Mist legt gehele verkeer in Nederland lam Het weer Het Indisch-Chinese conflict Minister Luns na vier weken terug in Nederland Andere toon van Walter Ulbricht DONDFRDAC 6 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5780 Postboot vastgelopen HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MMNSTW* Rotterdam en omgeving potdicht SINDS MAANDAG 32 DODEN DOOR MIST IN LONDEN BROER VAN UITGEVER VAN „DER SPIEGEL" GEARRESTEERD Rustig iu de V. N. Bevredigende besprekingen op Sint Maarten BRAZILIAANSE MINISTER VAN ARBEID AFGEZET SCHEEPVAART HEEFT NOG GEEN HINDER VAN HET IJS Jongelui die naar het Westen wilden vluchten in Oost-Berlijn veroordeeld ARRESTATIES IN PORTUGAL Verenigde Staten zal geen genoegen nemen met niet te controleren staking van Russische kernproeven AMERIKAANSE KUNSTMAAN GELANCEERD HET DEFILE IN DEN HAAG AANKOMST VAN DE VORSTELIJKE GASTEN DIPLOMATEN BRENGEN LAATSTE GROET KRANS NAMENS HET NEDERLANDSE VERZET VLAGGEN HALFSTOK IN ENGELAND Prof. Oud spreekt over zijn herinneringen aan H.K.H. Prinses Wilhelmina Zaterdagmorgen winkelsluiting in Den Haag Frankenne bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f6.— oer kwartaal: per maand f2.per week 43 et. T.nsce nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (s-één handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ongewoon dikke mist, waarin Nederland nu al bijna vier en twintig uur is gehuld, heeft, voor zover bekend, aan t-otnntoe vijf mensen het leven gekost. Vele tientallen grote en kleine botsingen hebben mate riële schade veroorzaakt, waar van de omvang niet bij benade ring te schatten valk Behalve van de mist ondervindt het weg verkeer ook veel hinder van gladheid. Vele wegen in de pro vincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel ten noorden van Zwolle en Noord- en Zuid- Holland zijn verandrd in spiegel gladde ijsbanen. Tot zell's in de grote steden is het wegverkeer vrijwel onmogelijk geworden. Het hele openbare vervoer in Den Haag. dus zowel trams, bus sen als taxi's is stil gelegd. Een groot aantal busondernemingen heeft de interloeale diensten- ge heel of gedeeltelijk gestaakt. In het gunstigste geval rijden de bussen met zeer grote vertra ging. Tengevolge van de' mist heb ben er vannacht geen goederen treinen gereden van en naar het westen des lands. De havenste den Rotterdam en Amsterdam zijn hierdoor, voor wat het goe derenverkeer betreft, geheel ge- isoleerd. Naar de Spoorwegen gister avond meedeelden is dit in de laatste vijfentwintig jaar niet voorgekomen. De Spoorwegen ondervinden ook moeilijkheden met het reizigersvervoer. Ge rekend moet worden met op lopende vertragingen. Scheepvaart- en luchtverkeer ligt stil Uiteraard ondervinden ook scheepvaart- en luchtverkeer grote hinder van de mist. Van Schiphol is gisteren één vlieg tuig vertrokken. Het K. L. M.- toestel met bestemming Frank fortPraag maakte van een korte opklaring gebruik om op te stijgen. Het scheepvaartverkeer ligt bijna geheel stil. Bij Hoek van Holland zijn gisteren ruim twin tig schepc.» binnen gevaren te gen 75 tot 80 op andere dagen. Na half zes gistermiddag is geen schip meer de Waterweg opge varen. In de Amsterdamse haven lie pen gisteren slechts vijf schepen binnen. Talrijke schepen gooi den het anker uit om het op trekken van de mist af te wach- len, alvorens naar Amsterdam op te stomen. De loodsdiensten gin gen normaal door. Op het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen zijn gisteren in de vooravond twee Duitse kustvaarders tengevolge van de dichte mist met elkaar in aan varing gekomen. Beiden kregen aanzienl" schade boven de waterlijn, doch zij konden hun i ris vervolgen. Een der schepen, het m.s. ..Martha Ahrens" is naar Amsterdam opgestoomd en heeft ligplaats gekozen bij loods F aan de Javakade. Het andere, het m.s. „Heimatland" heeft de reis naar Svendborg voortgezet. De loodsdienst van Hoek van Holland staakte zijn vaart en op sommige plaatsen in de Nieu we Waterweg was het zicht nog geen vijf meter. Het verkeer van zeeschepen op de Nieuwe Water weg kwam vrijwel stil te liggen. Op de Nieuwe Maas was op vie plaatsen niet meer dan een halve meter zicht, waardoor de vaart ook voor de kleine scheep jes vrijwel ondoenlijk werd. Daar werden vele bedrijven op de zuidelijke oever en hun per soneelsleden de dupe van, want de werkploegen, die hun dien sten hebben beëindigd, kunnen moeilijk naar huis het trans port naar de andere oever ge schiedt veelal met eigen bootjes en de opkomende ploegen konden hun werk niet bereiken. Omstreeks zeven uur gister avond is de postboot „Brakzand" die uit Oostmahorn naar Schier monnikoog onderweg was, uit de koers geraakt en op het Wad vastgelopen. Uit Oostmahorn vertrok een barkas om de passa giers van boord van de „Brak- zand" te halen en zo mogelijk naar Schiermonnikoog te bren gen. Ongekende rust in Amsterdam In Amsterdam en omgeving hebben de dichte mist en het verwachte bezoek van Sint Nico- laas gisteravond een ongekende rust op de wegen gebracht, met als gevolg een minimum aantal ongevallen. In Amsterdam re gistreerde de politie over de ge hele dag 140 aanrijdingen, waar van er echter slechts tien in de avonduren plaats hadden. „We hebben nog nooit zo'n rustige avond gehad", aldus de Amsterdamse politie. Dat was ook de mening van hun Amstel- veense collega's. Ook op de Rijkswegen rond Amsterdam was bijzonder weinig verkeer. In de avonduren tot 22 uur had den hier geen ongelukken plaats. De trams en bussen in Amster dam zijn, ondanks de mist, ge woon blijven rijden, hoewel de snelheden aanzienlijk lager lagen dan normaal. Nog een slachtoffer van de mist Gistermiddag omstreeks kwart over vijf is de 61-jarige C. Weyn- schenk uit Den Haag met zijn auto te water geraakt en ver dronken. De man, die uit Loosdiiinen kwam, wilde op de Haagweg rechtsafslaan. Misleid door de mist sloeg hij een eind voorbij de brug rechtsaf, waardoor hij in het water terechtkwam. Vier burgers zagen het onge luk gebeuren. Een van hen sprong direct in het water, maar kon niets uitrichten aangezien de wagen op zijn kop lag. Nadat de andere drie ook in het water gesprongen waren, slaagden zij erin de auto te kantelen en de bestuurder eruit te halen. Kunst matige ademhaling mocht echter niet meer baten, de man was reeds overleden. Een duiker van de inmiddels gealarmeerde brandweer is ook nog te water gegaan, omdat men niet wist of er nog meer mensen in de auto zaten. Dit bleek niet 01' VEEL PLAATSEN MIST In de luchtdrukverdeling bo ven onze omgeving komt weinig verandering, een hogedrukge- bied handhaaft zich boven het vasteland van Europa. Vochtige lucht die dinsdag van de Noord zee binnendrong breidde zich verder landinwaarts uit zodat DONDERDAG 6 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 8.39 9.28 Terneuzen 9.14 10.03 Hansweert 9.54 10.43 Walsoorden 10.04 10.53 vrijwel het gehele land in de mist kwam. Het ziet er naar uit dat deze misttoestand overdag zal voort duren. als gevolg waarvan ook de middagtemperaturen op de mees te plaatsen onder het vriespunt zal blijven. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Weinig wind, Op veel plaatsen mistt. Weinig wind. Lichte vorst tot tempera tuur oom het vriespunt. VRIJDAG 7 DECEMk GR 6 8.31 16.30 14.26 1.33 v.m. n .1. 7 8.33 16.30 14.49 2.54 Iheskens 10.00 10.42 8 8.34 16.29 15.15 4.15 erneuzen 10.35 11.17 9 8.35 16.29 15.44 5.38 I Iansweert 11.15 i 1.57 10 8.36 16.29 16.18 6.59 Walsoorden 11.25 12.07 11 8.37 16.29 16.59 8.16 het geval te zijn. Later heeft de brandweer de wagen uit het water getakeld. Eveneens misleid door de mist is gisteravond een personenauto, bestuurd door de 70-jarige heer C. S. uit Elburg, te water ge raakt in het Westerdok te Am sterdam. De brandweer slaagde erin de heer S. die reeds bewus teloos was, uit de wagen te halen. Nadat enige tijd kunst matige' ademhaling was toege past, kwam hij weer tot bewust zijn. Hij is naar het Wilhelmina- gasthuis overgebracht. De lijnboot uit Harwich, de „Prinses Beatrix", liep gister avond om 18.10 nur, dat is vrij wel precies op tijd, in Hoek van Holland binnen, wat wel een prestatie genoemd mag worden, want de vaart op de Noordzee en op de Nieuwe Waterweg is vrij wel verlamd. Sinds half zes heeft geen schip meer Rotterdam aan gelopen of is er vertrokken. Het zicht op de Waterweg varieert tussen 1 meter op enkele plaat sen en vijftig meter elders. Op de rijkswegen die naar Rotterdam leiden was 't niet veel beter. De weg naar Dordrecht lag vrijwel verlaten. Het zicht was er rond negen uur tussen de 20 en 25 meter, maar er kwam verbetering. De weg naar Gouda Utrecht had een zicht tussen tien en twintig meter, die van Rotterdam naar Den Haag tien tot 25 meter. Hoe noordelijker men kwam, hoe slechter de si tuatie werd. Het vliegveld „Zestienhoven" was hermetisch gesloten. Zelfs de telefoon werd niet meer aange nomen. In Rotterdam gaven de auto bussen rond "negen uur de strijd helemaal op. De trams kropen voorzichtig in de mist rond en trachtten de weinigen die Sin terklaas de rug toe keerden of juist gingen opzoeken, nog van dienst te zijn. De normale patrouillegang van de politie werd eveneens gestopt. Slechts in geval er hulp ingeroe pen werd, rukte de politie uit. Een broeder van de G. G. D. deelde mee, dat in sommige plaatsen de mist zó dik was, dat de verpleger ter assistentie van de chauffeur vóór de ziekenauto uit moest gaan lopen. Veel ongevallen deden zich echter niet voor en gelukkig he lemaal geen ernstige. Het meest merkwaardige avon tuur had de 62-jarige rijksambte naar de heer H. van Zomeren, die met zijn auto in de Schie reed, kans zag op een ducdalf te klimmen en vandaar de aandacht wist te trekken, zodat hij er met een bootje van af kon worden gehaald, zonder een nat pak op te lopen. Sinterklaas werd gisteravond een uitgesproken huiselijk feest. De mist in Engeland Sinds maandagavond is Enge land gehuld in een dikke mist en zijn alle wegen glad door ijzel. Door de gladheid zijn talrijke spoorweg- en verkeersongeluk, ken ontstaan. In Londen reden de auto's gisteren „stapvoets" en tastten de voetgangers zich een weg door de „smog", van rook, roet en mist, die de ademhaling bemoei- lijkt Het Engelse ministerie van Ge zondheid heeft gewaarschuwd, dat jonge kinderen en ouden van dagen binnenshuis moeten blijven en dat de ramen dicht moeten zijn. In 1952 heeft een smog-perio- de van vier dagen 4.000 slachtof fers geëist. Sinds maandagmiddag is het verkeer op de vliegvelden van Londen, Birmingham, Liverpool en Manchester totaal verlamd. Ei- is geen vliegtuig geland, noch opgestegen. Volgens de Londense politie is er sinds zondag ieder uur een mens door de mist gestorven; enigen zijn op straat doodgeble ven. De rookconcentratie boven Londen was woensdagmiddag 10 maal hoger dan normaal en er hing 15 maal zoveel zwaveldioxyi de. Er was een stormloop om mistmaskers, die neus en mond bedekken. Sinds maandagnacht zijn in Londen 32 mensen op straat overleden, van wie 21 sinds dins dagavond. Gemiddeld sterven er dagelijks in Londen 6 tot 8 men sen op straat. De advocaat dr Josef Aug- stein, die de belangen van het Westduitse weekblad Der Spie gel behartigt, is dinsdag aange houden, zo wordt officieel mee gedeeld. Hij wordt ervan ver dacht twee personen die militaire gegevens zouden hebben ver strekt, in contact met het week blad te hebben gebracht. Dr Josef Augstein is een broer van Rudolf Augstein. de gearresteer de uitgever van het weekblad. De twee bedoelde tipgevers, eveneens in arrest, zijn kolonel Alfred Martin en Paul Konrad, honorair consul van Tunesië in Bonn. Premier Neliroe, die een be zoek brengt aan het noordooste lijke grensgebied van India, heeft woensdag te Gauhati, in Assam, een toespraak gehouden lot een grote menigte belangstellenden. Hij verklaarde, dat de Chinese aanval niet alleen een vraagstuk voor India, doeh evenzeer voor de rest van de wereld was ge worden. ,,Ik denk niet, dat de Chinezen terug zullen komen, maar indien zij dit toch doen, zullen zij warm worden ontvangen. Wij zullen ons land tot het 'laatst toe ver dedigen en wij zullen daarvoor de prijs betalen, welke nodig mochl zijn," aldus Nehroe. Vlak voordat de mist dinsdag avond omstreeks half twaalf Schiphol voor vliegtuigen vrij wel onbereikbaar maakte, is de minister van Buitenlandse Zaken mr J. M. A. H. Luns, met het laatste vliegtuig dat nog bin nen moest komen, een DC 8 machine vair de K. L. M„ in Nederland teruggekeerd. Het toestel had in New York ook wegens mist al een vertraging opgelopen van ruim 12 uur. „Het was een spannende landing", zei de minister toen hij eenmaal in de aankomsthal van Schiphol stond. „Ik ben blij dat we niet naar Keulen zijn uitgeweken, daar was n.l. sprake van. Minister Luns, die vier weken geleden naar New York was ver trokken, heeft daar eerst 10 dagen de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijge woond, vervolgens een week lang met de premiers van Suriname en de Nederlandse Antillen op Sint Maarten zijn jaarlijkse be sprekingen gevoerd en tenslotte de conferentie van Nederlandse ambassadeurs in Midden- en Zuidamerikaanse landen geleid. „In de Verenigde Naties is het mij opgevallen dat ondanks het toegenomen aantal leden, waar onder staten met weinig er varing, de vergadering zich ken merkt door een rustiger at mosfeer, die minder geprojec teerd is op de tegenstelling tus sen Oost en West dan vroeger wel het geval was. De Afro- Aziatische landen geven blijk van een zeer toe te juichen bezadigd heid", zo deelde de minister mede. De vergadering had uiter aard de Cubaanse crisis en ook de Chinese agressie tegen India ernstig besproken. Men meende dat het een langdurige zaak zal worden. De besprekingen op Sint Maarten met de premiers Ema- nuels en Jonkheer waren bevre digend verlopen. Het was goed uitgekomen, dat beiden juist te voren overleg hadden gepleegd met minister Visser over defen sie-aangelegenheden, zodat mr. Luns zich daarna bezig kon hou den met enkele aspecten, die de buitenlandse politiek raakten. Met enthousiasme sprak de minister voorts over de voortuit gang in de economische situatie van het eiland dankzij vooral het toenemende aantal toeristen. Ook Saba zal binnenkort belang stelling gaan trekken. „Dit uiter mate interessante eiland zal over enkele maanden uit zijn betrek kelijke isolement zijn verlost, wanneer de landingsbaan gereed is gekomen en men het in een kwartier tijds vanuit Sint Maar ten per vliegtuig zal kunnen be reiken", vervolgde de minister. Hij noemde het een fantastisch stuk werk en memoreerde dat de baan wegens gebrek aan andere mogelijkheden enkele tientallen meters in zee uitsteekt. Lang zal de minister niet thuis blijven. Reeds het komende weekeinde vertrekt hij naar Brussel waar gedurende de vol gende week de E. E. G.-bespre- kingen met Engeland onder zijn leiding zullen worden hervat. Direct daarop zal hij de grote jaarlijkse Nato-vergadering bij wonen. Hij werd toegejuicht bij de woorden: „U kunt er zich van verzekerd houden, dat de aanval lers uit India zullen worden ver dreven". De Indische regeringsleider vervolgde: „India kan geen be zwaar maken tegen het besluit der- Chinezen om eenzijdig een bestand af te kondigen. Wij zou den willen dat zij ons gebied verlieten. Zij hebben inderdaad verschillende plaatsen ontruimd, doch laat ons eens zien hoe vèr zij terug trekken. Wij hebben de Chinezen voorgesteld dat zij zich zouden terugtrekken op de stel lingen, welke zij vóór acht sep tember j.l. innamen. Laat ons de Chinese reactie op ons voorstel afwachten." Nehroe besloot: „Ook indien de daadwerkelijke strijd niet meer oplaait, zullen de Indische voorbereidingen om ons land militair weerbaar te maken, worden voortgezet. Wij zijn eens misleid en dit zal ons niet voor :1e tweede maal overkomen." Premier Lima heeft medege deeld, dat de minister van Ar beid, Pinheiro Neto, uit zijn ambt is ontslagen wegens het oefenen van kritiek op andere leden der regering. De ontslagen minister zelf noemde in een televisie-uitzen ding zijn ontslag een gemene streek van enkele mensen, die bij het Internationale Monetaire Fonds in een goed blaadje willen blijven. Walter Ulbricht, de Oostduit- se communistische partijleider en voorzitter van de staatsraad, heeft zich in verband met de wij ze waarop de crisis om Cuba is bijgelegd uitgesproken voor com promissen als middel om politie ke oplossingen tot stand te bren gen. In een rede tot partijfunc tionarissen, die woensdag door het partij-orgaan „Neues Deutschland" is gepubliceerd, zegt hij dat de vreedzame sa menleving der volkeren nauw verbonden is met wederzijdse compromissen. Hij verlangt wel iswaar een vredesverdrag voor Duitsland maar noemt geen en kele termijn en in zijn toespraak ontbreekt ditmaal de uitdruk king „vrije stad West-Berlijn". De partij heeft zich in de kwes tie Duitsland op een politiek op lange termijn ingesteld, op „een politiek van vreedzame coëxis tentie in Duitsland, die tot een Duits vredesverdrag, een staten bond en tot hereniging moet lei den". Ulbricht dreigt niet met een afzonderlijk vredesverdrag met de Sowjet-Unie. Over het economische plan tot 1970 zegt de partijleider dat hij de economische en technische grondslag van het socialisme sneller wil versterken om een Thans komt ook op enige kanalen in het westen en zuiden van het land ijs voor, behalve op een enkel klein kanaal, onder vindt de scheepvaart in Neder land geen hinder van het ijs. Op het IJsselmeer komt alleen ijs voor langs de zuidelijke oever en rondom Marken. Alleen het ijs langs de zuidelijke oever levert enige hinder voor de scheepvaart op. Op het Veluwemeer levert het ijs vooral voor kleine schepen hinder op. „bewegelijke politiek van onder handelingen, toenadering en nor malisering van de betrekkingen tussen beide Duitse staten uit te voeren, opdat ten minste het sa menleven van -de bevolking der beide Duitse staten gewaarborgd is". 25 jongelui uit Oost-Berlijn die in juni van dit jaar met een vrachtwagen door de Berlijnse muur wilden rijden en zo naar West-Berlijn vluchtten, zijn door een Oostduitse rechtbank ver oordeeld, zo meldde het „inlich tingenbureau West" in West- Berlijn woensdag. De hoofdbe- klaagden kregen tuchthuisstraf fen van vijf tot tien jaar. De overigen werden tot een of twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het „Inlichtingenbureau West" ontleent deze gegevens aan me- dededlingen van vluchtelingen uit het Oostelijke stadsdeel. Achtentwintig personen, onder wie artsen, juristen en een jour nalist zijn dinsdag door de Por tugese staatsveiligheidspolitie gearresteerd, zo werd in welin gelichte oppositiekringen verno men. De politieke rechtbank in Oporto maakte dinsdag de von nissen bekend in een proces dat tegen twaalf van ondergrondse activiteiten beschuldigde Portu gezen is gevoerd. Vier van hen werden vrijgesproken en acht veroordeeld tot gevangenisstraf fen variërend van een tot ander half jaar met ontzetting uit po litieke rechten gedurende vijf tot zeven jaar. Vertegenwoordigers van de in ternationale juristenvereniging hebben het proces ais waarne mers bijgewoond. De Verenigde Staten hebben woensdag op de ontwapenings conferentie voorspeld, dat de Sowjet-Unie binnenkort een uni laterale gelofte wil afleggen, dat zij geen kernproeven meer zal nemen zolang het Westen zich daar ook van onthoudt. De Ame rikaanse afgevaardigde Arthur Dean gaf al bij voorbaat te ken nen, dat zijn land geen genoegen zal nemen met een nieuwe, niet te controleren, onvoorwaardelijke staking van kernproeven. Als Rusland het beginsel van nauw gezette en doeltreffende inter nationale controle op geen van de ontwapeningsbesprekingen wil aanhouden, zou dit „een slécht voorteken voor onze toekomstige werkzaamheden zijn", aldus Dean. De Amerikaanse afgevaadigde verklaarde, dat de Sowjet-Unie kennelijk geen belangstelling heeft voor een overeenkomst be treffende 'n verbod op kernproe ven, maar het Westen tracht te manoeuvreren in „de een of an dere vorm van een niet te cort troleren moratorium". De Britse afgevaardigde sir Michael Wright stelde woensdag formele bijeenkomsten voor tus sen de Sowjet-Unie en westelijke en" andere landen om na te gaan in welke mate de onbemande seismografische stations, de „zwarte dozen" van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar ver dachte verschijnselen, die hun oorzaak zouden kunnen vinden in aardbevingen of geheime on dergrondse kernproeven. Hij drong er ook bij de delegaties op aan, de voorstellen van neutrale landen voor een tijdelijk verbod op kernproeven in ernstige over weging te nemen. De Amerikaanse luchtmacht heeft van de basis Vandenberg dinsdag een kunstmaan gelan ceerd, zo is woensdag bekendge maakt. Als enige bijzonderheid werd gezegd dat voor de lance ring een „Thor-Agena"-raket is gebruikt. Deze raket wordt ge woonlijk gebruikt voor het lan ceren van „Discoverer"-kunst- manen. Dichte mist noch gladheid kon den vele honderden woensdag ochtend weerhouden om een laat ste eerbiedige groet aan Prinses Wilhelmina in het paleis Lange Voorhout in Den Haag te gaan brengen. Meestal groepsgewijs maakte men de lange tocht langs de met hekken afgesloten Lange Voorhout. Tientallen tuilen bloe men werden op het bordes en langs de gevels van het paleisje gelegd. Na het middaguur maakten ve len van de koffiepauze gebruik om lang de baar te defileren. Om kwart voor één stond telkens een kleine queue wachtenden bij het paleis in de grauwe wintermist. Boudewijn, koning der Belgen, en koningin Fabiola reizen a.s. zaterdag met de Belgische ko ninklijke trein van Brussel naar Delft. Zij zullen daar om elf uur aankomen. Na de uitvaart dienst in de Nieuwe Kerk zullen de koning en de koningin op pa leis „Huis ten Bosch" in Den Haag de lunch gebruiken. Het Belgische koningspaar vertrekt met de koninklijke trein 's mid-< dags om kwart voor vijf uit Den Haag naar Brussel. Groothertogin Charlotte van Luxemburg en prins Felix arri veren vrijdagmiddag omstreek* half vier met een luchtmacht- Friendship op Ypenburg bij Den Haag. Om tien minuten over vijf wordt daar de vertegenwoordig ster van koningin Elizabeth van Engeland verwacht. Prinses Ali ce gravin van Athlone reist met een de „Havilland Heron" van de „Queens Flight". In de loop van vrijdag aan staande zullen in het paleis Lange Voorhout kransen en bloemstukken van bevriende re geringen en staatshoofden zon der ceremonieel bij de baar van Prinses Wilhelmina worden ge legd. 's Avonds om zes uur zullen in Den Haag geaccrediteerde diplo maten langs de baar defileren. Namens allen zal de doyen van het corps diplomatique, de Bel gische ambassadeur F. X. baron Van der Straaten Waillet, dan een krans leggen. Namens het gehele Nederland se verzet is gisteren een krans gelegd bij de baar van H. K. H, Prinses Wilhelmina in paleis Lange Voorhout. Bij de uitvaart zal deze krans als enige aan de witte koets van de overleden vorstin zijn gehecht. In Londen is gisteren officieej meegedeeld, dat zaterdag 8 de cember aan alle regeringsge bouwen in Engeland de vlag halfstok zal hangen in verband met de bijzetting van Prinses Wilhelmina. Vrijdagavond zal prof. mr. P. J. Oud voor de radio spreken over zijn persoonlijke herinneringen aan Prinses Wilhelmina. Dit zal plaats vinden in de door de regering ten behoeve van de politieke partijen gevorderde zendtijd op vrijdag 7 december a.s.. over de zender Hilversum I (402 m). van 19.30—19.40 uur. De winkels in Den Haag zullen zaterdag tot 13 uur gesloten zijn en de reclame- en étalageverlieh- ting zal gedurende die tijd zijn ge doofd. Op de winkeliers in Den Haag is door de organisaties een beroep gedaan hieraan mee te werken. GEEN BIOSCOOP AANSTAANDE ZATERDAG Het hoofdbestuur van de Ne derlandse Bioscoop Bond heeft de leden bioscoop-exploitanten ge adviseerd op zaterdag 8 december geen bioscoopvoorstellingen te geven. Dit advies is gegeven naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Commissarissen van de Koningin om te bevorde ren dat op de dag van de begra fenis van Prinses Wilhelmina alle toneelvoorstellingen en an dere openbare vermakelijkheden achterwege zullen blijven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1