Toch nog levenstekenen van ingesloten Duitse mijnwerkers Toenemende spanning rondom de loonpolitiek Maximum resultaat van Haagse W. E. U.-conferentie Dean Rusk over de internationale toestand Verf met voldoening nu HET WEER HOOGWATER MAANDAG 28 OKTOBER 1963 19e Jaargang No. 6061 „Eisenhower een verrader, Foster Dulles een communist" De Franse kernbom-luchtmacht HET COMMUNISME IN HET MIDDEN-OOSTEN „RODE STER" OVER „BIG LIFT" „Dr. De Kort is een praatjesmaker zegt prof. Vondeling Chroesjtsjov aan het woord ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smldswa] Telefoon 01150—2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/b Firma P. j. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Zondagmiddag is geble ken dat in de ondergelopen ijzermijn bij Peine nog drie mijnwerkers in leven zijn. Zij bevinden zich in de luchtzak op ongeveer 90 meter diepte, waarin men nog overlevenden vermoed de. De reddingsploeg had na 36 uur onafgebroken werken juist onder grote spanning de laatste centimeters naar de luchtzak doorboord, toen plotseling duide lijke slagen met een metalen voorwerp op de hoorbuis werden gehoord. Bij het boren van deze laatste centimeters had men de lucht druk in de buis verhoogd om te voorkomen dat de luchtzak door het drukverschil vol water zou lopen. De levenstekenen werden door de reddingsploeg met gejuich ontvangen. Door de buis liet men een zaklantaarn, een microfoon en schrijfgerei neer. Ook zal men trachten levensmiddelen te laten zakken. Op ongeveer twintig meter ver der is men begonnen met het bo ren van een gat van 50 cm door snede. waardoor getracht zal worden de overlevenden omhoog te halen. Op zijn vroegst zal dat morgen zijn. De mijnwerkers lieten weten dat zij het niet koud hadden en dat geen van drieën gewond is. De eerste die met hen sprak was de directeur van de mijn; daar na vroeg een arts of zij nog iets nodig hadden. „Ja, sigaretten", was het antwoord, waarop de arts zei: „Nee, niet roken." Ver volgens konden familieleden met de ingesloten mijnwerkers spre ken. Ieder half uur worden nieuwe pakjes en medicijnen neergela ten. Om het boorveld staan hon derden mensen in het licht van de televisschijnwerpers. De noordduitse radio zei zon dagavond dat de drie mannen in een telefoongesprek met een functionaris van de mijn ge zegd hebben, dat het water nog steeds stijgt en dat het droge deel van de galerij nu tot hon derd meter is geslonken. De functionaris zei hen de luchtdruk te verhogen door een ventiel van het ventilatie-sys- teem open te draaien, dat door de galerij loopt, om te voorko men dat het water nog verder zal stijgen.. (Adv.) membre „comité national artisti- que de la coiffure" parijs moderne coiffures de betere toiletartikelen elect, blijvende ontharing Oud-premier MacMillan uit het ziekenhuis Oud-premier MacMillan. die in de eerste dagen van oktober in een ziekenhuis werd opgenomen voor het ondergaan van een ope ratie, en op 18 oktober aftrad als minister-president, is zondag uit het ziekenhuis ontslagen. Robert Welch, de stichter en voorzitter van de uiterst-rechtse Amerikaanse „John Birch So ciety", heeft te New York in een televisie-uitzending verklaard: „De handelingen en het streven van generaal Eisenhower als president kunnen in één woord worden samengevat: „Verraad". En wat diens minister van Buitenlandse Zaken, wijlen John Foster Dulles, betreft, heb ik reeds gezegd en ik herhaal het bij deze: „Hij was een commu nist", aldus Robert Welch. De eerste Westeuropese Unie conferentie nieuwe stijl heeft vrijdag en zaterdag in Den Haag het maximum opgeleverd van wat mogelijk was. Dit heeft mi nister Luns, als voorzitter van de conferentie, zaterdagmiddag tegenover de pers kunnen ver klaren. Er is niet over banalitei ten gesproken, aldus de Neder landse minister van Buitenlandse Zaken, maar over de kern van de problemen. De zeven ministers van Bui tenlandse Zaken zijn het erover eens, dat het nauwst mogelijke contact tussen Engeland en de E, E. G„ op alle niveaus, moet „Er kan geen werkelijke ont spanning zijn zonder dat belang rijke politieke vraagstukken als Berlijn, de Duitse eenheid, Viet nam, Laos en Cuba nader tot een oplossing komen". Dit is zondag In Frankfort verklaard door de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken Dean Rusk, Generaal André Martin, de chef van de Franse luchtmacht staf, heeft tegenover luchtvaart medewerkers van Franse bladen verklaard dat het onderdeel der Franse luchtmacht, dat de be schikking krijgt over kernwa pens, binnen vijf of zes jaar zal zijn samengesteld uit vliegtui gen, die in loodrechte richting opstijgen en dalen. Deze toestellen komen in 1970 ter beschikking. Het zal dan niet langer nodig zijn de kost bare rolbanen aan te leggen, die men voor de „Mirage 3"- en „Mirage' 4"-vliegtuigen nodig heeft. Op de luchtvaarttentoonstel ling die deze zomer te Parijs werd gehouden, was ook een nieuw Frans vliegtuig te zien, dat verticaal kon landen of op stijgen. De naam van dit toestel was „Balzac". De Amerikaanse onderminis ter voor politieke zaken, Averell Harriman, heeft zaterdagavond gezegd dat er „een groeiend be grip is, dat communisme tegen gesteld is aan de Arabische na tionalistische aspiraties". Harriman zei op een jaarlijkse studiebijeenkomst van regerings leiders, zakenlieden en arbei dersleiders, dat de Russen in het Midden-Oosten geen succes heb ben en dat er ook geen vooruit zichten zijn dat zij in de naaste toekomst succes zullen hebben. „De uitbreiding van het com munisme in het Midden-Oosten is tot staan gebracht en de Sow- jet-Unie heeft zelfs onlangs een reeks tegenslagen geleden", zo zei hij. Harriman waarschuwde ech ter dat de Russen klaarblijkelijk ideologische en nationaal strate gische belangen in dat gebied heeft en dat de Arabieren de ge varen daarvan zouden leren De Westelijke wereld diende waakzaam te blijven. Volgens Rusk is er achter het ijzeren gordijn bezig iets te veranderen. Het gaat langzaam, maar de vrij heidsgedachte is sterk, aldus de Amerikaanse minister. Hij zei dat Amerika geen ver dragen die ook de bondgenoten aangaan zal sluiten zonder over leg met die bondgenoten te ple gen. Sprekend over de Navo, zei Rusk, dat de lasten billijk ver deeld'moeten worden. Amerika heeft zes divisies in Duitsland en is van plan die daar te houden zolang dat nodig is. Onder de huidige omstandighe den kunnen zjj zeker niet ge mist worden. De minister ont kende dat de oefening „Big lift" een vertrek van de Amerikaanse troepen uit Duitsland zou inlui den. Over een multilaterale kern macht zei Rusk, dat de projectie len en de kernladingen gemeen schappelijk eigendom moeten zijn en onder gemeenschappelijk be heer moeten staan. Volgens de minister hebben de Sowjetleiders hun streven naar wereldoverheersing niet opge geven. Rusk sprak bij de onthulling van een gedenkteken voor wijlen generaal George Marshall, de vader van het naar hem genoem de plan, dat volgens minister Rusk de grondslag heeft gelegd voor „een vruchtbare economi sche samenwerking tussen Euro pa en Amerika." Deze samenwer king bracht de verplichting mee de toltarieven te verlagen, „zo als kanselier Erhard heel goed begrepen heeft". Sprekend over de defensie, zei de Amerikaanse minister, dat voor de bescherming van het At lantische gebied nucleaire èn niet-nucleaire elementen nodig zijn. De kosten van die bescher ming moeten billijk worden ver deeld. Rusk betreurt het dat sommige landen hun aandeel niet leveren. De bondsrepubliek en Amerika dragen in de Navo het zwaarste deel van de last. BONN VOLDAAN. In officiële kringen in Bonn toonde men zich buitengewoon voldaan over de rede. die Dean Rusk heeft gehouden. Een woord voerder van het Westduitse mi nisterie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat uit de rede van Rusk kan worden afgeleid, dat 't Amerikaanse standpunt ten op zichte van de betrekkingen tus sen Oost en West, het Duitse vraagstuk en de gemeenschappe lijke verdediging van het Wes ten duidelijk, verstandig en krachtig is. worden onderhouden. Allen, ook de Franse minister Couve de Murville, hebben zich met name uitgesproken voor voortdurend contact tussen de E. E. G.-com- missie en Engeland over de ont wikkeling van de landbouwpoll tiek. Ook was men het er alge meen over eens, dat bij de ko mende tariefonderhandelingen in Genève, de z.g. Kennedy-ronde, tussen de E. E. G., Engeland en de andere landen der Europese Vrijhandelassociatie (E. V. A.) zeer nauw contact moet worden onderhouden. Een „positieve" verklaring van de Franse minister ten aanzien van deze punten en uiteenzettin gen van de nieuwe Britse minis ter van Buitenlandse Zaken, But ler, zijn hoogtepunten van het overleg geweest. Minister Luns deelde op zijn persconferentie mede, dat minis ter Butler op indrukwekkende wijze herhaaldelijk heeft laten uitkomen, dat de nieuwe Britse regering vastbesloten is in elk opzicht, dus ook politiek, op Europa gericht te blijven en dat zij toetreding tot de E. E. G. of versmelting van de gemeenschap van de zes met de E. V. A. in de toekomst, als doel voor ogen heeft. Het officiële communiqué van de conferentie, dat minister Luns kenschetste als „een niet onge lukkig compromis", is in alge mene bewoordingen gesteld. Het geeft een opsomming van de be sproken onderwerpen. In confe rentie-kringen schreef men het feit dat in het communiqué geen instemming wordt betuigd met voortzetting van de onderhande lingen tussen Oost en West, toe aan Frans verzet daartegen. Uit de toelichting van minister Luns op de persconferentie bleek dat de Westduitse minister, Schroeder, enige twijfel had uit gesproken over de vraag, of de E. E. G.-landen vóór het einde van het jaar of zelfs vóór het begin van de tariefonderhande lingen met de Verenigde Staten hun gemeenschappelijke land bouwpolitiek het middel van kwantitatieve besprekingen te gaan hanteren. Dr Mansholt, de Nederlandse vice-voorzitter van de E. E. G.- commissie heeft op de bijeen komst van zaterdag 'n uitvoeri-, ge verklaring afgelegd over deJ huidige stand van zaken bij de gemeenschappelijke landbouwpo litiek van de zes. Hij legde in dit verband de nadruk op wereld overeenkomsten voor landbouw- produkten. Minister Butler gaf een uiteen zetting van de Britse landbouw politiek en was het met dr. Mans- holt eens, dat het Britse en het E. E. G.-stelsel niet uiteen mogen gaan lopen. Met tevredenheid is vastgesteld dat er reeds een zeke. re toenadering op verschillende punten bestaat. Minister Schroeder was één der ministers die met nadruk heeft gewezen op het politieke belang van de Kennedy-ronde. Het politieke aspect mag niet verloren gaan in economisch- teehnische aangelegenheiden, zei hij. Ook mag men de Atlantische verbondenheid, de betrekkingen tussen E. E. G. en E. V. A. en die tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen niet uit het oog verliezen. Het Belgische lid van de E, E. G.-commissie, Jean Rey, zou het probleem van de dispariteiten grote verschillen in het peil van de douanetarieven) het voor naamste vraagstuk van de Ken- nedy-onderhandelingen hebben genoemd. In conferentie-kringen verluidt tenslotte, dat volgens minister Butler één der hoogtepunten is geweest, dat de Franse minister uitdrukkelijk het grote belang en de noodzaak van welslagen der Kennedy-ronde heeft erkend. Minister Luns heeft bij de be sprekingen met de minder ont wikkelde landen verklaard, dat er opmerkelijke en groeiende be reidheid is om de hulpverlening uit te breiden. Hij achtte het ver ontrustend dat men niet alge meen bereid is zijn markten open te stellen voor de produkten uit die landen. Minister Couve de Murville be pleitte in dit verband meer coör dinatie van de hulpverlening in de O. E. S. O., hetgeen de instem ming' van de andere ministers had. De Nederlandse minister heeft op zijn persconferentie de con clusie getrokken, dat de grondi ge gedachtenwisseling een uit stekende voorbereiding is ge weest voor de volgende conferen tie. In het slotcommuniqué wordt medegedeeld, dat die volgende inter-ministeriële bijeenkomst van de W. E. U. tegen het einde van januari 1964 in Londen zal wor den gehouden. Minister Luns gaf voorts als zijn mening, dat het veelvuldige onderlinge contact tussen de mi nisters in de marge van de con ferentie, en in het bijzonder dat van de Britse en de Franse mi nisters donderagavond, van gro te invloed op het welslagen is geweest. De ministers zijn zaterdag weer uit Nederland vertrokken. Het Russische blad voor de strijdkrachten „Rode Ster" heeft de Amerikaanse oefening „Big Lift" zaterdag een demonstratie van militaire macht door het Pentagon genoemd, om het ge schokte prestige te versterken. De oefening was niet alleen gehouden voor militaire maar ook voor politieke doeleinden, aldus het blad, dat wordt aan gehaald door het persbureau „Tass". Om het geschokte prestige te versterken en om de NAVO- landen bereidheid te tonen voor nauwe samenwerking met „de wraakzoekers in Bonn" heeft het Pentagon zijn toevlucht ge nomen tot een demonstratie van militaire kracht", aldus „Rode Ster". „Van werkgeverszijde ziet men de voorgestelde 4 loonsverho ging per 1 januari in het kader van een aanpassing van het Ne derlandse loon- en prijsniveau. In samenhang hiermede moet worden gezien: een stijging van het prijsniveau en een verbete ring van de prijsstructuur. De huurverhoging beschouwen de werkgevers daarbij als een van de noodzakelijke prijsaanpassin gen. Deze gecombineerde loon- en prijsaanpassing zal een bij drage leveren aan de gewenste ontspanning, zij het dat het ef fect daarvan niet direct ten volle merkbaar zal zijn. Daarnaast wordt voor 1964 een gemiddelde loonkostenstijging van 4 aan vaardbaar geacht. Deze kan vol gens de spelregels van het hui dige loonbeleid worden geëffec tueerd." Op deze punten wordt in de slotopmerkingen van het hoofd artikel „Toenemende spanning rondom de loonpolitiek" in het orgaan van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond „De Onder neming" nog gewezen als aan vulling op de mededelingen, die op 18 oktober door de centrale werkgeversorganisaties, die in de raad van bestuur in arbeids zaken samenwerken werden ge daan naar aanleiding van de vergadering van het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Het artikel in „De Onderne ming" dat een overzicht geeft van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting van de Arbeid op 12 en op 18 oktober vervolgt de slotopmerkingen met: „Zou men de ondernemingsge. wijze differentiatie aanvaarden in de vorm van een vrijbrief om per afzonderlijke overeenkomst zonder meer af te wijken van het bedrijfstakscontract dan is dit niet meer in overeenstemming te achten met het bestaande loon beleid. Dit immers gaat uit van bij voorbaat kwantificeerbare loonkostenstijgingen bij de af sluiting van C.A.O.'s. Bovendien zou deze afwijkingsmogelijkheid een belemmering opleveren om op een redelijke basis in feite nog zulke C.A.O.'s af te sluiten. Het is echter wel met dit loon beleid in overeenstemming om van tevoren binnen de bedrijfs- tak-C.A.O. de grenzen overeen te komen van een zekere onder nemingsgewijze differentiatie. De gedachte om zekere mini- mum-loonnormen te hanteren bij de toetsing van loonvoorstel- len lijkt ons aanvaardbaar. Het komt ons voor dat dit een soepe ler introductie zou zijn van een minimumloon dan de voorge stelde algemene beschikking van het CoPege van Rijksbemidde laars. In ieder geval zal dit on derwerp een punt van nader overleg kunnen vormen. Voor komen moet worden dat de toe passing van eerder genoemde normen op zichzelf een stijging van het loonniveau in zijn geheel tengevolge zou hebben. Het zou door ons verbond zeer De leider van de K.V.P.-Twee- de Kamerfractie dr. J. de Kort, heeft volgens prof. dr. A. Vonde ling bij de kabinetsformatie „smoesjes verkocht" toen hij een verhoging van de A.O.W.-uitke- ring te financieren uit de alge mene middelen niet mogelijk ver klaarde. „Het is nu iedereen wel duidelijk dat dit het woord was van een praatjesmaker", zei de voorzitter van de socialistische Tweede Kamerfractie tijdens een vrijdagavond gehouden kader vergadering van de federatie Amsterdam van de P. v. d. A. „Minister Veldkamp heeft nu aangekondigd dat de A.O.W. op 1 januari 1965 zal opgetrokken worden tot een sociaal minimum van 3200 a 3300 en het is wel duidelijk dat die verhoging voor een groot deel uit de algemene middelen moet worden gefinan cierd, want het is volstrekt uit gesloten dat die hogere uitke ring er komt door een verhoogde premie". Prof. Vondeling koos de uit drukking „praatjesmaker" naar zijn zeggen opzettelijk en na drukkelijk. Hij gaf voorts te kennen dat het hem niet zou ver wonderen als de beloften van de V.V.D.-prominenten over belas tingverlaging ook afkomstig Premier Chroesjtsjov heeft vrijdag op een persconferentie in Moskou gezegd dat men de betekenis van het gedeeltelijke kernstopverbod niet moet over schatten. Het verbod heeft zelfs geen invloed op de bewapenings wedloop. De Sowjet-Unie is niet van plan met Amerika te wedijveren voor een verovering van de maan. De U. S. S. R. heeft mo menteel geen plannen voor een ruimtevlucht naar de maan, al heeft het probleem wel de aan dacht. De Russische premier sprak voor degenen die hebben deelge nomen aan een internationaal congres van journalisten. Van de persconferentie is zaterdag mel ding gemaakt in de Russische pers. Over het ideologische geschil met China, zei Chroesjtsjov, dat er een eind moet komen aan het twistgesprek. De tijd zou wel le ren welk standpunt het juiste is. Het meningsverschil was koren op de molen van de vijanden van het communisme. De Duitse kwestie acht Chroe sjtsjov de belangrijkste van het ogenblik en de sleutel tot ont spanning. West-Duitsland noem de hij één groot militair kamp. De toestand rondom Cuba is nog verre van normaal, zei de Russische premier. Aan de „pro vocaties van de imperialisten" jegens Cuba moest een eind ko men. De agressieve kringen in Amerika" moesten hun „vijandi ge daden jegens het vrije Cu baanse volk" staken, anders kon er geen waarlijke internationale ontspanning komen. Chroesjtsjov acht Marokko verantwoordelijk voor het con flict in Noord-Afrika. Een grens kwestie was de directe aanlei ding tot de vijandeliikheden tus sen Marokko en Algerië, maar het geschil wortelt dieper, meent hij. De „imperiaMsten" hadden het conflict aangegrepen om zich met de binnenlandse zaken van de twee betrokken landen te be moeien. Algemene ontspanning acht Chroesjtsjov een te verwezenlij ken doel. De voornaamste be lemmering was dat het Westen niet wilde ontwapenen. De arbei ders. die hun regeringen onder druk zouden moeten zetten, wa ren in het Westen niet voldoende georganiseerd. zouden blijken te zijn van „poli tieke praatjesmakers". „Van de heer Toxopeus wisten we dat al. maar van prof. Witte- veen hadden we dat toch niet verwacht", zo zei de heer Von deling, die ook minister Luns op de korrel nam. „Een actieve mi nister die overal achteraan draaft, maar zijn beleid is op een groot aantal punten slecht", zo beoordeelde de oppositieleider de minister van Buitenlandse Zaken. Het ontbreken van initia tieven en ideeën die moeilijke zaken dichter bij een oplossing brengen (bijv. de E.E.G.) nam hij hem vooral kwalijk. Over de prijs van het aardgas zei prof. Vondeling, dat het hier bij van het allergrootste belang is te millimeteren. Een prijs van 5, 6 of 7 cent moge dan misschien niet zo belangrijk lijken, maar het is volgens prof. Vondeling van het hoogste belang dat de gemeenschap aan haar trekken komt. De verdeling van de op brengst tussen staat en particu lieren staat op hét spel. Het gaat om een „sommetje" van maar liefst 50 miljard gulden, waarmee wij 20 Deltaplannen zouden kunnen financieren. Een verschil van één-tiende cent be tekent per jaar reeds 30 miljoen gulden. Prof. Vondeling noemde het regeringsprogram van lasten verzwaringen „bijzonder ontak- tisch en heel dom", want deze plannen hebben volgens spreker biigedragen tot verslechtering vah het arbeidsklimaat. „Het is een kind dat gelooft dat do vak beweging daardoor in haar eisen zal worden geremd", aldus spre ker. Hij noemde het „complex van bestedingsbeperkende maat regelen" volstrekt onaanvaard baar. Wat de aangekondigde belas tin ^faciliteiten voor overwerk be treft, zei prof. Vondeling dat het nu wel vaststaat dat dit plan nimmer als wetsontwerp het par lement zal bereiken. Matiging van de lonen en een ongebonden prijsontwikkeling zet volgens spreker kwaad bloed. De speculatieve prijsontwikkeling noemde hii kwetsend en de inko mensverdeling onrechtvaardig. „Als de statistieken over 1860 leren dat tienduizenden werkne mers uit winstdelingsregelingen 80 miljoen incasseerden en de enkele honderden commissaris sen met reeds vette lonen sa men nog eens 200 a 300 miljoen verdeelden, moet men zich niet meer verbazen over de eisen van de vakbeweging", vond spreker, die het overigens niet juist oor deelde a's de politieke partijen zich met de finesses van de loon politiek gaan bemoeien. „Daar voor zijn de vakbonden en de po litieke partijen moeten slechts praten over de hoofdzaken van het beleid." Hij waarschuwde tegen de „liefdesbetuigingen" van de com. munisten aan de vakbonden en de Partij van de Arbeid. „Bii een chaos hebben we geen belang, zeker de werknemers niet, want er moet weer een klimaat komen voor ordelijk overleg", zo meen de prof. Vondeling. worden betreurd indien de on derhandelingen op centraal ni veau, die zoals uit het voorgaan de gebleken is in deze dagen in een precair stadium verkeren, tot een breuk in de Stichting van de arbeid zouden leiden. De heer A. H. Kloos gaf op het con gres van het N.V.V. er blijk van de verwachting te hebben opge geven dat de vakbeweging in andere Europese landen nog eens een loonsysteem naar Nederlands model zou aanvaarden. Dit ge brek aan navolging behoeft geen enkele van de betrokken organi. saties in oils land er van te weer houden een Nederlands loonbe leid te blijven voeren in dezelfde geest van samenwerking die het sinds 1945 heeft gekenmerkt. Moeilijke perioden zijn daarbij natuurlijk nooit te vermijden. In het verleden is men er echter steeds weer in geslaagd deze te boven te komen". MARGARINE PER PAKJE 1 CENT DUURDER Met ingang van vandaag (28 oktober) wordt de consumptie prijs van margarine met één cent per pakje van 250 gram ver hoogd. Aanleiding tot deze prijsverho ging zijn de gestegen grondstof- fenprijzen voor margarine, al dus deelt de Bond van Ned. Mar- garinefabrieken mede. Om dezelfde reden werd de prijs met hetzelfde bedrag ver hoogd op 18 februari en op 17 juni van dit jaar. (Adv.) Een produkt van de Sikkens Groep OOSTELIJKE WIND Het weer boven het vaste land van Europa wordt bepaald door een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van de Balkanlanden tot boven de Noordzee en waar van het centrum zich boven Noord-Duitsland bevindt. Als gevolg hiervan is de wind vrij zwak uit oostelijke richtin gen. Boven Duitsland bevindt zich drogere lucht waarin opklarin gen voorkomen. Deze lucht dringt langzaam op in de rich ting van ons land, in verband waarmee de kans op enkele zon nige perioden groter wordt, waar bij de middagtemperaturen en kele graden hoger kunnen wor den. Overigens komt er weinig verandering in het weerbeeld. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot maandagavond. Verspreide opklaringen Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist of laaghangende bewolking, maar ook verspreide opklaringen. Meest zwakke oostelijke wind. Over het algemeen iets hogere middagtemperaturen. MAANDAG 28 OKTOBER v.m. p.m. Breskens 9.53 10.36 Terneuzen 10.28 11.11 Hansweert 11.08 11.51 Walsoorden 11.18 12.01 DINSDAG 29 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 11.05 11.25 Terneuzen 11.40 Hansweert 0.20 12.40 Walsoorden 0.30 12.50 ZON MAAN op onder op onder Okt. 28 7.26 17.21 16.10 1.20 29 7.27 17.19 16.34 2.40 30 7.29 17.18 16.55 4.02 31 7.31 17.16 17X8 5.27

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1