HAMMOND-ORGEL DEMONSTRATIE Grimau geëxecuteerd Prinses Beatrix te Washington Prins Bernhard in Mexico Eerste Kamer-verkiezingen Amerikaanse mening over Laos HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Het orgel, waarvan iedere muziekliefhebber droomt, komt naar Terneuzen Maakte Belgische chirurg vier fatale fouten? 1 ^'rankering bU abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand f2.oer wepk 48 et f.nsc*- nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 22 APRIL 1963 19e Jaargang Nr 5893 Versehifnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temporen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Spaanse communistenleider Julian Grimau is zaterdagmor gen vroeg door een vuurpeleton geëxecuteerd. De 52-jarige Grimau was don derdag j.l. door een Spaanse krijgsraad ter dood veroordeeld wegens misdaden, die hij in de Spaanse burgeroorlog zou heb ben bedreven. De openbare aanklager had ge steld, dat hij lid was geweest van het centrale comité der in Spanje verboden communistische partij. Hij, of in zijn opdracht handelende medewerkers van hem, zouden in de Spaanse bur geroorlog rechtsgezinden hebben gefolterd en mishandeld. Grimau heeft in het proces de juistheid van deze beschuldigin gen ontkend. Hij verklaarde ten tijde van de burgeroorlog slechts de orders te hebben uitgevoerd, die hem door de wettige (repu blikeinse) regering waren ge geven. Hij had hieraan toegevoegd: „Ik ben 25 jaar communist ge weest en ik wens ook als com munist te sterven.'' Grimau, die in november 1962 werd gearresteerd, was Spanje heimelijk binnengekomen om zijn werk voor de communisti sche partij voort te zetten. Gedurende de Spaanse burger oorlog was hij hoofd van de te Barcelona gevestigde afdeling der Spaanse .recherche. Grimau weigerde te biechten of de communie te ontvangen. Een priester bleef tot het laatst toe bij hem voor het geval hij van mening zou veranderen. Hij deed dit echter niet. De terechtstelling vond plaats op de binnenplaats van de ge vangenis Carabanehel, in een buitenwijk van Madrid. Grimau, geblinddoekt, trad kalm voor het vuurpeleton. Prinses Beatrix heeft zaterdag in de hal van de nieuwe Neder landse kanselarij te Washington een gedenksteen gemetseld met een zilveren troffel, die daarvoor speciaal uit Nederland was ge haald. De korte plechtigheid werd bij gewoond door leden van de Ne derlandse gemeenschap en het diplomatieke corps, onder leiding van ambassadeur dr J. H. van Roijen, voor wie dit een bijzonder moment was. Zijn vader, die ook ons land als diplomatiek verte genwoordiger in de Ver. Staten diende, stichtte veertig jaar ge leden de tot dusver gebruikte am. bassade. De nieuwe Nederlandse kanse larij staat op een stuk grondge bied van 1,75 ha waarop zich ook een oud herenhuis bevindt dat de gezant van de Nederlandse am bassade tot woonhuis dient. Met de bouw van de kanselarij is be gin vorig jaar begonnen en men hoopte er aanvankelijk in mei aanstaande mee klaar te zijn. Door de strenge winter in Euro pa, waardoor het hakken van marmer en zandsteen in Portu gal, Frankrijk en Italië onmoge lijk werd, en de havenstaking in Amerika is de aanvoer van het nodige materiaal vertraagd. Men hoopt het nu midden-juli klaar te hebben. De gedenksteen is ge plaatst in de hal van het gebouw. Op de gedenksteen staat (in PLAATSELIJK BUIEN Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in West-Europa wordt thans beheerst door een depressie ten westen van Ier land. Achter het front daarvan, dat zondagochtend ons land was gepasseerd, is minder warme lucht binnengestroomd, maar de maximumtemperaturen bedroe gen in het zuiden van het land toch altijd nog 17 graden. De genoemde depressie ver plaatst zich maar heel langzaam. Een randstoring ervan zal heden bij ons een toeneming van de buienkansen veroorzaken, maar er zijn ook opklaringen te ver wachten. De wind zal overwe gend matig zijn, uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de lucht, die daarmee wordt aange voerd, zullen de temperaturen dezelfde zijn als zondag of iets lager. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde of iets lagere temperaturen Plaatselijk enkele buien en tij delijk opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Dezelfde temperaturen of iets lagere. MAANDAG 22 APRIL het Nederlands): „Deze steen is geplaatst door Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix, Prinses van Nederland, 20 april 1963". Vóór deze plechtigheid had Prinses Beatrix in de ambtswo ning van de Nederlandse ambas sadeur 72 jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot 21 jaar ont vangen. Het waren kinderen van personeelsleden van de ambassa de. Onderzoek naar het vergaan van de „Thersher" De Amerikaanse marineraad van onderzoek naar het vergaan van de atoomonderzeeër „Thre sher", die 12 dagen geleden met 129 man aan boord in de Atlan tische Oceaan verdween, heeft zaterdag van een getuige-des- "kundige te horen gekregen, dat een groot stuk plastic, afkomstig van de onderzeeër, brandsporen vertoonde. Het materiaal, dat gebruikt wordt om kernractoren af te schermen, werd op duikbo»- van het type „Thresher" toege past. Een scheikundige verklaar de tijdens het onderzoek, dat er stukjes metaal in het plastic waren gedrongen, hetgeen erop wees, dat het materiaal in aan raking was geweest met een vuurstroom. De grootte van de stukjes me taal varieerde van een spelde- knop tot een halve erwt, zei één der deskundigen. Het metaal bleek echter niet radio-actief te zijn. v.m. n.m. Breskens 0.32 1.02 Terneuzen 1.07 1.37 Hansweert 1.47 2.17 Walsoorden 1.57 2.27 DINSDAG" 23 APRIL v.m. n.m. Breskens 1.15 1.45 Terneuzen 1.50 2.20 Hansweert 2.30 3.00 iValsoorden 2.40 3.10 ZON MAAN op onder op onder April 19.18 23 5.29 19.49 3.50 24 5.26 19.51 6.16 20.45 25 5.24 19.53 6.45 22.10 De verdediger van Grimau, Ar mada, heeft zich vrijdagavond jl. in verbinding gesteld met de re dactie van het te Rome ver schijnende dagblad der Italiaan se communistische partij „L'Uni- ta", met het verzoek hem door te verbinden met de Paus. Hij wil de het hoofd der R. K. Kerk om een ingrijpen ten bate van zijn cliënt verzoeken. De redactie van „L'Unita" deel de Armada mede. dat dit onmo gelijk was. Zij wist hem echter wél in telefonisch contact met het Vaticaan te brengen. Armada sprak met een pries ter, die toezegde zijn verzoek aan de Paus te zullen overbrengen. „A.F.P." meldt uit Moskou, dat radio-Moskou zaterdagochtend zijn uitzending heeft onderbro ken om de terechtstelling van Grimau bekend te maken. „Zo hebben de Franco-autoritei ten de terechtstelling dus toch doen uitvoeren, zonder rekening te houden met de protesten, die in de gehele wereld tegen de executie zijn geuit," aldus radio- Moskou. De vrouw van Grimau, die in Parijs woont, kreeg een flauwte toen zij hoorde dat haar man was doodgeschoten. Vrienden van haar zeiden, dat mevrouw Grimau drie dagen en drie nachten onvermoeid in de weer is geweest om te proberen haar man van het vuurpeloton te redden. Zij had vrijdagavond in een wanhopige laatste poging geprobeerd president Kennedy op te beilen, doch zij kwam niet verder dan een ambtenaar van het Witte Huis, die zei dat hij haar boodschap zou overbren gen. Zij belde enkele malen het Va ticaan op waar zij met verschil lende kardinalen sprak. Mevrouw Grimau voerde ver der twee telefoongesprekken met de secretaris van de kardinaal van Toledo, aan wie zij vroeg bij de Spaanse autoriteiten voor haar man t.e pleiten. Generaal Franco antwoordde zaterdag op het verzoek van Chroesjtsjov. In een telegram zei 't Spaanse staatshoofd: „Het spijt mij U te moeten medeedelen dat het onmogelijk is het vonnis uitgesproken door een bevoegde rechtbank, te verzachten." Volgens Franco had Grimau, die alle middelen voor zijn ver dediging ter beschikking had ge had, vreselijke misdrijven ge pleegd, waarvoor de bewijzen onweerlegbaar waren. Deze misdrijven en de onder grondse actie, die tot aan zijn gevangenneming werd bedreven, verzetten zich tegen het verle nen van gratie, aldus Franco. ingeschreven bij: comité national- artistique de Ia coiffure (C.N.A.C.) parijs - sectie néderland moderne coiffures de betere toiletartikelen electrische ontharing boutiue robert Nederlandse kustvaartuig gezonken Het 184 ton metende Neder landse kustvaartuig „Columbus" uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer 15 mijl ten westen van Goeree, hal verwege tussen Hoek van' Hol land en Vlissingen, gezonken. De vier bemanningsleden zijn opgepikt door het Duitse schip „Seefalke", dat hen in Hoek van Holland aan land zette. Over de oorzaak van het on geluk met de „Columbus", dat met een lading ijzer op weg was van het Belgische Luik naar Zweden, is tot op heden vrij wei nig bekend geworden. Kapitein J. Reitsema kon in Hoek van Holland slechts gissen naar wat er in de nacht van za terdag op zondag om ongeveer twee uur is gebeurd. Het was goed weer en het schip voer zon der deklast, twee doorgaans zeer geruststellende omstandig heden. „De enige mogelijkheid is", aldus de kapitein „dat het schip op de een of andere ma nier water gemaakt heeft. Hoe dat kon, Is mij evenwel nog een raadsel." De toestand werd echter met de minuut hachelijker en om drie uur moest het gezelschap in de reddingboot, met achterlating van nagenoeg alle persoonlijke bezittingen. Twee uur later wer den zij opgepikt door het Duitse schip. RAMP IN IDIA Bij een wervelstorm in een deel van de Indische staat Bihar zijn vrijdag 26 mensen om het leven gekomen en ruim 100 ge wond. Duizenden huizen zouden vernield zijn en honderden stuks vee omgekomen. Door de wervelstorm zouden in een andere Indiase staat, As sam, 62 mensen zijn omgekomen en vijfhonderd gewond. Duizen den mensen zijn hier dakloos ge- De storm richtte in slechts enkele minuten een geweldige verwoesting aan. De dag na de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer ko men de Provinciale Staten bij een om de 75 leden van de Eer ste Kamer te kiezen. In verband met de Grondwets wijziging treedt de gehele Eer ste Kamer af. Evenals in de Tweede Kamer zullen een groot aantal leden van de Eerste Kamer niet meer in de Senaat terugkeren. Van de thans zittende leden zullen na 16 mei 21 leden de vergaderingen van de Eerste Kamer niet meer bijwonen. Voor de K. V. P. zijn dat: mr. L. de Gou, J. H. Hennekens, J. A. Knoops, mr. L. F. H. Ragout, J. M. Zegers, dr. L. J C. Beau fort, H. Rottinghaus, mr. G. C. J. D. Kropman (fractie-voorzit ter), mr. P. J. Witteman en ir. A. L. H. Roebroek. Nieuwe afgevaardigden van de K. V. P. zijnprof. dr. J. E. de Quay, ir. J. Gooden, P J. ,S. de Jong, J. H. Ensinck, C. E. P. M. Raedts, R. G. A. Hoeppener, W. E. Siegmann, mej. L. A. M. Vuyl. steke, pater mag, dr. J. G. Stok man, F. T. van der Maden en F. H. Terwindt. Bij de P. v. d. A, keren niet te rug: prof. ir. W. Schermerhorn, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer en mr M. van der Stoel deze laatste zal een zetel in de Twee de Kamer gaan bezetten. De opengevallen plaatsen wor den ingenomen door; mr. J. A. Verhongerde S.S.-man Het Poolse blad „Zycie Warse- zawie" meldt dat men In de holle stam van een populier aan de grote weg tussen Warschau en Brest het gemummificeerde lijk van een Duitse S.S.-man heeft gevonden. Aangenomen wordt dat deze S.S.-man als waar nemer in de boom is geklom men en daarna in de holle stam is gevallen. Hij is hier niet uit kunnen komen en moet verhon gerd zijn. W. Burger, A. H. Kloos en S. van der Ploeg. De zetelwinst, die de P. v, d. A. vermoedelijk zal gaan maken, zal worden ingenomen door de heer E. Meester (alg. secr.-penning meester van de P. v. d. A.) of drs. J. M. den Uyl, het huidige Twee de Kamerlid. De V. V. D. zal waarschijnlijk één senator minder krijgen. In de nieuwe Eerste Kamer keren niet terug: mr. R. H. baron de Vos van Steenwijk en prof. dr. H. J. Witteveen deze laatste heeft een verkiesbare plaats !bp de kandidatenlijst voor de Twee de Kamer van de V. V. D. Het nieuwe lid in deze fractie zal zijn: dr. H. J. Louwes. Bij de A. R.-partij zullen de heren .J. C. Haspels en P. C. Elfferieh de fractie verlaten. Afgevaardigde voor de A. R. P. in de Eerste Kamer zal worden: prof. dr. J. Zijlstra, minister van Financiën. Blijft het aantal leden van de A. R. P. op acht gehandhaafd, dan zal het thans zittende Twee de Kamerlid de heer A. W. Bie- wenga deze zetel bezetten. Na 16 mei zullen in de verga dering van de Eerste Kamer niet meer aanwezig zijn voor de C. H. U.: de heren C. J. van Mastrigt, mr. J. van Bruggen en J. Reijers. Nieuw zal zijn: jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein. Wanneer de C. H. U. op zeven zetels komt, zal de burgemees ter van Onstwedde, de heer S. R. Knottnerus, deze zetel bezetten. Thans hebben twee communis ten zitting in de Eerste Kamer. Het lid H. Haken zal niet terug keren. Mevrouw H. J. van Om merenAverink zal als eenling de C. P. N. vertegenwoordigen in de Eerste Kamer. De kans is groot dat de S. G. P. na een afwezigheid van drie jaar wederom een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer zal krijgen, nl. ir. PI. van Rossum. Voor het eerst zal de P. S. P. door een afgevaardigde in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. De eerste senator van deze partij zal zijn: de heer A. G. van der Spek. Nog bruin van zijn winter sportvakantie is Prins Bernhard zaterdagmiddag van Schiphol naar Mexico vertrokken, waar hij als ere-voorzitter van de Ne derlandse delegatie het congres gaat bijwonen van de Internatio nale Kamer van Koophandel. De SUIKER WORDT 1 CENT PER KG DUURDER De suiker is met ingang van lieden een cent per kg duurder geworden. Bij beschikking van de minis ter van Landbouw en Visserij is namelijk met ingang van heden de af-fabrieksprijs van suiker verhoogd met 1,per 100 kg. Dit blijkt uit de wijziging van de prijzenbeschikking suiker 1958 die in de Staatscourant van he den wordt gepubliceerd. De af- fabrieksprijs voor suiker, inclu sief accijns en omzetbelasting is hiermee verhoogd van 88 gulden tot 89 gulden per 100 kg. De con sumentenprijs voor suiker zal dienovereenkomstig worden ver hoogd van 98 cent tot 99 cent per kg. Deze prijsverhoging houdt verband met de medio januari van dit jaar door de minister van Landbouw en Visserij vastgestel de hogere garantieprijs voor sui kerbieten van de oogst 1963. (Oogst 1962 ƒ52,— per 100 kg, oogst 1963 ƒ54,per 1000 kg). andere leden van de delegatie, onder wie voorzitter mr D. A. Delprat, C. Verolme, ir M. H. Damme en P. Dzn Goedkoop, zijn reeds eerder naar Mexico City vertrokken. Prins Bernhard wordt op zijn reis vergezeld door zijn particu lier secretaris mr A. E. van Braam Houckgeest. Hij zal het congres in Mexico City toespre ken en o.a. „enkele installaties bezoeken van Nederlandse scheepswerven, die. samenweken met Mexicaanse bedrijven". De Prins liet op Schiphol doorsche meren, dat daarmee gedoeld werd op een werf van Wilton Fijenoord en op een wat kleinere, die Verolme in Mexico wil gaan bouwen of al aan het bouwen is. Voorts zal de Prins in de Me xicaanse stad Monterrey de nieu we nylonfabriek van de A.K.U., genaamd Fibras Quimicas S. A., openen. Ook zal hij een ontmoeting heb ben met de Nederlandse vereni ging in Mexico, met oud-presi dent Alernan en uiteraard ook met de hem zo bevriende huidige president Lopez Mateos. Koningin Juliana en Prinses Christina deden zaterdag de Prins op Schiphol uitgeleide. Alle drie waren in zomerse kledij ge stoken en op het zonnige vlieg veld trokken zij de belangstelling van enkele honderden toevallige bezoekers, die samenstroomden op de balustrade. De Prins ver scheen voor het eerst sinds vele weken zonder het gipsverband om zijn rechterhand. Het mid- denhandsbeentje, dat hij tijdens de wintersportvakantie in febru ari heeft gebroken, is inmiddels weer genezen. Alleen de jongste van zijn dochters kon hem uitge leide doen, aangezien de Prinses sen Irene en Margriet zaterdag hun laatste dag in Zwitserland doorbrachten en Kroonprinses Beatrix in de Ver. Staten is. Nadat hij zich aan boord had begeven van de DC-8 „Sir Isaac Newton" van de K.L.M. zagen de Koningin en Prinses Christina, die hem op het platform na- zwaaiden, de Prins voor het lin ker raampje van de cockpit ver schijnen. Naast gezagvoerder De Jager gezeten maakte hij ,de start van het vliegtuig mee. Op maandag 29 april wordt de Prins via Montreal op Schiphol terug verwacht. In Montreal speelt zich de avond tevoren het weerzien tussen vader en dochter af, want daar komt toevallig ook Prinses Beatrix aan boord om van haar wereldreis naar Neder land terug te keren. Prins Bernhard is zaterdag avond in Mexico aangekomen. Hij werd op het vliegveld o.a. verwel komd door de Mexicaanse minis ter van Buitenlandse Zaken Ma nuel Tello en de Nederlandse ambassaderaad Tj. A. Meuds. Op 24, 25, 26 en 27 APRIL 1963 houden wij een „SHOW" in Hotel „DES PAYS-BAS" van 10 uur v.m. tot 10 uur n.m., waarop U de ongekende mogelijkheden, die dit instrument U biedt, kunt zien en beluisteren op 7 ver schillende orgels, en waar U tevens alle gewenste inlichtingen kunt ver krijgen. Toegang vrij. Kinderen zonder geleide geen toegang. U zult er instrumenten vinden van verschillende klankkleur en in diverse prijzen, voor huis, zaal en kerk. Verzuimt niet deze demonstratie te bezoeken. OOSTZEEDIJK 330 ROTTERDAM TEL. (010) 115255 Strijd in Guatemala Het militaire bewind, dat kort geleden de macht in Guatemala in handen heeft genomen, heeft in enkele bekendmakingen er kend dat er op verschillende plaatsen in het land gevechten zijn geleverd tussen regerings eenheden en militairen, die door communisten en aanhangers van ex-president Arevaio worden ge steund. Sinds enkele dagen hebben in de Belgische pers berichten ge staan, volgens welke de lijken van vier in het ziekenhuis in de Belgische plaats Aalst overleden patiënten op last van de justitie zijn opgegraven. Over de aanlei ding hiertoe deden talrijke ge ruchten de ronde. Het blad „De Nieuwe Gids" wist zaterdag te- melden dat de hoofdchirurg van het ziekenhuis, dr. De C., is vervangen, nadat hij, wegens aderverkalking, door de medische raad ongeschikt werd verklaard voor de verdere uit oefening van zijn functie. Begin april overleed in het zie kenhuis van Aalst een baby van drie dagen oud. die daar een ope ratie had ondergaan. Er is toen een klacht ingediend bij de poli tie. Het is niet bekend of nog meer klachten zijn ingediend, doch wel staat vast dat niet slechts het lijkje van de baby, doch ook de stoffelijke resten van drie andere, na operaties overleden patiënten van het zie kenhuis werden opgegraven. Zij waren allen door dr De C. be handeld. Over de uitslag van de lijk schouwing zijn nog geen mede delingen verstrekt, aldus „De Nieuwe Gids', zodat niet vast staat dat het overlijden van de patiënten het gevolg is van de ondergane operaties. Het bla.d legt echter verband tussen de gebeurtenissen in Aalst en de zaak van de Berlijn- se prof. Sauerbruck, die, na gro te faam te hebben verworven als chirurg, door een ziekte werd aangetast, waardoor hij een man werd „in wiens handen het ope ratiemes een dodelijk wapen was geworden". DODELIJK ONGELUK Op de kruising Clematisstraat- Larixlaan in Rotterdam is vrij dagavond de 73-jarige Dirk Soek op zijn fiets tegen een passeren de personenauto gebotst. Hij werd met ernstige verwondingen naar het Dijkzigtziekenhuis overgebracht, waar hij zaterdag morgen is overleden. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken te Washington heeft vrijdag op een persconferentie gezegd dat de Pathet Lao in Laos met hulp van de Vietminh proberen de koninklijke Laotiaanse regering omver te werpen. Dit wordt op gemaakt uit de verklaring van prins Soevanna Phoema, de neu- tralistische premier van Laos. waarin deze „duidelijk de schuld van de huidige toestand in Laos op de Pathet Lao werpt". De Verenigde Staten hebben enige nieuwe stappen in ge dachten om de toestand op te lossen, aldus de woordvoerder. President Kennedy zei vrijdag over de situatie in Laos, dat dit „een zaak van grote zorg" is voor de Verenigde Staten. De Amerikaanse president zei dit op de lunch van de vergadering van de Amerikaanse vereniging van dagbladdirecteuren. Wan neer de Pathet Lao blijft aanval len komt dé vraag in het geding of de overeenkomst van Ge neve, waardoor een neutraal Laos kon ontstaan, op het punt staat vernietigd te worden. De komende paar dagen zullen we kunnen zien of dit zal gebeuren, zei de president. De toestand is er „zeer ernstig". Chinese communisten brengen jonk met vluchtelingen tot zinken Te Hong Kong verschijnende Chinese dagbladen meldden za terdag dat een kanonneerboot van de Chinese communisten in het begin van de vorige week een jonk met meer dan 20 opva renden mannen, vrouwen en kinderen ter hoogte van de kust van de Chinese provincie Kwantoeng met machinegeweer tot zinken heeft gebracht. De opvarenden van de jonk wa. ren waren vluchtelingen'uit com munistisch China, die poogden Hong Kong of het Portugese Macao te bereiken. In het gezel schip van de tot zinken gebrachte jonk bevonden zich nog vijf ande re vaartuigen met vluchtelingen. De kanonneerboot, die de zes scheepjes onderschepte, bracht een ervan tot zinken. De andere vijf wisten te ontkomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1