^Tflalincfact-n^e^auiie! De stakingssituatie in Frankrijk Het bezoek van president De Gaulle Persconferentie Adzjoebei gesn woorden maar daden! HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 16 MAART 1965 19e Jaargang Nr 5863 Onvrijheid - ongelijkheid en onbroederschappelijk De man die alles kan, faalt Onsociaal NOODLANDING OP KASTRUP PRINSES MARGARET BEWONDERDE KONINGIN ANNE"- WAAIER Stadje in Argentinië ondergelopen DR SOEBANDRIO ONTVANGT TELEGRAM VAN MINISTER LUNS RUSSISCHE BESCHULDIGING IN AMERIKAANSE NOTA VERWORPEN <4? Zuidkoreaanse regering afgetreden Kindertwist om hond vergt slachtoffers Küflio lie Koek Fragkering by abonnement: Terneuzen Direeteur.Hoofdredaetew I. van 6e San&e Redactie, adres; Noordstraat 55—37 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2,per week 48 et. T.nsw nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm IR et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertentie^ t-rfin handels- advertenties): 5 regels f 1.1(1 Tedere regel meer 22 ot. Kleine Advertenties bii vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Adres Bureau van dit Blad. 20 rent meer Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer; raf<,rd--"'s 10 uur. Het feit alleen al dat enige honderdduizenden' Fransen met een duidelijke steun van de pu blieke opinie al stakende duide lijk heben gemaakt dat ze maling hebben aan De Gaulle, is voor de Franse regering al een schade post die groter is dan de loons verhoging die ze de stakende mijnwerkers zal moeten betalen. Daarbij is het al niet meer van belang of dat nu elf procent zal zijn, zoals geëist of wat minder en ook niet in welke vorm de regering het compromis, of noem het haar capitulatie, giet. Waarschijnlijk zou de staking van de mijnwerkers nooit zoveel sympathie alom hebben gekre gen als De Gaulle niet zo bars de kompels als militairen had geroepen; dat was een psycholo gische fout van de eerste orde. De generaal redeneert dat hij als kapitein op het schip de bevelen geeft en dat de bemanning die maar heeft uit te voeren, ver trouwend op de rechtvaardigheid van de gezagvoerder. Dat is ook de geestelijke basis van het autoritair gezag dat hij uitoefent, voor een militair wellicht begrij pelijk, maar daarom voor de burgerij niet aanvaardbaar. De sympathie voor de stakers is erdoor gegroeid, omdat menig een die over de looneisen op zichzelf niet wenst te oordelen, in ieder geval over de soldateske bevelen om te gaan werken zegt dat de mijnwerker zomin als iemand anders dat behoeft te nemen. En wat de mijnwerkers aan sympathie wonnen, moet de president aan populariteit heb ben verloren. Dat werkt op twee manieren. Een groot deel van de steun die hij bij referendums en verkiezin gen kreeg was gekweekt door vorige successen: niets heeft'zo'n succes als succes. Wat hij voor elkaar kreeg stempelde hem tot een man, de enige in Frankrijk, die in staat was netelige zaken op te lossen. En De Gaulle had een imposante reeks van ge slaagde oplossingen te tonen. Dat trotse vaandel is nu ge schonden door dit falen tegen over de mijnwerkers, waardoor hij in veler ogen niet meer de man kan zijn die alles kan. En het tweede aspect is dat het hoofd van de staat juist het respect verloor op het sociale terrein. Het gaat er niet om dat hij niet toegaf aan een stakings actie, het gaat erom dat hij niet toegaf aan een door ieder rede lijk geachte looneis. En van de redelijkheid getui gen niet alleen de cijfers die de mijnwerkers op tafel brengen alles wordt duurder, ook de ko len die wij delven brengen bij de klant meer op, maar ons loon zakje wordt niet aangepast aan de aanspraken die het winkelen eraan stelt maar ook het feit dat ook de mijningenieurs zich solidair verklaarden en bisschop pen de juistheid van de stakings- eisen erkenden. Daar tegenin- gaande heeft de generaal zich het stempel verworven van een man die sociale onrechtvaardig heden niet alleen niet bestrijdt, maar zelfs met dwangbevelen wi] bestendigen. Ongetwijfeld zal de generaal door zijn boeiende persoonlijk heid en overtuigingskracht in een televisierede veel van de schade aan de luister van zijn persoon kunnen herstellen. Maar het zou teveel van de vergeet achtigheid der Fransen gevergd zijn als hij denkt dat hem dat voor honderd procent gelukt. En in ieder geval heeft hij in het buitenland aanzienlijk aan gezag ingeboet; daar is hij niet langer de leider die zijn natie vast in de hand heeft sinds de tot sol daten verheven mijnwerkers hun generaal gewoon laten praten. (Nadruk verboden) Een Boeing-vliegtuig van <le Fa- nam, dat een vlucht maakte van New Vork naar Stockholm, heeft donderdagmiddag met 51 mensen aan boord een noodlan ding gemaakt op een met schuim bespoten baan van het Kopen- liaagse vliegveld Kastrup. Na het opstijgen uit Oslo was aan boord van het vliegtuig nl. ontdekt dat bij de start twee banden van het landingsgestel het haduen bege ven. De foto geeft een beeld van de spectaculaire landing welke zeer goed afliep, ook al doordat de piloot de meeste benzine uit de tanks had la', en wegvloeien in zee. Door de 24-uursstaking van de meer dan 300.000 man spoorweg personeel, aangesloten bij de vier Franse spoorwegvakbonden, wer. den de verbindingen in Frankrijk vrijdag in een volledige chaos ge dompeld. Het donderdagavond uitgegeven stakingsparool werd vrijwel volledig opgevolgd. 's morgens, het begin-uur van de staking, onderweg waren, reden in de meeste gevallen d-oor tot het eindpunt van hun route, ter- In het Victoria en Albert mu seum in Londen wordt een ten toonstelling gehouden, welke is samengesteld uit 54 waaiers, be horende tot de collectie van 400 exemplaren van wijlen kolonel Messel. Op de foto prinses Margaret en haar echtgenoot lord Snowdon bij de vitrine met een waaier van gekleurde veren uit de zeventien de eeuw, bekend onder de naam „Koningin Anne". Een plaats van 2. 000 inwoners in de Argentijnse provincie Ju- juy is als gevolg van overstro ming van de rivier de San Francfsco onder water verdwe nen. De bewoners zijn naar ho ger gelegen gebied in de omge ving gevlucht en hebben al hun bezittingen verloren. Een officiële woordvoerder in Djakarta heeft gisteren gezegd, dat het telegram van de Neder landse miniester van Buitenland se Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, „onmiddellijk" naar de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, werd ge bracht, toen deze in conferentie was met president Soekarno in het „Merdeka"-paleis in Djakar ta. In de boodschap wordt het herstel der diplomatieke betrek kingen begroet, die door Indone sië in augustus 1960 waren afge broken. Dr. Soebandrio zei later tot verslaggevers dat hij niet onmid dellijk commentaar had op het telegram. De nieuwe Indonesische zaak gelastigde in Den Haag, Moham med Sharif, zei gisteren-tot ver slaggevers dat hij een opdracht onj naar Den Haag te gaan, nog moest krijgen, „maar, zoals een padvinder, sta ik altijd klaar". wijl ook enkele internationale treinen en treinen op lange bin nenlandse trajecten bleven rijden, zij het dan in de meeste gevallen met zeer grote vertraging. Voor het overige echter was de chaos vrijwel volledig. Door het uitvallen van het buurtverkeer bij Parijs, waarvan dagelijks duizenden forensen ge bruik maken, ontstonden op de wegen naar en in de hoofüstad enorme verkeersopstoppingen, terwijl de Metro, de ondergrond se spoorweg van Parijs, de stro men van passagiers nauwelijks kon verwerken. Ook de telefoon dienst ondervond moeilijkheden door de tallozen, die hun werkge vers wilden opbellen om te ver tellen dat zij hun werk niet kon den bereiken. Deze 24-uursstaking was be doeld als protest tegen het be sluit der regering om de eisen van het spoorwegpersoneel tot hogere lonen en minder arbeids uren voor te leggen aan de com missi e van „wijze mannen", die de lonen in de staats- en gena tionaliseerde bedrijven en dien sten zal moeten bestuderen. Hier door, zo vrezen de spoorwegmen sen, zullen de onderhandelingen over hun eisen, die thans via een speciale gemengde commissie worden gevoerd, in het gedrang komen. Als gevolg van deze staking gingen In geheel Frankrijk vrij dag ongeveer 600.000 man perso neel van de staats- en genationa liseerde industrieën en diensten niet aan het werk. De 240.000 stakende mijnwer kers kregen vrijdag de steun van de Franse kardinalen en bis schoppen. Deze wekten het Ka tholieke bevolkingsdeel op de sta kers te steunen. Reeds van het begin van de staking af, had de Kerk de stakers gesteund, doch tot dusver had deze steun nog slechts een lokaal karakter gedra gen. Het personeel van de aardgas- bedrijven in Lacq, in het zuid westen van het land, waar de produktie in de afgelopen tien dagen reeds was gehalveerd, heeft gedreigd vandaag het werk volledig neer te leggen, als aan hun looneisen geen gevolg wordt gegeven. Inmiddels is de commissie van „wijze mannen" vrijdag met haar taak begonnen en werden bespre kingen gevoerd met vertegen woordigers van de vakbonden in de mijn-, gas- en elektriciteitsin dustrieën. De Katholieke en communisti sche vakbonden hebben vrijdag het P. T. T.-personeel opgewekt tot afdelingsgewijze 24-uurssta. kingen, te beginnen donderdag a.s. met de bestellers, gevolgd door een staking op vrijdag van technisch personeel en op zater dag van administratieve krach ten. De socialistische vakbond heeft zich echter bij deze actie, waar aan looneisen en gewijzigde werktijden ten grondslag liggen, niet aangesloten. Een kwart miljoen arbeiders in de Franse chemische industrie zag zich vrijdag een vierde week betaalde vakantie per jaar toege kend. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft vrijdag bekendgemaakt dat de Verenigde Staten de Russische beschuldiging over de beschie ting van een Russische treiler met oefengranaten door Ameri kaanse oorlogsschepen hebben verworpen. In een nota die donderdag' op de Russische ambassade in Wa shington is overhandigd wordt gezegd, dat verleden week vri<- dag geen enkel Amerikaans oor logsschip in het gebied van de Atlantische Oceaan waar het in cident volgens Moskou plaats had, schoten had gelost die sche pen of vliegtuigen in dat gebied in gevaar had kunnen brengen. In een Russische nota van 12 maart werd, zoals gemeld, ern stige bezorgdheid geuit over het afvuren van oofengranaten door twee Amerikaanse kruisers en een torpedobootjager op een Russische treiler met koelruimte die zich op ruim 110 kilometer ten oosten van Norfolk, Virginia, bevond. In de Amerikaanse nota staat voorts, dat de door de Russen opgegeven plaats waar de trei ler tijdens het beweerde incident voer, zich een heel eind binnen een bekend gebied voor Ameri kaanse vlootoefeningen en an dere operaties gebruikt wordt. Op de bewuste dag hielden zes Amerikaanse torpedojagers daar schietoefeningen. De torpedoja ger die zich het dichtst bij de plaats van het „incident" bevond was daar altijd nog zestien kilo meter van verwijderd, aldus de nota. JL. ÜT -i De rijksvoorlichtingsdienst heeft het volgende communiqué uitgegeven over het bezoek van president De Gaulle aan Neder land. Heden, zaterdag 16 maart 1963, zullen de president van Frankrijk en mevrouw De Gaulle een kort privé contra-bezoek aan H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden brengen. De generaal en mevrouw De Gaulle zullen ten paleize het noenmaal gebruiken. Met H. M. de Koningin, Z. K. H, de Prins der Nederlanden, generaal en mevrouw De Gaulle zullen mede aanzitten Hare Koninklijke Hoog heden de Prinsessen Beatrix. Irene en Margriet alsmede de directeur van het kabinet van de president G. Galichon en mevr. Galichon, de adjudant van de president kapt. ter zee F. Flohic, de ambassadeur van Frankrijk graaf De Crouy-Chanel met zijn echtgenote, de minister van Buitenlandse Zaken mr. J. M. A. H. Luns en mevrouw Luns, de De hoofdredacteur van het Russische regeringsblad „Izves- tia", Alexei Adzjoebei, die zoals bekend een schoonzoon van Sow- jet-premier Chroesjtsjov is, ge. looft dat een aantal Europese landen spoedig zal overgaan tot erkenning van Oost-Duitsland. Hij zei op een persconferentie in de Oostenrijkse hoofdstad dat er geen verandering kan worden gebracht in het feit van de gren zen en het bestaan van Oost- Duitsland zonder wapengeweld. Maar volgens hem zal geen ver antwoordelijke staatsman het in zijn hoofd halen, een oorlog te ontketenen. In antwoord op vragen her haalde Adzjoebei dat hij geen speciale boodschap van de Paus voor premier Chroesjtsjov bij zich had. Op de vraag of de Paus Chroesjtsjov naar het Vaticaan had uitgenodigd wees de Russi sche journalist erop, dat zijn on derhoud met de Paus een privé- karakter had, „hoewel ik, als atheïst, zelfs niet verplicht zou zijn,, een belofte te houden als Ik er een aan de paus gegeven had." Ik kan u echter verzekeren, zo zei Adzjoebei, „dat de heer Chroesjtsjov, de eerste-minister van een groot land, nooit een be zoek zal afleggen zonder een uit nodiging daartoe te hebben ont vangen." „De Paus is een staatshoofd en iedere gedachtenwisseling is nuttig, zelfs al kan ér nooit spra. ke zijn van een vreedzame co- existentie tussen de godsdienst en onze communistische leer, daar deze stelsels teveel van el kaar verschillen," zo zei Adzjoe bei tenslotte. Adzjoebei veroorzaakte op zijn persconferentie grote hilariteit onder de ongeveer 150 aanwezige verslaggevers toen hij tijdens een langdurige discussie over de vrije meningsuiting in de Sowjet. Unie opmerkte: „Ons volk is het best ingelichte ter wereld." Toen de rust enigszins was weerge keerd zei hij: „Hoe kunt u dan verklaren dat de oplage van mijn eigen krant Izvestia in de afge lopen twee jaar Is verdriedub beld?" Nederlandse ambassadeur in Frankrijk mr. J. W. Beyen en mevrouw Beyen en de directeur van het kabinet der koningin jhr. mr. W. F. Röell en mevrouw Röell. Van de hofhouding zitten me de aan de grootmeesteres mevr. M. L. J. D. van Wiekevoort Crommelin geb. jonkvrouwe Texeira de Mattos. de groot meester J. J. L. baron Van Lyn- den, de dame du palais mevrouw W. A. Repelaer van Driel geb. Van der Willigen, de chef van het militaire huis luitenant-ge neraal vlieger H. Schaper, de hofmaarschalk kolonel vlieger mr. R. J. E. M. van Zinnicq Bergmann, de eerste stalmeester luitenant-kolonel W. F. K. Bischoff van Keomskerck, de ad judant van H. M'. de Koningin luitenant-kolonel W. R. A. ba ron Van Tuyll van Seropskerkcm en adjudant van Z. K. H. de Prins der Nederlanden luitenant ter zee vlieger eerste klasse G. Pauli. Een woordvoerder van de rijks voorlichtingsdienst heeft op de vraag in welk paleis de lunch zal worden gehouden, gezegd dat het om veiligheidsredenen niet mogelijk was antwoord te geven. Ook kon hij geen mededelingen doen over de tijd of plaats van aankomst van de president. In antwoord op een andere vraag zei de woordvoerder dat Prinses Beatrix thans in zoverre van de mazelen is hersteld dat zij mede kan aanzitten. De regering van Zuid-Korea heeft bekendgemaakt dat zij is afgetreden Het kabinet liet generaal Tsjoen Hi Park, de voorzitter van de hoge raad die de macht in het land uitoefent, weten dat het afgetreden is om de „mo rele verantwoordelijkheid" op zich te nemen voor de samen zwering tegen het bewind die de vorige week is ontdekt. Woensdag heelt de hoge raad bekendgemaakt, dat generaal Joen Koen Kim. ex-voorzitter van de raadscommissie voor bui tenlandse betrekkingen, in ver band met de samenzwering ge arresteerd is. In totaal zijn 21 mensen gearresteerd. Dinsdag zei de minister van Defensie Bioeng Kwoen Parfk dat hij van plan was zijn functie neer te leggen in verband met de sa menzwering. Vóór de regering aftrad, had den 70 militairen betoogd voor bet gebouw van de hoge raad in Seoel. Zjj eisten het aanblijven van generaal Parks militair be wind en verzetten zich tegen het plan van de generaal om de macht in augustus over te dra gen aan een regering van bur-, gers. Ook eisten de militairen de te rechtzitting van hen, die verant woordelijk zijn voor de mislukte staatsgreep. De betogers werden verspreid. In mei 1961 werden de regering-John Tsjiang omver geworpen door Park en de zij nen. Park vormde toen een mili taire junta. Generaal Tsjoeng Hi Park heeft de arrestatie bevolen van de militairen die vrijdagmorgen voor het gebouw van de hoge raad gedemonstreerd hebben. Hij wil de betogers streng laten straffen. Twee kinderen van het 260 kilometer ten oosten van Inzmih gelegen Turkse dorp Akgun kre« Een ruzie om een hond. Volwas» senen bemoeiden zich ermee, hetgeen voor andere volwassenéli aanleiding werd zich er ook me» de in te laten. Resultaat: eer) vechtpartij op leven en dood/ waarbij vijf personen het leven lieten en acht worden gewond. De politie wist tenslotte met krachtige hand de orde te her- stelien. Nonnlstiniii i't:> Telefoon 8128 '■ernetizen WISSELVALLIG Met een matige en later krach tige wind tussen zuidwest en zuid wordt het komende etmaal zachte lucht naar ons land ge voerd. In deze lucht zullen de midagtempcraluren in het noor den van het land tot omstreeks 12 en in het zuiden tot omstreeks 15 graden oplopen. Op de Wadden eilanden blijft de temperatuur echter enkele graden lager. De zuidwestelijke tot zuidelijke luchtstroming wordt veroor zaakt door een depressie, die van ,iet zeegebied ten westen van de Golf van Biseaje naar Ierland trekt. Vóór de depressie uit trekt eerst een zwakke rug van hoge» luchtdruk over ons land, hetwelk met opklaringen gepaard zal gaan. Later neemt op de nadering van het frontensysteem de bewol king weer toe. Hieruit zal enige regen vallen. medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zacht weei- Opkiaringen, later weer toene mende bewolking gevolgd door enige regen. Matige, later krach tige wind tussen zuidwest en zuid. Voornamelijk in de kustprovin cies iets hogere temperaturen. ZATERDAG 16 MAART v.m. n.m. Breskens 5.15 5.37 Terneuzen 5.50 6.12 Hansweert 6.30 6.52 Walsoorden 6.40 7.02 ZONDAG 17 MAART v.m. n.m. Breskens 5.55 6.21 Terneuzen 6.30 6,56 Hansweert 7.10 7.36 Walsoorden 7.20 7.46 MAANDAG 18 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.46 7.21 8.01 8.11 n.m. 7.13 7.4S 8.28 8.38 ZON MAAN op ondei op onder Mrt 16 6.55 18.44 0.11 9.39 17 6.52 18.46 1.16 10.09 IS 6.50 18.4S 2.18 10.46 19 6.48 18.50 3.18 11.32 20 6.45 18.51 4.11 12.28

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1