Jh Dr. De Quay geeft opdracht terug Russen en Chinezen spraken wederom met elkaar De kernstopbesprekingen in Moskou beg onnen Het weer Verletsbestrijding in de bouwnijverheid DINSDAG 16 JULI 1963 19e Jaargang No. 5962 WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN OPNIEUW OVERSTROMINGEN IN OOST-PAKISTAN KONINKLIJK GEZIN VOOR VAKANTIE NAAR ITALIË 21 DODEN EN VEERTIG GEWONDEN BIJ SPOORWEGONGELUK BIJ SURABAJA OPSCHUDDING IN BRITS LAGERHUIS DOOR VERKLARING OVER AANWEZIGHEID VAN KERNWAPENS IN MIDDEN-OOSTEN BRANDT OVER DE VERHOUDING MET HET OOSTEN EGYPTISCH LUCHTDOELRAKET MET SUCCES AFGESCHOTEN Worden pogingen om tot overeenstemming te geraken spoedig afgebroken TSJECHISCHE STEM TEGEN CHINA Russen beschuldigen de V. S. ervan „spionagesaTellieten,, te lanceren RUSSISCHE SPIONNEN IN STAAT VAN BESCHULDIGING GESTELD SLECHTE ZOMER VAN 1962 EN DE WINTER 1963 HEBBEN OOK HET SOCIALE FONDS BIJNA UITGEPUT Koelere lucht ftaateflTteB WJ abonnement: Terneuzen frdeftHW 01150—2073 Gironummer 3S150 AbenaimentsBifls? ƒ6»— per Swsrtsal; per maand f%—g pep week 48 et. Losse nrs 9 ef. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres- Noordstraat 55—57 Adnajplstratte-adres: Smldswal DE VRUE ZEEUW Versehflnï dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum J*r advertentie f 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgéên handds- advertenHes) s 5 regels 'f 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 nur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 u«r. Het is dr. De Quay niet gelukt een kabinet te formeren Het kabinet der Koningin deel de gisteren mede: „H. M. de Koningin heeft he denmorgen ten paleize Soestdijk de formateur dr. >1. E. de Quay ontvangen, die haar verzocht heeft hem te ontheffen van de opdracht een kabinet te vormen, dat zich verzekerd kan achten op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. De Koningin heeft dit verzoek ingewilligd". Het was tijdens het weekein- de wel duidelijk geworden, dat prof. De Quay gisteren voor een belangrijke beslissing zou staan, Reeds zondagavond werd het vermoeden steeds sterker, dat de formateur zich naar de Koningin zou begeven. Dit vermoeden werd echter van officiële zijde bevestigd noch ontkend. Prof. De Quay heeft gister morgen tientallen journalisten, fotografen en cameralieden ver schalkt. Terwijl om half elf in het gebouw van de rijksvoor lichtingsdienst een persconferen tie werd gehouden, waar slechts werd meegedeeld, dat later op de morgen belangrijk nieuws zou volgen, was de formateur reeds uit Den Haag verdwenen. Ter camouflage zat zijn woordvoer der, dr. G. Lammers, directeur van de R.V.D., in de werkkamer HEFSCHROEF- ZANDSTORM Z. K. H. Prins Bern hard be schermt zijn gelaat tegen het rondvliegende zand, dat als een ware zandstorm de toeschouwers belaagde tijdens de zaterdag te Katwijk aan Zee gehouden red dingsdemonstraties. Uiteraard liet men ook de redding per helicopter zien en het was toen een van de wentelwieken' heel laag boven het strand hing, dat de striemende „zandstorm" ont stond. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Lagere middagtemperaturen Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen, maar ook eni ge opklaringen, vooral in het westen van het land. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Vooral in het oosten en zuidoosten lagere middagtempe raturen. DINSDAG 16 JULI Terneuzen 8.52 9.19 Hansweert 9.32 9.59 Walsoorden 9.42 10.09 WOENSDAG 17 JULI v.m. n.m. Breskens 10.42 11.18 Terneuzen 11.17 11.53 Hansweert 11.57 12.33 Walsoorden 0.07 12.43 ZON MAAN öd onaer op onder 16 4^8 20.P8 1.10 16.13 Volgens maandag te Chitta- gong ontvangen niet-officiële be richten hebben overstromingen in Oost-Pakistan aan meer dan 100 personen het leven gekost. In sommige gebieden zijn de ge zwollen rivieren maandag nog verder gestegen. Volgens sommige, in Pakis taanse dagbladen verschenen be richten, zijn er thans een, miljoen daklozen in Oost-Pakistan. Hier aan wordt toegevoegd dat dit slechts een „bescheiden schat ting" is. Begin mei j.l. werd het gebied van Chittagong door een wervel storm geteisterd. Het aantal slachtoffers van deze cycloon is toen van officiële zijde op 12.000 geschat. 0 De 32—jarige Italiaanse Jo- sephie Giustiniani, moeder van elf kinderen, heeft maandag het leven geschonken aan een drie ling. van de formateur aan het Plein- 1813. Namens dr. Lammers werd meegedeeld, dat op dat ogenblik „intensief overleg" gaande was. Later was duidelijk, dat men had geprobeerd om de verzamelde pers bij de neus te nemen. De kabinetsformateur, dr. J. E. de Quay, heeft in een verkla ring de teruggave van de op dracht tot het formeren van een kabinet gemotiveerd. „Mij stond in de aanvang een oplossing voor ogen, waarbij ik dacht aan de mogelijkheid, dat de leiding van het kabinet zou wor den toevertrouwd aan de huidige minister van Financiën, dr. J. Zijlstra. Ik zou dan zelf bereid zijn geweest desgevraagd op te treden als vice-minister-president en minister zonder trpoefeuille. Deze oplossing bleek op dat mo ment echter niet realiseerbaar. Nadat een gewijzigde opzet, waarbij uitgegaan werd van de veronderstelling, dat de leiding van het te vormen kabinet zou worden toevertrouwd aan de hui dige minister van Landbouw, mr. V. G. M. Marijnen, was mogelijk gebleken, ben ik gestuit op an dere moeilijkheden. Het op 4 juli j.l. te Wassenaar gesloten akkoord werd aanvan kelijk weer in discussie gebracht. Deze moeilijkheid werd wel on dervangen, maar bij de persoons keuze van de nieuwe ministers kwam deze weer aan de orde. Daarbij traden verschijnselen aan het licht, die niet hebben nagela ten invloed uit te oefenen op de noodzakelijke basis van onderling vertrouwen. Onder deze omstan digheden leek mij de door mij ge achte oplossing niet langer ver antwoord. Voorts gaf de bezet ting van enkele belangrijke mi nistersposten nog aanleiding tot moeilijkheden. Om verdere vertraging te voor. komen heb ik mij derhalve ver plicht gezien tot reeds gemelde stap over de gaan". Aldus de motivering van dr. De Quay voor het teruggeven van zijn formatieopdracht. Prins Bernhard en de Prinses sen Beatrix en Margriet zijn gistermorgen per vliegtuig van Soesterbepg naar het vakantie verblijf van de Koninklijke fami lie in Italië vertrokken. De Koningin en Prinses Chris tina hopen zich later bij de an dere leden van het Koninklijk gezin te voegen. Bij een spoorwegongeluk in de omgeving van Surabaja zijn 21 mensen om het leven gekomen en ongeveer veertig ernstig ge wond. Het Indonesiscche persbureau Antara meldde dat een trein van de lijn SurabajaDjakarta bij het dorp Keting door de bergen reed, toen waarschijnlijk tenge volge van een defecte wissel de laatste wagon uit de rails liep en in een diep ravijn stortte. o De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Edward Heath, heeft maandag opschud ding in het Lagerhuis verwekt door te verklaring dat er aan wijzingen waren voor de aan wezigheid van kernwapens in het Midden-Oosten. Kort daarna deelde een woord voerder van het Foreign Office echter mee, dat Heath beslist niet bedoeld had dat er al kern koppen in het bezit van enig land in het Midden-Oosten zou den zijn. De onderminister had gedoeld op raketten waarin een kernlading kan worden "aange bracht en niet op de kernwapens zelf. DE GROTE PARADE IN PARIJS Een beeld van <le grote parade in Parijs ter gelegenheid van „Bastilledag", de 14e juli. Hier zien we hoe over de brede Champs Elysees tanks van het type AMX 30 langs de duizenden toeschouwers trekken. Burgemeester Brandt van West-Berlijn heeft maandag in een toespraak verklaard dat de bondsrepubliek naar zijn mening een eigen geluid moet laten horen „in het concert van het Westen", zonder een „tegen pool" te zijn. Op een bijeenkomst van een evangelische politieke club in Tutzing aan het Starnberger- meer in Opper-Beieren zei hij dat hei al lang tijd is, van Duu- se zijde ideeën voor een vredes verdrag te ontwikkelen en op papier te zetten. Er kan slechts sprake zijn van een oplossing van het Duitse vraagstuk mét de Sowjet-Unie, niet tégen haar. Daarvoor is een nieuwe verhou ding tussen Oost en West nodig, in het bijzonder tussen Duitsland en de Sowjet-Unie. De Duitse politiek heeft zich in de afgelo pen jaren bijna uitsluitend op het Westen gericht. In de toe komst zal zij zich echter meer om het Oosten moeten bekom meren, aldu^ Rrsnrlt In Egypte is maandag met succes een luchtdoelraket afge schoten, zo meldt radio-Cairo. President Nasser was er bij te genwoordig. Vorig jaar is ai een raket beproefd, die bedoeld was voor doelen op de grond. Waarnemers in Cairo vragen zich af, of de luchtdoelraket in Egypte is gemaakt dan wel van de Sowjet-Unie is gekocht. Maandagochtend zijn opnieuw besprekingen begonnen tussen Russische en Chinese afgevaar digden. De delegaties, die vorige week enkele malen bijeenkwa men om te spreken over de ideologische geschillen tussen de Zdenek Fierlinger, een lid van het presidium van de Tsjecho- slowaakse communistische par tij, verklaarde zondag voor een vredesbijeenkomst van Tsjecho- slowaakse arbeiders, dat de par tij het niet eens kan zijn met de Chinese kameraden, die geloven dat oorlog onvermijdelijk is, al dus meldt het persbureau Cete- ka. Hij voegde daar echter als zijn overtuiging aan toe, dat de Chinese communisten uiteinde lijk van de juistheid van het Tsjechoslowaaksë standpunt overtuigd zullen worden. De men- sen worden er zich steeds meer van bewust, dat de aspiraties van de Sowjt-Unie naar vrede en haar streven naar vreedzame co- existentie ernstig, eerlijk en te verwezenlijken zijn, aldus Fier linger. „De levens van honder den miljoenen mensen en alles wat de mens in zijn lange histo rie heeft geschapen, kunnen niet worden opgeofferd aan een „on serieuze" politiek die geen reke ning houdt met de verschrikking van atoomwapens". communistische partijen van de twee landen, vergaderden maan dagochtend in het officiële Rus sische ontvangstcentrum in Moskou. Aan Westerse zijde verwacht men dat, na de open brief van het Russische partijbestuur, de pogingen om tot overeenstem ming te geraken spoedig zullen worden beëindigd. De Chinese delegatie verliet tegen de middag het conferen tiegebouw. Uit het feit dat een aantal auto's was voorgereden die voornamelijk gebruikt wor den door hooggeplaatste Sowjet- functionarissen maakten waar nemers op dat enkele Russische topfunctionarissen op de Chi nees-Russische besprekingen aanwezig zijn geweest. Na de bijeenkomst van gisteren, begaf de Chinese delegatie zich naar haar ambassade, vermoede lijk om overleg met Peking te plegen. Nadat de „Prawda" zijn „open broef" van zondag maandagmor gen had vervolgd met een uitvoe rig hoofdartikel, waarin de Chi nese partijleiders ervan werden beschuldigd, de tegenstellingen in de internationale communistische beweging, die zij zelf hebben ver- Een 25-jarige Oostduitser en twee meisjes van 18 en 20 jaar zijn er maandag in geslaagd on opgemerkt door de prikkeldraad- verspering naar West-Berlijn te vluchten. In het Harzgebergte gelukte het een 21-jarige volks - politieman tezamen met een 18- jarig meisje en een 18-jarige jongen in de nacht van zaterdag op zondag naar West-Berlijn te ontkomen. De Amerikaans-Brits-Russi- sche besprekingen over het ver bieden van kernwapenproeven', die maandag in Moskou door premier Chroesjtsjov zijn ge opend, kebben drie-en-een-half uur geduurd. Het overleg wordt heden voortgezet. In een communiqué dat de drie delegaties na afloop van de ope- ningsbiieenkomst hebben uitge geven wordt gezegd dat men van gedachten heeft gewisseld over kwesties die verband houden met het stopzetten van kern proeven en over andere kwesties van wederzijds belang. Minister van Buitenlandse Zaken Gromiko zal op de komende bijeenkomst de Russische delegatie leiden, zo zo blijkt uit het communiqué. In het feit dat Gromiko aan het hoofd van de Russische dele gatie zal staan, ziet men aan westelijke zijde een nieuwe be vestiging van het grote belang dat de Russen aan de besprekin gen hechten. Men had eerst ge dacht dat een onder-minister van Buitenlandse Zaken de delegatie zou leiden. Ook de aanwezigheid van Chroesjtsjov op de eerste dag, als leider van de afvaardiging, beschouwt men als een goed teken, evenals de joviale hou ding van de Sowjetpremier, die tal van grapjes maakte. oorzaakr, Ie verergeren, kwam ook de „Izvestia", het orgaan der Sowjec-regrrmg, maandag met be schuldigingen tegen de Chinese partijleiding. Daarin werd o.m. gezegd, dat de Chinezen trachten, „met opzet of niet," de Afrikanen en Aziatische volkeren ,de gedach te van hun „uitverkorenheid" en superioriteit over het blanke ras bij te brengen. Zij volgen, aldus de „Izvestia", een politiek van „isolering van de AFRO-Aziati- sche solidariteitsbeweging hetgeen praktisch neerkomt op een „poli tiek van verzwakking der gehele internationale anti-imperialisti sche bevrijdingsbeweging.'' De Sowjetrussische afvaardi ging naar de Verenigde Naties heeft maandag te New York een verklaring uitgegeven, waarin de Verenigde Staten ervan worden beschuldigd „spionagesatellieten" te lanceren. Tegen- de Verenigde Naties zou Ariierika het doen voorkomen alsof het hier niet- militaire proefnemingen in de ruimte betroffen. In de Russische verklaring wordt opnieuw kritiek uitge oefend op de Amerikaanse proef nemingen, waarbij 400 miljoen koperen naaldjes zodanig zijn gelanceerd, dat zij thans in een gordel om de aarde zweven. De ze gordel wordt gebruikt voor proefnemingen met radiogolven. Volgens de Sowjet-Unie „wei geren de Ver. Staten samen te werken bij het opstellen van in ternationale grondregels voor- het onderzoek van de ruimte". „Wij doen een beroep op Ameri ka om medewerking op korte termijn tot bet vaststellen van dergelijke regels te komen", al dus de Sowjet-verklaring. In de door de Sowjetrussische afvaardiging uitgegeven verkla ring wordt 'voorts kritiek ge oefend op een proef met een kernwapen, die Staten op grote het in het mklden van de Grote Oceaan gelegen eiland Johnston hebben genomen. In de verkla ring wordt opnieuw beweerd dat het de Verenigde Staten zijn ge weest, die het eerst weer een kernwapenproef hebben gene - men, nadat Rusland en Amerika deze proeven onofficieel hadden gestaakt. De vier person'en, die op 2 juni in New York- en Washing-: ton onder verdenking van spio nage werden aangehouden zijn maandag door eën federale jury in New York offciee] in staat van beschuldiging gesteld. Het be treft hier I-van Egorov, een ambtenaar van de personeelsaf deling van het V. N.-secretariaat diens vrouw Alexandra, en een man en een vrouw,-die onder de namen Roberth Baltch en Ann Baltch in Washington woonden. De aanklacht luidt samenzwe ring om gegevens over Ameri kaanse raketbases, .kernwapens en andere veiligheidsaangelegen- de Verenigde heden aan de Sowjet-Unie uit hoogte boven te leveren. Ongeveer een week geleden is opgericht de Stichting Verletbe- strijding Bouwnijverheid, die zich ten doel stelt: het bevorderen van de vergroting van de pro- duktie, o.m. door het verbeteren van de produktie-omstandig- heden in de bouwnijverheid in het bijzonder door het bestrijden van het verlet. Dit doel hoopt men te berei ken door een diepgaande studie te maken van alle aan het ar beidsproces in de bouwnijverheid verbonden problemen en door het voeren van propaganda. Het be stuur van de stichting is samen gesteld uit werkgevers en werk nemers in het bouwbedrijf en ambtenaren. In feite komt deze stichting voort uit de commissie verletbestrijding, in februari '63 door de minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid inge steld. De stichting is doende met de bestudering o.a. van de tech nische voorschriften met betrek king tot het „doorwerken", aan vullende besteksbepalingen, het rijksgoedkeuringsbeleid krediet verlening i.v.m. aanschaffing van materiaal sociale aspecten en de wijze van research en voorlichting. Het accent ligt daarbij op de financiële en orga nisatorische aspecten. riode van 1 juli 1962 tot 30 juni 1963 het aantal beschikbare werkdagen, met aftrek van va kantie, feest- en snipperdagen en wettig verzuim, 273 bedroeg, ter wijl de arbeiders slechts 167 pro- duktieve dagen hebben gewerkt, is het belang van het doel van de stichting duidelijk. De bijzon der slechte zomer van 1962 en de winter 1963 hebben niet al leen ernstige vertraging met name in de woningbouw veroor zaakt. maar ook het Sociale Fonds risico-fonds bijna uitgeput. Het verlet kostte dit fonds 200 miljoen gulden aan activa. Overigens is het stichtingsbe stuur wei volijverig zoals bleek op een persconferentie maandagmiddag in Rotterdam gehouden maar zelf niet bij- Als men rekent, dat in de pe- .zonder optimistisch. In de eerste jaren za] hooguit door' allerlei maatregelen een 5 procent ho gere produktie (overigens plus minus 4000 woningen), kunnen worden tiereikt. In Denemarken, waar de om standigheden vergelijkbaar zijn met hier, wist men na bijna 15 jaar- worstelend met het pro bleem, het verlet tot dg.helft te verminderen. Men kar) er door werken tot het 5 gra,den vriest. Men hoqpt 1 oktober a.s. zo ver te 'zijn' dat er concrete maat regelen kunnen worden voorge steld en men weet zich daarbij verzekerd van de steun van de overheid.' Om het doel van de stichting 'te onderstrepen is in het bouwcentrum in Rotterdam een tentoonstelling over het bouwverlet gistermiddag ge opend. Op de zuidwestflank van een hogedrukgebied boven midden- Europa stroomde maandag war me lucht naar het noordoosten. In Duitsland bereikte het kwik op de meeste plaatsen 27 graden, terwijl aan de Frans-Duitse grens 28 graden werd gemeten. Nog verder naar het zuiden was het tropisch warm met 30 graden in Zuid-Frankrijk tot 35 graden in Noord-Spanje. Ook ons land kwam tijde lijk in de warme luchtstroming. In het zuidoosten liep het kwik tot 25 graden op. In het westen daarentegen werd al vroeg de nadering van een koufront merkbaar, dat behoort bij een depressie tussen Schotland en IJsland. Het front beweegt zich zeer langzaam naar het oosten. Het heeft dan ook maandag in het westen en noordwesten van het land vrij langdurige regen veroorzaakt. De mogelijkheid bestaat dat zich in het front enkele storin gen ontwikkeien, zodat de kans op af en toe regen ook vandaag blijft bestaan. Achter het front stroomt ge leidelijk koelere lucht binnen, zodat vooral in het oosten, de temperaturen lager zullen blij ven dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1