Nederland toont weinig belangstelling voor de Kamerverkiezingen Nederland ging ter stembus De ruimtevlucht van Gordon Cooper Iv.V.r. handhaafde zich als sterkste partii tvt i i i K.V.P. handhaafde zich als sterkste partij Winst voor de P.S.P. en C.H.U. Verlies voor de V.V.D. en de P. v.cLA. Opmerkelijk succes van de Boerenpartij KIESCXI HOOFDPIJNPOEDERS DONDERDAG 16 MEI 1963 19e Jaargang Nr 5914 Nieuws uit alle provincies 1 HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN franltering 68 abonnement! Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per Kwartaal: per maand 12,per week 48 et. T,oss«- nrs 0 ct., DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J, van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; nufflnffim per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgêên handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. fiDonnemenrsprus: je,per kwartaal: per xnzencung aaverrennes te snamjaaags z uur. maand ƒ2,pér week 48 ct. T,os=«- nrs 0 ct. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen \T TV I 11 f 1 11 1 volgen program eens kan wor- Zoals elk van onze lezers al bij voorbaat had kunnen voorspellen, hebben de gisteren in Nederland gehouden Tweede Kamerverkie zingen geen schokkende verande ringen te zien gegeven. Ons kiesstelsel dat zijn basis vindt in de onmiddellijk na de eerste wereldoorlog ingevoerde evenredige vertegenwoordiging, leent zich nu eenmaal niet voor politieke aardverschuivingen". Misschien is daaraan voor een belangrijk deel het volslagen ge mis aan belangstelling toe te schrijven, hetwelk het Nederland, se kiezerskorps in steeds duide lijker mate aan de dag legt. Op een matig bezochte vergadering in het Concertgebouw te Terneu zen gaf een spreker-Kamerlid enige weken geleden als zijn me ning te kennen, dat de mensen geen interesse meer in politieke aangelegenheden bezaten, omdat ze het in deze tijd te goed heb ben. Het is in elk geval een ar gument, al lijkt het ons wat doorzichtig en vèr gezocht. De hoogconjunctuur zal ongetwijfeld ook hierin een rol spelen, maar zou er geen aanleiding kunnen zijn om de oorzaken dichter-bij- huis te zoeken? veel beloften... Wij.willen niet zo ver gaan als de heer Van der Putten (u weet wel, Van der Putten, de opponent van minister Visser!, die daags voor de verkiezingen in zijn lijf blad ietwat smalend schreef over de „komedianten'' die hij op zijn beeldscherm voorbij had zien trekken, van alles belovend, maarOok wat een kroniek schrijver in 'n landelijk ochtend- Wad typeerde als het „démasqué der Sinterklazen", gaat ons eer lijk gezegd wat te ver. Dichter bij huis naar onze smaak was een bekend weekblad, toen het schreef dat men de kie zers niet met brood en spelen kan kopen, maar dat men die kie zers alleen kan krijgen door zelf vóór alles eerlijk te zijn. Wie de dames en heren Ka- mercandidaten voor radio en te levisie heeft bezig gehoord en gezien, wie de soms alles en nog wat belovende advertenties heeft gelezen, mag zichzelf afvragen, of aan die voorwaarde bij deze verkiezingen wel in alle opzich ten is voldaan. Nagenoeg alle partijen hebben zich beijverd elkaar de loef af te steken, als het er om ging de kiezers met de schoonst klinken de beloften te paaien. Méér woningen; hogere amb tenaarspensioenen; meer A.O.W.- uitkering; méér ziekengeld; méér invaliditeitsrente; minder belasting, enfin, vult u zelf maar aan. Het was voor de gemiddelde kiezer een beetje te veel om al lemaal ineens door te slikken en niet ten onrechte heeft hij zich afgevraagd waarom al die mooie leuzen tot de verkiezingen van 1963 moesten blijven liggen en of de Kamer er in de voorbije zit tingsperiodes» niet alvast aan had kunnen beginnen Vol „verwachting", maar ook vol kritiek zullen de kiezers van Nederland de niéuwe Kamer op de vingers kijken, als in het ko mende najaar de begrotingsbe handelingen een aanvang nemen. De mensen hebben hun „demo cratische" stemplicht vervuld; ze rekenen er nu op dat alle fraaie beloften niet evenzovele slagen in de lucht zijn geweest. k. v. f. bleef de sterk ste partij. De Katholieke Volkspartij heelt V-nieuw (le sterkste positie in het Nederlandse partijwezen ver overd (50 zetels). Bij de raadsverkiezingen in veel kleinere en ook in tal van grotere gemeenten (Brabant en Limburg) moge de K. V. P. dan al in diverse belangengroeperin gen uiteenvallen, bij de verkie zingen voor de Tweede Kamer trekken de Katholieken in één gesloten front op naar de stem bus. Het ligt dus voor de hand dat we opnieuw een R. K.-kabinets formateur zullen krijgen. Van meerdere zijden werd reeds maanden geleden minister Cals als zodanig gedoodverfd. De laatste weken doen nog andere namen de ronde, vermoedelijk met het oog op de gezondheids toestand van de huidige minister van Qnderwijs, DE P.v.d.A. VERLOOR 5 ZETELS. De Partij van de Arbeid heeft zich in weerwil van het feit, dat zij langer dan vier jaar oppositie heeft gevoerd, niet tot de sterk ste partij in Nederland kunnen opwerken: Integendeel! Zij ver loor vijf zetels. Zo goed als zeker is de P. S. P. met een deel der socialistische stemmen gaan schuiven. De P. S. P. won twee zetels en bezit er thans vier. De P. v. d. A. moet genoegen nemen met 43 zetels. De V. V. D. heeft uiteraard stemmen moeten afstaan aan di verse splintergroepjes, die zon der enige kans op succes aan de verkiezingen deelnamen. Daar naast. heeft stellig ook de vaak weifelende houding van de V. V. D.-Kamerfractie zijn stem pel gedrukt op het liberale resul taat, al is de achteruitgang van de V.V.D. ons per saldo nog meegevallen. De Protestants-Christelijke par tijen zijn er nagenoeg in ge slaagd hun postie te consolide ren. Na de regelmatige stemmen, winst van de C. H. U. in de afge- lopen jaren lag het voor de hand uat deze partij tot zetelwinst zou komen. De A. R. verloor stemmen aan het G. P. V., terwijl, de S. G. P. heei langzaam vooruitgaat, maar nog niet tot zetelwinst is' geko men. Wat de communisten betreft, kunnen we kort zijn: hun aan hang blijft nauwelijks stabiel. De internationale politiek oefent hierbij haar onmiskenbare in vloed uit, terwijl voorts de P.S.P. de communisten ook wel afbreuk heeft gedaan. De Boerenpartij van de heer Koekkoek heeft een opmerkelijk succes geboekt met haar 133000 stemmen en 3 zetels! De Veilig Verkeergroep, het Econ. Appèl, de „Lib. Staatspar tij" van ridder Van Rappard en de Chr. Nat. Volkspartij; alle maal splintergroepjes die in troe bel water trachten te vissen, maar die geen enkele betekenis hebben voor ons politieke bestel, leden een fiasco. HET NIEUWE KABINET. Met spanning zal nu in politie ke kringen en ook daarbuiten worden uitgezien naar het nieu we kabinet. Tal van tekenen wezen er op dat i'eeds vóór de verkiezingen contact tot stand was gekomen tussen verschillende politieke kopstukken. Afgewacht moet nu worden hoe de uitslag van giste ren die voorlopige besprekingen nader zal beïnvloeden. Vast staat intussen, we schreven het reeds, dat de K. V. P. andermaal de ka binetsformateur en de minister president zal leveren. Of de Partij van de Arbeid in de nieuw te vormen regering de plaats van de V. V. D. zal innemen, staat nog te bezien. Dit zal in de allereer ste plaat^ afhankelijk zijn van het feit of „men" het over het te volgen program eens kan wor den. De Partij van de Arbeid heeft tijdens de verkiezingsda gen bij monde van meerdere sprekers reeds te kennen gege ven, dat zij niet bereid is water in de wijn te doen. De vorming van een nieuw ministerie zou dus evenals in 1959 weer wel eens een kwestie van lange adem kunnen zijn. De tijd zal moeten leren hoe we in de komende vier jaar bestuurd zullen worden. Veel maakt het voor de door snee-Nederlander vermoedelijk niet uit; voor de politieke par tijen geldt het echter als een aangelegenheid, waar meer aan vastzit dan de oppervlakkige waarnemer kan overzien. Ho pen wij dat uit de veelheid van partijprincipes een regerings team wordt geboren, dat vrucht bare en zegenrijke arbeid zal kunnen verrichten in het belang van de gehele Nederlandse be volking. PROF. DE QUAY VOOR DE CAMERA. Twee kleine Nederlandertjes uit Zaandam hebben gisteren te vergeefs een tocht naar de stem bus gemaakt. Ze hadden wel een oproep ontvangen. Het waren Nikolaas Zonjee, 1 jaar en Joan nes Zonjee, bijna 3 jaar. Onder de hoede van vader ging het tweetal naar het stemlokaal aan de Kwekersstraat te Zaan dam. De voorzitter van het stembu reau, de heer E. P. Klijnk, liet de beide jeugdige kiezers, die ten onrechte waren opgroepen in het bezit van hun 'kaart als her innering voor latere jaren. In Leeuwarden kreeg de ver- li kiezingsstrijd 'n strijdlustig tint el je Vóór de woning van prof. A. Vondeling, de lijstaanvoerder van de Partij van de Arbeid stond al vroeg een levengrote namaakkoe. Het beest droeg een hord op de rug met het opschrift „Tot ziens in de Kamer". Aan de gevel van het huis van de heer Vondeling prijkten tal- lfAftn Al I E If AM CDC "jke borden met minder vleien- VUUlt HLLC iVHIYltltO de leuzen voor de P. v. d. A., zo als „Geen daden maar woorden"; De Amerikaanse ruimtevaarder Gordon Cooper heeft woensdag middag om 11 minuten over half vier zijn eerste baan om de aarde gemaakt in zijn cabine „Faith 7". Men gaf hem toen vanaf Cape Canaveral het sein dat hij nog zes rondjes kan maken. De eer ste zeven banen vormen de eer ste fase van zijn ruimtevlucht, die is vastgesteld op 22 banen. Toen hij op het eind van zijn eerste baan waarover hij ruim 88 minuten deed boven Cape Canaveral kwam, was de tempe ratuur van zijn ruimtepak en in zijn cabine „aan de hoge kant, maar niet alarmerend." Cooper meldde echter dat hij zich best voelde. Artsen, die Coopers reacties controleerden, hadden eerder verklaard, dat Cooper flink en gezond was. De ruimtevaarder was om vier minuten over twee van Cape Canaveral gelanceerd, precies vier minuten na het vastgestelde tijdstip. In. een rookwolk verhief de enorme Atlasraket van 130 ton, waar bovenop de cabine ge monteerd was, zich van de basis. Het weer was prachtig, de hemel AMSTERDAM Percentages Geldige stemmen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 K.V.P. 17,6 17,0 16,8 87*710 83517 85741 P.v.d.A. 33,5 36,9 35,9 167269 181214 183544 V.V.D. 12,9 11,5 17,3 64231 56137 88021 A.R. 5,4 5,9 5,9 27188 2S988 29959 C.H.U. 4,1 4,1 3,7 20542 19837 18798 C.P.N 12,2 12,9 10,0 61139 62958 51122 C.G.P. 0,4 0,3 0,3 1792 1564 1396 P.S.P. 8,2 8,8 5,6 40761 42915 28532 Lib. Staatspartij 0,6 2888 Chr. Nat. Volkspartij 0,1 0,2 346 1113 Lijst Grol 0,1 560 Econ. Appèl 0,8 3851 Nw-Dem. Partij 0,4 2259 G.P.V. 0,2 0,4 0,2 1061 1745 1073 Veilig Verkeer 1,4 7033 Boeren 1,9 1,2 9291 6022 Volksreferendum 0,2 835 Ov, lijsten in '62 en '59 2,2 2,9 10738 14915 100,- 100,- 100,- 498756 489613 510236 ROTTEUDAM Percentages Geldige stemmen 1963 1962 1959 1963 1962 1959 K.V.P. 15,1 13,9 14,0 61673 56295 57826 P.v.d.A. 45,3 48,0 46,9 1S5721 193891 194288 V .V.D. 11,1 11,1 14,2 45518 44829 59112 A.R 8,3 8,3 8,6 34017 33471 35796 CH.U. 6,5 6,2 6,1 26673 24965 25171 C.P.N. 4.0 4,2 3,5 16500 16958 14634 S.G.P. 2,1 2,2 2,1 8564 9014 8615 P.S.P. 5,0 4,8 2,8 20527 19207 11446 Lib, Staatspartij 0.4 1453 Econ. Appèl 0,4 1701 Nw-Dem. Partij 0,3 1218 - G.P.V. 0,5 0,5 0,5 1997 1913 1909 Lib. Unie 0,1 455 Boeren 0,9 0,6 3688 2377 Ov. J; ."on in '62 en '59 0,7 0,7 2622 2939 „Staatsgevaarlijk" van de ander" en „Plukken Prof. dr. J. de Quay trad op voor camera's van Duitse en En gelse televisiemensen. Het ge beurde om negen uur in de „Vrije School" aan de Haagse Waals- dorperweg, toen hij zijn stem uit bracht. Deze televisieploegen hadden ook belangstelling voor de Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, mr. Luns, die op Cantaloupenburg in de „St. Gerardusschool" kwam om van zijn stemrecht gebruik te maken. Minister Luns werd evenals de minister-president onder „shot" genomen. De machtige Atlasraket met de capsule „Faith 7" gereed voor de start van Cape Canaveral. 100,- 100,- 100,- 's-GRAVENHAGE Percentages 1963 1962 1959 K.V.P. 20,9 19,7 19,6 P.v.d.A. 32,8 36,6 35,3 VVD. IS,9 17,8 22,3 A.R. 7,7 8,2 8,6 C.H.U. 7,3 7,5 6,6 C.P.N 2,7 2,8 2,3 S.G.P.' 1>4 1,4 1,2 P.S.P. 4,2 4,0 2,5 Lib. Staatspartij 0,7 Chr. Nat. Volkspartij 0,1 Econ. Appèl 0,9 Nw-Dem. Partij 0,3 G_p_V. 0,3 0,3 0,3 Veilig Verkeer 0,7 Boeren 1.1 Ov. lijsten in '62 en '59 1,7 0,6 409705 403721 414113 Geldige stemmen 1963 71308 111852 64417 26227 25038 9154 4591 14344 2393 316 3203 982 1025 2253 3768 1962 65661 122332 59446 27508 25013 9414 4743 13195 1959 67623 121958 76970 29866 22733 7893 4215 8805 883 5595 893 2909 1918 100,- 100r 100,- 340871 333780 345783 strakblauw en er was geen wolk je te bespeuren. De raket kreeg genoeg snelheid en volgde de normale koers naar het noord oosten temidden van een zee van oranjekleurige vlammen. Na ongeveer zeven minuten had de „Faith 7" conta-t verlo ren met Cape Canaveral. Cooper kreeg toen contact met het radar station op Bermuda. Hii vliegt nu met een snelheid van ruim 28.000 km per uur rond de aarde. De verste afstand tot de aarde bedraagt 267 km, de kortste 160 km. Tijdens de eerste zeven mi nuten yan de ylucht zond Coo pers kleine televisiecamera dui- deleiike opnamen naar de aarde. Van Coopers gezicht kon men zien dat hij het meest te lijden had van de druk in de cabine. Deze beelden waren echter slecht te zien op de Amerikaanse tele- visie. Toen Cooper om even over half vier boven het contrólesta, tion te Guaymans in Mexico kwam, seinde hij zijn kameraad Virgil Grissom, dat hij de nevel sluiers van de aarde en ook de „vuurvliegen" in de ruimte had gezien. Het was een stikdonkere nacht, seinde Cooper toen hij weer in het daglicht kwam. Rond het middaguur verscheen ook van de Italiaanse televisie 'n opnameploeg om beelden te van gen van de gang van zaken in Den Haag, een rustige gang, die door niets werd verstoord. Utrecht beleefde uiterst rusti ge verkiezingsuren. Zoals te doen gebruikelijk openden de stemlo kalen het waren er dit jaar 186, verdeeld over 183 districten hun poorten om acht uur. De drukte, die men kalm kon ver werken, spitste zich al direkt toe tijdens het eerste uur. Ten stadhuize, middelpunt van district 1, bracht men niet alleen zijn stem uit op een of andere politieke partij, er waren ook enige personen die op elkaar stemden, want ook op verkie zingsdag worden er huwelijken gesloten Bij de uitwerking van de gege vens werd gebruik gemaakt van de modernste kantoormachines die waren geïnstalleerd in het gebouw v.an het gemeentelijk energie- en vervoerbedrijf. In Rotterdam is vlot gestemd en alles verliep zonder inciden ten. Bij de voorbereidende werk zaamheden is in Rotterdam ge bruik gemaakt van computers, ook al omdat er meer dan 8000 volmaehtstemmers waren en meer dan 3000 mensen van bui ten in Rotterdam wilden stem men. De vlotheid waarin in Rot terdam gestemd werd, gaf de heer C. J. van Oost, hoofd van de afdeling verkiezing, de indruk dat er ditmaal meer belangstel ling voor de verkiezingen be stond dan andere malen. Het gemeentelijke bureau ver kiezingen in Amsterdam kreeg woensdagochtend een telefoontje, dat de sleutel er niet was van een schoolcomplex, waarin vier stembureaus waren gevestigd. Om zeker te zijn dat het viertal op tijd open zou zijn, werd de brandweer, die voor soortgelijke gevallen gereed staat, er heen gestuurd, die een ruitje indrukte en: klaar was Kees. Verder is al les bij de 518 stembureaus in de hoofdstad, waar circa 565.000 kiezers zijn, rustig verlopen. Min der dan ooit tevoren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij volmacht te laten stemmen (cir ca 6500 aanvragen) en om elders zijn stem uit te brengen; Amster dammers die elders willen stem men en forensen, die dit in Am sterdam willen doen, 4500 aan vragen). In Amsterdam is het stembiljet twee keer zo groot als anders, 33 bij 48 cm, en inplaats van vier maa,l zoals voorheen, moest acht keer de handtekening van burge meester Van Hall er op gedrukt worden. De grootte heeft ook ge volgen voor de bussen. Bij een stembureau wiaar 300 van de DE EERSTE-MINISTER STEMT Met een alleszeggend gebaar werpt minister-president prof. dr. J. E. de Quay zijn stembiljet in de bus van het bureau aan de Waalsdorperweg in Den Haag. 1.000, die daar moeten verschij nen geweest waren, was de bus al behoorlijk vol. Bij het induwen stuitte het biljet al. Overigens had men reservebussen gereed staan. Bij de verkiezingdienst in Amsterdam waren totaal 2300 mensen ingeschakeld. Ook in de drostambten Tudde- ren en Elten is druk gestemd. Op beide stukken Nederlands grond gebied behoefde telkens maar 1 stembureau te worden gevormd, /an de Tudderense bevolking van 6550 zielen heeft slechts een groep van rond 1250 mensen de Nederlandse nationaliteit, van wie er precies 767 stemgerech tigd zijn. Voor Elten zijn deze aantallen: 3380, ruim 1000 Neder, landers en nog geen 630 kiesge rechtigden. Het is hoogstwaarschijnlijk dè laatste keer dat het, naar natio naliteit, als Nederlands aan te merken deel van de bevolking aan Nederlandse verkiezingen deelneemt. In beide drostambten wordt verwacht, dat medio juli van dit jaar het gebied weer Duits zal zijn. Overigens valt in deze gebie den van alle niet-Nederlandters drie-kwart onder de kwalificatie als Nederlander behandelde Duitser", die geen betrekking heeft op toepassing van de Kies wet en de Diensplichtwet. Van de overige, totaal 1850 vreemde lingen zijn de meesten van Duit se nationaliteit, maar onder hen zijn ook statenlozen, Italianen, Polen, Russen en een Zwitser. COOPER GAAT DOOR, De Amerikaanse ruimtevaar der Cooper heeft tijdens zijn 7 de omwenteling om de aarde op dracht gekregen zijn ruimte vlucht voort te zetten. Cooper zal nu tenminste 17 omwentelingen om de aarde ma ken. Tijdens de 17e omwenteling zal worden beslist of hü door zal gaan tot 22 omwentelingen. PER ETUI VAN 6 EN 12 DONDERDAG 16 MEI v.m. n.m. Breskens 6.57 7.20 Terneuzen 8.12 8.35 Hansweert 8.12 8.35 Walsoorden 8.22 8.45 VRIJDAG 17 MEI v.m. n.m. Breskens 8.08 8,36 Terneuzen 8.43 9.11 Hansweert 9.23 9.51 Walsoorden 9.33 10.01 ZON MAAN op onder op onder Mei 17 4.45 20.29 2.39 12.41 18 4.43 20.30 3.04 14.00 19 4.42 20.32 3.28 15.22

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1