Eén dode bij vliegtuigongeluk op Zestienhoven Vrede" in de schaduw der raketten Het weer De koude in Europa Weer moeilijkheden in Kongo HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en ■TTANIJ^ 7ATERDAG 20 DECEMBER 1062 19e Jaargang Nr 5798 ,Carvair over de kop geslagen 14 passagiers o.iv. Nederlanders ongedeerd NTEUWJ AARSRECEPTIE VAN DE KONINGIN IN AMSTERDAM GAAT NIET DOOR Radio De Koek AMERTKAANS- EUROPESE SAMENWERKING BIJ PROEVEN MET AARDSATELLIETEN? Is nu Rusland achterop? BANANEN Elke maand een atoomduikboot ZWARE SNEKUWVAT IN DE ALPEN ARRESTATIE IN SPANJE PERZISCHE STRAALJAGERS VOOR KONGO Hoofdkwartier Katangaanse gendarmerie bezet PROCES IN ZUID-SLAVIE VERLAGINGEN VAN VERMAKELIJKHEIDS BELASTING Frankaiine bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— oer kwartaal: per maand f 2,wr week 48 et. Losse nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Tern puren Advertentienrits oer mm 16 et: minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels f 1,10. Tedere revel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 rnrr Voor het maandagnummer: zaterdags 16 uur. Het verongelukte toestel, de „Pont l'Erope" is een „Carvair", een voor het vervoer van passa giers en auto's omgebouwde DC-4. De „Carvair" vloog tegen de z.g. bovendijk, die de landings baan in het noordoosten scheidt van het polderlandschap. Op die plaats zal t.z.t. de baan worden verlengd. Op Zestienhoven is even vóór twaalf uur een vliegtuig van de Channel Air Bridge, die zoals bekend deel uitmaakt van de British United Air Ferries, bij de landing over de kop geslagen, waarbij de piloot, John Tootill, beklemd raakte in de zwaar be schadigde cockpit en om het leven kwam. De stewardess, Katy Wood, werd met lichte ver wondingen aan het hoofd naar een ziekenhuis gebracht, evenals de boordwerktuigkundige, de lieer Barton; beiden werden na te zijn behandeld uit het zieken huis ontslagen. De veertien passagiers werden geen van allen ernstig gewond; /.Ij werden in het restaurant op h'*t vliegveld behandeld. Een van lien zou een slioek hebben gekregen. De gevolgen waren direct ern stig: een lichtmast knapte af en het toestel ging schuin enkele keren over dé kop, waarbij het een vleugel en een motor verloor. Tenslotte belandde het op de bovenzijde in de dikke laag sneeuw, die baan lag. naast de landings- De Nieuwjaarsreceptie die H. M. de Koningin ieder jaar geeft voor het corps diplomatique in het paleis op de Dam in Amsterdam, val dit jaar niet doorgaan in ver band met de herstelwerkzaam heden van het paleis. Dit heeft de Rijksvoorlichtings dienst vrijdagavond in antwoord op vragen meegedeeld. De diners voor het corps diplo matique in Huis ten Bosch in Den Haag zullen niet doorgaan in verband met het overlijden van Koningin Wilhelmina. De Koningin is voornemens de leden van het corps diplomatique in de loop van het volgende jaar te ontvangen. Vermoedelijk is het aan de sneeuw te danken dat de uitstro mende benzine geen vlam vatte en dus geen brand uitbrak. De passagiers er waren er 12 konden zelf het toestel via een noodluik verlaten. Dat deden ook de stewardess en de boord werktuigkundige. HULP. Onmiddellijk na het ongeluk kwam van alle kanten hulp toe snellen. Op de verkeerstoren zag men de catastrophe aankomen en de sirenes loeiden al toen het vliegtuig nog lag te tollen. De vliegveldbrandweer kreeg assis tentie van de gemeentelijke dienst, die twee wagens met o.a. schuim, en poederblusappara- tuur naar de luchthaven stuurde. Een nog onbekende jongen, die vlak bij de plaats van het ongeval woont, was als eerste bij het toestel. Hij hielp de passa giers, onder wie vrouwen en kin deren, het vliegtuig te verlaten. De passagiers en de beide licht gewonde bemanningsleden wer den voorlopig ondergebracht in het restaurant. De cockpit van het toestel is zwaar beschadigd. Het duurde meer dan een uur voor takelwa gens haar uit elkaar hadden ge trokken. Direct na het ongeluk werd het vliegveld afgesloten voor andere reizigers en de pers. Door persoonlijke bemiddeling van burgemeester mr. G. E. van Wal- sum, die evenals de substituut- officier van Justitie miJ. M. van Leeuwen naar ai? luchthaven kwam. kreeg de pers later ge legenheid tot een onderhoud met luchthavenmeester A. D. F. van der Hoek. Er was lot dusverre op Zes tienhoven, dat zoals bekend in 1957 werd geopend, nog geen vliegtuigongeluk gebeurd. Omtrent de ooizaak van het ongeluk is nog niets met zeker heid bekend. Het is echter moge lijk, dat de piloot door de sneeuw het hoogteverschil tussen de dijk die aan het begin van de start baan ligt en de startbaan zelf niet goed heeft gezien en daar door te laag is binnengekomen. toestel is geplaatst en de neus openklapbaar is gemaakt, waar door de auto's zonder meer naar binnen kunnen rijden. Elk toestel kan 5 tot 6 kleinere tot middel grote auto's en 22 passagiers vervoeren. De British United Air Ferries voert met de „Carvairs" regel matige, dagelijkse diensten uit j tussen het vliegveld Southend op de Engelse oostkust en het con tinent. In het luchtnet zijn o.a. Rotterdam, Oostende, Bazel, Ge- nève en Straatsburg. Het eerste Carvair-toestel landde op 1 maart j.l. op het vliegveld Rotterdam; daarvóór werd de dienst onder houden met de kleinere Bristol Freighters, die dezelfde neus- constructie hadden. De ervarin gen met de Carvairs, gebouwd bij de Britse Aviation Traders (engineering) Ltd, waren zeer gunstig. British United Air Fer ries had dan ook tien toestellen van dit type besteld. De toestel len vliegen met een snelheid van circa 200 mijl per uur. De passagiers van het vlieg tuig zijn inmiddels hun weegs gegaan. Na de crash bleek de deur van de passagiersruimte nog open te kunnen. Geholpen door de stewardess zijn de pas sagiers toen via een ijlings aan gedragen laddertje naar buiten geklommen. Zij werden voor lopig ondergebracht in het res taurant bij de douanezaal, waar zij medisch werden onderzocht. Nadat de formaliteiten vervuld waren en de bagage was aange reikt, konden de passagiers ver trekken. In het vliegtuig bevonden zich drie auto's, die waarschijnlijk wel flink beschadigd zullen zijn. De eigenaars daarvan hebben van de luchtvaartmaatschappij andere auto's in bruikleen ont vangen. Noordstraat 102 - Telefoon 8126 Temeuzen Het Britse tijdschrift voor de luchtvaart ..Flight" meldt dat de Verenigde Staten overwegen met Europese landen samen te wer ken bij proefnemingen met kunstmatige aardsatellieten, waarbij van Amerikaanse raket ten gebruik zou worden ge maakt Het initiatief hiertoe gaat uit van de Nasa, de Amerikaanse organisatie voor de lucht, en ruimtevaart, die samen zou wil len werken met overeenkomstige Europese organisaties. Dit zou in hoofdzaak op basis van de drie volgende beginselen moeten geschieden 1De proefnemingen zouden uit sluitend moeten dienen ter bevordering van burgerlijke doeleinden, 2) De proeven moeten voor alle betrokken partijen van belang zijn, 3) De Nasa wil ten deze te ma ken hebben met groepen, waarin een aantal landen is vertegenwoordigd en niet met op zichzelf staande landen. Der traditie getrouw hebben de groten der aarde deze Kerstmis aangegrepen om de wereld kond te doen hoe na hun de vrede aan het hart ligt. Dat waren zeker geen gehuichelde boodschappen; het is zeker niet om twijfel te wekken aan de goede wil, dat toch geconstateerd kan worden dat de wereld tot op grote hoogte er ook toe veroordeeld is in vrede te leven. Immers: bij de huidige stand van kernzaken kan een kleine vechtpartij te makkelijk tot een onoverzienbare ramp leiden. Het lied van de vrede wordt niet alleen tegen een achtergrond van Kerstbomen gezongen, maar ook in de schaduw van een woud van raketten. Hoe onbehaaglijk ook die toe stand is waarbij de angst mede tot goede wil dwingt: er is in de loop van enige jaren in dit op zicht veel veranderd. Zo'n drie jaar geleden verklaarde presi dent Eisenhowers minister van Defensie MeElroy dat hij spoe dig de Russische rakettenmacht ongeveer drie maal zo sterk zag worden als die van het Westen, lees de Ver. Staten. Die „missile gap" raketten- achterstand was een der spo ken die in de toen volgende Amerikaanse verkiezingen een grote rol speelden. Voor 1963 werd toen een verhouding U. S. S. R.—V. S. t an 500 tegen 250 voorspeld ten aanzien van de projectielen voor lange afstand. Dat schrikbeeld heeft zich niet verwezenlijkt. Niemand kan pre cies nagaan hoe de nucleaire macht aan beide zijden van het ijzeren gordijn er precies uitziet, men kan slechts een opgevoede gissing maken door zoveel moge lijk gegevens aan elkaar te pas te treffen raketten kunnen wor den vervangen. DE „CARVAIR". De „Carvair" is een type toe stel, dat de aan de British United Airways geliëerde British United Air Ferries (ontstaan door fusie tussen de Channel Air Bridge en Silver City) heeft ontwikkeld voor het gecombineerde vervoer van passagiers, vracht en auto's. Het zijn naar een idee van mr. F. A. Laker omgebouwde DC-4- toestellen. waarvan de oorspron kelijke cockpit-ruimte op het OOSTELIJKE WIND De luchtdrukvelschillen in onze omgeving zijn zeer klein geworden zodat er weinig wind is en tijdens opklaringen een flinke temperatuurdaling op treedt. Ondertussen voltrekken zich in de algemene luchtdruk verdeling geleidelijke verande ringen die er toe leiden dat op- ""(TERDAG 29 DECEMBER Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden ZONDAG 30 Dl Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.13 3.48 4.28 4.38 n.m. 3.34 4.09 4.49 4.59 v.m. 3.49 4.24 5.04 5.14 n.m. 4.13 4.48 5.28 5.38 nieuw aanvoer van continentale lucht plaats vindt. Boven Scandinavië stijgt de luchtdruk terwijl zich boven Spanje en Frankrijk voortdu rend luchtdrukdalingen voor doen. Als gevolg hiervan draait de wind naar het oosten en neemt daarbij geleidelijk toe. In verband hiermee moet gerekend worden op strenger worden van de vorst. medegedeeld door het JC. N. M. I., geldig tot hedenavond. Oostelijke wind Hier en daar mist, overigens opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Motige oostelijke wind, in de ochtend strenge, overigens matige vorst. sen, zoals het Londense instituut voor strategische studie heeft gedaan. En dan blijkt dat de Ver. Staten de rakettenachterstand niet alleen hebben ingehaald, maar dat het Kremlin zich nu verschrikt ziet door dat spook. Hoe precies de cijfers voor de Russen liggen, weet dus nie mand, maar zeker is wel dat Chroesjtsjov tenminste enigszins overdreef toen hij dit jaar ver klaarde dat de raketten uit de fabrieken kwamen als worstjes uit de machine. Honderden in tercontinentale raketten heeft hij niet. Washington stelt het aan tal op een vijftig, het Britse in stituut op een 73. Vandaag de dag staan in en om de Ver. Sta ten 106 Atlasraketten schiet- klaar, al zijn dat door de omslag bij het lanceren niet de ideale; 54 Titans en tien Minutemen, Op de middelgrote afstand heeft de Sowjet-Unie wel een voor sprong volgend jaar. neemt men aan: van zevenhonderd tegen twee- tot driehonderd. Bij de eskaders vliegtuigen die kernwapens kunnen vervoeren, is het Westelijk overwicht over weldigend, maar dat is nu waar schijnlijk meer om de Russen te dwingen een duur luchtverdedi gingsapparaat op te bouwen dan uit hoop dat daarmee haast niet En het treflendst is de achter stand bij de korte-baanprojectie- len vanuit duikboten geworden. Twaalf kernduikboten met elk zestien Polaris-raketten varen voor de Ver. Staten, de Russen hebben er voorzover bekend on geveer evenveel, maar met de Golem-raket die aanzienlijk kor ter reikt. Bovendien bouwen de Amerikanen elke maand een nieuwe kernduikboot, de Russen hooguit zes per jaar. Het vermoeden is daarom dat Chroesjtsjov zeker niet als wel gesuggereerd alleen po litieke oogmerken had bij het plaatsen van raketten op Cuba: het zou evenzeer zijn manier zijn geweest om nu de gapende kloof te overbruggen. Hoe zijn de Amerikanen erin geslaagd op korter termijn dan vermoed hun achterstand in te lopen? Dat was een kwestie vooral van geld. Voor een af- schietplaats van drie Thor-raket- ten bedraagt de rekening tegen tweehonderd miljoen gulden. lit de Sowjet-Unie moeten de kos ten ook ergens vandaan komen, ten laste van het particuliere verbruik of ten laste van de in dustriële of burgerlijke investe ringen, maar ook daar kan een roebel maar één keer uitgegeven worden. En hier gaat het ver schil in welvaart een woord mee spreken. Juist doordat Rusland industrieel nog altijd aanzienlijk minder ontwikkeld is dan de Ver. Staten, zal de rode raketten- achterstand definitief kunnen zijn. Hetgeen _ou betekenen, dat geen eerste klap der Russen in staat is hen te vrijwaren van een vernietigende vergelding. Die overweging zou de Rus sische premier moeten dwingen tot matiging en moeten afhou den van avonturen. Dat mag dan zo zijn, maar het is de eigenschap van wapens dat ze zo gemaakt worden dat ze af kunnen gaan en dat maakt het beeld van hef steeds groeiende arsenaal toch luguber. In de schaduw van de raketten kan dar wel verplicht vrede heersen, het is een vrede uit angst en niet de Vrede die eigenlijk in een Kerstboodschap zou passen. (Nadruk verboden.) Een schilderachtig beeld uit Mürren, kanton Bern, Zwit.r r- land. De leider van de verenigde so cialistische partij van Catalonië, Pedro Arriaea Marti, is in Bar celona gearresteerd. In een officiële bekendmaking heet het. dat hij heimelijk de Frans-Spaanse grens is overge gaan voor ondergrondse activit- teit. MAANDAG 31 Dl" 'DMBER v.m. n.m. Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden 3.49 4.24 5.04 5.14 4.13 4.48 5.28 5.38 mi»" ZON op onder MAAN Op onder 29 8.49 30 8.49 31 8.49 16.36 16.37 16.38 10.37 11.13 11.43 19.30 20.45 22.03 Perzië heeft erin toegestemd de strijdkrachten van de Ver. Naties in Kongo vier straaljagers van het type F-86 af te staan. Ook pi loten en grondpersoneel zal Per zië ter beschikking stellen in ant woord op een „dringend beroep" van secretaris-generaal Oe Thant van de Ver. Naties. Naar men meent, zijn er zeven toestellen. Katanga zou over 20 vliegtuigen beschikken. Vrijdag is in Ljubljana in Zuid-SIavië een proces begonnen tegen drie personen, die leiders zouden zijn van een Sloweense anti communistische organisatie. Zij worden beschuldigd van samenzwering tot liet omverwer pen van het bewind met geweld. Volgens de openbare aankla ger heeft de groep revolvers, mu nitie en propagandaschriften ontvangen van uitgeweken Zuid- slavische „oorlogsmisdadigers" in West-Duitsland. Troepen van de Verenigde Na ties hebben zich een weg naar het hoofdkwartier van de Ka tangaanse gendarmerie in het Karavia-district van Elisabeth- stad gevochten en het gebouw bezet, zo heeft het V. N.-hoofd- kwartier in Kongo vrijdagavond meegedeeld. De troepen hadden Katangaan se versperringen uit de weg ge ruimd. In Albertstad, ten noorden van de Katangaanse hoofdstad, zijn ongeveer duizend Indonesi sche parachutisten aangekomen rond de stad waren gelegerd. die zich gereed maken om de hoofdstad binnen te trekken. Het burgerpersoneel van de Verenig de Naties is opgedragen, Elisa- bethstad te verlaten. Het V. N.-opperbevel in Kongo heeft tot deze actie bevolen nadat er reeds gedurende vier dagen bij tussenpozen was geschoten en zich rond de Katangaanse hoofd stad incidenten hadden afge speeld. De ongeregeldheden bereikten in de nacht van donderdag op vrijdag een hoogtepunt, toen volgens V. N.-zegslieden Ka tangaanse militairen het vuur openden op V. N.-troepen die Vrijdagmorgen vroeg gaven de Katanganen zelfs mortiervuur af. Volgens V. N.-functionarissen lijkt het er op, dat president Tsjombe zijn troepen niel meer in de hand heeft. Het Katan gaanse staatshootd had do toe zegging gedaan, dat het vuren vrijdagmorgen om 6 uur plaatse lijke tijd zou worden gestaakt, maar dat is niet gebeurd. Volgens sommige meldingen zouden Tsjombe en zijn minis ters de Katangaanse hoofdstad verlaten hebben, maar de berich ten hierover zijn nogal tegen strijdig. De gevechten in Katanga wor den de hevigste genoemd sinds december van het vorig jaar. In Elisabethstad zelf was de toe stand uiterst verward. Omstreeks het middaguur kwam de stad zonder elektriciteit en water te zitten. Men verwacht dat het in de komende dagen in Frankrijk min der kond zal worden. Volgens de Franse inetenrlogische dienst zal liet vandaag in liet gebied van Parijs echter nog minstens tien graden vriezen. In het zuiden van Frankrijk zal liet gaan regenen en in de bergachtige streken ver wacht men sneeuw. In de Westduitse stad Neuren berg vroor het vrijdag 24 graden en in Miinehen zakte liet kwik tot 21 graden onder nul. Men verwacht in West-Duitsland nog geen zachter weer. In Spanje heeft men wolven neergeschoten die boeren aanvie len. Drie mensen zijn door de kou omgekomen. In het zuiden heeft men te lijden van overstromingen tengevolge van de ingezette dooi. Drie mensen zijn hier verdron ken. Door het smelten van de sneeuw en hevige regenval zijn grote delen van Thossalie in Griekenland overstroomd. Een 20.000 mensen zouden dakloos zijn geworden. Oostenrijk blijft in de greep van de koude. Er doet zich daar en vooral in de westelijke pro vincies een merkwaardig ver schijnsel voor. In de dalen is het namelijk kouder dan in de ber gen. Zo vroor het vrijdagmiddag in het dal van Innsbruck 16 gra den. In Hafelkar echter, dat op een bergtop in de buurt ligt, stond het kwik op 9 graden onder nul. In het begin van de middag vroor het in Innsbruck 27 gra den. Het spoorwegverkeer in Tyrol en de provincie Voralberg heeft nog steeds vee] te lijden van de sneeuw. De directie van de Oostenrijkse spoorwegen heeft een beroep gedaan op vrijwilli gers om de door de sneeuw ge blokkeerde spoorlijnen vrij te maken. Op de Rijn ondervond de scheepvaart moeilijkheden door het ijs. In de haven van Straats burg hebben ijsbrekers een vaar geul gemaakt voor de schepen die in het ijs vastzitten. Het drijfijs op de Rijn heeft vrijdag de stad Wesel bij de Ne derlandse grens bereikt. Men heeft er ijsschotsen aangetroffen van rond 50 vierkante meter. De Rhone is op verschillende plaatsen dichtgevroren. Het dorp Bonneval ln de Al pen is al 11 dagen van de buiten wereld afgesloten. De bevolking wordt per hef schroef vliegtuig van levensmiddelen voorzien. Ook skiërs zijn ingezet voor de levens- midciclcnvoorziening. De koude golf in Zwitserland heeft deze week al 10 mensenlevens geëist. Grote delen van Engeland en Wales zijn met sneeuw bedekt. Op Londen Airport is de toestand weer normaal. Men heeft er de hele dag sneeuw geruimd. De Apenijnen zijn weer geteis terd door sneeuwstormen. Te Chieti in de Abruzzen zijn de pi laren en het gewelf van een Ro meinse tempel ingestort. Hier door kwamen overblijfselen van een aan Minerva gewijde tempel vrij. Troepen hongerige wolven zijn uit hun schuilplaatsen in de be6 gen gekomen. Bij ongelukken op gladde we gen in Italië zijn zes mensen om het leven gekomen. Twee hef schroef vliegtuigen van het Westduitse leger hebben le vensmiddelen en post gebraeh' naar het Oostfriese eiland Juist. Schepen kunnen het niet berai ken vanwege het ijs. Op de valreep van het nieuwe jaar is in een aantal gemeenten besloten de vermakelijkheidsbe lasting op bioscoopvoorstellingen te verlagen. In Axel is besloten tot vrijstel ling van vermakelijkheidsbelas ting voor bioscoopvoorstellingen met „cultureel gekeurde" films. Tot nu toe werd in Axel over deze voorstellingen tien procent vermakelijkheidsbelasting ge heven. Voor gewone voorstellin gen geldt een percentage var twintig.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1