Washington wijst de weg uit Jemen Het onderhoud tussen Kennedy en Mikojan Voorbereidingen voor 8 december Straus ziet van ministerpost ai 'EIGEN HAARD, De gezondheid van de Paus HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ION- en MAANSTANDEN Om politieke winst Radio De Koek DE BESPREKINGEN OVER KWESTIE-CUBA BANANEN „HET DORP" !het'dorp" Di^GEMANSE TERUGTREKKING VAN DE CHINESE TROEPEN VIER DODEN BIJ OVEBSTROMING IN BELGISCHE MIJN OE THANT AANWIJZING VOOR 8 DÈCEMBER BELGISCH KONINGSPAAR BIJ UITVAART PRINSES WILIIELMINA HELANCA TRICOT-NYLON Australisch dagblad over eisen tot vervroegde overdracht van Nieuw-Cuinea GIFTIGE CHLOORGASSEN DE AMERIKAANSE STRIJDKRACHTEN TIJDENS DE CRISIS ROND CUBA ECONOMISCHE EN FINANCIËLE TOESTAND BRAZILIë SLECHT Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand 2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 1 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5776 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pet advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties tg/Zn handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meet 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dft Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het is opvallend dat uit Egyp te zomin als uit Jordanië en Saoedi-Arabië nog veel berichten komen over de strijd in Jemen. De radio's in die landen doen nog wel hun uiterste best bij de luisteraars afkeer te wekken tegen feodale vorsten in de ene richting en tegen dictatoriale presidenten in de andere, maar het is propagandistisch geschuts- vuur dat over de hoofden van de Jemenieten heen gaat. En dat terwijl de strijd tussen de imam en de opstandige generaal nog steeds doorgaat. Helemaal te verkaren is dit niet met officiële uitspraken, maar wat uit Washington bericht wordt, geeft de indruk dat de Verenigde Staten druk doende zijn met een diplomatieke actie die het midden houdt tussen pressie en bemiddeling. De Ame rikanen die kennelijk vastbeslo ten zijn hun gezag overal aan te wenden waar de vrede in ge- KOUDER WEER Nudat een depressie overZuid- weten wegtrok naar de om geving van Moskou onderging een hogedrukgebied, waarvan het centrum boven Ierland lag, een aanmerkelijke uitbreiding over Schotland, de Noordzee en Scandinavië. Samenhangend hiermede stroomde koudere lucht met noordelijke winden ons land binnen, hetgeen plaat selijk met regen en voornamelijk in het noorden van het land met enkele buien gepaard ging. Het laat zich aanzien dat dit hogedrukgebied het weer in ons land gedurende het weekeinde val beheersen. De neerslagkan- -,en zijn klein. •wdegedeeld door het K.N.M.I., .•Uiig tot hedenavond. Zonnig weer Zonnig en droog weer. Zwak- !:- tot matige noordoostelijke wind in de ochtend temperatu ren om het vriespunt, in de mid- •!:ig oplopend tot enkele graden boven nul. ZATERDAG 1 DECEMBER Bi eskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m 3.55 4.30 5.10 5.20 n.m. 4.22 4.57 5.37 5.47 ZONDAG 2 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 4.40 5.09 Terneuzen 5.15 5.44 Hansweert 5.55 6.24 Walsoorden 6.05 6.34 MAANDAG 3 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 5.29 5.59 Terneuzen 6.04 6.34 Hansweert 6.44 7.14 Walsoorden 6:54 7.24 ZON MAAN b*.op onder op onder 1 8.24 16.33 11.56 20.31 2 8.26 16.32 12.36 21.41 3 8.27 16.32 13.09 22.56 4 8.29 16.31 13.37 M1KOJAN GENIET VAN HOT DOG De Russische vice-premier Anas- tas Mikojan hapt gretig in een hot dog, een puntbroodje met warme worst, tijdens een pauze van het Boistoi-ballet in Madison Square Garden, New York. vaar komt, ook al is dat niet bij henzelf voor de deur, zouden po gen zowel de Egyptenaren als de twee Arabische vorsten te bewegen zich niet verder te be moeien met de evchtpartij. Dat is 'n voorstel dat de partijen niet onwelkom in de oren hoeft tc klinken. Tenslotte is Jemen voor nie mand erg hegeerlijk gebied en ai zou voor Nasser enige politieke winst hier wel te behalen zijn, dat wordt wel wat duur als hij er legers heen moet sturen van een omvang die het tegen die van de koningen moet opnemen. Egyp tische troepen zijn al slaags ge raakt met die van Saoedi-Ara bië, naar men uit de verwarde berichten moet opmaken en dat is waarschijnlijk nooit Nassers bedoeling geweest. Zijn macht laten zien en daarmee een be slissing doordrukken is één ding, maar een oorlog op redelijk gro te schaal voeren om een stuk woestijn is wat anders: dat dreigt een gat in de schatkist te slaan die Egypte zich niet kan permi- teren. En voor de vorst van Saoedi- Arabië is het krijgsgewoel daar om riskant omdat het aanzien verleent aan de militairen, hun belangrijkheid in de staat ver groot. En het Jemenitische voor beeld heeft althans de heersers in Ryandh geleerd hoe gevaarlijk dat voor hen kan zijn. Het ramoer beperkt houden Trek u beiden uit dit moeras terug, suggereert Washington en laat de imam en zijn generaal het verder onder elkaar uitvech ten. Als generaal Salal boven dien nog belooft dat zijn Jemeni tische republiek geen territoria le aanspraken laat gelden, met name op Aden, dan hoeft nie mand buiten Jemen zich zorgen meer te maken en kunnen imam en generaal zo lang vechten ais hun belieft. En de prijs voor de winnaar kan dan erkenning door Amerika zijn. Iets wat niet om politieke redenen van zoveel be lang is, maar wel omdat dit een voorwaarde is voor geldelijke bijstand. En die kan het arme Jemen eerder verwachten van het verre Amerika dan van zijn rijke buur op het Arabisch schiereiland of van Nasser die wel veel ambities heeft, maar zich niet beroemen kan op al te best gestoffeerde vleespotten. (Nadruk verbooden.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben woensdag hun pogingen om tot een rege ling van de kwestie-Cuba te ko men, voortgezet. Russische af gevaardigden onder leiding van eerste vice-premier Mikojan en Amerikaanse gedelegeerden, met aan het hoofd Adlai Stevenson, spraken bijna twee uur met el kaar. maar na afloop kon men nergens uit opmaken dat er vooruitgang was geboekt. Stevenson zei tot verslagge vers, te hopen dat de kwestie binnenkort uit de wereld zal worden geholpen. De bijeen komst van woensdag noemde hij „nuttig". Naar verluidt vormt de kwestie van internationale veri ficatie en inspectie op Cuba nog het grote obstakel voor een rege ling. De Verenigde Staten willen niet garanderen dat zij geen in vasie op Cuba zullen onderne men, zolang dit punt nog niet is aanvaard. De Lionsclub deelt mede, dat de inzameling, die plaats vond op 27 november j.i. ten bate van „Het Dorp", een kwart miljoen gulden heeft opgebracht. De organisatie van deze col lecte werd ongeveer 6 a 7 weken geleden begonnen. De medewer king die is verkregen van ge meentelijke instanties, van com merciële instellingen en bedrij ven en niet in het minst van hen die zich hebben gemeld als col- lectrice of collectant, was enorm groot. Verkrijgbaar ƒ1,75 De Sowjetrussische eerste vice-premier Mikojan heeft don derdagavond op he, Witte Huis ruim drie uur met president Kennedy gesproken over de Cu baanse kwestie. Mikojan was vergezeld van de Sowjet-ambas- sadeur in de V. S., Dobrynin. Na afloop van de bespreking zei Mikojan tot verslaggevers, dat de onderhandelingen tussen de Sowjet-Unie en de V. S. zou den worden voortgezet „om de kwestie-Cuba definitief te rege len". Hij deelde mee, dat presi dent Kennedy en hij waren over eengekomen, de afgevaardigden van beide landen in New York opdracht te geven, de onderhan delingen voort te zetten. De regering in Peking, zo meldt het persbureau Nieuw- China, heeft vrijdag nogmaals verklaard dat de Chinese troe pen zich met ingang van één december a.s. langs de hele grens tussen China en India zul len terugtrekken tot op 20 km van de demarcatielijn, die op 7 november 1959 bestond. Het Chinese Rode Kruis heeft intussen 't Indische Rode Kruis bericht, dat het woensdag a.s. 53 zieke en gewonde Indische ge vangenen aan deze organisatie zal overdragen. Eerder heeft Peking bekend gemaakt, dat de Chinese troe pen minstens 927 Indiërs ge vangen hebben genomen. De verklaring die Mikojan tegenover de verslaggevers af legde. luidde: „Wij hadden met de president een gedachtenwis- seling over kwesties die orize beide landen aangaan, voor namelijk over Cuba. Als gevoig van het onderhoud kwamen wij overeen, bepaalde instructies aan onze afgevaardigden in New York te geven. Onze regering zal onze afgevaardigden opdracht geven, en de president zal dat aan zijn afgevaardigden doen, om hun onderhandelingen voort te zetten opdat een definitieve regeling van de Cubaanse kwes tie wordt bereikt". Mikojan toonde zich na het onderhoud in een opgewekte stemming. Het was één van de langdurigste ontmoetingen die de Amerikaanse president ooit met een vertegenwoordiger van de Sowjetrussische regering heeft gehad. In kringen van het Witte Huis werd na het onderhoud gezegd, dat in geen enkele kwestie wezenlijke vooruitgang was ge boekt. De ontmoeting had geen enkele verrassende ontwikke ling teweeggebracht, zo zeiden deze kringen. In Amerikaanse kringen ver luidt, dat president Kennedy teleurgesteld is over het onder houd met Mikojan, omdat dit geen enkele positieve aanwijzing zou hebben opgeleverd, dat de Sowjet-Unie bereid is een nieu we fase van geven en nemen in de verhoudingen tussen Oost en West in te gaan. De president had na de Russische toezeg gingen inzake Cuba gehoopt, dat de Sowjet-Unie wellicht ook op ander gebied van een soepeler houding blijk zou geven, zo werd opgemerkt. Een aantal hoge functionaris sen onder wie luitenant-generaal b.d. C. F. Pahud de Mortanges, opperceremoniemeester van de Koningin, heeft vrijdag een be zoek asm Delft gebracht en o.a. tezamen met de burgemeester, de heer D. de Loor, de Nieuwe Kerk geïnspecteerd, waar diver se maatregelen zullen moeten worden getroffen in verband met de bijzettingsplechtigheid op 8 december. Aan de hand van een plattegrond gaf de president kerkvoogd, ir. H. Knol, die tevens directeur is van de dienst van openbare werken te Delft, aan de autoriteiten een overzicht van de situatie in de kerk. In tegen stelling tot 1934, toen er bij de bijzetting van Prins Hendrik, als gevolg van de aan de gang zijn de restauratie van de kerk slechts 900 zitplaatsen waren, kan nu voor een groot aantal plaatsen worden gezorgd. Door alle ban ken te verwijderen en podia te bouwen, waarop stoelen kunnen worden geplaatst, zal men in totaal over ongeveer 2800 plaat sen kunnen beschikken. Ver wacht wordt, dat men dinsdag een volledig schema gereed zal hebben voor de indeling van de kerk bij de plechtigheid. Waar schijnlijk is wel, dat er zes spe ciale zetels uit Den Haag zullen komen voor de Koninklijke Fa milie. Deze 80 cm brede stoelen zullen niet worden gebruikt voor leden van andere koningshuizen. Na de besprekingen in de kerk inspecteerde het gezelschap de Koninklijke grafkelder. Bij deze inspectie was ook aanwezig de heer J. A. van Zelm van Eldik namens de hoge raad van adel. Het blijkt dat er nog steeds en kele zaken zijn, waarover men geen zekerheid heeft. Een van de belangrijkste vraag stukken betreft de televisie-uit zending. De Koningin zal moeten beslissen of van de plechtigheden al dan niet een directe uitzen ding kan worden gegeven voor de televiste. Verwacht wordt, dat zij maandag hieromtrent haar beslissing zal nemen. Als toe stemming voor een directe uit zending wordt gegeven zal deze over zestien Europese zenders worden uitgezonden. Overleg is voorts nog gaande over de vraag of een geluidsinstallatie kan wor den aangelegd, waardoor de dienst in de Nieuwe Kerk voor de belangstellenden buiten het kerkgebouw zal kunnen worden gevolgd. Ook hieromtrent zal vermoedelijk in het begin van de volgende week een beslissing worden genomen. De burgemeester van Delft ver wacht dat langs de route in Delft, die geheel door militairen zal worden afgezet, ruime gele genheid voor het publiek zal be staan om de rouwstoet voorbij te zien trekken. Bij het proefrijden, dat vrijdagmorgen door het per soneel van de Koninklijke stallen heeft plaatsgehad, is de route van het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag tot de hoofdingang van de Nieuwe Kerk De Westduitse minister van Defensie, Strauss, ziet af van een ministerspost in het nieuwe kabinet. Na een bijeenkomst van het bestuur der Christelijke Sociale Vier mijnwerkers zijn vrijdag om het leven gekomen bij een overstroming in een mijn in de Belgische plaats Cheratte, nabij Luik. In één van de ondergrondse gangen deed zich plotseling een waterdoorbraak voor. De on middellijk gealarmeerde red dingsploegen konden twee ar beiders, die lichte verwondingen opliepen, in veiligheid brengen. Onder de slachtoffers zijn twee Italianen, een Belg en een Griek. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft Oe Thant gekozen tot secretaris generaal voor een periode van vijf jaar tot 8 november 1966. De budgetaire commissie heeft vrijdag aanbevolen de emolu menten van de secretaris-gene raal met 10.000 dollar per jaar te verhogen. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, is het de eer ste maal dat een secretaris-gene raal van de Verenigde Naties meer ontvangt. Tot nu toe was het bedrag netto 55.000 dollar. Unie in München werd een com muniqué uitgegeven waarin werd verklaard dat Strauss het bestuur had meegedeeld dat hij „na de gebeurtenissen van de laatste weken, in het bijzonder gezien de houding van de F.D.P. (liberale vrije democratische partij), die de afgelopen zondag bij de landdagvei kiezingen door de Beierse bevolking ondubbel zinnig is veroordeeld, geen deel kan uitmaken van een nieuw kabinet-Adenauer". Strauss gelooft met zijn be sluit „de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op het hui dige-tijdstip het beste te kunnen dienen". De C.S.U.. de Beierse zuster partij van de Christelijk-Demo- cratische Unie van Adenauer, betreurt deze ontwikkeling en spreekt haar dank en erkenning uit voor haar voorzitter (Strauss) wegens zijn succes rijke activiteit in dienst van de veiligheid van West-Duitsland en voor zijn plichtsbewustzijn, aldus het communiqué. in twee uur en twee minuten af-, gelegd. De verwachting werd uit gesproken, dat de stoet er zater»- dag acht minuten ianger over zal doen. Bij het proefrijden wa ren o.a. aanwezig de heer J. L. Lammers uit Den Haag, die vol gende week zaterdag do functie van majoor-koetsier zal bekleden. Deze 63-jarige functionaris, die als vóór postillon de begrafenis van Prins Hendrik in 1934 bij woonde. zal zaterdag het tempo aangeven. De minister van Binnenlandss Zaken heeft vrijdag aan de Com missarissen der koningin in de provincies namens de regering verzocht te bevorderen dat in hun provincie op zaterdag 8 dec., de dag van de plechtige bijzet ting van het stoffelijk overschot van H. K. H. Prinses Wilhel- mina te Delft: 'a. alle toneelvoorstellingen en andere openbare vermake lijkheden achterwege blijven; b. in restaurants e.d. alleen mu ziek ten gehore wordt ge bracht afkomstig van één van de zenders van radio Hilver sum en uitsluitend Neder landse televisie-uitzendingen' worden doorgegeven; c. sportwedstrijden geen door gang vinden. In Brussel is bekendgemaakt, dat koning Boudewijn en konin gin Fabiola op 8 december naar Nederland komen om er de uit vaart van Prinses Wilhelmina bij te wonen. DAMESPANTALONS Alle kleuren. OVERHEMDBLOUSES in wit. groen, rood, blauw. NOORDSTRAAT 76. Paus Johannes, die aan een maagstoornis en bloedarmoede lijdt, voelde zich vrijdagochtend beter dan donderdag, toen al enige vooruitgang werd gemeld. De Paus is vrijdagochtend op gestaan om de Mis te celebreren. Onmiddellijk daarna is hij weer naar bed gegaan. Zijn arts heeft hem aangeraden zich te ontzien. De gezondheidstoestand van Paus Joannes, van wie. zoals ge- gezegd is, dat hij aan maagstoor nis en bloedarmoede leed, gaat vooruit en de voorgeschreven me. dische behandeling en het dieet leveren het verwachte resultaat op. Dit is vrijdag in een ten Vati- cane uitgegeven communiqué medegedeeld. De Paus was don derdagmiddag en vrijdagochtend enige tijd uit bed geweest en had zich met zaken van het bestuur der kerk beziggehouden. Naar nader verluidde was hij ook vrij! dag na de middag weer opge staan. In de afgelopen dagen hebben talloze geruchten de ronde ge- dan over een mogelijk op handen zijnde prostaat-operatie en over de aard van de aandoening waar aan de Paus zou lilden. Zelfs het woord „tumor" is hierbij gevallen. Volgens een thans door het blad „II Giorno" gepubliceerd bericht heeft de nieuwe lijfarts van de Paus, pro fessor Gasbarini, echter ver klaard dat de Paus geen pros taat-tumor heeft en dat men niet over een operatie behoeft te den ken. Er wordt ook op gewezen, dat een bekende uroloog, die vorig jaar op het Vatieaan ont boden werd, thans niet geroepen is. De Vaticaanse functionarissen geven in het geheel geen blijk van ongerustheid over de gezond heid van de Paus. Het te Melbourne verschijnen de dagblad „The Age", schrijft, dat president Soekarno zelf grond heeft gegeven voor de vrees, dat Indonesië een cam pagne voorbereidt om de over dracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Indonestë te vervroegen en de overeengeko men volksstemming in 1969 niet te laten doorgaan. Het blad vindt het een ernstige zaak dat Indonesië slechts twee maanden nadat de overeenkomst is getekend er twijfel aan laat bestaan of het zal vasthouden aan twee belangrijke bepalingen. Het dagblad „The Age" acht de beweegredenen van president Soekarno duister. Een dergelijke politiek werpt de vraag op of de regering Soekarno in staat is zijn verpltchtingen na te komen. De Verenigde Naties staan hier zelf op het spel. „De Afro- Aziatisehe landen, die in de Ver enigde Naties een open en in vloedrijk forum voor hun ge zichtspunten hebben gevonden, De bewoners van diverse wij ken van het Westfaalse Ibben- bühren zijn donderdag uit hun huizen verdreven door giftige chloorgassen. Een lek in een ventiel was er de oorzaak van dat deze gassen konden ontsnap pen uit een chemische fabriek tn de buurt. Door het vochtige weer dreven de gaswolken laag over huizen en velden. Het verkeer in de buurt van de fabriek moest worden omgelegd. De politie heeft meegedeeld, dat zeven men. sen, die vergiftigingsverschijnse len vertoonden, naar het zieken huis zijn gebracht. Volgens oog getuigen zijn er circa 50 mensen ziek geworden worden door het aandringen van Indonesië in de kwestie West Nieuw-Guinea op de proef ge steld in hun elementatre ver wachtingen", aldus concludeert het Australische dagblad. Tijdens de crisis rond Cuba stonden er vijf divisies val schermjagers, infanterie en tanktroepen klaar om Cuba bin nen te vallen, als het sein hier toe gegeven zou zijn. Dit is meegedeeld door het Amerikaasne ministerie van De fensie. In totaal had men 450.000 man, duizenden vliegtuigen en honderden oorlogsschepen voor de crisis bij elkaar gebracht. Een speciaal alarm gold voor de bemanning van batterijen voor 144 intercontinentale raketten. „De economische en financiële toestand van Brazilië is catastro faal. Als de regering niet kracht dadig en snel handelt, loopt het Jand gevaar in een revolutie te worden gestort", zo heeft de voorzitter van de begrotings commissie, Netto, donderdag in het Braziliaanse Huis van Afge vaardigden verklaard. De econo mie van Brazilië bevindt zich volgens hem op het ogenblik in een vicieuze cirkel: „De infla toire tendens wordt sterker, het nadelig saldo groeit, de prijzen stijgen, het feid daalt in waar de".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1