Kabinetsformateur in briefwisseling met fractieleiders Aandacht van Veiligheidsraad gevraagd voor gevaarlijke toestand' in Z.-Rhodesië Nog vele raadsels tijdens vlucht door de ruimte Landing van Cubaanse ballingen op Cuba Frankrijk zal de terugtrekking van zijn Atlantische vloot uit de NAVO eisen Broodoorlog in Den Bosch WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER VRIJDAG 21 JUNI 196S 19e Jaargang No. 5942 Mr TOXOPEUS IN SPECIALE BRIEF VERZOCHT ZIJN ANTWOORD TE ZENDEN Speciale brief Mr TOXOPEUS VOLDOET AAN HET VERZOEK VAN DE KABINETSFORMATEUR Dr DE KORT ONTVING MINISTER ZIJLSTRA Gedachten wisseling over financiën en belastingen Prinses Beatrix krijgt in Delft oude klqjk voor kasteel Drakesteyn ONGEREGELDHEDEN IN SAVANNAH REGERINGSCRISIS IN IRAK? MIDDELGROTE BANKETBAKKER VERLAAGT BROOD PRIJS MET VIJF CENT; ANDERE BAKKERS DOEN HETZELFDE „Rebel" niet tot andere gedachten te brengen Wervelstorm teistert Zuid-Korea Geen T V-reportage van Kennedy's rede in Keulen Fransen willen volledige beschikking over' vloot Frankertag bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa' Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal? per maand f2,—; oer week 48 et m o ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs pep mm 16 et: minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgéén handels, advertenties) 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 nur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De kabinetsformateur, dr De Kort heeft gistermiddag vijf gelijkluidende brieven verzonden aan de fractieleiders van de vijf grote en middelgrote partijen, alsmede een bijzondere brief aan de fractieleider van de Volks partij voor Vrijheid en Democra tie, mr Toxopeus. In de gelijkluidende brieven merkt dr De Kort op, dat gezien de antwoorden van de fractie leiders op zijn vraag of con structie van een vijfpartijen- kabinet mogelijk is, deze vraag ontkennend moet worden beant woord. Andérs, dan op program matische gronden, blijkt geen kabinet, rustend op vijf partijen, mogelijk te zijn, dat verzekerd is van aller steun. Dr De Kort zegt voorts in deze brief, dat hij zich thans zal richten op een kabinet, dat moet berusten op samen werking van vier partijen. Het lijkt hem daarbij redelijk en consequent voort te bouwen op de inmiddels bereikte resultaten met' het basisprogramma al zal als praktische gedragslijn aan gehouden kunnen worden dat met goedvinden van elk der vier betrokkén partijen wijzigingen in thans vaststaande punten worden gebracht. Hij merkt daarbij op, dat zulks voor vele der fractieleiders en wellicht voor allen een vanzelfsprekend heid is. Dr De Kort verzoekt de fractieleiders zo spoedig moge lijk schriftelijk mee te delen of zij het met deze gedragslijn eens zijn. Deze brieven zijn per koe rier verzonden. De koeriers heb ben opdracht zo mogelijk te wachten op de antwoorden. Aan mr Toxopeus is nog een speciale brief gezonden, waarin dr De Kort opmerkt, dat de li berale fractieleider niet geant woord heeft op vragen over be staande geschilpunten. Wel, zo schrijft dr De Kort, heeft mr Toxopeus hem mondeling de overtuiging gegeven, dat deze geschilpunten op basis van een formatie met vier partijen een redelijke oplossing zouden kun nen krijgen. Dr De Kort is echter, in tegen stelling met mr Toxopeus, van mening, dat hij de antwoorden op de vragen inzake de geschil punten over het basisprogram ma op schrift zal moeten krij gen. Van de andere vier fractielei ders kreeg dr De Kort deze reeds concreet omlijnd. Teneinde zich een objectief oordeel te kunnen vormen verzoekt dr De Kort de 'heer Toxopeus alsnog schrifte lijk een concreet oordeel te ge ven, waarna hij tot vergelijking van de gegeven antwoorden over 'kan gaan. Naar mening van dr De Kort belet de heer Toxopeus niets daarbij uit te gaan van een samenwerking op basis van een vierpartijenkabinet. Ter verduidelijking zegt hij nogmaals zijn vastgestelde re soluties te handhaven. Aange zien dr De Kort begrip heeft voor de tijd, die de beantwoor ding zal vergen verzoekt hij mr Toxopeus diens antwoord voor hedenmiddag 17.00 uur te wil len zenden. De fractie-leider van de V.V.D. in de Tweede Kamer, mr E. H. Toxopeus, verklaarde gistermid dag zo spoedig mogelijk in elk geval binnen de gevraagde ter mijn, de brieven van de forma teur dr De Kort, die gisteren aan hem werden verzonden, te zullen beantwoorden. De kabinetsformateur ontving donderdag de minister van Fi nanciën dr J. Zijlstra. Dr De Kort en minister Zijlstra hebben van gedachten gewisseld over zogenaamdhe kwantitatieve as pecten, vraagstukken op hetj ge bied van financiën en belastin gen, welke samenvallen met de antwoorden, die dr De Kort op zijn vragen over het basispro gram van de fractieleiders ont ving. De commissie voor dekoloni satie van de Verenigde Naties heeft donderdag met 19 tegen 4 (de Verenigde Staten, Australië, Denemarken en Italië) stemmen een Afrikaans-Aziatische ont werpresolutie over Zuid-lïtho- desië aanvaard, waarin de aan dacht van de Veiligheidsraad wordt gevestigd op de „gevaar lijke toestand" in dit gebied, In de resolutie wordt aanbe volen het Rhodesische vraag stuk op te nemen op de agenda van de in september a.s. weer bijeenkomende algemene ver gadering der Verenigde Naties. De ondertekenaars van de reso lutie willen verder dat de mo gelijkheid wordt overwogen van het houden van een buitenge wone bijeenkomst der algemene vergadering over Zuid-Rhode- sië, „indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken". Groot-Brittannië heeft niet aan de stemming deel genomen. In de resolutie wordt een be roep op Engeland gedaan om de in 1961 voor Zuid-Rhodesië af gekondigde grondwet in te trek ken. Daarna zou onverwijld een conferentie moe ten worden uit geschreven, waarop besluiten zouden moeten worden geno men, welke voorzien in onaf hankelijkheid voor Zuid-Rho- I desië. Deze zou moeten worden verwezenlijkt op basis van een aan alle inwoners van het land te verlenen stemrecht. In de resolutie wordt de Britse regering verzocht ondubbelzin nig te verklaren dat zij de soe vereiniteit over Zuid-Rhodesië niet zal overdragen aan de re- gering-Winston Field of aan enige andere regering, die haar bevoegdheid ontleent aan de grondwet van 1961. Na de stemming verklaarde de Britse vertegenwoordiger C. King de aanvaarding van de ontwerpresolutie te betreuren, „daar hierin geen rekening wordt gehouden met de maat regelen, welke de Britse re gering heeft genomen om een oplossing van het vraagstuk- Zuid-Rhodesië te bereiken". „Voorts vindt men in de reso lutie niets terug van de geest, waardoor de onderhandelingen werden gekenmerkt, welke te Londen door een afvaardiging van de commissie voor dekolo nisatie en Britse leiders zijn ge voerd", aldus King. De Britse afgevaardigde ver klaarde verder dat de „aanvaar ding van de ontwerpresolutie op geen enkele wijze bijdraagt tot het bereiken van een opbou wende oplossing van het vraag- stuk-Zuid-Rhodesië" en dat „eerder het tegendeel kan wor den gezegd". Na er op te hebben gewezen dat de toestand in Zuid-Rhode sië „geenszins, zoals in de reso lutie wordt verklaard, gevaar lijk is", besloot King met te wijzen op de stappen, die de Britse regering heeft gedaan om een conferentie uit te schrijven, waarop, met deelneming van alle betrokkenen, zal worden gesproken over een ontbinding van de statenbond, die Noord en Zuid-Rhodesië en Nyassa- land hebben gevormd. De landing van Russische ruimtevaarders Woensdagavond heeft H. K. H. Prinses Beatrix in het stedelijk museum ,,Het Prinsenhof" in Delft de officiële opening ver richt van de vijftiende oude kunst- en antiekbeurs. Foto: Na een rondgang over de tentoonstelling bood de voorzitter van de Stichting Oud- Kunst- en Antiekbeurs, de heer J. Schulman, de Prinses namens de Stichting een 18de eeuwse klok aan bestemd voor het kas teel Drakesteyn. medegedeeld door het K.'N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets hogere temperaturen Enkele opklaringen en iets ho gere temperaturen, maar ook plaatselijk wat regen of mot regen. Matige nu en dan krachti- ge zuidwestelijke wind. VRIJDAG 21 JUNI Het Russische blad „Troed" meldt, dat de eerste ruimtevaar ster, Valentina Teresjkova, na haar ruimtevlucht het eerst werd gezien toen zij aan een rood-wit- te parachute woensdag op een weide in Kazachstan landde. Arbeiders die met de bouw van een brug over een rivier bezig waren, renden naar een glim lachende „Valja" toe, die zien in middels van haar ruimtepak had ontdaan en gekleed was in een blauw trainingspak. (Valja heeft nu haar 127ste parachute-sprong gemaakt.) „Valja" kreeg een maaltijd voorgezet van Siberische aard appelen, uien en radijs, die door de dorpelingen was klaarge maakt, in ruil voor haar „ruim- tevoedsei". De „Prawda", het orgaan van de communistische partij heeft laten doorschemeren, dat ook ■Valja's metgezel in de ruimte, overste Bykovski, met een val scherm is geland en wel in de buurt van zijn ruimtevaartuig, dat anderhalve kilometer van een dorp terechtkwam. Volgens de „Prawda" waren de eersten die Bykovsky verwelkomden en kele Kazachen te paard, die naar hem toe galoppeerden. „Rode Ster", het blad van het Russische ministerie van Defen sie schrijft, dat duizenden Valja begroetten toen zij in Karangan- da, ten zuiden van de plaats van haar landing, aankwam. De eer ste geschenken die zij kreeg wa- v.m. n.m. Breskens 1.20 1.45 Terneuzen 1.55 2.20 Hansweert 2.35 3.00 Walsoorden 2.45 3.10 ZATERDAG 22 JUNI v.m. n.m. Breskens 2.05 2.30 Terneuzen 2.40 3.05 Hansweert 3.20 3.45 Walsoorden 3.30 3.55 ZON MAAN op onder op onder 21 4.19 21.04 4.25 21.05 0, 4.19 21.04 5.18 22.05 3 4.20 21.04 6.21 22.53 24 4.20 21.04 7.31 23.30 25 4.20 21.04 8.43 23.58 De Cubaanse revolutionaire raad in ballingschap heeft don derde-; bekendgemaakt, dat zijn commandotroepen „ergens op Cuba" zijn geland. Volgens Cubaanse kringen in Miami zouden ongeveer 500 man bij de landingen zijn betrokken. Een woordvoerder van de Cu baanse ballingen wilde geen ver dere bijzonderheden geven. Mo gelijk zijn op twee plaatsen lan dingen uitgevoerd. De Cubaanse revolutionaire raad overkoepelt een aantal re volutionaire organisaties. Hoofd van de revolutionaire raad is An tonio Maheo, de kleinzoon van een held uit de Cubaanse onaf- TIJDELIJK OPKLARINGEN Het K.N.M.I. deelt mede: Een gebied van hoge luchtdruk strekt zich uit van de Azoren naar de Golf van Biscaj'e en ver oorzaakt in Zuid-Europa zonnig en warm weer. Aan de noord flank van het hogedrukgebied bevindt zich een frontale zóne die de zuidelijke begrenzing vormt van koudere lucht die Noordwest-Europa bedekt. Sto ringen in de frontale zóne trek ken over onze omgeving, wat ge paard gaat met regen of mot regen. Deze storingen worden af gewisseld door gebieden met op klaringen waarvan er een ons land nadert. Er zijn evenwel aanwijzingen dat deze weer gevolgd wordt door een nieuwe storing zodat het weer een onbestendig karak- ter houdt hankeiijkheidsstrijd van dezelfde naam. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Washington heeft verklaard, dat op het ministerie over de landing niets bekend is. Volgens sommige waarnemers kunnen de landingen niet als een invasie worden beschouwd, doch werden zij uitgevoerd om men sen en wapens aan de onder grondse strijdkrachten op Cuba te leveren. De Cubaanse revolutionaire raad zei later, dat de commando's door boeren werden verwelkomd nadat zij op verscheidene plaat sen op Cuba waren geland. Het „oorlogscommuniqué num mer één" zegt verder: De eerste berichten van onze strijdkrach ten maken duidelijk dat de lan dingen zonder moeilijkheden zijn In de stad Savannah in de Ame rikaanse staat Georgia zijn woensdagavond en woensdag nacht ongeregeldheden geweest, waarbij een poliieman en nog drie blanken verwondingen heb ben opgeiopen. De ongeregeldheden braken uit na de arrestatie van meer dan 250 mensen terwijl de politie met traangas een menigte van dui zend tegen rassenscheiding beto gende negers met traangas uit- eenjoeg. De politie werd gehol pen door ongeveer 50 man van de nationale garde. Groepen negers, die door de stad zwierven gooiden- winkelrui ten in en richtten vernielingen aan op straat, gooiden met voor werpen naar auto's en vielen blanken aan, aldus de berichten. uitgevoerd en de volledige steun genieten van de boeren in het omliggende gebied". De Cubaanse revolutionaire raad is dezelfde, die verantwoor delijk was voor de mislukte lan ding in april 1961. Ministers afgetreden uit protest tegen de actie tegen de Koerden Dagbladen in Beiroet hebben donderdag gemeld, dat vier Iraakse ministers zijn afgetre den uit protest tegen de actie tegen de Koerden in Noord-Irak. Het 'dagblad „Al Hayat" en het in de Engelse taal verschij nende blad „The Daily Star" melden uit Bagdad dat president Abdoel Salam Arif probeert hen te bewegen hun ontslagaanvrage in te trekken. Het zouden de volgende mi nisters zijnbrigade-generaal Foead Arif Godsdienstzaken! en Baba Ali (Landbouw), die bei den Koerden zijn, generaal-ma- joor Naji Taleb (Industrie) en generaal-majoor Sheet Chattab die minister voor gemeente zaken is. Het persbureau voor het Mid den-Oosten in Cairo meldt, dat Turkije zijn zuidoostelijke grens met irak heeft gesloten om de Koerden te verhinderen Turkije binnen te komen. In Oost-Berlijn is donderdag levenslange gevangenisstraf met dwangarbeid geëist tegen Herbert Richter, die verbon den was aan de staatsspoor wegen en die beschuldigd is van spionage. mijnwerkershelm en ren een -lamp. De „Prawda" meldde, dat overste Bykosvki zijn „kosmische baard" afschoor nadat hij na zijn landing naar de dichtstbijzijnde stad was gevlogen. Valentina Teresjkova heeft in het telefoongesprek dat Chroesjt. sjov woensdag met haar voerde de premier verteld, dat zij bij de landing haar neusje had gestoten, waarop Chroesjtsjov haar vader lijk zei naar een dokter te gaan. Een grote menigte heeft de eerste Russische ruimtevaartster Valentina Teresjkowa toege juicht toen zij woensdag in triomf door de straten van Ka raganda werd gereden. Het Rus sische persbureau Tass, dat van de verwelkoming verslag deed, verklaarde dat aile zeshonderd duizend inwoners van de mijn- stad zich op straat schenen te bevinden om de kosmonaute op haar tocht van het vliegveld toe te juichen. Tegenover verslag gevers zei Valentina, die er op gewekt uitzag en grapjes maak te: „Alles ging goed. Het pro gramma werd volledig uitge voerd en, zoals u kunt zien, ik gevoel mij uitstekend". Tijdens haar gesprek met de persvertegenwoordigers werd zij aan de telefoon geroepen door, zoals zij later zelf verduidelijkte, de hoofdontwerper van haar ruimteschip. De astronaute deed hem een kort verslag over de vlucht en zei „Ik dank u voor alles. Wanneer wij elkaar ont moeten zal ik u aile bijzonder heden vertellen", aldus het Rus sische persbureau. Tass meldde voorts, dat dezelf- In Den Bosch is een „brood oorlog" uitgebroken. Een plaat selijke middelgrote banket bakker (J. Bruurmijn) wil van daag de prijs van afgehaald bus brood en blankbrood met vijf cent verlagen. Het merendeel van de overige bakkers heeft zich nu genoodza'- gevoeld öök hun broodprijs met vijf cent te verlagen. Het voor de „overige" bakkers nadelige verschil is echter, dat ze uit overwegingen van dienst verlening voor bezorgd en afge haald boord altijid de zelfde prijs berekenen. Ze hebben dus nu de piloot die vorig jaar astronaut Pavel Popowitsj na diens landing vanuit zijn vliegtuig ontdekte nu ook Valentina had opgespoord. Toen Bykovski werd gevraagd wat tijdens zijn ruimtevlucht van miljoenen kilometers de diepste indruk op hem had gemaakt, antwoordde hij: „Mijn gesprek ken met kameraad Chroesjtsjov en de mededeling dat het Cen traal Comité besloten had mij ift de rijen van de Partij van Lenin op te nemen.'' De Russische geleerde dr. Vla dimir Danikeiko heeft in een ar tikel geschreven, dat er nog al tijd vele raadsels van de ruimte vlucht moeten worden opgelost. „Wij hebben bijvoorbeeld de zeer belangrijke kwestie, hoe indivi duele menselijke organismen reageren op de toestand van ge wichtloosheid, nog niet opgelost. De artsen maken zich zorgen over het feit, dat sommige men sen een onaangename gewaar wording hebben wanneer zij hun ogen en hun hoofd onder deze omstandigheden bewegen." ook hun prijs voor brood dat aan huis bezorgd wordt moeten ver lagen, dit in tegenstelling tot de „rebellerende" bakker, die hier voor de oude prijs blijft vragen. De bakkers in Den Bosch zijn over de prijsverlaging van hun collega zeer verontwaardigd en spreken over een „onrecht matige daad". Ze menen dat het een stoot onder de gordel is, daar de bezorging van het brood aan huis toeh al veel moeilijk heden oplevert en extra kosten met zich brengt. Woensdagavond heeft de plaatselijke afdeling van de bak- kerspatroonsvereniging ,,St. Ho- noratus" tijdens een bewogen vergadering getracht de „rebel" tot andere gedachten te bren gen. Dit is ondanks bemidde ling van de Bakkerijstichting - niet gelukt. Daarop besloot men ook de prijs te verlagen. Het veredelde busbrood en het veredelde blankbrood werden tot dusver verkocht voor 47 cent. Dit was tevens de maximumprijs die de overheid toestaat. Deze broodsoorten zullen nu voor 42 cent worden verkocht. Lachende derde is hier na tuurlijk de consument, die de onenigheid in de bakkersgelede ren een aardig voordeeltje op levert. Een wervelstorm heeft woens dagavond Zuid-Korea getroffen. Volgens de eerste gegevens van de politie zijn er 23 doden en meer dan 10.000 daklozen. De voor zondag 23 juni aange-1 kondigde rechtstreekse Eurovi sie-reportage van de toespraak, die president Kennedy voor het stadhuis te Keulen zal houden ter gelegenheid van zijn bezoek aan de Duitse bondsrepubliek, komt te vervallen. Frankrijk zal de terugtrek king van zijn Atlantische vloot uit de NAVO eisen, zo werd donderdagavond door goedinge- lichte kringen, die in nauwe betrekking met de Franse rege ring staan, gezegd. Verwacht wordt dat de Navo- 'raad hierover op de eerstvolgen de vergadering, woensdag a.s., zal worden ingelicht. Volgens genoemde kringen wil Frankrijk bij eventuele vijande lijkheden wel met de geallieerde vloot samenwerken, doch het wenst onder bepaalde omstan digheden de volledige beschik king over de vloot. Deze om standigheden zouden zich voor doen bij een geografisch beperkt conflict of'als Frankrijks bond genoten bij vijandelijkheden niet hun volledige arsenaal aan wa pens in de strijd zouden werpen. In 1959 had Frankrijk al laten weten dat het zelfs ingeval van een oorlog de zeggenschap over zijn Middellandse-Zeevloot niet 'uit handen wilde geven. Begin 'van dit jaar werd bekendge maakt dat eenheden van deze vloot zouden worden overge plaatst naar de basis van de At lantische vloot in Brest. Het Parijse blad „Le Monde" meent dat het aan twijfel onder hevig is of Frankrijk zal blijven deelnemen aan de zeestrij'dkraeh- ten van de NAVO. De perma nente NAVO-raad zal zich vol gens het blad op Frans initiatief wel spoedig moeten bezighou den met de positie van de NAVO-zeestrijdkrachten in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan. In maart 1959 liet Frankrijk ;de NAVO weten, dat het bevel over zijn hele Middellandse-Zee vloot zelfs bij een oorlog niet zal overdragen. Begin 1963 werd be kendgemaakt, dat eenheden van de Franse Middellandse-Zeevloot van Toulon naar Brest overge bracht zou worden. Frankrijk eist sinds .1959 ook een groter aandeel op in het NAVO-com- mando in het Atlantisch gebied. In december drong de Franse minister van Defensie, Pierre Messmère, erop aan, dat het nieuwe NAVO-commando voor de westelijke toegangswegen tot de Straat van Gibraltar in han den van een Franse admiraal zou komen. De permanente NAVO-raad heeft deze eis van Fr%.nkrijk echter afgewezen. De raad was wel bereid om over deze eis te praten als Frankrijk eerst terug zou komen van haar besluit om zijn Middellandse- Zeevloot onder eigen bevel te houden. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1