Segni heeft het ont slag onder het gebruikelijke voorbehoud aanvaard en premier Leone verzocht de lopende za ken te behartigen. Na het ontslag van het vier maanden oude minderheidskabi net van Leone is de weg vrij voor het vormen van een cen trumlinkse coalitiekabinet. Ver wacht wordt dat president Segni na raadpleging van de politieke leiders aan Aldo Moro, secretaris van de christendemocratische partij, opdracht zal geven een regering te vormen met een vas te meerderheid in het parlement Politie kon aanvaller met dolk grijpen De Japanse premier, IkecTa, :s dinsdag na een verkiezingstne- spraak in Koerijama in de pro vincie Foekoesjima aangevallen door een 24-jarige man die ge wapend was met een dolk. De politie kon de aanvaller grijpen en de premier, die geen enkel Sstsel opliep, zette zijn bezoek aan de Noordjapanse stad voort. De aanvaller, die de premier ben: Yvde toen deze van het po dium was gestapt, verklaarde tegenover de politie dat hij de voorzitter was van de „liga van de jeugdige patriotten van groot- Japan". Hij had bij zijn arresta tie een witte enveloppe in zijn hand. Daarop stonden de woor den „hemelse straf". Dit is een formule die voor de oorlog door ultra-nationalisten werd gebruikt o mhun politieke aanslagen te rechtvaardigen sen België, Nederland en West- Duitsland. De zaak werd aan het rollen gebracht door drie Westduitsa jongetjes, die tegenover de Duit se politie verklaringen hadden afgelegd over hun verblijf, in het kader van vakantie-uitwis seling tussen Belgische en West- duitse scholieren, in een tehuis voor jongens in Antwerpen. De inmiddels aangehouden beheer der van dit tehuis, de 48-jarige Gomaire C., exploiteerde drie van deze tehuizen voor jongens van omstreeks tien jaar, waar hij met behulp van de 23-jarige Daniël R. „feestjes" organiseer de, waarbij de kinderen aan on tuchtige handelingen met vol wassenen werden onderworpen. Bij een inval in één der hui zen werden honderden foto's in beslag genomen, die de aard van de „blauwe balletten", die daar werden georganiseerd, duidelijk illustreren. STRAALVLIEGTUIG STORT NEER OP FRANS DORP Een dode; twee vermisten Op het dorp Jaujac in het Franse departement Ardêche is gisteren een straalvliegtuig neer gestort. Een inwoner kwam om het leven en twee worden ver mist. Twee huizen zijn verwoest. De piloot van het toestel, een Engelsman, heeft zich met een valscherm kunnen redden. Jaujac bij Aubenas telt 500 in woners. In de envelop die de aanvaller, Takao Isjimoto, in zijn hand had, bevond zich een verzoekschrift waarin herziening van de Japan se grondwet werd geëist alsmede het volgen van een anti-commu nistische politiek. Ikeda is de zevende Japanse premier op wie een aanslag werd gepleegd. Van de zes vorige wer den er drie gedood en een ge wond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1