Scheepsramp in het Nauw van Bath Eisen in proces Petit Clamart LAATSTE NIEUWS HET WEE WEERBERICHT HOOGWAFER en MAANSTANDEN 2 doden 4 vermisten DE AARDBEVING IN L1R1E Oneindig: groot is het leed dat is aangericht in de Libische stad Barce, welke door een zware aardbeving is getroffen'. Foto: Een dakloos geworden vrouw trekt met haar kind en enige geredde eigendommen door de ruïnes, op zoek naar een nieuw tijdelijk onderkomen. De hulp verlening is inmiddels goed op gang gekomen. TÉ KOOP zelfrijdende kampeerauto merk DAF 5 pers. slaapplaats, com pleet met zonnetent. Te bevragen: Fa J. G. MEIJER ZONEN Noordstraat 25-27 - Axel Tel. 01155—795 f - OOSTZEE AFGESLOTEN DOOR IJSBARRIERE De toegang tot de Oostzee is door een ijsöarrière van 50 tot 80 cm dik geheel afgesloten, waar. door ongeveer 70 schepen van verschillende nationaliteiten niet kunnen varen. Uit Zweedse, Rus sische en Finse havens zijn ijs- brekers op weg naar het Katte gat om een vaargeul in het ijs veld te maken. Door d.e westenwind stapelen aan de Zweedse Westkust de schotsen zich op. r<er «Wl Tfi Ct; mlnfmUW! PCt advertentie f2.40 Pntirtek* Kinine AdwrtenMpq f—AAn hftftdefg. #dv«»rt/">»«es)s reee's f 1.10 Iedere re-»e? meer 22 ct Kleine Advertenties bii vooruitbetaling. Vermelding- Rrfnven onder nnrnmer. of: Adres Bureau van dit Rtad 20 cent meer Inzending advertenties te s namiddags 2 uur. Voor hef maandagnummer: 7aferdr~s 10 muf". Fïankerias b$ abonnement: lerneusea Directeur-Hoofdredacteur van de Sande Redactie adres- Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon «1150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— eer kwartaal: per tnaand f2.--: Pet week 48 et T.naae nra 0 et. DINSDAG 26 FEBRUARI 1963 19e Jaargang JSfr 5847 Versebiint flaeelitks Uitgeefster N. V. v/h Firma P J van de Rande te Terneuzcm De aanslag op De Gaulle In het proces tegen de groep activisten die op 22 augustus j.I. in Petit Clamart een mislukte aanslag pleegde op president De Gaulle, is maandag tegen zeven van de vijftien beklaagden de doodstraf geëist. De openoare aanklager, gene raal Gerthoffer, eiste de hoogste straf tegen de leider van het complot, de 36-jarige luitenant- kolcinel bij de luchtmacht Jean- Marie Bastien-Thiry, het hoofd van het overvalcommando, de 37-jarige gedeserteerde luitenant Alain Bougrenet de la Tocnaye, de 36-jarige voormalige légio- nair Gerard Buisines en de nog voortvluchtige 39-jarige Georges vVatin, die beiden de auto van de president zouden hebben bescho ten, alsmede tegen Serge Bei- nier Lajos Marton en Gyula Sari, die niet in de rechtzaal aan wezig waren. Voorts werd levenslange ge vangenisstraf gerequideerd tegen Jacques Prevost, Louis de Conde en Jean-Pierre Naudin, van wie de laatste twee niet aanwezjg waren. Tegen Pascal Bertin, Pierre Magade en Lazlo Varga werd 20 jaar geëist, terwijl tegen Alphonse Constantin en Etienue Ducasse de eisen vijf en drie jaar gevangenisstraf waren. De openbare aanklager betoog de, dat het verweér van de be klaagden dat zij president' De Gauiie slechts hadden willen ont voer n om hem „terecht te laten staan wegens schendingen van de grórMwm'". %eén steek lüeM. Hij achtte het onmogelijk dat de samenzweerders een dergelijk plan zouden hebben kunnen uit voeren. Piet grote wapenarsenaal waarover zij beschikten, duidde zijns inziens ook op andere be doelingen. Daarom concludeerde hij dat het duidelijk gedaan was om een moordaanslag. Vvat de beweegredenen betreft die de beklaagden hadden aange voerd protest tegen het ver raden en in de steek laten van de bevolkingsgroepen in Algerië d.e de band van dit land met Frank rijk wilden handhaven ver klaarde generaal Gerthoffer, dat er juridisch en moreel gezien geen sprake is geweest van ver raad of in de steek laten. Hij her innerde er aan, dat generaal Lyautey het al een historische waarheid had genoemd, dat het zich ontwikkelende Noord-Afrika zich van het Franse moederland zou losmaken. Voorts merkte hij op, dat in de Franse grondwet staat, dat hét „de missie van Frankrijk is de volkeren er voor ABADESA HEEFT GEEN MENSEN VAN HET RAMPSCHIP AAN BOORD GENOMEN Negentien opvarenden van de „Abadesa" zijn na middernacht in Vlissingen aangekomen, waar zij in 3 hotels zijn ondergebracht. Opvarenden van de Aba desa verklaarden met na druk dat de Abadesa geen opvarenden van het ramp- schip aan boord heeft ge nomen. DE RASSENKWESTIE IN DE VER STATEN Het Amerikaanse opperste ge rechtshof te Washington heeft maandag beschuldigingen we gens vredebreuk tegén 187 ne gers, die voor rassengelijkheid op het terrein van het kapitaal van de staat Zuid-Carolina had den gedemonstreerd, terzijde ge legd.-Het hof was van oordeel, dat de autoriteiten van Zuid- Carolina door de 187 betrokkene middelbare scholieren en stu denten „te arresteren, schul dig te bevinden en te straffen onder omstandigheden, zoals leze in de processtukken zijn vermeld, inbreuk hebben ge maakt op de in de grondwet be schermde rechten op vrije me ningsuiting, vergadering en op vrijheid om grieven in petities kenbaar te maken." De demonstratie vond plaats te Columbia in maart 1961. De echtgenote van de kapi tein is gistermorgen aan boord van het schip gekomen, zo deelde de vertegenwoordiger van de rederij in Vlissingen, ir Verstrate, mede. Hij heeft haar gistermorgen met de loodsboot aan boord van de Fanamees ge bracht. Zij zou een reis met haar man aan boord van de tan ker meemaken. DE „AAGTEDITK" HAD AANVARING MET. ZWEEDS VRACHTSCHIP Ter hoogte van Brurisbütteikoog is maantinmrdddng het 7.6.46 brt grote Nederlandse vrachtschip „Aagtedök" aangevaren door het 3.S77 brt metende Zweedse vrachtschip „Citos". Beide sche pen liepen averij op. Geen van de onvarenden werd gewond. Beide schepen worden naar Hamburg gesleept. Van de „Aagtedijk" werd de scheepswand aan stuurboordzijde opengescheurd. Het schip kreeg ook aan bakboordzijde e-an gat. De machinekamer liep vol water. Van de „Citos" werd een bouw sel op het voordek weggedrukt en spleet het voorschip tot aan het ruim Volgens het bergings bedrijf Wulff is er nog geen aan leiding de bemanning van de twee schepen te halen. Op de „Aagtedijk" kunnen elk moment de reddingboten worden neergelaten. De bemanning heeft de zwemvesten aangetrokken. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de schotten bezwijken. Ook bij de „Citos" zijn het de waterdichte schotten, die het ruim droog houden. op te leiden, dat zij zichzelf kun- nen besturen." Tenslotte be toogde de openbare aanklager, dat men geen onderscheid mag maken tussen Frankrijk en zijn staatshoofd. Tot de vijf leden van het hof en hun plaatsver» vangers zei hij: „De mannen die u moet oordelen hebben de hand aan Frankrijk zelf geslagen." De negen beklaagden die in de rechtzaal aanwezig waren, ver» toonden geen tekenen van emo tie. bij het voorlezen van het re quisitoir. Vamorgen komt de verdedi- ging aan het woord. Er zijn 14 advocaten bij de zaak betrokken. Georges Wat in te gen wie bij verstek de doodstraf werd geëist, wordt ook gezocht in verband met het op 15 februari ontdekte komplot om president De Gaulla bij een bezoek aan de Parijse krijgsschool te vermoorden. Plaatselijk meer bewolking Boven het noorden van ons land bevindt zich het centrum van een hogedrukgebied met een luchtdruk van 1033 mb. Als ge volg hiervan is de wind zwak en treedt in de nacht een sterke temperatuurdaling op, waarbij plaatselijk mist ontstaat. Achter een front dat zich uitstrekt van Zuid-Zweden stroomt vergezeld van sneeuwval koude lucht uit Scandinavië Nood-Oost-Europa binnen. Dit front wordt vooraf gegaan door een gebied met veel bewolking dat zich langzaam in westelijke richting beweegt en vandaag het noordoosten van het land kan bereiken. Elders is het overwegend zonnig met mid- dagtemperaturen rond het vries punt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Plaatselijk meer bewolking In de ochtend plaatselijk mist. Later, voornamelijk in het noord oosten van het land toenemende bewolking ea lichte vorst; elders overwegend zonnig en tempera turen oplopend tot om het vries punt. DINSDAG 26 FEBRUARI Breskens v.m. 3.15 n.m. 3.44 Terneuzen 3.50 4.19 Hansweert 4.30 4.59 Walsoorden 4.40 5.09 WOENSDAG 27 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 5.56 4.23 Terneuzen 4.31 4.58 Hansweert 5.11 5.38 Walsoorden 5.21 5.48 ZON MAAN op onder op onder ""ebr. 26 7.35 18.12 9.03 21.30 27 7.33 18.14 9.27 22.53 28 7.31 18.16 9.52 (Van .een speciale A. N .P.-verslaggever.) Laat in de avond nog joegen in de maanloze duister nis over de Westerschelde de vlammen huizenhoog uit het wrak van de Panamese tanker Miraflores. die gister middag op slechts enkele honderden meters uit de kust van Zuid Beveland, volbeladen met 30.000 ton ruwe olie, midscheeps en met vernietigende kracht werd geramd door de Britse Abadesa, eveneens een olieschip, dat kort na het middaguur met 19.000 ton stookolie uit Antwerpen was vertrokken. Het inferno markeerde de plaats waar zich om kwart over vier een van de ergste scheepsrampen van de laat ste jaren in de Zeeuwse wateren heeft afgespeeld. Het ongeluk gebeurde in de smalle vaargeul nabij de Belgi sche grens, het beruchte Nauw van Bath, dat de trieste faam heeft gekregen van schepenkerkhof van de Wes terschelde. met elkaar verstrengeld lagen en bovendien de Griekse supertan ker „Livanos" in een geslaag de poging om de brandende sche pen te ontwijken dicht daarbij was vastgelopen op de plaat van Saaftinge. Ook voor de „Abadesa" dreigde een catastrofe, want direct 11a de botsing sloegen ds vlammen over pp haar voorschip. Men slaagde er gelukkig in het vuur daar té localiseren. Later op do middag kwam de „Abadesa" los van de Panamese tanker. De gezagvoer der, die al 19 man naaf do wal had laten brengen, probeerde zijn schip op een bank te zetten. Voor de „Miraflores" was die uitweg er niet meer. Terwiil men oq de Britse tanker nog verbijs terd begon aan de blussing, lagen de meeste opvarenden van het Panamese schip al in het water en probeerden zij vertwijfeld weg te komen van de vlammen, die zich over een steeds groter opper vlak uitstrekten. Het werd voor hen een wanhopig gevecht teger De brandende tanker VAART OP ZEEUWSE WATEREN LEVERT WEER MEER MOEILIJKHEDEN OP Ijsmassa's weer toegenomen Overzicht van de ijstoestand op 25 februari, medegedeeld door de Nederlandse IJsberichtendienst van de Rijkswaterstaat te Den Haag. Het toenemen van het ijs levert vooral voor de vaart door de Zeeuwse wateren weer meer moeilijkheden op. Er wordt in verband hier mede op gewezen dat op dit traject bij bepaalde getijfase, de ijstoestand zodanig zwaar is dat hier slechts vaart mo gelijk is voor schepen met een machinevermogen boven 300 pk. Door het kanaal door Zuid- Beveland is ook alleen maar vaart mogelijk voor schepen met een vermogen boven 300 pk. In de gehele Westerschelde bevindt zich rgeds weer veel drijfijs. De Oude Maas is ijsvrij. Hierdoor is in het Spui Oud- Beijerland bereikbaar. I11 de haven van Maasbracht is het ijs ook sterk toegenomen. De gevolgen waren zó ver schrikkelijk, dat ook nu nog de bewoners van Bath er slechts huiverend over durven te spre ken. Vreselijk gezicht „Ik hoorde een harde klap", zei iemand die op de dijk liep, „en direct spoot de brandende olie zwartgeblakerd omhoog over het schip uit. Mensen gilden, een paar sprongen al in het wateer om te ontkomen aan het vuur, dat zich snel over de golven ver spreidde. Het was een verschrik kelijk geztent". In Krabbendijke 10 km ver der dacht men even aan een zonsverduistering, toen de wind enkele minuten later de roet zwarte wolken over het land dreef. Daar ook liepen de mensen uit de huizen om te zien wat er aan de hand was. krijgen, maar er was geen hou den aan. De „Abadesa" ramde ons midscheeps en vrijwel direct sloegen de vlammen uit de tank. Tn tien minuten stond de „Mira flores" vanaf de brug tot het achterschip in lichte laaie. Van een gecoördineerde red dingsactie was geen sprake meer-. Enkele mannen hebben de vlammen en de uitputting. Maar 't bergingsvaavtuig „Ary" kwam gelukkig voor hen op tijd. Bemanning van boord De toestand op de „Abadesa", waarvan het voorschip in bran 1 stond, werd zó kritiek, dat de bemanning van boord ging. Zij fAdv.) Reumatiek Griep Migraine Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn Spit TOGAL TQGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL HELPT HELPT HELPT HELFT HELPT HELPT HELPT Twee doden vier ver misten Aan boord bevonden zich, vol gens verklai'ingen van over levenden, 39 personen: 37 Ita lianen, onder wie de echtgeno ten van de kapitein en van de eerste machinist, de Belgische roerganger Kose Gareel (3/1) uit Gent en de Belgische loods Van der Torre. Gareel,' de beide vrouwen en 25 bemanningsleden werden door en door nat en verkleumd in Bath aan wal gebracht door Van der Akker's bergingsvaartuig „Arie". De loods werd met een van de opvarenden, die overleed, door de Groningse kustvaarder „Panda" afgeleverd in Hansweert. Vier of vijf man zijn vermoedelijk opge pikt door de „Abadesa". Vast staat dat de derde machinist van- het Panamese schip in de machi nekamer in de vlammen is omge komen. Vier man worden nog vermist. Onder hen zijn de kapitein Giaco- mo Verolda (59) uit Genua en zijn eerste stuurman. Uit zijn roer Roerganger Rose Careel is een van de weinigen geweest, die het ongeluk heeft zien aanko men. „Bij Bath liep het schip uit zijn roer", vertelde hij gister avond in het Dorpshuis van Ril land, waar de drenkelingen wer den verzorgd. „De tanker kwam dwars over de geul te liggen. We hebben nog van alles gedaan om haar wees in de goede koers te ,-iog geprobeerde een sloep te strijken, maar de bcot s.ond on wrikbaar vast aan het dek. On der de bemanning brak 'n paniek uit, vertelde Careel. Tien a vijf tien man sprongen vóór mij overboord, Enkele probeerden nog de vlammen te blussen, maai de hitte was zó enorm, dat zij de vlammen zelfs niet konden bena deren. De kapitein gaf ons op dracht het schip te verlaten. Ik deed een reddingsgordel aan en sprong in het water waarop de vlammen zich al uitstrekten". Careel heeft een half uur voor zijn leven moeten zwemmen. „De vlammen kwamen langzaam dichter en dichter bij me. Op een gegeven ogenblik dacht ik dat het gedaan was met me, want door de kou kon ik nauwelijks meer een meter zwemmen". Hij werd op het nippertje gered door de ,;Ary". Het schip haalde hem als eerste van de drenkelingen Mit het water toen de vlammen nog maar twintig meter van hem af waren. Scheepvaartverkeer werd gestaakt Het scheepvaartverkeer werd lirect gestaakt, omdat de „Mira flores", die al korte tijd later over haar gehele lengte een onheil spellende loeiende fakkel was en de „Abadesa" in de vaarroute Jog een beeld van de scheeps- ram werd in Hansweert aan wal ge bracht. Deze beslissing werd om streeks kwart over negen ge nomen. Kort voor deze beslissing werd genomen deelde kapitein Ri chards telefonisch via de mar conist van het schip mee, dat hij het bericht, dat de brand zich had uitgebreid, kon bevestigen noch ontkennen. Gevraagd of het schip zijn weg vervolgde en of alles goed aan boord was, ant woordde de radio-telegrafist: „Wij varen helemaal niet. Wij zijn voor anker gegaan. Wij aan boord maken het allen goed. Er zijn geen ongelukken gebeurd. In het geheel geen ongelukken". Negentien opvarenden van de „Abadesa" zijn door het douane vaartuig „Alk" naar Hansweert gebracht. Uit Vlissingen vertrok een autobus, die deze mensen zou ophalen. Zij zullen in Vlis singen in hotels worden onder gebracht. Brand geblust De brand op de „Miraflores" is gisteravond omstreeks 10 uur ge - blust. In de machinekamer ver richtten mannen van de sleep boot „Holland" de nablussings- werkzaamlieden. De sleepboot „Holland" van Sleepdienst Muller uit Terneu- zen beeft een groot aandeel ge had in de blussingswerkzaam- heden bij de brand op de „Mira flores". De bemanning van deze sleper is het vuur te lijf gegaan met snelblusapparatiiur. De „Holland" had 3500 kg soliuim aan boord. De „Abadesa" stoomde gister avond met een rampbenv-nnteg op eigen kracht terug naar Ant werpen, waar het in de loop van de nacht werd verwacht. (Zie verder pagina 2) NIEUW AMERIKAANS RUIMTESCHIP De Verenigde Staten hebben een nieuw type ruimteschip ont wikkeld, dat eer, astronaut na een ruimtevlucht ongeveer zes tienhonderd kilometer door de atmosfeer kan sturen en waar mee hij een geleidelijke en ho rizontale land'ng kan uitvoeren. Het toestel, M-2 geheten, is vleugelloos, halfkegelvormig en iweft een stomne neus. Er zijn uitgebreide proeven mee ge nomen in een w'ndtunnel en de eerste proefvlucht wordt waar schijnlijk in het vroege voorjaar gemaakt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1