TAXI Een verbond vol wantrouwen Persconferentie van'Sjarif Het weer Amerikaans schip door twee Mig-straaljagers bij Cuba beschoten Sowjet-Unie protesteert bij Amerika tegen aanval op Russische schepen Cuba in Radio Koek HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN ftmktrtna bfl abonnement: Ternenam ZATERDAG 30 MAART 1963 19e Jaargang Nr 5875 SAMENHANG IN HET WESTEN LOSSER DOOR WEGVALLEN VAN DRUK UIT OOSTEN NEDERLANDSE REGERING SCHENKT 50.000 AAN BALI HALVE TON VOOR BALI OP GIRO 777 WESTDUITSE RAKETDESKUNDIGE KRUG ONTVOERD BEN GOERION WIL GEMATIGDE HOUDING iTCEN BONN Fa VAN DEN HEMEL Nieuwe spanning rond Cuba Cuba: Vergissing BIDAULT ZOU NAAR BRAZILIË WILLEN Visum aangevraagd voor Brazilië Toegewezen Massale mijnontploffingen aan Oostenrijks-Hongaarse grens CMweteOT-HoofdrwJaeteur van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 AdministratieadresSmidswaï Telefoon 01150-2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2,per weel? 48 et T.nsw- n-c o "t DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentleprlls per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek; Kleine Advertenties (géén handels, advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het is een gelukkige omstandigheid dat Chroestsjov kennelijk geen behoefte voelt om zoals hij op ieder gewenst moment kan doen de spanning over Berlijn wat op te voeren, Gelukkig, om dat daarbij maar al te duidelijk zou blijken dat het Westen dat 'eensgezind tegenover hem zou moeten staan, sukkelt aan een grotere verdeeldheid dan er in tijden is geweest. Een verwarring die voortspruit uit een gebrek aan vertrouwen. Nu behoeft dat ver trouwen er niet blindweg te bestaan, het is zelfs verkieslijker als er goede gronden zijn waarop men het koestert. Die zijn echter maar met mate te vinden en min of meer vage gronden voor wan trouwen liggen als het ware opgeschept. Washington bekijkt met argwaan wat er in Bonn gebeurt, vooral na de glorierijke tekening van het Frans-Duitse verdrag, juist op een moment dat De Gaulle door het torpederen van de uitbreiding van de E. E. G. ook de kansen op een grotere economische samen werking in Atlantisch verband vernietigde. Een reeks Duitse ministers is naar de Verenigde Staten getrok- ken om president Kennedy te overtuigen dat op de bondsrepubliek gerekend kan worden, maar veel tastbaars hadden ze daarbij niet aan te dragen. En intussen voert Kennedy een briefwisseling met Eeriyns burgemeester Willy Brandt, de grootste politieke rivaal van Adenauer. KLAP IN HET GEZICHT Ook de aankondiging dat Ken nedy op zijn Europese reis in Berlijn aan zal gaan, duidt erop dat hij enige zin ziet in een dergelijke relatie. En omdat Brandt enige malen gepleit heeft voor een realistische manier om het Berlijnse probleem te rege len, waarbij hij enige concessies aan Oost-Duitsland kennelijk niet onoverkoombaar vindt, zo als Bonn, koesteren de kanselier en zijn aanhangers op hun beurt weer argwaan dat de Verenigde Staten misschien over Berlijn 'n mildere koers willen gaan vol gen dan zij gewenst achten. Dé weigering van Parijs om 'n bijeenkomst van de ministers van de Westeuropese Unie door te laten gaan nota bene uit geschreven door de Duitse mi nister van Buitenlandse Zaken Schroder betekent niet alleen een voortzetting van De Gaulles boycot van de „Amerikaanse satelliet" Groot-Brittannië, maar ook een klap in het gezicht van Schröder. De Franse poging op de bij eenkomst over financiële za ken der E. E. G. om de hele gemeenschap te bewegen een politiek te gaan voeren tegen Amerikaanse investeringen in Europa waarbij vergeten werd dat de Europese investe ringen in de Verenigde Staten vorig jaar aanzienlijk groter waren heeft vooral de Duit sers de idee gegeven dat wat Parijs zoekt, niet zozeer sa menwerking mag heten dan wel overheersing. De geest drift om het Frans-Duitse ak koord te ratificeren was in de Bondsdag toch al niet groot, maar nu taant het nog meer. JE KUNT ALLEEN JEZELF VERTROUWEN Het geharrewar over het Fran se kernzwaard en de kernmacht van de NAVO geen van bei den nog reëel bestaand heeft als basis voniyU. het door De Gaullé beleden wantrouwen dat de Verenigde Staten met hun nucleaire wapens wel altijd klaar zouden staan om in te grijpen als het oude werelddeel bedreigd wordt. Daar zijn minder redelijke argumenten voor aan te voeren dan voor de redenering dat toe neming van 't aantal kernmach ten het gevaar voor de vrede be slist niet zal verminderen. Uit de Amerikaanse poging om het aantal kernmachten beperkt te houden en toch het gerecht vaardigde Europese verlangen naar „een vinger aan de trek ker" te bevredigen, is het niet erg geslaagde idee van de kern macht der NAVO geboren. Een eerste resultaat hiervan was, dat duidelijk bleek dat Engeland in feite net als Frankrijk vast houdt aan zijn eigen kernmacht, kennelijk ook uit de overtuiging redenerend dat als puntje bij paaltje komt iemand alleen zich zelf kan vertrouwen en misschien zelfs dat niet eens. Deze reeks kan naar believen worden uitgebreid. Dat zou niet kunnen als het Westen het maar eens kon worden over een ge zamenlijke politieke gedragslijn, die gebaseerd zou moeten zijn op het feit dat de landen rond de Atlantische Oceaan nu eenmaal politiek, onderling van elkaar af hankelijk zijn. Dit zou betekenen dat geen van die landen in het uiteindelijke gezamenlijke beleid helemaal zijn zin krijgt; er zou met wat geven en nemen ge werkt ^moeten worden, zoals dat ook altijd het geval is tussen mensen in een bedrijf bijvoor beeld. Dit zich een beetje naar elkaar schikken schijnt echter niet te verwezenlijken. In de tijd toen de Russische dreiging resoluter, grover en duidelijker was ging het nog enigermate, in de begintijd van de NAVO. Men moet haast aan nemen dat het juist het wegval len van die druk uit het Oosten is die tot gevolg heeft dat de samenhang in het Westen losser wordt. (Nadruk verboden.) Koordstraat 102 - Telefoon SI 2* Terneuzen De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede, dat de regering heeft besloten om aan het Tndonesische Roode Kruis een bedrag van ƒ50.000 over te maken ter leni ging van de nood op Bali Vrijdagmorgen was voor de hulpverlening aan de slacht offers van de vulkaanuitbarsting op Bali een bedrag van 50.076,- gestort op girorekening 777 van het hoofdbestuur van het „Ne- derlandsché Roode Kruis" in Den Haag. BELGISCHE KONINGSPAAR BEZOCHT WEESHUIS Koning Boude wijn der Belgen en koningin Fabiola hebben een be zoek gebracht aan Lier. Op de foto: Alom blijde gezichten na de aankomst van het konings paar bij het weeshuis. De Indonesische zaakgelastigde voor Nederland, dr Mohammed Sjarif, heeft vrijdag op een pers conferentie in Bonn gezegd dat de Nederlandse firma's „volop gelegenheid" znllen krijgen de handel met zijn land uit te brei den, maar dat zij „geen bevoor rechte positie, daterende uit de koloniale tijd" zullen genieten. Dr Sjarif is donderdag uit Dja karta in Bonn aangekomen en zal heden naar Den Haag doorreizen. Sjarif zei optimistisch gestemd te zijn ten aanzien van het verster ken van „wederzijds begrip en vertrouwen", nu de diplomatieke betrekkingen met Nederland zul len worden hersteld. Op de vraag van een Neder landse journalist of er enige kans op bestaat dat dj „duizenden IETS KOUDER Het K.N.M.I, deelt mede: Een lagedrukgebied dat boven de Britse eilanden is gelegen trekt langzaam opvullend in oos telijke richting. De kern ervan zal heden dicht bij Nederland VRIJDAG 29 MAART v.m. n.m. Breskens 4.16 4.43 Terneuzen 4.51 5.18 Hansweert 5.31 5.58 Walsoorden 5.41 6.08 ZATERDAG 30 MAART v.m. n.m. Breskens 4.58 5.26 Terneuzen 5.33 6.01 Hansweert 6.13 6.41 Walsoorden 6.23 6.51 ZONDAG 31 MAART v.m. n.m. Breskens 5.50 6.25 Terneuzen 6.25 7.00 Hansweert 7.05 7.40 Walsoorden 7.15 7.50 MAANDAG 1 APRIL v.m. n.m. Breskens 7.00 7.43 Terneuzen 7.35 8.18 Hansweert 8.15 8.58 Walsoorden 8.25 9.08 aankomen. Het lagedrukgebied is gevuld met onstabiele lucht waarin behalve opklaringen ook buien voorkomen. Deze lucht is van oorsprong iets kouder dan die welke de af gelopen dagen over ons land is gestroomd. Ten westen van de Britse eilanden vordert een nieu we en tamelijk actieve storing in oostelijke richting. Daarentegen handhaaft zich boven Scandina vië nog steeds een uitloper van hogedruk, die de vorst in grote delen van Rusland doet voortdu ren. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets kouder Wisselend bewolkt met enkele buien. Overwegend matige wind, aanvankelijk nog uit zuidelijke richtingen, later veranderlijk. Iets lagere middagtemperatu- ren. ZON MAAN Mrt 30 31 op 6.22 6.20 April 1 6.18 2 6.15 3 6.13 4 6.11 5 6.0S onder op ondei 19.08 9.28 0.35 19.10 10.13 1.47 19.12 11.06 2.49 19.14 12.06 3.41 19.15 13.12 4.21 19.17 14.19 4.54 19.19 15.27 5.20 Het gezaghebbende Cairose blad „Al Achram" meldt, dat dr. Heinz Krug, één van de grootste Westduitse raketdeskundigen die in september uit zijn woning in München verdween, is ontvoerd en in Israël verhoord wordt, om dat Israël meent, dat dr. Krug iets te maken heeft met het ra ketprogram van Egypte, aldus het blad. De pogingen om het Egypti sche raketprogram uit te voeren worden verdubbeld „en geen psy chologische oorlogvoering of welke druk ook za] dit kunnen tegenhouden", aldus „Al Ach ram". Men zou reeds van de ex perimentele in de praktische fase gekomen zijn. MODEL CHRISTINE KEELER TERUG IN LONDEN Christine Keeler, het Londense model dat naam maakte door svoorlooos te verdwijnen en daar na weer op te duiken in Spanje, is donderdagavond aangekomen op London Airport. Christine, die hier een donkere bril draagt, ver dween op het moment dat zij moest getuigen in een rechtszaak waarbij de Britse minister van Oorlog, John Profumo, was be trokken. Zwaar karwei voor een lichte huit De dieven, die er met de grote brandkast van een politierecht bank in Bari vanddor gingen hadden een zwaar karwei. Hup buit was maar licht: ...een ver valst bankbiljet, dat als bewijs materiaal in een strafzaak moest dienen. Nederlanders en Indonesiërs"' die naar Indonesië en Nieuw-Guinea (West-Irian) willen terugkeren zich daar ooit een bestaan kun nen opbouwen, antwoordde Sja rif: „Ik vertrouw erop dat dat zal kunnen. De Nederlanders zul len in dit land in een betere po sitie verkeren dan in welk ander land ook, maar alleen omdat zij het land goed kennen. Alles hangt af van de persoonlijkheid van de betrokkenen. Er zal geen sprake zijn van voorrechten voor de Ne derlanders. Zij zullen net als ieder ander, afkomstig uit landen die normale diplomatieke betrek kingen met Indonesië onderhou den, worden behandeld. Maar ik denk dat wij een harmonische samenwerking met Nederland zullen bereiken". Wanneer de twee landen zul len komen tot volledig herstel van de betrekkingen op het niveau van ambassadeur zei hij niet te weten, maar dat zal zeker „niet al te lang duren". De Indonesische ambassade in Den Haag zal ook visa voor Ne derlandse onderdanen uitreiken, die naar Indonesië willen reizen. De voorwaarden zullen dezelfde zijn als voor andere buitenlan ders. Ook Nederlandse journaiislen zullen onder dezelfde voorwaar den als anderen naar Indonesië kunnen gaan. Of er ook Neder landse technici en deskundigen naar Indonesië kunnen, hangt van de personen in kwestie af, zo meende hij. Aanhangers van de voormalige „groep-Westerling" zullen bijvoorbeeld als deskundi gen ongewenst zijn. Ook voorma lige Nederlandse soldaten, die destijds in Indonesië zijn ingezet, zullen van geval tot geval wor den bekeken. Hierbij zal bijvoor beeld een onderscheid worden gemaakt tussen hen die zich vrij willig voor Indonesië hadden ge meld of daar verplicht heen moesten. Sjarif ontkende dat de ambas sade in Den Haag zich voorna melijk met economische aange legenheden zal bezig" houden. Nederland en Indonesië zijn bei den lid van de V. N., hebben te zamen meer dan honderd mil joen inwoners kunnen op zeer vele gebieden samenwerken, al dus Sjarif. Kenndy heeft leiding van nationale veiligheidsraad bijeengeroepen Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdagavond meegedeeld dat twee nog onbekend gebleven straalvliegtuigen 't Amerikaan se motorschip „Floridian" ter hoogte van de Cubaanse noord- Premier Ben Goerion van Is raël stelt volgens Israëlische kranten pogingen in het werk om een eind te maken aan de oampagne van de Israëlische re gering tegen Bonn naar aanlei ding van de werkzaamheden van Duitse geleerden in Egypte. De Israëlische premier, die de vorige week van vakantie is teruggekeerd, zou aandringen op een gematigder benadering van de kwestie. De 76-jarige rege ringsleider staat algemeen be kend als voorstander van Vriend schappelijke betrekkingen met West-Duitsland. Volgens de betrokken persbe richten zal Ben Goerion zondag een kabinetsvergadering voor zitten waarop, naar verwacht wordt, ernstige meningsverschil len tot uiting zullen komen. Het onafhankelijke blad „Maariv" voorspelde vrijdag „dramatische ontwikkelingen" die zelfs tot het aftreden van enkele ministers zouden kunnen leiden. De Sowjet-Unie heeft vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Moskou een protestnota inge diend tegen de aanval op de Sowjetrussische vrachtvaarder Bakoe dinsdag in de Cubaanse territoriale wateren. In de nota wordt gezegd, „dat de aanvallen op Sowjetrussische schepen niet op zichzelf staande gevallen zijn, maar provocaties die in een cen trum op grondgebied van de Ver enigde Staten worden voorbe reid". De Sowjet-Unie kan niet voor bijgaan aan „deze provocaties en is gedwongen de vraag van het nemen van toepasselijke maat regelen te overwegen om de vei ligheid van Sowjetrussische sche pen bij de vaart op Cuba te ver zekeren". Aan de Verenigde Sta ten wordt verzocht „doeltreffen de maatregelen te nemen om dergelijke provocaties te voor komen". De Sbwjetrussische re gering staat er óp dat vergoe ding verleend wordt voor de kust hebben beschoten. De ja gers schoten over voor- en ach tersteven van de „Floridian". Dit geschiedde in volle zee. De „Floridian" was uit Porto Rieo naar Miami, in Florida, vertrok ken. Er zijn onmiddellijk Ameri kaanse straaljagers naar het zeegebied, waarin de „Floridain" zich bevindt, gezonden. De gezagvoerder van het Ame rikaanse motorschip heeft in Miami meegedeeld, dat het hiér twee Mig-straalgevechtsvlieg- tuigen betrof, die tussen vijftien 'en dertig schoten voor de boeg van het schip afgaven op nog geen honderd meter afstand. De eerste officier van het schip heeft foto's' van de aan vallende vliegtuigen genomen, die vermoedelijk naar Washing ton zijn doorgezonden. Uit Washington wordt ge meld, dat president Kennedy de leiding van de nationale veiligheidsraad gistermiddag bijeen heeft geroepen om over leg te plegen over de nieuwe spanning rond Cuba, die is ontstaan na de twee recente aanvallen van tegenstanders van Fidel Castro op Russische schepen en de aanval van Mig vliegtuigen op de Floridian. De' Cubaanse regering' heeft aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 'n bood schap gezonden, waarin wordt gezegd dat de twee Mig-straalja gers „vermoedelijk per vergis sing" op de „Floridian" hebben geschoten, aldus heeft het State departement bekend gemaakt. Het ministerie zal aan de Cu baanse regering om een volle dige uitleg van het gebeurde vragen. Georges Bidault, de voormalige Franse premier en leider van een anti-Gaullistische bewe ging, heeft om 'politiek asiel in Brazilië gevraagd. Frankrijk zou hebben laten weten hiertegen geen bezwaar te hebben, aldus meldt het „Jor- nal do Brazil". De Franse ex-premier Bidault en zijn secretaris Ribeaud heb ben persoonlijk bij de Braziliaan se ambassade in Lissabon een visum voor Brazilië aange vraagd. Een juridisch adviseur van de Braziliaanse president heeft ver klaard, dat Brazilië bereid is Bidault politiek asiel te verlenen, op voorwaarde dat hij zich met geen enkele politieke activiteit bezig houdt. De Oostenrijkse politie heeft meegedeeld, dat door de dooi duizenden mijnen aan de Hon gaarse zijde van de Oostenrijks- Hongaarse grens zijn ontploft. Minstens één Hongaarse militair J.VA1HÖLCU& ccu j-Au.ugacii.ac iimitaii schade die aan de Bakoe is aan- 1 zou omgekomen en twee zouden gebracht, aldus de nota. lemstig gewond zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1