Socialistische leiders bespraken .Europese ontwikkelingen Rede van Dean Rusk Waarschuwing aan adres van Indonesië Arrestaties in Bagdad Conjunetuurtest over januari 1963 Heden hervatting ontwapeningsconferentie Onrustbarend tekort aan leerkrachten bij V. G. L. O. Valscherm redde Nederlandse zweefvlieger VERENIGDE STATEN GAAN DOOR MET POGINGEN OM TOT KERNSTOPVERDRAG TE KOMEN RUSSISCHE BEDREIGING OM CUBA SNOEVERIJ Chroesjtsjov over de economische betrekkingen met Finland Amerikaanse helikopters boven Zuid-Vietnam beschoten SCHRIKTE GRONDPRIJS IN SLOEGEBIED ENGELESE INDUSTRIE AF CHINESE NOTA OVER KASJMIER Overval in Columbia Spoorwegon geluk in Spanje EERSTE TOMATEN De grondverschuivingen bij Napels Veroordelingen in Span] d m WEER H80GW4fER im- en MAANSTANDEN Frankerüts bfl abonnement: lerneuzea Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 - 2073 Gironummei 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal: per maand t 2,—: pier week 48 et Losse nrs 9 ct. MAANDAG 25 FEBRUARI 1963 19e Jaargang Nr 5846 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen AdvprtpnttpprHc ner mm 16 et: minimum per advertentie f 2.40 Rubriek: Kleine Advertentie* teêên handels, advertentie»): 5 reeels f 1,10. Tedere seee! meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 rent meer Inzending advertenties te s namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Socialistische leiders uit de zes landen van de Europese econo mische gemeenschap en van En geland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Denemarken zijn het afgelopen weekeinde in Brussel bijeengeweest ter bespreking van da toestand in Europa na het mislukken van de conferentie over de Britse toetreding tot de EJ5.G. De conferentie, die onder voor zitterschap stond van de Duitse socialistische partijvoorzitter Ol- lenhauer, had het karakter van „particulier" overleg en er werd geen resolutie in stemming ge bracht over een gezamenlijk te volgen gedragslijn. Het overleg zal trouwens op 4 en 5 april in Londen worden voortgezet, nadat intussen dit nieuwe gesprek op technisch niveau zal zijn voorbe reid. Er waren dus geen formele be sluiten, maar na afloop werd me degedeeld dat er wel eenstemmig, held bestond over twee te volgen hoofdlijnen: 1. Hetgeen in de E.E.G. is be reikt, mag niet verloren gaan. Besluiten en afspraken moeten worden nageleefd en het verdrag van Rome moet worden uitge voerd.; 2. Bij het uitwerken van nieuwe maatregelen zal overleg worden gepleegd om te voorkomen, dat de landen van de E.E.G. en van de Europese vrijhandelsassocia tie verder uit elkaar drijven. Voorts bestond er volgens een Belgische woordvoerder algeme ne overeenstemming over het feit, dat het Franse veto in de onderhandelingen met Engeland wordt gevolgd door tegen Frank rijk gerichte represailles. Met na me zou ondermeer ter sprake zijn gebracht een uitstel in de onder tekening van de nieuwe associa tieovereenkomst met de 18 (waarvan 14 voormalig Franse) Afrikaanse landen. Aan het gesprek werd niet deelgenomen door de nieuwe voorzitter van de Britse Labour- partij, Wilson. Hij zou zondag ochtend per vliegtuig uit Londen in Brussel aankomen, doch ten gevolge van de mist moest deze vlucht worden afgelast. Het Labour-standpunt werd vertolkt door de „minister van het schaduwkabinet", Walker. Naar in conferentiekringen moderne coiffures dt betere toiletartikelen eleetrische ontharing boutique roberl voorts werd vernomen kwam uit diens verklaringen nogmaals de afwijkende mening tussen de Britse socialisten enerzijds en van de andere Europese socialis ten anderzijds naar voren ten aanzien van de verhouding tus sen Engeland en de gemeen schap. Bij het ontbreken van een gemeenschappelijk doel is het op stellen van een gemeenschappe lijk plan zoals trouwens tevo ren reeds was overwogen nie'. de onmiddellijke bedoeling ge weest, zo werd verklaard. Het gesprek had ook veel meer betrekking op de verhouding tus sen de E.E.G.landen en de Euro pese vrijhandelsassociatie, dan op de politieke achtergronden van de huidige situatie. De vice- voorzitter van de Europese com missie van de E.E.G., dr S. Mans- holt, had in zijn verklaring voor al op dit laatste aspect de nadruk gelegd. Hij kreeg daarbij de steun van de Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, Spaak, die de houding'van president De Gaulle scherp laakte. Op de conferentie is ook het FransDuitse verdrag ter spra ke gekomen. Van Duitse socialis tische zijde werd verkjaard, dat dit verdrag slechts aanvaardbaar zal zijn, indien de „E.E.G.-clausu- le" er in wordt opgenomen, waar in wordt bepaald dat E.E.G.-bepa- lingen prevaleren boven bilatera le afspraken. De conferentie werd van Ne derlandse zijde behalve door dr Mansholt bijgewoond dcor de voorzitter van "de P.v.d.A., de heer Suurhof, en de voorzitter van de fweede-Kamerfractie van de P.v.d.A., dr Vondeling. Tijdens de in Jumin (Argenti nië) aan de gang zijnde wereld kampioenschappen zweefvliegen moest de Nederlander Arie Breu nissen uit Brummen zich zater dagmiddag per parachute in vei ligheid stellen, toen zijn toestel, sen Slingsby Skylark 3, tijdens de vlucht door een breuk onklaar raakte. De heer Breunissen liep geen letsel op. Het toestel moet geheel als verloren worden be schouwd. Arie Breunissen, die secretaris- nenningmeester is van de Gelder se zweefvliegclub, won vorig jaar het Nederlands kampioen- schao zweefvliegen. Hij bezit het gouden zweefvliegtuigprestatie- brevet met twee diamanten voor doel en afstandsvlucht. De Verenigde Staten zullen hun pogingen o'm tot een kern- stopverdrag te komen voortzet ten ondanks de weinige vooruit gang die in Genève is gemaakt, zo heeft de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, vrijdag op de jaar lijkse conferentie voor interna tionale aangelegenheden in Cin cinnati gezegd. Rusk zei ervan overtuigd te zijn „dat de leiders van de Sow- jet-Unie evenals wij belang heb ben bij het vermijden van een afslachting met kernbommen. Wij geloven dat zij met de an dere landen de bewapenings wedloop willen intomen". De politiek van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties in Kongo is door de feiten ge rechtvaardigd. In de laatste 31 maanden is er een einde ge maakt aan drie afscheidingen, de communistische in het noor den, de diamantsmokkel in het centrum van het mijngebied in Zuid-Katanga, en de Verenigde Naties zijn er in geslaagd de ter ritoriale en politieke onafhanke lijkheid van dit land te bewaren. Uit de operaties van de V. N. in Kongo kan men de lering trekken dat „een internationale Heden wordt in Genève de ont wapeningsconferentie voortgezet. Zoals bekend zijn de onderhan delingen voorlopig vastgelopen op de belangrijke kwestie van het aantal inspecties ter plaatse, die nodig zijn om de naleving van een verdrag over het stopzetten van de kernproeven te garande- De Amerikanen hebben de Russen laten weten, dat zij even tueel bereid zijn genoegen te ne men met zeven inspecties per jaar op Russisch grondgebied, mits de Russen instemmen met „zinvolle" inspecties. Voor deze concessies hielden de Amerika nen vast aan minimaal acht in specties per jaar. Intussen heeft Koeznetsof, de leider van de Russische delega tie, verklaard, dat hij, overeen komstig Chroesjtsjofs aanbod, niet verder wil gaan dan twee of drie inspecties. En dit aantal is voor het Westen onaanvaard baar. De acht neutrale landen op de conferentie blijven aandringen op hervatting van onderhandelingen over het stopzetten van de kern proeven die hout snijden. Zij zul len morgen bijeenkomen om een voorlopige balans te maken van de toestand. De Russen hebben de afgelo pen week een verklaring inge diend over een niet-aanvalsver drag tussen de landen van het verdrag van Warschau en de lan den van de NAVO. De Amerika nen hebben hierop gereageerd met de mededeling, dat de confe rentie nu niet het geschikte fo rum is voor overleg over een der gelijk verdrag, daar dit ook be trekking heeft op de veiligheid van veel landen, die niet op de conferentie vertegenwoordigd zijn. Intussen is Koeznetsov zater dag naar Moskou vertrokken. Tij'- dens zijn afwezigheid zal Tsarap- kin de Russische delegatie leiden. De Russen in Genève wilden niet zeggen waarom Koeznetsof ver trokken is. NA VERKEERSONGELUK OVERLEDEN De 63-jarige timmerman J. Coolen van de Garenkokerskade te Haarlem, die vrijdagmiddag op de Westelijke Randweg in zijn woonplaats door een auto bus was aangereden is in de nacht van vrijdag op zaterdag in een ziekenhuis overleden. De autobus, sloeg van de Zijl- weg linksaf om de Westelijke Randweg te bereiken. De heer Coolen kwam op zijn fiets van tegenovergestelde richting en reed door een rood licht. De autobus reed tegen de bagage- Irager en de man viel. Met een hersenschudding werd hij naar een ziekenhuis vervoerd. strijdmacht een botsing tussen de mogendheden waardeloos kan maken". In Kongo kan alles wat gewonnen is verloren gaap „wanneer wij door moeilijkhe den gedwongen worden te vroeg te vertrekken, nu het ogenblik gekomen is om dit land op te bouwen", aldus Rusk. Amerikaanse reactie op toespraak van Malinovski Amerikaanse functionarissen hebben naar aanleiding van de opmerking van de Sowjetrussi- sche minister van Defensie, Ma linovski, volgens welke een aan val op Cuba de derde wereld oorlog zou betekenen, verklaard dat dit „het soort Russische snoeverij is dat gewoonlijk op de dag van het rode leger wordt ge hoord". Malinovski had voor noemde uitlating gedaan op een bijeenkomst in het Kremlin in verband met de vijfenveertigste verjaardag van leger en vloot van de Sowjet-Unie. In Ameri kaanse officiële kringen werd gezegd, dat de maarschalk een typisch Russische lijn had ge volgd door eerst te waarschu wen voor een niet-bestaande be dreiging en daarna te pogen, te bewijzen dat de Russische kracht de V. S. ervan weerhoudt, haar uit te voeren. Volgens het Sowjetrussische nieuwsbureau Tass heeft pre mier Chroesjtsjov tijdens een maaltijd op de Finse ambassade ter ere van de Finse premier Karjalainen opgemerkt, dat de Sowjet-Unie een pijpleiding voor aardgas en olie naar Finland zou kunnen aanleggen, om aan dat land Sowjetrussische olie en aardgas te leveren. Volgens Tass zei hij„Niemand geen enkel kapitalistisch land, kan deze produkten goedkoper aan Fin land verkopen dan de Sowjet- Unie. Dit is geen propaganda. Dit is rekenkunde". Chroesjtsjov zei voorstander te zijn van uitbreiding van de economische samenwerking tus sen de Sowjet-Unie en Finland. „Bedrijfskringen en de werken de bevolking van Finland zou den alle sterk kunnen profiteren van uitbreiding en ontwikkeling van de economische banden met ons land. Dit zou wederkerig voordelig zijn en het zou ook een goed voorbeeld zijn voor andere landen van volkomen sa menwerking op basis van de be ginselen van vreedzame co-exis tentie van twee landen, die be lang hebben bij consolidering van hun betrekkingen en het plaatsen daarvan op een stevige en brede economische funde ring", aldus Chroesjtsjov. De Finse premier was het met Chroesjtsjov eens, dat „op het gebied van economische betrek kingen gestreefd moet worden naar het bereiken van resultaten, die beter zijn dan vroegere, en aan de economie en de volken van beide landen ten goede zul len komen. Twee hefschroef vliegtuigen van het Amerikaanse leger, die bezif waren met het afvoeren van ge wonden, zijn zondag boven de 40 km ten zuiden van Saigon gele gen provincie Dien Toeong dco communistisch rebellen met handvuurwapens beschoten. Bei de toestellen moesten landen. Eén helikopter kon, na een haas tige reparatie, weer wegvliegen. De andere bevindt zich nog op de grond. De beschieting heeft aan een der inzittenden, een Amerikaan se kanonnier, het leven gekost. Hij werd gewond naar een zie kenhuis in Saigon overgebracht, waar hij is overleden. Vragen aan de minister Het Tweede-Kamerlid, de heer Van der Peijl (C. H. U.), heeft aan de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat schrifte lijk de vraag gesteld of het waar is dat de onderhandelingen over de vestiging van een belangrijke Engelse textielverwerkende in dustrie in het Zuid-Sloe zijn vastgelopen of wel zullen af springen, omdat de door of van wege de Staat der Nederlanden bedongen uitgifteprijs voor de grond te hoog zou zijn. Indien deze vraag bevestigend zou worden beantwoord, zo in formeert het Kamerlid of de regering dan bereid is om als nog krachtige pogingen aan te wenden om deze voor de algehe le ontwikkeling van Zeeland en voor het Sloegebied in het bij zonder zo belangrijke vestiging te behouden. Zijn de onderhandelingen op een soepele wijze gevoerd en is de grondprijs niet van zodanige hoogte, dat het gevaar dreigt, dat ook de contacten met ande re gegadigden voor dit zo uit nemende industriegebied zullen worden verDioken?, zo wil de heer Van der Peijl ook graag van de bewindslieden weten. Premier Tenkoe Abdoel Rah man van de Maleise federatie heeft zaterdag Indonesië ervoor gewaarschuwd dat hij, zo Indone sië de federatie mocht aanvallen, niet alleen steun zal zoeken bij de landen waarmee de Maleise federatie defensic-overeenkom- ten heeft gesloten, maar ook bij die landen, die sympathiseren met de federatie. Volgens politieke waarnemers blijkt uit deze waarschuwing de krachtigste die de premier heeft laten horen nadat Indone sië had bekend gemaakt dat het zich zal verzetten tegen de plan nen tot vorming van een federa tie Maleisië dat de premier en zijn regering niet zullen aarzelen om indien nodig een be roep te doen op de defensie- overeenkomst tussen Engeland en de Maleise federatie. Men acht het zelfs mogelijk dat de Maleise federatie zich om steun zal wenden tot de leden van de Z.O.A.V.O. (de Zuidoost- aziatische verdragsorganisatie Premier Tenkoe Abdoel Rah man noemde de landen niet die hij om hulp wil vragen bij een eventuele aanval van Indonesië. De premier zei, dat Malakka, toen Indonesië West-Irian op eiste, de Nederlanders verboden heeft gebruik te maken van ha- In een nota aan de Indische ambassade in Peking zegt Chi na zowel met Pakistan als met India op vriendschappelijke voet te willen staan en te hopen dat beide landen hu geschil over Kasjmier vreedzaam zullen op lossen. De nota verwerpt „een totaal onredelijk protest van Tndië tegen de onlangs gesloten Chinees-Pakistaanse grensover- eenkomst", en ^beschuldigt Indië van „opzettelijkWeedracht zaai en en het saboteren van de be trekkingen tussen China en zijn buurlanden". De Iraakse veiligheidspolitie heeft zondag drie communisti sche leiders gearresteerd en bij een vuurgevecht een vierde neer geschoten, zo is uit betrouwbare kringen in Bagdad vernomen. Als namen werden opgegeven de secretaris-generaal van de com munistische partij, Hoessein al Radhawi, Abdoel Khader Ismail Bostany, en Aziz al Sjarif, leider van de communistische vredes- partisaeienbeweging, een bewe ging die na de revolutie van 1958 ceel macht bezat. Ook zou een dochter van Sjarif zijn gearres teerd wegens communistische ac tiviteit. Doodgeschoten zou zijn BANKEN IN BIRMA GENATIONALISEERD De Birmaanse regering heeft zaterdag alle banken in Birma tien binnenlandse en veertien bui tenlandse genationaliseerd. De nationalisatie wordt uitgevoerd door een daarvoor ingestelde commissie, die onder leiding staat van de minister van Bin nenlandse Zaken, kolonel Kiaw Soe. Het kapitaal, dat de buitenland se banken in Birma hebben inge voerd, zal binnen drie maanden en in de munteenheid van het be trokken land worden terugbe taald. Ook de waarde der gebou wen en andere bezittingen dezer banken zal, na aftrek van even tuele schulden, in dezeperiode w-orden terugbetaald. Aan aandeelhouders van Bir maanse banken zal binnen drie maanden de waarde van hun aan delen worden uitbetaald. In de regeringsverordening, waarin 1 dit wordt medegedeeld, wordt gezegd dat de particuliere banken reusachtige winsten maakten door het berekenen van een hoge rente. „De nationalisatie der banken is een nieuwe stap op de weg, die Birma naar het socialisme zal voeren", aldus de verordening. Vertegenwoordigers der Bir maanse regering hebben de werk nemers der banken op een zon dag te Rangoon gehouden verga dering medegedeeld dat zij hun betrekkingen zullen behouden. Een onder geleide van de poli tie staande colonne vrachtauto's, waarin cement werd vervoerd, is zaterdag nabij de Columbiaanse plaats Santa Barbara overvallen. Er ontstond een vuurgevecht, dat aan zes personen het leven kost te, terwijl er 29 werden gewond. Onder de doden werden vijf der aanvallers aangetroffen. Tawfiq Munir, de „rechterhand" van Sjarif. In de straten van Bagdad zijn de vele tanks, die op het punt stonden te worden terugetrokken, opnieuw in de straten versche nen, naar waarnemers vermoe den wegens het Ramadan-feest aan het eind van de Mohamme daanse vasten, dat begint wan neer dit weekeinde de nieuwe maan in Bagdad zichtbaar wordt. De Iraakse politie gaat nog steeds voort met arrestaties van communisten en sympatisanten. De Iraakse minister van Buiten landse Zaken, Jawad, heeft zater dag de landen van het commu nistische blok gewaarschuwd geen propaganda tegen Irak te voeren ert zich niet te mengen in Iraakse binnenlandse aangelegen heden, wanneer zij de goede be trekkingen willen behouden. vens in Malakka. Uit dankbaar heid kanten de Indonesiërs zich nu tegen het plan voor de vor ming van een federatie-Maleisië. Indonesië, dat West-Irian ge kregen heeft, keert zich nu te gen de Maleise federatie en steekt haar in de rug. Maar wat er ook gebeurt, aldus premier Toenkoe Abdoel Rahman, op 31 augustus van dit jaar zal er een -atie-Maleisië zijn. Hij zei tot slot, dat een oorlog tussen de Maleise federatie en Indonesië erger zal zijn dan wat men in Malakka heeft ondervon den tijdens de invasie van de Japanners in lC4i. Een sneltrein tussen Barcelona en Corunna is zondagmorgen op ongeveer 48 km van Saragossa in noordoost-Spa nje met grote snelheid op een goederentrein ge reden. Vqf Spanjaarden kwamen hierbij om het leven en een der tigtal werd gewond. Van de goederentrein waren 11 wagons losgeraakt en tot stil stand gekomen. De sneltrein reed er met een dusdanige snelheid tegen aan, dat een passagierswa gen boven op de locomotief schoof. Dertien ernstig gewonden zijn in het ziekenhuis opgeno men. Het gebrek aan leerkrachten bij het V.G.L.O. vindt zijn oorzaak in een onjuiste salarispolitiek van de regering en het tekort aan ak- ten'oezitters. Dit zei de heer M. Vlasblom, voorzitter van de Pro testants-Christelijke onderwijzers vereniging zaterdag in Utrecht op een vergadering van deze ver eniging. Het verschil in margebeloning tussen een U.L.O.-onderwijzer en een V.G.L.O.-onderwijzer noemde hij een reeds jaren bestaande grief. De heer Vlasblom zei de in druk te hebben, dat men in be paalde kringen het V.G.L.O. nog steeds beschouwt als „Spielerei". Een indruk die wordt versterkt door het verschil in salariëring van de vakleerkrachten. Het be stuur van de Protestants-Christe lijke Onderwijzersvereniging is van mening zo bleek uit de woorden van de voorzitter dat het V.G.L.O. zich moet ontwikke len in de richting van het lager .economisch, en administratief on derwijs, al dan niet verbonden met een afdeling L.A.V.O., zoals in de nieuwe wet op het voortge zet onderwijs is voorzien. Hij sprak een felicitatie uit aan het adres van minister Cals naar aanleiding van de goedkeuring die de beide Kamers hebben ge geven aan zijn wetsontwerp. Met de verheffing van het ontwerp tot wet is het eindpunt echter nog niet bereikt. Er zal in de eer ste plaats een overgangswet moe ten komen, waarin wordt be- naald,, wanneer de wet definitief in werking treedt. Het zal voor de besturen-organisaties en on derwijsorganisaties zaak zijn op Vrijdag zijn de eerste drie to maten aan de veil'ng van de Veilingverenig'ng Maasland te Maasland aangevoerd. Volgens de directeur van deze veiling, de hrer Muijselaar, is dit uitzonder lijk vroeg. Waarschijnlijk, zo zei hij, zijn het de eerste toma ten van dit jaar in Nederland. De drie tomaten van de kwe ker S. A. van der Hoeven brachten 1,20 per stuk op. Het Centraal Bureau voor de Statistici, heeft de resultaten ge- nubliceerd van een onderzoek volgens de conjunctuurmethode over de gang van zaken in janu ari 1963 bij industriële onder nemingen en bij aannemersbe drijven in de burgerlijke en uti liteitsbouw. De antwoorden van de geënquêteerde ondernemingen mogen volgens het C.B.S. repre sentatief worden geacht voor ca 70 pet. van de Nederlandse in dustrie (excl. de zoedings- en ge notmiddelen-industrie) en voor de gehele burgerlijke en utili teitsbouw. De arbeidersbezetting bleef in januari, over het geheel genomen, vrijwel onveranderd. De gemid delde dagproduktie toonde in de bedrijfstakken, welke in het on derzoek zijn betrokken een lich te stijging. De voorraden onverkocht pro- dukt werden ultimo januari, evenals ultimo december door 75 pet. der ondernemingen normaal, door 15 pet. te groot en door 10 pet. te klein genoemd. De orderontvangst nam in jan. to:, met name door een toene ming van exportorders. De beoordeling van de order ontvangst was uiteenlopend. Door 45 pet. (vorige maand 75 pet.) der ondernemingen werd de order ontvangst normaal genoemd voor de tijd van het jaar, door 25 pet. (vorige maand 20 pet.) groot, en door 30 pet. (vorige maand 25 pet.) klein. De orderontvangst werd in januari 1953 slechter be oordeeld dan in januari 1952. De orderportefeuille, uitgedrukt in aantal maanden werk, ver toonde geen verandering ten op zichte van december. De beoordeling van de order positie was ultimo januari vrij wel gelijk aan die ultimo decem ber. Zij werd door 70 pet. (vorige maand 75 pet.) der ondernemin gen normaal, door 15 pet. (vorige maand 10 pet.) groot en door 15 pet. (vorige maand 15 pet.) klein genoemd voor de tijd van het jaar. Rond 500 inwoners van het dorp Monaciglioni bij Napels ziin zaterdag uit hun huizen wegge trokken toen een grondverschui ving het dorp in tweeën had ge scheurd. Monaciglioni, dat in totaal 2000 inwoners heeft, ligt op een heu vel, die ondermijnd is door de zware regenval in de afgelopen dagen en door het water Van 2 riviertjes. hun qui-vive te zijn, omdat van het overgangsrecht veel zal af hangen, met name wat betreft 't voortbestaan van de scholen, al dus de heer Vlasblom. Een militaire rechtbank 5ü Madrid heeft vrijdag vijftien „leiders" van een onwettige link se organ'satie, het volksbevrij dingsfront, veroordeeld tot ge vangenisstraffen van negen maanden tot zes jaar. Zij werden beschuldigd van illegale propa ganda in verband met stakingen, in het gebied van Barcelona, irj mei j.L, zo werd uit betrouwbare bron vernomen. Een zekere'* Angel Abad S rvent, student aan de Universiteit van Barcelona, die zou hebben bekend de sta kingen te hebben aangemoedigd door middel van propaganda, kreeg zes jaar. Twee be daagden werden' vrijgesproken. De mili taire gouverneur-generaal moet de vonnissen nog bekrachtigen. Verwacht wordt, dat nog meer leden van het „bevrijdingsfront" terecht zullen moeten staan. Het proces van vrijdag werd bijgewoond door een Londense jurist, die als waarnemer optrad namens de Vereniging voor In ternationale Amnestie,, een or ganisatie die de aandacht wil vestigen op „gewe.enskwesties" over de hele wereld. IN LE OCHTEND PLAATSELIJK MIST Het K.N.M.I. deelt mede: Een gebied van hoge luchtdruk strekt zich uit van Engeland via de Waddenkust en noord-Duits- iand naar Polen. Het is gevuld met continentale lucht waarin zo goed als geen bewolking voor komt. Daardoor was het over het algemeen zonnig en kon de reeds betrekkelijk krachtige straling de temperatuur in de middag tot omstreeks het vriespunt doen op lopen. In De Bilt steeg het kwik tot bijna één graad boven nul, maar in Vlissingen waar de mist zich lange tijd wist te handïi^ven bleef het vier graden vriezen. In de luchtdrukverdeling korrtt weinig verandering zodat de weerstoestand met in de ochtend, uren strenge tot matige vorst en plaatselijk mist blijft voortduren. medegedeeld door het K.NJM.I. te De Biit, geldig tot hedenavond. Rustig weer In het algemeen weinig bewol king en zwakke winden uit oos telijke richtingen. In de ochtend op de meeste plaatsen strenge vorst en hier en daar mist. Mid den op de dag enkele uren tem peraturen rond het vriespunt. MAANDAG 25 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 2.35 3.04 Terneuzen 3.10 3.39 Hansweert 3.50 4.19 Walsoorden 4.00 4.29 DINSDAG 26 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 3.15 3.44 Terneuzen 3.50 4.19 Hansweert 4.30 4.59 Walsoorden 4.40 5.09 ZUN MAAN op ondei op oneer Febr. 25 7.37 18.11 8.39 20.06 28 7.35 18.12 9.03 21.30 27 7.33 18.14 9 27 22.53 28 7.31 18.16 9.52

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1